Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtess (entacapone) – Preparatomtale - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnComtess
ATC-kodeN04BX02
Stoffentacapone
ProdusentOrion Corporation

1.LEGEMIDLETS NAVN

Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg entakapon.

Hjelpestoff med kjent effekt:

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,53 mg soyalecitin.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert (tablett)

Tabletten er oval, bikonveks og brunoransje med ”COMT” inngravert på den ene siden.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Entakapon er indisert som adjuvans til levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa hos voksne pasienter med Parkinsons sykdom og motoriske ”end-of-dose”-fluktuasjoner, som ikke kan stabiliseres med disse kombinasjonene.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Entakapon bør bare brukes sammen med levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa. Forskrivningsinformasjonen for disse preparatene gjelder også når de benyttes sammen med entakapon.

Dosering

200 mg (1 tablett) tas sammen med hver dose levodopa/dekarboksylasehemmer. Høyeste anbefalte dosering er 200 mg 10 ganger daglig, dvs. 2000 mg entakapon.

Entakapon forsterker effekten av levodopa. For å redusere levodoparelaterte dopaminerge bivirkninger som f.eks. dyskinesier, kvalme, brekninger og hallusinasjoner, er det ofte nødvendig å justere levodopadosen i løpet av de første dagene til de første ukene etter påbegynt behandling med entakapon. Døgndosen av levodopa kan reduseres med 10-30 % ved å forlenge doseintervallet og/eller redusere mengden levodopa per dose, alt etter pasientens kliniske tilstand.

Avbrytes entakaponbehandlingen, er det nødvendig å justere doseringen av annen antiparkinsonbehandling, spesielt levodopa, for å oppnå tilstrekkelig kontroll av parkinsonsymptomene.

Entakapon øker biotilgjengeligheten av levodopa fra standardformuleringer av levodopa/benserazid noe mer (5-10 %) enn fra standardformuleringer av levodopa/karbidopa. Pasienter som benytter standardformuleringer av levodopa/benserazid kan derfor trenge en større reduksjon av levodopadosen ved tillegg av entakapon.

Nedsatt nyrefunksjon

Redusert nyrefunksjon påvirker ikke entakapons farmakokinetikk, og dosejustering er ikke nødvendig. Derimot kan man vurdere et lengre doseintervall hos pasienter som gjennomgår dialysebehandling (se pkt. 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Se pkt. 4.3.

Eldre

Ingen dosejustering av entakapon er nødvendig hos eldre.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Comtess hos barn under 18 år har ikke blitt fastslått.

Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Entakapon gis oralt sammen med hver dose levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid.

Entakapon kan tas sammen med eller utenom måltider (se pkt. 5.2).

4.3Kontraindikasjoner

-Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor peanøtter eller soya eller overfor et eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

-Nedsatt leverfunksjon.

-Feokromocytom.

-Samtidig bruk av entakapon og ikke-selektive monoaminoksidase (MAO-A og MAO-B)- hemmere (f.eks. fenelzin og tranylcypromin).

-Samtidig bruk av en selektiv MAO-A-hemmer og en selektiv MAO-B-hemmer og entakapon (se pkt. 4.5).

-Tidligere sykdomshistorie med nevroleptisk malignt syndrom (NMS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Rabdomyolyse, sekundært etter alvorlige dyskinesier eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS), har i enkelte tilfeller vært observert hos pasienter med Parkinsons sykdom.

NMS, inkludert rabdomyolyse og hypertermi, kjennetegnes av motoriske symptomer (rigiditet, myokloni, tremor), forandringer av mental status (f.eks. uro, forvirring, koma), hypertermi, autonom dysfunksjon (takykardi, ustabilt blodtrykk) og forhøyede verdier av serumkreatininfosfokinase (CPK). I enkelte tilfeller kan det hende at kun en del av disse symptomene og/eller funnene forekommer.

Verken NMS eller rabdomyolyse har vært rapportert i forbindelse med behandling med entakapon i kontrollerte studier hvor behandling med entakapon ble stoppet brått. Etter at preparatet har vært markedsført er det rapportert enkelttilfeller av NMS, særlig etter brå dosereduksjon eller seponering av entakapon og andre samtidig administrerte dopaminerge legemidler. Når det anses nødvendig, bør seponering av entakapon og annen dopaminerg behandling skje langsomt, og om tegn og/eller symptomer forekommer til tross for langsom seponering, kan en økning av levodopadosen være nødvendig.

Entakaponbehandling bør gis med forsiktighet til pasienter med iskemisk hjertesykdom.

Gjennom sin virkningsmekanisme kan entakapon påvirke metabolismen av legemidler som inneholder en katekolgruppe og potensere effekten av disse. Entakapon bør derfor gis med forsiktighet til pasienter som behandles med legemidler som metaboliseres av katekol-O-metyltransferase (COMT),

for eksempel rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfametyldopa og apomorfin (se også pkt. 4.5).

Entakapon gis alltid som tillegg til levodopabehandling. De forsiktighetsregler som gjelder for levodopabehandling må derfor også iakttas ved behandling med entakapon. Entakapon øker biotilgjengeligheten av levodopa fra standardformuleringer av levodopa/benserazid med 5-10 % mer enn fra standardformuleringer av levodopa/karbidopa. Dopaminerge bivirkninger kan derfor være mer frekvente når entakapon legges til levodopa/benserazid-behandling (se også pkt. 4.8). For å redusere levodoparelaterte bivirkninger er det ofte nødvendig å justere levodopadosen i løpet av de første dagene til de første ukene etter påbegynt behandling med entakapon, i samsvar med pasientens kliniske tilstand (se punktene 4.2 og 4.8).

Entakapon kan forverre levodopaindusert ortostatisk hypotensjon og bør dermed gis med forsiktighet til pasienter som tar andre legemidler som kan forårsake ortostatisk hypotensjon.

I kliniske studier var en del uønskede dopaminerge effekter, f. eks. dyskinesier, mer vanlige hos pasienter som fikk entakapon og dopaminagonister (som bromokriptin), selegilin eller amantadin sammenlignet med de som fikk placebo og samme kombinasjon av antiparkinsonmidler. Det kan derfor være nødvendig å justere doseringen av andre antiparkinsonmidler når behandling med entakapon innledes.

Entakapon og levodopa har sammen vært knyttet til somnolens og plutselige inntreffende søvnepisoder hos pasienter med Parkinsons sykdom. Det må derfor utvises forsiktighet ved kjøring eller bruk av maskiner (se også pkt. 4.7).

Hos pasienter som får diaré bør kroppsvekten følges, slik at en kraftig vektreduksjon kan unngås. Forlenget eller vedvarende diaré som forekommer ved bruk av entakapon, kan være tegn på kolitt. Ved forlenget eller vedvarende diaré bør legemidlet seponeres og annen passende behandling og undersøkelser vurderes.

Pasienter bør regelmessig monitoreres for utviklingen av impulskontrollforstyrrelser. Pasienter og omsorgsyter bør gjøres oppmerksomme på at atferdssymptomer på impulskontrollforstyrrelser, inkludert patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsforbruk -eller kjøp, overspising og tvangsspising kan oppstå hos pasienter som blir behandlet med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger slik som Comtess i kombinasjon med levodopa. Gjennomgang av behandling anbefales dersom slike symptomer oppstår.

For pasienter som opplever progressiv anoreksi, asteni og vekttap innen relativt kort tid, bør en generell medisinsk undersøkelse som omfatter kontroll av leverfunksjonen vurderes.

Comtess inneholder soyalecitin. Pasienter som er overfølsomme overfor peanøtter eller soya skal ikke bruke dette legemidlet.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det er ikke observert interaksjon mellom entakapon og karbidopa ved anbefalt dosering. Farmakokinetisk interaksjon med benserazid er ikke studert.

I enkeltdosestudier hos friske frivillige forsøkspersoner så man ingen interaksjon mellom entakapon og imipramin eller entakapon og moklobemid. Det er heller ikke observert interaksjon mellom entakapon og selegilin ved flerdosestudier hos pasienter med Parkinsons sykdom. Det er fortsatt begrenset erfaring fra klinisk bruk av entakapon sammen med andre legemidler. Disse inkluderer MAO-A-hemmere, trisykliske antidepressiva, noradrenalinreopptakshemmere som desipramin, maprotilin og venlafaksin, samt legemidler som metaboliseres av COMT (f.eks. katekol-lignende stoffer: rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfametyldopa og apomorfin, samt paroksetin). Forsiktighet bør utvises når disse legemidlene brukes samtidig med entakapon (se også punktene 4.3 og 4.4).

Entakapon kan brukes sammen med selegilin (en selektiv MAO-B-hemmer), men den daglige dosen av selegilin bør ikke overskride 10 mg.

Entakapon kan kelatbinde jern i mage-/tarmkanalen. Entakapon og jernpreparater bør tas med minst 2- 3 timers mellomrom (se pkt. 4.8).

Entakapon bindes til humant albumin bindingssted II, som også binder flere andre legemidler som diazepam og ibuprofen. Kliniske interaksjonsstudier med diazepam og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler er ikke gjennomført. I følge in vitro-studier forventes imidlertid ingen signifikant fortrengning ved terapeutiske konsentrasjoner av disse legemidlene.

Som en følge av affiniteten til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2), har entakapon potensialet til å påvirke andre legemidler som metaboliseres via disse isoenzymene, slik som S-warfarin.

I en interaksjonsstudie med friske frivillige endret likevel ikke entakapon plasmanivåene av S- warfarin, mens AUC av R-warfarin økte gjennomsnittlig med 18 % CI90 11-26 % . INR-verdiene økte gjennomsnittlig med 13 % CI90 6-19 % . Kontroll av INR-verdiene anbefales derfor når entakaponbehandling settes i gang hos pasienter som bruker warfarin.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ikke observert klare teratogene eller føtotoksiske effekter i dyrestudier der nivåene av eksponert entakapon var betydelig høyere enn terapeutiske nivåer. Da det ikke foreligger erfaring hos gravide kvinner, bør entakapon ikke brukes under graviditet.

Amming

I dyrestudier ble entakapon skilt ut i melk. Sikkerheten av entakapon hos spedbarn er ikke kjent. Kvinner bør ikke amme under behandling med entakapon.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Comtess kan sammen med levodopa ha en stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Entakapon kan sammen med levodopa forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme. Man må være oppmerksom på dette ved kjøring og bruk av maskiner.

Pasienter som behandles med entakapon og levodopa og som opplever somnolens og/eller plutselig inntreffende søvnepisoder skal informeres om å avstå fra kjøring eller å delta i aktiviteter hvor nedsatt oppmerksomhet kan utsette dem selv eller andre for risiko for skade eller død (f.eks. bruk av maskiner) inntil slike gjentatte episoder har opphørt (se også pkt. 4.4).

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De vanligste bivirkningene er relatert til økt dopaminerg aktivitet og opptrer vanligvis ved behandlingsstart. Ved å redusere levodopadosen reduserer man alvorlighetsgraden og frekvensen av disse symptomene. Den andre større gruppen bivirkninger er gastrointestinale symptomer som kvalme, brekninger, magesmerter, forstoppelse og diaré. Urinen kan misfarges rødbrun av entakapon, men dette er et harmløst fenomen.

Vanligvis er bivirkningene milde til moderate. I kliniske studier var de vanligste bivirkningene som førte til at behandlingen måtte avbrytes gastrointestinale (f.eks. diaré, 2,5 %) samt bivirkninger relatert til økt dopaminerg aktivitet forårsaket av levodopa (f.eks. dyskinesier, 1,7 %).

Dyskinesier (27 %), kvalme (11 %), diaré (8 %), magesmerter (7 %) og munntørrhet (4,2 %) ble rapportert signifikant hyppigere ved bruk av entakapon enn for placebo i samledata fra kliniske studier som omfattet 406 pasienter som ble behandlet med entakapon og 296 pasienter som fikk placebo.

Enkelte bivirkninger, som dyskinesier, kvalme og magesmerter kan være mer vanlige ved høye doser (1400 til 2000 mg per dag) enn ved lave doser entakapon.

Bivirkningstabell

Følgende bivirkninger, listet i Tabell 1, er samlet fra både kliniske studier med entakapon og etter markedsføring av entakapon.

Tabell 1. Bivirkninger*

Psykiatriske lidelser

 

Vanlige:

Søvnløshet, hallusinasjoner, forvirring, paroniria

Svært sjeldne:

Agitasjon

Nevrologiske sykdommer

 

Svært vanlige:

Dyskinesier

Vanlige:

Forverret parkinsonisme, svimmelhet, dystoni, hyperkinesi

Hjertesykdommer**

 

Vanlige:

Iskemiske hjertesykdommer bortsett fra myokardinfarkt (f.eks.

 

angina pectoris)

Mindre vanlige:

Myokardinfrakt

Gastrointestinale sykdommer

 

Svært vanlige:

Kvalme

Vanlige:

Diaré, magesmerter, munntørrhet, forstoppelse, oppkast

Svært sjeldne:

Anoreksi

Ikke kjent:

Kolitt

Sykdommer i lever og galleveier

 

Sjeldne:

Unormale leverfunksjonstester

Ikke kjent:

Leverbetennelse med tegn på gallestase (se pkt. 4.4)

Hud og underhudssykdommer

 

Sjeldne:

Erytematøse eller makulopapuløse utslett

Svært sjeldne:

Urtikaria

Ikke kjent:

Misfarging av hud, hår, skjegg og negler

Sykdommer i nyre og urinveier

 

Svært vanlige:

Misfarging av urin

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Vanlige:

Fatigue, økt svetting, fall

Svært sjeldne:

Vekttap

*Bivirkningene klassifiseres etter frekvens med de vanligste først etter følgende system: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000, inkludert isolerte tilfeller), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data siden ingen sikre estimater kan trekkes utifra kliniske utprøvinger eller epidemiologiske studier).

**Insidensen av myokardinfarkt og andre iskemiske hjertesykdommer (henholdsvis 0,43 % og 1,54 %) er basert på analyse av 13 dobbeltblinde studier som inkluderer 2082 pasienter som fikk entakapon og hadde motoriske ”end-of-dose”-fluktuasjoner.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Entakapon og levodopa har sammen vært knyttet til enkelte tilfeller av alvorlig somnolens på dagtid og plutselig inntreffende søvnepisoder.

Impulskontrollforstyrrelser: Patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsforbruk -eller kjøp, overspising og tvangsspising kan oppstå hos pasienter som blir behandlet med

dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger slik som Comtess i kombinasjon med levodopa (se pkt. 4.4).

Isolerte tilfeller av NMS er rapportert etter brå dosereduksjon eller seponering av entakapon og annen dopaminerg behandling.

Isolerte tilfeller av rabdomyolyse er rapportert.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Data etter markedsføring inkluderer isolerte tilfeller av overdosering hvor den høyeste daglige dose entakapon inntatt var 16000 mg. Akutte symptomer og tegn ved slike overdoser inkluderer forvirring, nedsatt aktivitet, somnolens, hypotoni, misfarging av hud og urtikaria. Behandlingen ved akutt overdosering er symptomatisk.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre dopaminerge midler, ATC-kode: N04B X02

Entakapon tilhører en ny terapeutisk gruppe, katekol-O-metyltransferase (COMT)-hemmere. Det er en reversibel, spesifikk og hovedsakelig perifert virkende COMT-hemmer som er designet for å administreres samtidig med levodopapreparater. Entakapon reduserer den metabolske omdannelsen av levodopa til 3-O-metyldopa (3-OMD) gjennom å hemme COMT-enzymet. Dette fører til en økning av levodopas AUC, noe som fører til at mengden levodopa tilgjengelig i hjernen øker. Entakapon forlenger således den kliniske responsen av levodopa.

Entakapon hemmer COMT-enzymet hovedsakelig perifert. COMT-hemmingen i erytrocytter følger plasmakonsentrasjonen av entakapon, noe som tydelig viser at COMT-hemmingen er reversibel.

Kliniske studier

I to dobbeltblinde, fase III-studier fikk totalt 376 pasienter med Parkinsons sykdom og end-of-dose fluktuasjoner entakapon eller placebo sammen med hver dose levodopa/dekarboksylasehemmer. Resultatene vises i Tabell 2. I studie I målte man ON-tiden i antall timer per døgn ved hjelp av dagbøker og i studie II prosentvis ON-tid per døgn.

Tabell 2. Daglig ON-tid (Gjennomsnitt±SD)

Studie I: Daglig ON-tid (t)

 

Entakapon (n = 85)

Placebo (n = 86)

Forskjell

Baseline

9,3 2,2

9,2 2,5

 

Uke 8-24

10,7

2,2

9,4 2,6

1 t 20 min.

 

 

 

 

(8,3 %)

 

 

 

 

KI95% 45 min. – 1 t 56 min.

 

 

Studie II: Prosentvis ON-tid per døgn (%)

 

Entakapon (n = 103)

Placebo (n = 102)

Forskjell

Baseline

60,0

15,2

60,8 14,0

 

Uke 8-24

66,8

14,5

62,8 16,80

4,5 % (0 t 35 min.)

 

 

 

 

KI95 % 0,93 % - 7,97 %

Det var tilsvarende reduksjon i OFF-tid.

Den prosentvise endringen i OFF-tid i studie I var –24 % i entakapon-gruppen og 0 % i placebo- gruppen. Tilsvarende tall for studie II var –18 % og –5 %.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Generelle egenskaper ved virkestoffet

Absorpsjon

Det er store intra- og interindividuelle variasjoner i absorpsjonen av entakapon.

Maksimal plasmakonsentrasjon (Cmaks) oppnås vanligvis ca. 1 time etter inntak av en dose på 200 mg entakapon. Entakapon gjennomgår en omfattende first-pass metabolisme. Biotilgjengeligheten er ca. 35 % etter en oral dose. Mat påvirker ikke absorpsjonen signifikant.

Distribusjon

Etter absorpsjon fra mage-tarmkanalen fordeles entakapon raskt til perifert vev med et distribusjonsvolum på 20 liter ved ”steady state” (Vdss). Ca. 92 % av dosen elimineres i løpet av - fasen med en kort halveringstid på 30 minutter. Total clearance er ca. 800 ml/min.

Entakapon er i stor grad bundet til plasmaproteiner, først og fremst til albumin. I human plasma er den frie fraksjonen ca. 2 % i det terapeutiske konsentrasjonsintervallet. Ved terapeutiske konsentrasjoner fortrenger ikke entakapon andre substanser som i stor grad bindes til plasmaproteiner (f.eks. warfarin, salisylsyre, fenylbutazon eller diazepam). Disse substansene fortrenger heller ikke entakapon i signifikant grad ved terapeutiske eller høyere konsentrasjoner.

Biotransformasjon

En liten mengde entakapon, (E)-isomeren, omdannes til (Z)-isomeren. (E)-isomeren utgjør 95 % av entakapons AUC. (Z)-isomeren og spor av andre metabolitter utgjør de resterende 5 %.

Data fra in vitro-studier med humane mikrosomale leverpreparasjoner, indikerer at entakapon hemmer cytokrom P450 2C9 IC50 4 M . Entakapon viste liten eller ingen hemming av andre typer av P450 isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A og CYP2C19) (se pkt. 4.5).

Eliminasjon

Entakapon elimineres først og fremst via ikke-renal metabolisme. Man regner med at ca. 80-90 % av dosen utskilles via fæces. Dette har imidlertid ikke blitt bekreftet hos menneske. Ca. 10-20 % utskilles i urinen. Kun spor av uforandret entakapon gjenfinnes i urinen. Mesteparten (95 %) som blir utskilt i urinen er konjugert med glukuronsyre. Av de metabolitter som finnes i urinen er bare ca. 1 % dannet via oksidasjon.

Egenskaper hos pasienter

De farmakokinetiske egenskapene til entakapon er like hos yngre personer og eldre. Metabolismen er mer langsom hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A og B), noe som fører til forhøyet plasmakonsentrasjon av entakapon i både absorpsjons- og eliminasjonsfasene (se pkt. 4.3). Nedsatt nyrefunksjon påvirker ikke entakapons farmakokinetikk. Derimot kan man vurdere å forlenge doseintervallet hos pasienter som gjennomgår dialysebehandling.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for menneske basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og karsinogenitet. I toksisitetsstudier med gjentatt dosering er det observert anemi, noe som sannsynligvis skyldes entakapons evne til å kelatbinde jern. Ved systemisk eksponering for entakapon innenfor terapeutisk område ble det i reproduksjonstoksiske studier i kaniner observert redusert fostervekt og noe forsinket skjelettutvikling.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Tablettkjerne:

Mikrokrystallinsk cellulose

Krysskarmellosenatrium

Povidon

Magnesiumstearat

Filmdrasjering:

Polyvinylalkohol, delvis hydrolysert

Talkum

Makrogol

Soyalecitin

Gult jernoksid (E172)

Rødt jernoksid (E172)

Titandioksid (E171)

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hvite høy-tetthets polyetylenbeholdere (HDPE) med hvite polypropylen (PP)-forseglinger. Hver pakning inneholder 30, 60, 100 eller 175 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler for destruksjon.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/98/082/001-003

EU/1/98/082/005

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 16. september.1998

Dato for siste fornyelse: 3. september.2008

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter