Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Preparatomtale - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnCystadane
ATC-kodeA16AA06
Stoffbetaine anhydrous
ProdusentOrphan Europe S.A.R.L.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Cystadane 1 g pulver

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 g pulver inneholder 1 g betain, vannfritt.

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver

Hvitt, krystallinsk frittflytende pulver.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Tilleggsbehandling ved homocystinuri inkludert mangler eller defekter i:

cystationin beta-syntase (CBS)

5,10-metylen-tetrahydrofolat reduktase (MTHFR)

kobalamin kofaktor metabolisme (cbl)

Cystadane bør brukes som tillegg til annen behandling som vitamin B6 (pyridoksin), vitamin B12 (kobalamin), folat og en spesifikk diett.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandling med Cystadane skal overvåkes av en lege med erfaring innen behandling av pasienter med homocystinuri.

Dosering

Barn og voksne

Den anbefalte totale daglige dosen er 100 mg/kg/dag fordelt på 2 doser daglig. Dosen bør imidlertid titreres individuelt i henhold til plasmanivåer for homocystein og metionin. Hos enkelte pasienter var det behov for doser over 200 mg/kg/dag for å nå behandlingsmålene. Man bør være forsiktig med å titrere opp doser for pasienter med CBS-mangel pga. risiko for hypermetioninanemi. Metioninnivåer bør overvåkes nøye hos disse pasientene.

Spesielle populasjoner

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

Erfaring med behandling med betain, vannfritt hos pasienter med redusert nyrefunksjon eller hepatisk stenose som ikke skyldes alkohol viser at det ikke er nødvendig å tilpasse doseringen av Cystadane.

Administrasjonsmåte

Flasken bør ristes forsiktig før den åpnes. Tre måleskjeer som doserer enten 100 mg, 150 mg eller 1 g vannfritt betain medfølger. Det anbefales at en toppet måleskje tas ut fra flasken og at en plan overflate dras over toppen av måleskjeen. Dette vil gi de følgende doser: Lite mål 100 mg, mellomste mål 150 mg og stort mål 1 g med vannfritt betain.

Pulveret bør blandes med vann, juice, melk, næringstilskudd eller mat inntil det er fullstendig oppløst og inntas umiddelbart etter utblanding.

Monitorering av behandling

Målet med behandlingen er å holde plasmanivået av total homocystein lavere enn 15 mikroM eller så lavt som mulig. Steady-state oppnås vanligvis innen en måned.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Mindre vanlige tilfeller av alvorlig cerebralt ødem assosiert med hypermetioninemi ble rapportert ved behandling med vannfri betain hos pasienter med CBS-mangel (se pkt. 4.8.). Fullstendig bedring ble observert etter seponering av behandlingen:

-Plasmakonsentrasjonene av metionin bør være under 1000 mikroM. Det anbefales å måle metioninnivået i plasma ved start av behandling og deretter én gang i året eller to ganger i året. Hvis metionin øker i særlig grad over den første sikkerhetsterskelen på 700 mikromol/l, bør pasienten monitoreres oftere, og overholdelse av diett undersøkes. For å redusere metioninnivåer bør diettendringer i tillegg til dosereduksjon av Cystadane eller midlertidig opphold i Cystadane-behandlingen vurderes.

-Dersom symptomer på cerebralt ødem oppstår, slik som hodepine om morgenen med oppkast og/eller synsforstyrrelser, bør plasmanivået av metionin og overholdelse av diett undersøkes og behandling med Cystadane midlertidig avbrytes.

-Dersom symptomer på cerebralt ødem gjenoppstår etter reintroduksjon av behandling så bør behandling med betain, vannfritt seponeres på ubestemt tid.

For å redusere risikoen for legemiddelinteraksjoner anbefales 30 minutters opphold mellom inntak av betain, vannfritt og aminosyreblandinger og/eller legemidler som inneholder vigabatrin og GABA- analoger (se pkt. 4.5).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført.

Basert på in-vitro data kan betain, vannfritt interagere med aminosyreblandinger og legemidler som inneholder vigabatrin og GABA-analoger.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Data på bruk hos et begrenset antall gravide kvinner indikerer ingen skadelige effekter av vannfritt betain på svangerskapsforløpet eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Ingen andre relevante epidemiologiske data er tilgjengelige i dag. Dyrestudier på reproduksjon har ikke blitt gjennomført. Administering av betain, vannfritt i tillegg til pyridoksin, folat, antikoagulant og diett ved tett oppfølging av homocystein i plasma under svangerskap vil være forenlig med godt resultat for mor og foster. Likevel skal Cystadane ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.

Amming

Det er ikke kjent om betain, vannfritt utskilles i morsmelk (selv om dens metabolske forløper, kolin, forekommer i høye nivåer i human melk). På grunn av utilstrekkelige data bør forsiktighet utvises ved forskrivning av Cystadane til ammende kvinner.

Fertilitet

Ingen tilgjengelige data

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Cystadane har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Generelt var bivirkninger relatert til behandling med betain, vannfritt ikke alvorlige og hovedsakelig relatert til det gastrointestinale systemet. Gastrointestinale lidelser som diaré, glossitt, kvalme, magebesvær, oppkast og tannlidelser kan forekomme mindre vanlig. De mest vanlige rapporterte bivirkningene ved behandling er økt metionin i blod. Fullstendig rekonvalesens ble sett etter seponering av behandlingen (se pkt. 4.4).

Bivirkningstabell

Rapporterte bivirkninger er listet nedenfor etter organklassesystem og frekvens. Frekvensene er definert som: Svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede

Mindre vanlige: Anoreksi

sykdommer

 

Psykiatriske lidelser

Mindre vanlige: Agitasjon, irritabilitet

Nevrologiske sykdommer

Mindre vanlige: Hjerneødem*

Gastrointestinale sykdommer

Mindre vanlige: Diaré, glossitt, kvalme,

 

magebesvær, oppkast

Hud- og underhudssykdommer

Mindre vanlige: Hårtap, urtikaria, unormal

 

hudlukt

Sykdommer i nyre og urinveier

Mindre vanlige: Inkontinens

Undersøkelser

Svært vanlige: Økt metionin i blod*

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

* Mindre vanlige tilfeller av alvorlig cerebralt ødem og hypermetioninemi ble rapportert innen 2 uker til 6 måneder etter at behandling med vannfri betain ble startet hos pasienter med CBS mangel, med fullstendig bedring etter seponering av behandlingen. Symptom på cerebralt ødem omfatter hodepine om morgenen med oppkast og/eller synsforstyrrelser. Store økninger i plasmanivåene av metionin i intervallet 1000 mikroM til 3000 mikroM ble observert hos disse pasientene. Fordi cerebralt ødem også har vært rapportert hos pasienter med hypermetioninemi, har det vært påstått at sekundær hypermetioninemi på grunn av behandling med betain, vannfritt kan være en mulig virkningsmekanisme.

Se pkt. 4.4 for spesifikke anbefalinger.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Annex V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater, ATC-kode: A16A A06.

Virkningsmekanisme

Betain, vannfritt har vist å redusere plasmanivået av homocystein ved tre forskjellige typer homocystinuri; CBS-mangel, MTHFR-mangel og cbl-defekt. Graden av denne effekten var avhengig av den absolutte graden av hyperhomocysteinemi og var høyere ved alvorlig hyperhomocysteinemi.

Farmakodynamiske effekter

Betain, vannfritt virker som en metylgruppe-donor ved remetylering av homocystein til metionin hos pasienter med homocystinuri. Som et resultat av dette vil plasmanivåene av homocystein kunne reduseres til 20-30 % av nivåene før behandling hos disse pasientene.

Betain, vannfritt er også vist å øke plasmanivåene av metionin og S-adenosylmetionin (SAM) hos pasienter med MTHFR-mangel og cbl-defekter. Hos pasienter med CBS-mangel, som ikke har kostholdsrestriksjoner på metionin, har overskudd av akkumulert metionin blitt observert. Supplement med betain, vannfritt ble vist å bedre metabolismeforstyrrelser i cerebrospinalvæsken hos pasienter med homocystinuri.

Klinisk effekt og sikkerhet

Forhøyede plasmanivåer av homocystein er assosiert med kardiovaskulære hendelser som trombose, osteoporose, skjelettforstyrrelser og linseluksasjon. I observasjonelle studier ble klinisk bedring (kardiovaskulært og utvikling av nervesystemet) rapportert av behandlende lege hos omtrent 75 % av pasientene som brukte betain, vannfritt. De fleste av disse pasientene fikk også annen behandling, som vitamin B6 (pyridoksin), vitamin B12 (kobalamin) og folat, med variable biokjemiske responser. I de fleste tilfellene medførte tillegg av betain, vannfritt en ytterligere reduksjon i plasmanivået av homocystein. På grunn av den komplekse behandlingen (kosthold, farmasøytisk, støttende) hos disse pasientene er det sannsynlig at det kan være et element av overestimering av den kliniske effekten ved behandling med betain, vannfritt. Sen oppdagelse av homocystinuri i symptomatisk tilstand er ansvarlig for restmorbiditet på grunn av irreversibel skade på bindevev (oftalmologisk, skjelett) som ikke kan korrigeres med videre behandling. Tilgjengelig kliniske data gir ikke anledning til å korrelere dosering og klinisk effekt. Det er ingen holdepunkter for utvikling av toleranse.

I noen få tilfeller ble de økte plasmanivåene av metionin assosiert med cerebralt ødem (se pkt. 4.4 og 4.8).

Ved overvåkning av plasmanivåene av homocystein er det vist at virkningen av betain, vannfritt kommer etter flere dager og at en steady-state oppnås etter en måned.

Pediatrisk populasjon

Hos barn under 10 år, er vanligvis 100 mg/kg/dag fordelt på to doser per dag et effektivt doseregime. Administrering oftere enn to ganger per dag og/eller økning av dosen til over 150 mg/kg/dag øker ikke den homocysteinreduserende effekten.

Overvåkning av plasmanivåene av betain bidrar ikke til å definere behandlingseffekten siden disse konsentrasjonene ikke direkte samsvarer med fluksen via den cytosoliske betain homocystein metyltransferase-veien.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

De farmakokinetiske dataene fra homocystinuri-pasienter på langsiktig behandling med tilskudd med betain, vannfritt er svært like som hos friske frivillige. Dette viser at forskjellene i kinetikken til betain, vannfritt mest sannsynlig skyldes mangel på betain, vannfritt ved ubehandlet homocystinuri og er derfor bare av betydning for initial behandling.

Absorpsjon

Den absolutte biotilgjengeligheten til betain, vannfritt er ikke bestemt. Hos friske, frivillige voksne

(alder mellom 21 og 49 år) var absorpsjonen rask (tmaks=0,9 ± 0,3 timer og en Cmaks=0,9 ± 0,2 mM) etter en enkelt dose betain (50 mg/kg) tatt oralt.

Etter et regime med gjentatte doser med 100 mg/kg/dag i fem dager var ikke absorpsjonskinetikken endret.

Distribusjon

Betain, vannfritt ble relativt raskt distribuert til et stort volum (V/F = 1,3 l/kg).

Etter et regime med gjentatte doser med 100 mg/kg/dag i fem dager var distribusjonshalveringstiden betydelig forlenget (opptil 36 t), noe som indikerer mettede transport- og redistribusjonsprosesser.

Biotransformasjon

Betain, vannfritt er en metylgruppedonor.

Eliminasjon

Med lav eliminasjonshastighet (gjennomsnittlig halveringstid = 14 t, gjennomsnittlig total clearance CL/F = 84 ml/t/kg), neglisjerbar renal clearance (5 % av total clearance), antatt 100 % biotilgjengelighet.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

En CNS-dempende effekt og irritasjon i gastrointestinaltraktus ble observert ved høye doser hos rotter. Langsiktige studier på karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet med betain, vannfritt har ikke blitt gjennomført. Standardtester for gentoksisitet avslører ingen spesifikk fare for mennesker.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Ingen.

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

Uåpnet flaske: 3 år

Etter anbrudd: 3 måneder

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

HDPE-flasker med barnesikret lokk.

Hver pakke inneholder 1 flaske med 180 g pulver, og tre måleskjeer.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Frankrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/379/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 15 februar 2007

Dato for siste fornyelse: 21 november 2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter