Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Capecitabine SUN (capecitabine) – Merking - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCapecitabine SUN
ATC-kodeL01BC06
Stoffcapecitabine
ProdusentSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine SUN 150 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kapecitabin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

 

Utgått

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/831/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Capecitabine SUN 150 mg filmdrasjerte bletter

 

Utgått

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine SUN 150 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

markedsføringstillatelse

5.ANNET

Utgått

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine SUN 500 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 500 mg kapecitabin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFF(ER)

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

 

Utgått

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/831/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Capecitabine SUN 500 mg filmdrasjerte bletter

 

Utgått

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine SUN 500 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

markedsføringstillatelse

5.ANNET

Utgått

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter