Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Merking - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEbixa
ATC-kodeN06DX01
Stoffmemantine hydrochloride
ProdusentH. Lundbeck A/S

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR BLISTERPAKNINGEN

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjert tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjerte tabletter 14 tabletter, filmdrasjerte. 28 tabletter, filmdrasjerte. 30 tabletter, filmdrasjerte. 42 tabletter, filmdrasjerte.

49 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

50 tabletter, filmdrasjerte.

56 tabletter, filmdrasjerte.

56 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

70 tabletter, filmdrasjerte.

84 tabletter, filmdrasjerte .

98 tabletter, filmdrasjerte.

98 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

100 tabletter, filmdrasjerte.

100 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

112 tabletter, filmdrasjerte.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/016 14 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/007 28 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/001 30 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/017 42 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/010 49 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/002 50 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/008 56 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/014 56 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/018 70 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/019 84 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/020 98 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/015 98 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/003 100 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/011 100 x 1 tabletter, filmdrasjerte.

EU/1/02/219/009 112 tabletter, filmdrasjerte.

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN FOR DELPAKNING / DEL AV FLERPAKNING (UTEN ”BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter, filmdrasjert

50tabletter, filmdrasjert.

98tabletter, filmdrasjert

Del av flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/021 980 (10 pakninger med 98) filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakninger med 50) filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE PÅ FLERPAKNINGER INNPAKKET I FOLIE (INKLUDERT ”BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter, filmdrasjert

Flerpakning: 980 (10 pakninger med 98) tabletter, filmdrasjert.

Flerpakning: 1000 (20 pakninger med 50) tabletter, filmdrasjert.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/021 980 (10 pakninger med 98) filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakninger med 50) filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

Se påtrykt stempel.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr:

Se påtrykt stempel

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJE

ESKE OG ETIKETT FOR FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg /pumpetrykk oral oppløsning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hvert pumpetrykk gir 0,5 ml oppløsning som inneholder 5 mg memantinhydroklorid og tilsvarer 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Oppløsningen inneholder også kaliumsorbat og sorbitol E420

Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral oppløsning. 50 ml.

100 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 ºC.

Brukes innen 3 måneder etter flasken er åpnet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetrykk oral oppløsning

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJE

ESKEN OG ETIKETTEN FOR FLASKE SOM DELPAKNING/DEL AV FLERPAKNING (UTEN ”BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetrykk oral oppløsning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert pumpetrykk gir 0,5 ml oppløsning som inneholder 5 mg memantinhydroklorid og tilsvarer 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Oppløsningen inneholder også kaliumsorbat og sorbitol E420.

Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral oppløsning. 50 ml.

Del av flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 ºC.

Brukes innen 3 måneder etter flasken er åpnet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flasker med 50 ml)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetrykk oral oppløsning

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

MERKING PÅ YTTEREMBALLASJE TIL FLERPAKNING INNPAKKET I FOLIE (INKLUDERER ”BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetrykk oral oppløsning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert pumpetrykk gir 0,5 ml oppløsning som inneholder 5 mg memantinhydroklorid og tilsvarer 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Oppløsningen inneholder også kaliumsorbat og sorbitol E420

Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral oppløsning.

Flerpakning: 500 ml ( 10 flasker med 50 ml) oral oppløsning

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 ºC.

Brukes innen 3 måneder etter flasken er åpnet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flasker med 50 ml)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetrykk oral oppløsning

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR 28 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg tabletter, filmdrasjert

Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjert

Ebixa 15 mg tabletter, filmdrasjert

Ebixa 20 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15 mg memantin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 15 mg memantinhydroklorid tilsvarende 12,46 mg memantin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Startpakning

Hver pakning med 28 filmdrasjerte tabletter, for en 4 ukers behandlingsplan inneholder: 7 filmdrasjerte tabletter av Ebixa 5 mg

7 filmdrasjerte tabletter av Ebixa 10 mg

7 filmdrasjerte tabletter av Ebixa 15 mg

7 filmdrasjerte tabletter av Ebixa 20 mg

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Ta bare en tablett daglig

Ebixa 5 mg Memantinhydroklorid Uke 1, Dag 1 2 3 4 5 6 7

7 filmdrasjerte tabletter Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg Memantinhydroklorid

Uke 2, Dag 8 9 10 11 12 13 14

7 filmdrasjerte tabletter Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg Memantinhydroklorid

Uke 3, Dag 15 16 17 18 19 20 21

7 filmdrasjerte tabletter Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg Memantinhydroklorid

Uke 4, Dag 22 23 24 25 26 27 28

7 filmdrasjerte tabletter Ebixa 20 mg

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med din lege.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg tabletter, filmdrasjert. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg tabletter, filmdrasjert.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG MED BLISTERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter, filmdrasjert. 14 tabletter, filmdrasjert. 28 tabletter, filmdrasjert. 42 tabletter, filmdrasjert.

49 x 1 tabletter, filmdrasjert.

56 tabletter, filmdrasjert.

56 x 1 tabletter, filmdrasjert.

70 tabletter, filmdrasjert.

84 tabletter, filmdrasjert.

98 tabletter, filmdrasjert.

98 x 1 tabletter, filmdrasjert.

100 x 1 tabletter, filmdrasjert.

112 tabletter, filmdrasjert.

840 (20 x 42) tabletter, filmdrasjert.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/023 14 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/024 28 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/025 42 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/026 49 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/027 56 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/028 56 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/029 70 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/030 84 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/031 98 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/032 98 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/033 100 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/034 112 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/037 14 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/038 28 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/039 42 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/040 49 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/041 56 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/042 56 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/043 70 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/044 84 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/045 98 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/046 98 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/047 100 x 1 tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/048 112 tabletter, filmdrasjert.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG SOM DELPAKNING/DEL AV FLERPAKNING (UTEN “BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter, filmdrasjert 42 filmdrasjerte tabletter.

Del av flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/035 840 (20 pakninger med 42) tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/049 840 (20 pakninger med 42) tabletter, filmdrasjert.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

MERKING PÅ YTTEREMBALLASJE TIL FLERPAKNING INNPAKKET I FOLIE (INKLUDERER ”BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter, filmdrasjert

Flerpakning: 840 (20 pakninger med 42) filmdrasjerte tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

En gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/219/035 840 (20 pakninger med 42) tabletter, filmdrasjert.

EU/1/02/219/049 840 (20 pakninger med 42) tabletter, filmdrasjert.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER MED TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg tabletter, filmdrasjert

Memantinhydroklorid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

H. Lundbeck A/S

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM.ÅÅÅÅ}

Se påtrykt stempel

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.

Se påtrykt stempel

5. ANNET

Man → Tirs → Ons → Tors → Fre → Lør → Søn

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter