Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Merking - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEbilfumin
ATC-kodeJ05AH02
Stoffoseltamivir
ProdusentActavis Group PTC ehf

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN OG DEN INDRE EMBALLASJE

Etikett for HDPE tablettbeholder og ytre emballasje for tablettbeholder og gjennomtrykkspakninger (blister)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 30 mg kapsler, harde

oseltamivir

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder oseltamivirfosfat tilsvarende 30 mg oseltamivir.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 harde kapsler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/915/001 (10 harde kapsler blisterpakning)

EU/1/14/915/002 (10 harde kapsler beholdere)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

[Kun for ytre emballasje:]

Ebilfumin 30 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

[Kun for ytre emballasje:]

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

[Kun for ytre emballasje:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 30 mg kapsler, harde

oseltamivir

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN OG DEN INDRE EMBALLASJE

Etikett for HDPE tablettbeholder og ytre emballasje for tablettbeholder og gjennomtrykkspakninger (blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 45 mg kapsler, harde

oseltamivir

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder oseltamivirfosfat tilsvarende 45 mg oseltamivir.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/915/003 (10 harde kaplser beholdere)

EU/1/14/915/004 (10 harde kapsler blisterpakning)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

[Kun for ytre emballasje:]

Ebilfumin 45 mg (kun for ytre emballasje)

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

[Kun for ytre emballasje:]

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

[Kun for ytre emballasje:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 45 mg kapsler, harde

oseltamivir

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN OG DEN INDRE EMBALLASJE

Etikett for HDPE tablettbeholder og ytre emballasje for tablettbeholder og gjennomtrykkspakninger (blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 75 mg kapsler, harde

oseltamivir

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder oseltamivirfosfat tilsvarende 75 mg oseltamivir.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/915/005 (10 harde kaplser blisterpakning)

EU/1/14/915/006 (10 harde kapsler beholdere)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

[Kun for ytre emballasje:]

Ebilfumin 75 mg (kun for ytre emballasje)

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

[Kun for ytre emballasje:]

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

[Kun for ytre emballasje:]

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebilfumin 75 mg kapsler, harde

oseltamivir

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter