Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Merking - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnDafiro HCT
ATC-kodeC09DX01
Stoffamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
ProdusentNovartis Europharm Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ENHETSPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

98 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

280 filmdrasjerte tabletter

280 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/574/001

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. 70 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmdrasjerte tabletter

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. Multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

98 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

280 filmdrasjerte tabletter

280 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/574/013

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. 70 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmdrasjerte tabletter

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. Multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

98 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

280 filmdrasjerte tabletter

280 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/574/025

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. 70 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmdrasjerte tabletter

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. Multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

98 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

280 filmdrasjerte tabletter

280 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/574/037

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. 70 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmdrasjerte tabletter

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. Multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

98 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

280 filmdrasjerte tabletter

280 x 1 filmdrasjert tablett (enkeltdose)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/574/049

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 filmdrasjert tablett (endose)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. 70 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmdrasjerte tabletter

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter. Multipakning som inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 20 pakninger med 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmdrasjerte tabletter (multipakning, 4 pakninger med 70 tabletter)

 

 

 

 

(enkeltdose)

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter