Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) – Merking - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCervarix
ATC-kodeJ07BM02
Stoffhuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProdusentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ENDOSE HETTEGLASS X 1, X 10 ELLER X 100

1.LEGEMIDLETS NAVN

Cervarix injeksjonsvæske, suspensjon.

Vaksine mot humant papillomavirus [type 16, 18] (rekombinant) (med adjuvans, adsorbert)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

HPV type 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV type 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1med AS04 adjuvans som inneholder:

 

3-O-desacyl-4’-monofosforyl lipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ totalt

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Natriumklorid

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon 1 hetteglass

1 dose (0,5 ml)

10 hetteglass

10 x 1 dose (0,5 ml)

100 hetteglass

100 x 1 dose (0,5 ml)

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Omrystes før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/419/001 – 1 pakning

EU/1/07/419/002 – 10 pakning

EU/1/07/419/003 – 100 pakning

13. PRODUKSJONSNUMMER

LOT:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

FLERDOSE HETTEGLASS X 1, X 10 ELLER X 100

1. LEGEMIDLETS NAVN

Cervarix injeksjonsvæske, suspensjon, multidose.

Vaksine mot humant papillomavirus [type 16, 18] (rekombinant) (med adjuvans, adsorbert)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

HPV type 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV type 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1med AS04 adjuvans som inneholder:

 

3-O-desacyl-4’-monofosforyl lipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ totalt

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Natriumklorid

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon

1hetteglass

2doser (0,5 ml)

10 hetteglass

10 x 2 doser (0,5 ml)

100 hetteglass

100 x 2 doser (0,5 ml)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Omrystes før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Brukes umiddelbart etter anbrudd, eller innen 6 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/419/010 – 1 pakning

EU/1/07/419/011 – 10 pakning

EU/1/07/419/012 – 100 pakning

13. PRODUKSJONSNUMMER

LOT:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

FERDIGFYLT SPRØYTE MED ELLER UTEN KANYLE X 1, X 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Cervarix injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte.

Vaksine mot humant papillomavirus [type 16, 18] (rekombinant) (med adjuvans, adsorbert)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

HPV type 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV type 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1med AS04 adjuvans som inneholder:

 

3-O-desacyl-4’-monofosforyl lipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ totalt

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Natriumklorid

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 1 ferdigfylt sprøyte

1 dose (0,5 ml)

10 ferdigfylte sprøyter

10 x 1 dose (0,5 ml)

1 ferdigfylt sprøyte + 1 kanyle

1 dose (0,5 ml)

10 ferdigfylte sprøyter + 10 kanyler

10 x 1 dose (0,5 ml)

1 ferdigfylt sprøyte + 2 kanyler

1 dose (0,5 ml)

10 ferdigfylte sprøyter + 20 kanyler

10 x 1 dose (0,5 ml)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Omrystes før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/419/008 – 1-pakning uten kanyle

EU/1/07/419/009 – 10-pakning uten kanyle

EU/1/07/419/004 – 1-pakning med 1 kanyle

EU/1/07/419/006 – 10-pakning med 10 kanyler

EU/1/07/419/005 – 1-pakning med 2 kanyler

EU/1/07/419/007 – 10-pakning med 20 kanyler

13. PRODUKSJONSNUMMER

LOT:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT ENDOSE HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Cervarix

Injeksjonsvæske, suspensjon

I.M.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT FLERDOSE HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Cervarix

Injeksjonsvæske, suspensjon

I.M.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2 doser (0,5 ml)

6. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Cervarix

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

I.M.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter