Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Merking - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCholestagel
ATC-kodeC10AC04
Stoffcolesevelam
ProdusentGenzyme Europe B.V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE OG FLASKEETIKETT (24, 100 OG 180 TABLETTER) MED ESKE FLASKEETIKKETT (180 TABLETTER) UTEN ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter

Colesevelam

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 625 mg colesevelam (som hydroklorid).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

24 filmdrasjerte tabletter.

100 filmdrasjerte tabletter.

180 filmdrasjerte tabletter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Tablettene bør tas sammen med væske og sammen med et måltid.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/268/001

 

 

 

24 tabletter

EU/1/03/268/002

100 tabletter

 

 

EU/1/03/268/003

180 tabletter

med eske

EU/1/03/268/004

180 tabletter uten eske

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Cholestagel 625mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter