Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cialis (tadalafil) – Merking - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCialis
ATC-kodeG04BE08
Stofftadalafil
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 2,5 mg, tabletter, filmdrasjerte tadalafil

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 2,5 mg tadalafil

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

laktose

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Hvordan ta CIALIS én gang daglig

1.Start med tabletten fra blisterpakningen merket med den dagen du starter med CIALIS.

2.Ta CIALIS til omtrent samme tid på dagen hver dag. Tas sammen med vann, enten med eller uten mat.

3.Ved daglig bruk av CIALIS kan du få ereksjon, etter seksuell stimulering, til enhver tid innenfor en 24-timers periode. Du og din partner må innlede et forspill på samme måte som om du ikke tok et legemiddel mot erektil dysfunksjon.

Bruk alltid CIALIS nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller farmasøyt hvis du er usikker.

Inntak av alkohol kan påvirke din evne til å få en ereksjon. Unngå overdrevent alkoholinntak sammen med CIALIS

Du bør ikke ta CIALIS mer enn én gang daglig. Dersom du har tatt mer enn du skulle, fortell dette til legen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk én gang daglig.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 30 ºC.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/006

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

cialis 2,5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 5 mg, tabletter, filmdrasjerte tadalafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg tadalafil

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

laktose

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Hvordan ta CIALIS én gang daglig

1.Start med tabletten fra blisterpakningen merket med den dagen du starter med CIALIS.

2.Ta CIALIS til omtrent samme tid på dagen hver dag. Tas sammen med vann, enten med eller uten mat.

3.Ved daglig bruk av CIALIS for erektil dysfunksjon kan du få ereksjon, etter seksuell stimulering, til enhver tid innenfor en 24-timers periode. Du og din partner må innlede et forspill på samme måte som om du ikke tok et legemiddel mot erektil dysfunksjon.

Bruk alltid CIALIS nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller farmasøyt hvis du er usikker.

Inntak av alkohol kan påvirke din evne til å få en ereksjon. Unngå overdrevent alkoholinntak sammen med CIALIS

Du bør ikke ta CIALIS mer enn én gang daglig. Dersom du har tatt mer enn du skulle, fortell dette til legen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk én gang daglig.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 25 ºC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/007-008, 010

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

cialis 5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 10 mg, tabletter, filmdrasjerte tadalafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg tadalafil

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

laktose

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

cialis 10 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE

YTTERKARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 20 mg, tabletter, filmdrasjerte tadalafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg tadalafil

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

laktose

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmdrasjerte tabletter

4 filmdrasjerte tabletter

8 filmdrasjerte tabletter

10 filmdrasjerte tabletter

12 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/002-005, 009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

cialis 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 2,5 mg tabletter tadalafil

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lilly

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 5 mg tabletter tadalafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lilly

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 10 mg tabletter tadalafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lilly

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

CIALIS 20 mg tabletter tadalafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lilly

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter