Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Pakningsvedlegg - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnDafiro HCT
ATC-kodeC09DX01
Stoffamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om

1.Hva Dafiro HCT er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Dafiro HCT

3.Hvordan du bruker Dafiro HCT

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Dafiro HCT

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Dafiro HCT er, og hva det brukes mot

Dafiro HCT tabletter inneholder tre virkestoffer som kalles amlodipin, valsartan og hydroklortiazid. Alle disse komponentene hjelper til å kontrollere høyt blodtrykk.

Amlodipin tilhører en gruppe legemidler som kalles ”kalsiumkanalblokkere”. Amlodipin hindrer kalsium fra å bevege seg inn i blodåreveggene, noe som hindrer sammentrekning av blodårene.

Valsartan tilhører en gruppe legemidler som kalles ”angiotensin-II-reseptorantagonister”. Angiotensin-II dannes i kroppen og gjør at blodårene trekker seg sammen slik at blodtrykket øker. Valsartan virker ved å blokkere effekten av angiotensin-II.

Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles ”tiaziddiuretika”. Hydroklortiazid øker urinmengden, noe som også senker blodtrykket.

Alle tre mekanismene fører til at blodårene slapper av og blodtrykket senkes.

Dafiro HCT brukes til å behandle høyt blodtrykk hos voksne pasienter som allerede kontrollerer blodtrykket ved å ta amlodipin, valsartan og hydroklortiazid, og som har fordel av å ta en tablett som inneholder alle tre komponentene.

2. Hva du må vite før du bruker Dafiro HCT

Bruk ikke Dafiro HCT

hvis du er mer enn 3 måneder gravid. (det er også anbefalt å unngå Dafiro HCT tidlig i svangerskapet – se avsnittet ”Graviditet og amming”.)

hvis du er allergisk overfor amlodipin eller andre kalsiumkanalblokkere, valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivater (legemidler som brukes til å behandle infeksjoner i luft- eller urinveiene), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Snakk med legen din før du tar Dafiro HCT dersom du tror du er allergisk.

hvis du har leversykdom, skader i de små gallegangene i leveren (biliær cirrhose) som fører til oppsamling av galle i leveren (kolestase).

hvis du har alvorlige problemer med nyrene, eller dersom du får dialyse.

hvis du ikke produserer urin (anuri).

dersom du har for lavt nivå av kalium eller natrium i blodet ditt til tross for at du får behandling for å øke kalium- eller natriumnivåene i blodet ditt.

dersom du har for mye kalsium i blodet ditt, til tross for at du får behandling for å redusere kalsiumnivåene i blodet ditt.

dersom du har urinsyregikt (urinsyrekrystaller i leddene).

dersom du har svært lavt blodtrykk (hypotensjon).

dersom du har innsnevring av hovedpulsåreklaffen (aortastenose) eller kardiogent sjokk (en tilstand der hjertet ditt ikke klarer å forsyne kroppen tilstrekkelig med blod).

dersom du har hjertesvikt etter et hjerteinfarkt.

dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Bruk ikke Dafiro HCT og snakk med legen din dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dafiro HCT

dersom du har lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet ditt (med eller uten symptomer som muskelsvakhet, muskelkramper, unormal hjerterytme).

dersom du har lave natriumnivåer i blodet (med eller uten symptomer som trøtthet, forvirring, muskelrykninger, kramper).

dersom du har høyt kalsiumnivå i blodet ditt (med eller uten symptomer som kvalme, brekninger, forstoppelse, magesmerter, hyppig vannlating, tørste, muskelsvakhet eller muskelrykninger).

dersom du har nyreproblemer, gjennomgått nyretransplantasjon eller har blitt fortalt at du har en innsnevring av nyrearterien.

dersom du har leverproblemer.

dersom du har eller har hatt hjertesvikt eller koronar hjertesykdom, spesielt dersom du får forskrevet høyeste dose Dafiro HCT (10 mg/320 mg/25 mg).

dersom du har hatt et hjerteinfarkt. Følg legens instruksjoner for startdosering nøye. Legen din vil mulig også undersøke din nyrefunksjon.

dersom legen din har fortalt deg at du har en innsnevring av hjerteklaffene (kalt ”aorta- eller mitralstenose”) eller tykkelsen på hjertemuskelen din har økt unormalt (kalt ”obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati”).

dersom du har aldosteronisme. Dette er en sykdom der binyrene produserer for mye av hormonet aldosteron. Hvis dette gjelder deg, anbefales ikke bruk av Dafiro HCT.

dersom du har en sykdom som kalles systemisk lupus erytematosus (også kalt ”lupus” eller ”SLE”).

dersom du har diabetes (høyt blodsukker).

dersom du har høye nivåer av kolesterol eller fett (triglyserider) i blodet ditt.

dersom du opplever hudreaksjoner slik som utslett etter soleksponering.

dersom du har hatt en allergisk reaksjon på andre blodtrykksmedisiner eller diuretika (en type legemidler også kjent som ”vanndrivende”), særlig dersom du har astma eller allergier.

dersom du har vært syk (brekninger eller diaré).

dersom du har opplevd hevelse, spesielt i ansiktet og halsen, ved bruk av andre legemidler (inkludert hemmere av angiotensinkonverterende enzym). Stopp å ta Dafiro HCT og kontakt legen din umiddelbart dersom du får disse symptomene. Du bør aldri bruke Dafiro HCT igjen.

snakk med legen din så snart som mulig dersom du opplever svimmelhet og/eller besvimelse under behandling med Dafiro HCT.

dersom du opplever reduksjon av synet eller smerter i øyet. Dette kan være symptomer på økt trykk i øyet og kan oppstå i løpet av timer til én uke etter at du begynner med Dafiro HCT. Dette kan føre til varig svekking av synet dersom det ikke behandles.

dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom

aliskiren.

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Dafiro HCT».

Snakk med legen din dersom noe av dette gjelder for deg.

Barn og ungdom

Bruk av Dafiro HCT hos barn og ungdom under 18 år anbefales ikke.

Eldre (65 år og eldre)

Dafiro HCT kan brukes hos personer på 65 år og eldre i samme dose som for andre voksne og på samme måte som de allerede har tatt de tre substansene kalt amlodipin, valsartan og hydroklortiazid. Eldre pasienter, spesielt de som bruker høyeste dose av Dafiro HCT (10 mg/320 mg/25 mg), bør få kontrollert blodtrykket jevnlig.

Andre legemidler og Dafiro HCT

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forhåndsregler. I enkelte tilfeller kan det hende du må slutte å bruke et av legemidlene. Dette er spesielt viktig hvis du bruker noen av legemidlene som er listet nedenfor:

Brukes ikke sammen med:

litium (et legemiddel som brukes ved behandling av enkelte typer depresjon);

legemidler eller substanser som øker kaliumnivået i blodet ditt. Dette inkluderer kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin;

ACE-hemmere eller alisikren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Dafiro HCT» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Forsiktighet bør utvises ved:

alkohol, sovetabletter eller bedøvelsesmidler (legemidler som brukes ved kirurgi og andre prosedyrer);

amantadin (behandling mot Parkinson, brukes også til behandling eller forebygging av visse sykdommer forårsaket av virus);

antikolinerge midler (legemidler som brukes ved behandling av ulike sykdommer som magekramper, urinblærekramper, astma, reisesyke, muskelskramper, Parkinsons sykdom og som hjelp ved bedøvelse);

krampestillende legemidler og stemningsstabiliserende legemidler til behandling av epilepsi og bipolar lidelse (f.eks. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

kolestyramin, kolestipol eller andre resiner (midler som hovedsakelig brukes til å behandle høye nivåer av fett i blodet);

simvastatin (et legemiddel til behandling av høyt kolesterol);

ciklosporin (et legemiddel som brukes ved transplantasjon for å forhindre organavstøtning eller for andre tilstander, f.eks. kronisk leddgikt eller atopisk eksem);

cytotoksiske legemidler (brukes til kreftbehandling), slik som metotreksat eller cyklofosfamid;

digoksin eller digitalisgykosider (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer);

verapamil, diltiazem (hjertemedisiner);

jodholdige kontrastmidler (midler brukt ved billeddiagnostikk);

legemidler til behandling av diabetes (orale legemidler som metformin eller insulin);

legemidler for behandling av urinsyregikt, slik som allopurinol;

legemidler som kan øke blodsukkernivået (betablokkere, diazoksid);

legemidler som kan indusere ”torsades de pointes” (uregelmessig hjerterytme) slik som antiarytmika (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer) og noen antipsykotika;

legemidler som kan redusere innholdet av natrium i blodet ditt, slik som antidepressiva, antipsykotika og antiepileptika;

legemidler som kan redusere innholdet av kalium i blodet ditt, slik som diuretika (vanndrivende tabletter), kortikosteroider, laksativer, amfotericin eller penicillin G;

legemidler som øker blodtrykket slik som adrenalin eller noradrenalin;

legemidler som brukes ved HIV/AIDS (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol, itrakonazol);

legemidler som brukes ved spiserørssår og betennelse (karbenoksolon);

legemidler som brukes til å lindre smerte eller betennelse, spesielt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere);

muskelavlappende midler (legemidler for muskelavslapning som brukes under operasjoner);

nitroglyserin og andre nitrater, eller andre legemidler som kalles ”vasodilatorer”;

andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk inkludert metyldopa;

rifampicin (brukes, f.eks., til å behandle tuberkulose);

Johannesurt;

dantrolen (infusjon mot alvorlig forstyrrelse av kroppstemperaturen);

vitamin D og kalsiumsalter.

Inntak av Dafiro HCT sammen med mat, drikke og alkohol

Grapefrukt og grapefruktjuice bør ikke inntas av personer som får forskrevet Dafiro HCT. Dette er fordi grapefrukt og grapefruktjuice kan føre til økte blodkonsentrasjoner av den aktive substansen amlodipin, noe som kan forårsake en uforutsigbar økning av den blodtrykksenkende effekten av Dafiro HCT. Snakk med legen din før du drikker alkohol. Inntak av alkohol kan senke blodtrykket ytterligere og/eller øke muligheten for svimmelhet eller besvimelse.

Graviditet og amming

Graviditet

Du må si ifra til legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Dafiro HCT før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Dafiro HCT. Dafiro HCT er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan forårsake alvorlige skader på barnet ved bruk etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Dafiro HCT er ikke anbefalt for mødre som ammer, og legen din vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Denne medisinen kan få deg til å føle deg svimmel, søvnig, kvalm eller gi deg hodepine. Dersom du opplever disse symptomene, skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.

3.Hvordan du bruker Dafiro HCT

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det vil bidra til at du får best mulig resultat og redusere muligheten for bivirkninger.

Den vanlige dosen Dafiro HCT er én tablett daglig.

Det anbefales at du tar tabletten til samme tid hver dag, fortrinnsvis om morgenen.

Svelg tabletten hel med et glass vann.

Du kan innta Dafiro HCT med eller uten mat. Ikke innta Dafiro HCT sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Legen din kan foreslå en høyere eller lavere dose, avhengig av hvordan du responderer på behandlingen.

Den forskrevne dosen må ikke overskrides.

Dersom du tar for mye av Dafiro HCT

Kontakt lege umiddelbart dersom du ved uhell har tatt for mange Dafiro HCT-tabletter. Du kan trenge medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Dafiro HCT

Dersom du glemmer å ta dette legemidlet skal du ta det så snart du husker det. Ta deretter den neste dosen til vanlig tid. Dersom det nærmer seg tiden for den neste dosen, så skal du la være å ta den dosen du glemte. Du må ikke ta en dobbelt dose (to tabletter samtidig) som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Dafiro HCT

Avslutning av behandlingen med Dafiro HCT kan medføre forverring av din sykdom. Ikke stopp å ta legemidlet uten samråd med lege.

Ta alltid denne medisinen, selv om du føler deg frisk

Personer som har høyt blodtrykk vil ofte ikke merke noen symptomer på problemet. Mange føler seg normale. Det er viktig at du tar dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg for å oppnå best mulig resultat og redusere risikoen for bivirkninger. Hold dine avtaler med legen selv om du føler deg frisk.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Som for enhver kombinasjon av tre aktive substanser kan man ikke utelukke bivirkningene forbundet med hver enkelt komponent. Bivirkningene rapportert med Dafiro HCT eller en av dens tre aktive substanser (amlodipin, valsartan og hydroklortiazid) er listet opp under og kan forekomme ved bruk av Dafiro HCT.

Enkelte bivirkninger kan være alvorlige og krever umiddelbar medisinsk behandling.

Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene etter å ha tatt dette legemidlet:

Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):

svimmelhet

lavt blodtrykk (følelse av svakhet, ørhet, plutselig bevissthetstap)

Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):

kraftig redusert urinproduksjon (nedsatt nyrefunksjon)

Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):

spontan blødning

uregelmessige hjerteslag

leversykdom

Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):

plutselig hvesing, brystsmerter, andpustenhet eller pustevansker

hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper

hevelse i tunge og hals som forårsaker store pustevansker

alvorlige hudreaksjoner inkludert intenst hudutslett, elveblest, rødhet i huden over hele kroppen, alvorlig kløe, blemmer, flassing og hevelse i huden, inflammasjon i slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaksjoner

hjerteinfarkt

betennelse i bukspyttkjertelen som kan forårsake alvorlige mage- og ryggsmerter ledsaget av sterk uvelhetsfølelse

svakhet, blåmerker, feber og hyppige infeksjoner

stivhet

Andre bivirkninger kan inkludere:

Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):

lavt kaliumnivå i blodet

økning av fettstoffer i blodet

Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):

søvnighet

hjertebank (palpitasjoner)

rødme

ankelhevelse (ødemer)

magesmerter

mageubehag etter måltid

tretthet

hodepine

hyppig vannlating

høyt urinsyrenivå i blodet

lavt magnesiumnivå i blodet

lavt natriumnivå i blodet

svimmelhet, besvimelse når en reiser seg opp

redusert appetitt

kvalme og brekninger

kløende utslett og andre typer utslett

manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon

Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):

hurtig hjerteslag

følelse av at en selv eller omgivelsene er i bevegelse

synsforstyrrelser

mageubehag

brystsmerter

økning av urea, kreatinin og urinsyre i blodet

høyt nivå av kalsium, fett eller natrium i blodet

redusert kalium i blodet

dårlig ånde

diarè

munntørrhet

vektøkning

tap av appetitt

smaksforstyrrelser

ryggsmerte

leddhevelse

muskelkramper/svakhet/smerte

smerte i ekstremitetene

vanskeligheter med å enten stå eller gå normalt

svakhet

unormal koordinasjon

svimmelhet ved oppreising eller etter trening

mangel på energi

søvnforstyrrelser

prikking eller nummenhet

neuropati

plutselig midlertidig bevissthetstap

lavt blodtrykk ved oppreising

hoste

andpustenhet

halsirritasjon

overdreven svetting

kløe

hevelse

rødme og smerte langs en vene

hudrødme

skjelving

humørforandringer

angst

depresjon

søvnløshet

smaksforstyrrelser

besvimelse

tap av smertefølelse

synsforstyrrelse

synssvekkelse

ringing i ørene

nysing/rennende nese forårsaket av inflammasjon i neseslimhinnen (rhinitt)

endret avføringsmønster

forstoppelse

håravfall

hudkløe

misfarging av huden

vannlatingsforstyrrelser

nattlig vannlating

hyppig vannlating

ømme eller forstørrede bryster hos menn

smerter

uvelhetsfølelse

vekttap

Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):

lavt nivå av blodplater (av og til med blødninger eller blåmerker under huden)

sukker i urinen

høyt blodsukker

forverring av diabetisk metabolsk status

mageubehag

forstoppelse

leversykdommer som kan opptre sammen med gul hud og øyne, eller mørk urin (hemolytisk anemi)

økt overfølsomhet for sol på hud

rød-lilla hudflekker

nyresydommer

forvirring

Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):

redusert antall hvite blodlegemer

redusert antall blodplater, som kan føre til uvanlige blåmerker og at du lett får blødninger (skade av blodcellene)

hevelse i tannkjøttet

unormal oppblåsthet (gastritt)

leverbetennelse (hepatitt)

gulfarging av huden (gulsott)

forhøyede leverenzymer som kan påvirke noen medisinske undersøkelser

økte muskelspenninger

betennelse i blodårer, ofte med hudutslett

overfølsomhet mot lys

tilstander med stivhet, skjelvinger og bevegelsesproblemer

feber, sår hals eller sår i munnen, hyppigere infeksjoner (mangel eller lavt nivå av hvite blodceller)

blek hud, tretthet, andpustenhet, mørkfarget urin (hemolytisk anemi, unormal nedbrytning av røde blodceller enten i blodårer eller andre steder i kroppen)

forvirring, tretthet, muskelrykninger og kramper, rask pust (hypokloremisk alkalose)

sterke smerter øverst i magen (betennelse i bukspyttkjertelen)

pustevansker med feber, hoste, tungpustethet, andpustenhet (”respiratory distress”, lungeødem og lungebetennelse)

utslett i ansiktet, leddsmerter, muskellidelser, feber (lupus erytematosus)

betennelse i blodårer med symptomer som utslett, rødlilla prikker, feber (vaskulitt)

alvorlig hudsykdom som fører til utslett, rød hud, blemmer på leppene, øynene eller munnen, hudflassing, feber (toksisk epidermal nekrolyse)

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

forandringer i blodprøver som tester for nyrefunksjonen, økning i kalium i blodet ditt, lave nivåer av røde blodceller

unormal rød blodcelletest

lavt nivå av visse typer hvite blodceller og blodplater

økning av kreatinin i blodet

unormal leverfunksjonstest

kraftig redusert urinmengde

betennelse i blodårer

svakhet, blåmerker og hyppige infeksjoner (aplastisk anemi)

svekking av synet eller smerter i øyet på grunn av høyt trykk (mulige tegn på akutt trangvinkelglaukom)

andpustenhet

sterkt redusert urinmengde (mulige tegn på nyresykdom eller nyresvikt)

alvorlig hudsykdom med utslett, rød hud, blemmer på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (erythema multiforme)

muskelkramper

feber (pyreksi)

blemmer i huden (tegn på en tilstand som kalles bulløs dermatitt)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Dafiro HCT

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet (etter utløpsdato/EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke Dafiro HCT-pakninger som er ødelagt eller har synlige tegn på forringelse. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Dafiro HCT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Virkestoffer i Dafiro HCT er amlodipin (som amlodipinbesilat), valsartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearat; hypromellose; makrogol 4000; talkum, titandioksid (E171).

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Virkestoffer i Dafiro HCT er amlodipin (som amlodipinbesilat), valsartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydroklortiazid.

Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearat; hypromellose; makrogol 4000; talkum, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172).

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Virkestoffer i Dafiro HCT er amlodipin (som amlodipinbesilat), valsartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearat; hypromellose; makrogol 4000; talkum, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172).

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Virkestoffer i Dafiro HCT er amlodipin (som amlodipinbesilat), valsartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearat; hypromellose; makrogol 4000; talkum, gult jernoksid (E172).

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Virkestoffer i Dafiro HCT er amlodipin (som amlodipinbesilat), valsartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan og 25 mg hydroklortiazid.

Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearat; hypromellose; makrogol 4000; talkum, gult jernoksid (E172).

Hvordan Dafiro HCT ser ut og innholdet i pakningen

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter, er hvite og ovale. Den ene siden er merket

”NVR” og den andre siden er merket ”VCL”.

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter, er lysegule og ovale. Den ene siden er merket ”NVR” og den andre siden er merket ”VDL”.

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter, er gule og ovale. Den ene siden er merket ”NVR” og den andre siden er merket ”VEL”.

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter, er brun-gule og ovale. Den ene siden er merket ”NVR” og den andre siden er merket ”VHL”.

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter, er brun-gule og ovale. Den ene siden er merket ”NVR” og den andre siden er merket ”VFL”.

Dafiro HCT er tilgjengelig i pakninger som inneholder 14, 28, 30, 56, 90, 98 eller 280 filmdrasjerte tabletter og i multipakninger med 280 tabletter (inneholder 4 pakninger, hver med 70 tabletter eller 20 pakninger, hver med 14 tabletter), og i sykehuspakninger som inneholder 56, 98 eller 280 tabletter i perforerte endose-blistere. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt hjemland.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 2173 48 4949

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 446 60 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter