Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Merking - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEcalta
ATC-kodeJ02AX06
Stoffanidulafungin
ProdusentPfizer Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong

1.LEGEMIDLETS NAVN

ECALTA 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning anidulafungin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 100 mg anidulafungin.

Den rekonstituerte oppløsningen inneholder 3,33 mg/ml anidulafungin og den fortynnede oppløsningen inneholder 0,77 mg/ml anidulafungin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: fruktose, mannitol, polysorbat 80, vinsyre og NaOH og/eller HCl til justering av pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Innholdet rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til intravenøs bruk.

Infusjonshastigheten bør ikke overstige 1,1 mg/min

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/416/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

[Fritatt fra krav om blindeskrift]

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett på hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ECALTA 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning anidulafungin

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3.UTLØPSDATO

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

100 mg

6.ANNET

Oppbevares i kjøleskap.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter