Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Pakningsvedlegg - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnDuoTrav
ATC-kodeS01ED51
Stofftravoprost / timolol
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning travoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva DuoTrav er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker DuoTrav

3.Hvordan du bruker DuoTrav

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer DuoTrav

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva DuoTrav er og hva det brukes mot

DuoTrav øyedråper er en kombinasjon av to aktive stoffer (travoprost og timolol). Travoprost er en prostaglandin-analog som virker ved å øke avløpet av væske i øyet, som igjen senker trykket i øyet. Timolol er en betablokker som virker ved å redusere produksjonen av væske i øyet. De to ingrediensene virker sammen for å redusere trykket inne i øyet.

DuoTrav øyedråper brukes til å behandle for høyt trykk i øyet for voksne/eldre mennesker. Dette trykket kan føre til en sykdom som heter glaukom.

2. Hva du må vite før du bruker DuoTrav

Bruk ikke DuoTrav øyedråper

hvis du er allergisk overfor travoprost, prostaglandiner, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

hvis du har eller har hatt respiratoriske problemer som astma, KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom som kan føre til tung pust og problemer med å puste og/eller langvarig hoste) eller andre typer pusteproblemer.

hvis du har alvorlig høysnue.

hvis du har sakte hjerteslag, hjertesvikt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmessig hjerterytme).

hvis den klare overflaten på øyet er uklar.

Ta kontakt med lege for råd hvis noe av dette gjelder for deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet dersom du har eller tidligere har hatt

hjertesykdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller trykk for brystet, tungpustethet eller kvelningsfornemmelse), hjertesvikt, lavt blodtrykk.

forstyrrelser i hjerterytmen, f.eks. sakte hjerterytme.

pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

sykdommer med forstyrret blodsirkulasjon (f.eks. Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom).

diabetes, fordi timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker.

overaktiv skjoldbruskkjertel, fordi timolol kan maskere tegn og symptomer på stoffskiftesykdom (thyreoideasykdom).

Informer legen om at du bruker DuoTrav dersom du skal gjennomgå en operasjon, fordi timolol kan endre effekten av enkelte medisiner i forbindelse med anestesi.

Hvis du har myasteni gravis (kronisk nevromuskulær svekkelse).

Hvis du får en alvorlig allergisk reaksjon (hudutslett, rødhet og kløe i øyet), uansett årsak, mens du bruker DuoTrav, kan det føre til at adrenalinbehandlingen er mindre effektiv. Opplys derfor legen om at du bruker DuoTrav hvis du får annen behandling.

Hvis du har gjennomgått kataraktkirurgi, må du rådføre deg med legen før du bruker DuoTrav.

Hvis du har, eller har hatt øyebetennelse, må du rådføre deg med legen før du bruker DuoTrav.

DuoTrav kan forandre fargen på iris (den delen av øyet som er farget). Denne forandringen kan være permanent.

DuoTrav kan øke lengden, tykkelsen, fargen på og/eller antallet øyenvipper og det kan medføre uvanlig hårvekst på øyelokkene.

Travoprost kan absorberes gjennom huden og skal derfor ikke brukes av kvinner som er gravide eller forsøker å bli gravide. Hvis noe av legemidlet kommer i kontakt med huden, må det vaskes bort med det samme.

Barn

DuoTrav må ikke benyttes av barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og DuoTrav

DuoTrav kan påvirke eller bli påvirket av andre medisiner du tar, inkludert andre øyedråper for behandlingen av glaukom. Informer legen dersom du tar eller planlegger å ta medisiner for å senke blodtrykket, hjertemedisin, inkludert kinidin (brukes til behandling av hjertesykdommer og enkelte typer malaria), medisiner mot diabetes eller midler mot depresjon som fluoksetin og paroksetin.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke bruk DuoTrav dersom du er gravid, med mindre legen anser det som nødvendig. Dersom det er fare for at du kan bli gravid må du bruke tilstrekkelig prevensjon mens du bruker dette legemiddelet.

Ikke bruk DuoTrav hvis du ammer. DuoTrav kan komme ut i melken.

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan oppleve at synet blir uskarpt i en periode rett etter at du har brukt DuoTrav. Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.

DuoTrav inneholder hydrogenert ricinusolje og propylenglykol som kan forårsake hudreaksjoner og irritasjon.

3.Hvordan du bruker DuoTrav

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er

Én dråpe i det berørte øyet/de berørte øynene, én gang om dagen-morgen eller kveld. Brukes til samme tid hver dag.

Bruk kun DuoTrav i begge øynene dersom legen har bedt deg om dette. Bruk legemidlet bare så lenge legen har bedt deg om det.

Bruk DuoTrav kun til drypping i øynene.

Rett før du bruker flasken første gang, river du av innpakningsposen og tar ut flasken (bilde 1) og skriver deretter åpningsdatoen på anvist sted på etiketten.

Ta frem DuoTrav-flasken og et speil.

Vask hendene.

Skru av korken.

Hold flasken på hodet mellom tommelen og de andre fingrene.

Bøy hodet bakover. Trekk ned nedre øyelokk med en ren finger slik at det dannes en "lomme" mellom øyelokket og øyet. Dråpen skal havne i denne lommen. (bilde 2).

Før flaskens spiss inn mot øyet. Bruk speilet hvis det hjelper.

Ikke la flaskens spiss komme i kontakt med øyet, øyelokket, omgivelsene eller andre overflater. Dette kan forurense dråpene.

Klem forsiktig på flasken for å få ut en dråpe DuoTrav om gangen (bilde 3).

Etter du har brukt DuoTrav, trykker du en finger inn i hjørnet mellom øyet og nesen i to minutter (bilde 4). Dette reduserer sjansene for at DuoTrav kommer ut i resten av kroppen.

Hvis du tar dråper i begge øynene, må du gjenta trinnene for det andre øyet.

Sett flaskekorken godt på plass igjen rett etter bruk.

Bruk kun en flaske om gangen. Posen må ikke åpnes før du skal bruke flasken.

Dersom en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve igjen.

Dersom du får mer DuoTrav i øynene enn du skulle, må du skylle ut alt med varmt vann. Ikke ta flere dråper før det er tid for neste dose.

Dersom du har glemt å ta DuoTrav, fortsetter du med neste planlagte dose. Ikke bruk en dobbelt dose for å gjøre opp for den glemte. Dosen må ikke overskride en dråpe om dagen i det berørte øyet/øynene.

Ikke stopp behandlingen med DuoTrav uten å kontakte lege. Trykket i øyet vil ellers ikke bli kontrollert, og dette kan føre til synstap.

Hvis du bruker andre øyedråper, må du la det gå minst 5 minutter mellom du bruker DuoTrav og de andre dråpene.

Hvis du bruker myke kontaktlinser, ikke bruk dråpene når du har i linsene. Vent i 15 minutter etter at du har brukt dråpene før du setter i linsene igjen.

Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Du kan vanligvis fortsette med dråpene, med mindre bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du bekymrer deg over dette. Ikke avslutt behandlingen med DuoTrav uten å snakke med legen om dette.

Svært vanlige bivirkninger

(forekommer hos mer enn 1 av 10 personer)

Virkninger på øyet røde øyne.

Vanlige bivirkninger

(forekommer hos opptil 1 av 10 personer)

Virkninger på øyet

betennelse i øyets overflate med skader i overflaten, smerte i øyet, uklart syn, unormalt syn, tørt øye, kløe i øyet, ubehag i øynene, tegn og symptomer på øyeirritasjon (for eksempel sviende og stikkende følelse)

Mindre vanlige bivirkninger

(forekommer hos opptil 1 av 100 personer)

Virkninger på øyet

Betennelse i øyeoverflaten, betennelse i øyelokket, hevelse i slimhinnen i øyet (konjunktiva), økt vekst i øyenvipper, betennelse i iris, betennelse i øyet, lysømfintlighet, redusert syn, trette øyne, øyeallergi, hovne øyne, økt tåreproduksjon, røde øyelokk, fargeendring på øyelokket

Generelle bivirkninger

legemiddelallergi, svimmelhet, hodepine, forhøyet eller for lavt blodtrykk, kortpustethet, økt hårvekst, drypp bak i halsen, betennelse og kløe i huden, redusert hjerterytme.

Sjeldne bivirkninger

(forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)

Virkninger på øyet

uttynning av eller betennelse på øyets overflate, betennelse i øyelokk-kjertlene, sprengte blodkar i øyet, skorpedannelse på øyelokket, unormal øyevippeposisjon, unormal vekst av øyevipper.

Generelle bivirkninger

nervøsitet, uregelmessig hjerterytme, hårtap, taleproblemer, vanskelighetermed å puste, hoste, halssmerte, elveblest, unormale blodprøver (lever), misfarging av huden, forrmørket hud, tørste, tretthet, ubehag inne i nesen, misfarget urin, smerte i hender og føtter

Ikke kjent

(frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

Virkninger på øyet

hengende øyelokk (slik at øyet er halvveis lukket).

Generelle bivirkninger

utslett, hjertesvikt, brystsmerte, slag, besvimelse, depresjon, astma, økt hjertefrekvens, nummenhet eller kribling, palpitasjoner, hovne ben, ubehagelig smak i munnen.

Ytterligere informasjon:

DuoTrav er en kombinasjon av to virkestoffer. I likhet med andre legemidler som skal brukes i øyet, blir travoprost og timolol (en betablokker) absorbert i blodet. Dette kan forårsake lignende bivirkninger som man kan få ved bruk av intravenøse midler (som gis direkte i blodet) og/eller perorale betablokkerlegemidler. Forekomsten av bivirkninger etter lokal administrasjon i øyet er lavere enn når legemidlene tas f.eks via munnen eller som injeksjon. Angitte bivirkninger som

omfatter reaksjoner observert for klassen av betablokkere brukt til behandling av øyesykdommer, er som følger:

Virkninger på øyet: betennelse i øyelokket, betennelse i hornhinnen, løsning av laget med blodkar under retina etter filtreringskirurgi noe som kan forårsake synsforstyrrelser, redusert følsomhet i hornhinnen, hornhinneerosjon (skade på det fremre laget i øyeeplet), dobbeltsyn, endringer i fargen på iris.

Generelle bivirkninger:

Hjerte og kretsløp: langsom hjerterytme, hjertebank, ødem (væskeansamling), endringer i hjertets rytme og frekvens, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom som medfører kortpustethet, hovne føtter og bein på grunn av væskeansamling), en spesifikk type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter, redusert blodtilførsel til hjernen.

Respirasjon: innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med allerede eksisterende lungesykdom), pustevansker, tett nese.

Nervesystem og generelle lidelser: søvnproblemer (insomnia), mareritt, hukommelsestap, styrke- og energitap.

Fordøyelse: smaksforstyrrelser, kvalme, fordøyelsesbesvær, diaré, munntørrhet, buksmerter, oppkast.

Allergi: generelle allergiske reaksjoner inkludert hevelser under huden som kan forekomme i områder som ansiktet, armer og bein, og som kan blokkere luftveier og gi puste- og svelgeproblemer, lokalisert og generalisert utslett, kløe, plutselig livstruende allergisk reaksjon.

Hud: sølvfarget hudutslett (psoriasisutslett) eller forverring av psoriasis, hudavskalling.

Muskulært: økte tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), unromale fornemmelser som prikking i huden, muskelsvekkelse/-svakhet, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening.

Forplantning: seksuell dysfunksjon, redusert sexlyst.

Metabolisme: lavt blodsukker

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer DuoTrav

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og den ytre emballasjen med "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 o C.

For å unngå infeksjoner må du kaste flasken 4 uker etter at den ble åpnet første gang, og bruke en ny flaske. Skriv åpningsdatoen på anvist sted på hver flaskeetikett og eske.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av DuoTrav

-Virkestoffer er travoprost og timolol. Hver ml av løsningen inneholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som timololmaleat).

-Andre innholdsstoffer er polyquaternium-1-, mannitol (E421), propylenglykol (E1520), polyoksyetylen-hydrogenert ricinusolje 40, borsyre, natriumklorid, natriumhydroksid eller saltsyre (for å justere pH), renset vann. Det er tilført små mengder natriumhydroksid for å holde syrenivåene (pH-verdiene) normale.

Hvordan Duotrav ser ut og innholdet i pakningen

DuoTrav er en væske (en klar, fargeløs oppløsning) som leveres i en 2,5 ml plastflaske med skrukork. Hver flaske ligger i en egen pose.

Pakninger med 1, 3 eller 6 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført-.

Innehaver av

Tilvirker

 

 

 

 

Tilvirker

 

 

 

markedføringsstillatelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Storbritannia.

Belgia

 

Spania

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter