Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Defitelio (defibrotide) – Merking - B01AX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnDefitelio
ATC-kodeB01AX01
Stoffdefibrotide
ProdusentGentium S.r.l.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Defitelio 80 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning defibrotid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hvert 2,5 ml hetteglass inneholder 200 mg defibrotid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: natriumsitrat, dihydrat, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 10 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke fryses

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE TIL INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gentium Srl

Piazza XX Settembre, 2 Villa Guardia

22079 Italia

Tlf: +39 031 5373200 Faks: +39 031 5373241 info@gentium.it

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/878/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Defitelio 80 mg/ml sterilt konsentrat defibrotid

i.v.

2.ADMINISTRERINGSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,5 ml

6.ANNET

Gentium Srl

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter