Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Merking - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnDuoTrav
ATC-kodeS01ED51
Stofftravoprost / timolol
ProdusentNovartis Europharm Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE FOR ENKELTFLASKER 2,5 ml + ESKE FOR 3 x 2,5 ml FLASKER + ESKE FOR 6 x 2,5 ml FLASKER

1.LEGEMIDLETS NAVN

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning travoprost/timolol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver ml oppløsning inneholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som timololmaleat)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder: Polyquaternium-1, mannitol (E421), propylen-glykol (E1520), polyoksyetylen- hydrogenert ricinusolje 40 (HCO-40), borsyre, natriumklorid, natriumhydroksid og/eller, saltsyre (for å justere pH), renset vann.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Øyedråper, oppløsning; 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til bruk i øynene.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning. Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 o C

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/06/338/001/ 1 x 2,5 ml – PP-flaske (polypropylen)

EU/1/06/338/002/ 3 x 2,5 ml – PP-flaske (polypropylen)

EU/1/06/338/003/ 6 x 2,5 ml – PP-flaske (polypropylen)

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE-flaske (lav tetthet polyetylen)

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE-flaske (lav tetthet polyetylen)

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE-flaske (lav tetthet polyetylen)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16 INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

duotrav

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper travoprost/timolol

Til bruk i øynene

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk. <Åpne her>

3.UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning.

Åpnet:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,5 ml

6 ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

INNERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper

travoprost/timolol

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,5 ml

6 ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter