Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efavirenz Teva (efavirenz) – Pakningsvedlegg - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEfavirenz Teva
ATC-kodeJ05AG03
Stoffefavirenz
ProdusentTeva B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Efavirenz Teva 600 mg tabletter, filmdrasjerte efavirenz

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har en sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Efavirenz Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Efavirenz Teva

3.Hvordan du bruker Efavirenz Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Efavirenz Teva

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Efavirenz Teva er, og hva det brukes mot

Efavirenz Teva, som inneholder virkestoffet efavirenz, tilhører en klasse legemidler mot retrovirus som kalles ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (NNRTI). Det er et legemiddel mot retrovirus som bekjemper humant immunsviktvirus (HIV-1)-infeksjon ved å redusere

virusmengden i blodet. Det brukes av voksne, ungdom og barn 3 år og eldre.

Legen har forskrevet Efavirenz Teva til deg fordi du har en HIV-infeksjon. Efavirenz Teva tatt i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler reduserer virusmengden i blodet. Dette vil styrke immunforsvaret og redusere risikoen for å utvikle sykdom knyttet til HIV-infeksjon.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Efavirenz Teva

Bruk ikke Efavirenz Teva

-hvis du er allergisk overfor efavirenz eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6). Kontakt legen din eller apoteket for råd.

-hvis du har alvorlig leversykdom

-hvis du bruker et eller flere av de følgende legemidlene:

-astemizol eller terfenadin (brukes til å behandle symptomer på allergi)

-bepridil (brukes til å behandle hjertesykdom)

-cisaprid (brukes til å behandle halsbrann)

-sekalealkaloider (for eksempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin og metylergonovin) (brukes til å behandle migrene og clusterhodepine)

-midazolam eller triazolam (brukes for å hjelpe deg å sove)

-pimozid (brukes for å behandle visse psykiatriske sykdommer)

-johannesurt (Hypericum perforatum) (et urtepreparat som brukes ved depresjon og

angst)

Hvis du tar noen av disse legemidlene, må du informere legen din med en gang. Hvis disse legemidlene tas sammen med Efavirenz Teva, kan det føre til mulige alvorlige og/eller livstruende bivirkninger eller til at Efavirenz Teva slutter å virke som det skal.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Efavirenz Teva.

-Efavirenz Teva skal tas sammen med andre legemidler som virker mot Hiv-viruset. Hvis behandlingen med Efavirenz Teva startes fordi din nåværende behandling ikke har forhindret viruset i å formere seg, må du samtidig begynne med et annet legemiddel som du ikke har brukt tidligere.

-Du kan fortsatt smitte andre med HIV selv om du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot HIV-infeksjon og du kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer som er knyttet til HIV-sykdommen.

-Du må fortsette å gå til kontroll hos lege mens du bruker Efavirenz Teva.

-Snakk med legen din:

-hvis du har eller har hatt en psykiatrisk sykdom, inkludert depresjon, eller hvis du er

eller har vært stoff-eller alkoholmisbruker. Informer legen din med en gang hvis du føler deg deprimert, har selvmordstanker eller har unormale tanker (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger)

-hvis du har eller har hatt epileptiske kramper eller anfall eller hvis du behandles med legemidler mot kramper, som karbamazepin, fenobarbital og fenytoin. Hvis du tar noen av disse legemidlene, kan legen finne det nødvendig å ta en blodprøve for å kontrollere mengden av krampestillende legemiddel i blodet og sørge for at det ikke forandrer seg når du tar Efavirenz Teva. Det kan hende legen vil gi deg et annet krampestillende legemiddel.

-hvis du har eller har hatt en leversykdom, inkludert aktiv kronisk hepatitt. Pasienter med kronisk hepatitt B eller C som behandles med flere antiretrovirale legemidler har en økt risiko for å få alvorlige og muligens livstruende leverproblemer. Det kan hende legen

vil ta blodprøver for å sjekke hvor godt leveren din fungerer. Eller kan bytte medisinen din med en annen. Hvis du har en alvorlig leversykdom, skal du ikke ta Efavirenz Teva (se avsnitt 2, Bruk ikke Efavirenz Teva)

-Når du begynner å ta Efavirenz Teva, må du følge med på om du merker:

-antydning til svimmelhet, søvnproblemer, søvnighet, vanskeligheter med konsentrasjonen eller unormale drømmer. Disse bivirkningene kan begynne de første par dagene av behandlingen og forsvinner vanligvis etter 2 til 4 uker.

-antydning til utslett på huden. Hvis du ser antydning til alvorlige utslett med blemmer og feber, må du slutte å ta Efavirenz Teva og snakke med legen med en gang. Hvis du har fått utslett mens du tok et annet legemiddel av samme type (NNRTI), kan det være større risiko for at du får utslett av Efavirenz Teva.

-alle tegn på betennelse (inflammasjon eller infeksjon). Hos noen pasienter med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS), og som tidligere har hatt opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at behandling mot HIV-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du snakke med legen din med en gang. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.

-problemer i benbyggingen. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol,

alvorlig immunsuppresjon (undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.

Barn og ungdom

Efavirenz Teva filmdrasjerte tabletter er ikke anbefalt til barn under 3 år eller barn som veier mindre enn 40 kg.

Andre legemidler og Efavirenz Teva

Du må ikke ta Efavirenz Teva sammen med enkelte andre legemidler. Disse er listet opp i avsnittet 'Bruk ikke Efavirenz Teva', i begynnelsen av avsnitt 2. Dette gjelder også noen vanlige legemidler og urtepreparater (johannesurt) som kan føre til alvorlige bivirkninger.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Efavirenz Teva kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler, inkludert naturmidler som Ginkgo biloba-ekstrakter. Dette kan føre til at mengden av Efavirenz Teva eller andre legemidler i blodet kan

endres. Dette kan igjen føre til at legemidlet ikke lenger virker som det skal, eller at bivirkningene blir

verre. I noen tilfeller kan legen finne det nødvendig å justere dosen eller kontrollere mengden legemiddel i blodet. Det er viktig at du informerer legen eller apoteket dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

-Andre legemidler som brukes ved HIV infeksjon:

-proteasehemmere: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, atazanavir som er forsterket med ritonavir, sakinavir eller fosamprenavir/sakinavir. Legen kan vurdere å gi deg et alternativt legemiddel eller endre dosen av proteasehemmerne.

-Maraviroc

-kombinasjonstabletten som inneholder efavirenz, emtricitabin og tenofovir skal ikke tas sammen med Efavirenz Teva hvis ikke legen din har anbefalt det, siden den inneholder efavirenz som er virkestoffet i Efavirenz Teva.

-Legemidler som brukes til å behandle hepatitt C virusinfeksjon : boceprevis, telaprevir, simeprevir.

-Legemider som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner, inkludert tuberkulose og AIDS- relatert mycobacterium avium complex: klaritromycin, rifabutin, rifampicin. Legen kan vurdere å endre dosen eller gi deg et alternativt antibiotikum. I tillegg kan legen forskrive en høyere dose med Efavirenz Teva.

-Legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner (antimykotiske midler):

-vorikonazol. Efavirenz Teva kan redusere mengden vorikonazol i blodet, og voriconazol kan øke mengden efavirenz i blodet. Hvis du tar disse to legemidlene samtidig, må dosen av vorikonazol økes og dosen av efavirenz må reduseres. Snakk med legen først.

-itrakonazol. Efavirenz Teva kan redusere mengden itrakonazol i blodet.

-posakonazol. Efavirenz Teva kan redusere mengden posakonazol i blodet.

-Legemidler som brukes til å behandle malaria:

-artemeter/lumefantrin: Efavirenz Teva kan redusere mengden av artemeter/lumefantrin i blodet

-atovakvon/proguanil: Efavirenz Teva kan redusere mengden atovakvon/proguanil i blodet.

-Legemidler som brukes til å behandle epileptiske kramper/anfall (antikonvulsive midler): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Efavirenz Teva kan redusere eller øke mengden av krampestillende midler i blodet. Karbamazepin kan føre til at Efavirenz Teva sannsynligvis ikke virker. Legen kan vurdere å gi deg et annet krampestillenede middel.

-Legemidler som brukes til å redusere fettmengden i blodet (også kalt statiner): atorvastatin, pravastatin, simvastatin. Efavirenz Teva kan redusere mengden av statiner i blodet. Legen vil kontrollere kolesterolnivåene dine og overveie å endre statindosen om nødvendig.

-Metadon, (et legemiddel som brukes til å behandle narkotika-avhengighet. ): Legen legen kan finne det nødvendig å justere metadondosen din.

-Sertralin, (et legemiddel som brukes til å behandle depresjon. ): Legen legen kan finne det nødvendig å endre sertralindosen din.

-Bupropion (et legemiddel som brukes til å behandle depresjon eller til røykeavvenning): legen kan finne det nødvendig å endre bupropiondosen din.

-Diltiazem eller lignende legemidler (kalt kalsiumkanalblokkere som er legemidler som vanligvis brukes ved høyt blodtrykk eller hjerteproblemer): når du begynner å ta Efavirenz Teva, kan legen finne det nødvendig å justere dosen av kalsiumkanalblokkeren din.

-Immunsuppressive midler som ciklosporin, sirolimus eller takrolimus (legemidler som brukes til å hindre at transplanterte organer utstøtes av kroppen): når du begynner med eller slutter å ta Efavirenz Teva, vil legen følge plasmanivåene av det immunsuppressive midlet nøye, og det kan bli nødvendig å justere dosen av det immunosuppressive midlet.

-Hormonelle prevensjonsmidler, for eksempel p-piller, prevensjonsmiddel som injiseres med sprøyte (for eks. Depo-Provera) eller prevensjonsimplantat (for eksempel Implanon):

Du må i tillegg bruke en pålitelig form for barriereprevensjon (se Graviditet, amming og fertilitet). Efavirenz Teva kan redusere sannsynligheten for at hormonelle prevensjonsmidler virker som de skal. Det har forekommet graviditeter hos kvinner som tar Efavirenz Teva mens de bruker et prevensjonsimplantat, men det er ikke fastlagt at behandlingen med Efavirenz Teva var årsaken til at prevensjonsmidlet ikke virket.

-Warfarin eller acenokumarol (legemidler som brukes til å redusere koaguleringen av blodet): legen kan finne det nødvendig å justere warfarin- eller acenokumaroldosen din.

-Ginkgo biloba-ekstrakter (et naturmiddel)

Efavirenz Teva sammen med mat og drikke

Inntak av Efavirenz Teva på tom mage kan redusere antallet bivirkninger. Grapefruktjuice skal unngås når du bruker Efavirenz Teva.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner bør ikke bli gravide når de behandles med Efavirenz Teva og i 12 uker etter avsluttet behandling. Legen kan kreve at du tar en graviditetstest for å være sikker på at du ikke er gravid før

du starter behandlingen med Efavirenz Teva.

Hvis du kan bli gravid mens du får Efavirenz Teva, må du bruke en pålitelig form for barriereprevensjon (for eksempel kondom) sammen med andre prevensjonsmidler som p-piller eller andre prevensjonsmidler som inneholder hormoner (for eksempel implantater, injeksjon). Blodet ditt kan inneholde efavirenz en stund etter et behandlingen er avsluttet. Du må derfor fortsette å bruke prevensjonsmidler som nevnt ovenfor i 12 uker etter at du har sluttet med Efavirenz Teva.

Fortell legen umiddelbart om du er gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du er gravid, bør du bare bruke Efavirenz Teva hvis du og legen avgjør at det er absolutt nødvendig. Be om råd hos legen eller på apoteket før du tar noen legemidler.

Alvorlige fødselsskader er sett hos ufødte dyr og hos barn av kvinner som ble behandlet med efavirenz eller et kombinasjonslegemiddel inneholdende efavirenz, emtricitabin og tenofovir mens de var gravide. Hvis du har tatt Efavirenz Teva eller kombinasjonstabletten inneholdende efavirenz, emtricitabin og tenofovir mens du var gravid, kan legen be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge utviklingen av barnet ditt.

Du skal ikke amme hvis du bruker Efavirenz Teva.

Kjøring og bruk av maskiner

Efavirenz Teva inneholder efavirens og kan gi svimmelhet, nedsatt konsentrasjonsevne og søvnighet. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller

maskiner.

Efavirenz Teva inneholder

9,98 mg laktose (som monohydrat). Kontakt legen før du begynner å bruke dette legemidlet, hvis legen har fortalt deg at det er noen sukkerarter du ikke tåler.

3.Hvordan du bruker Efavirenz Teva

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Legen vil gi deg veiledning om korrekt dosering.

-Dosen for voksne er 600 mg en gang daglig.

-Efavirenz Teva dosen kan måtte økes eller reduseres når den tas samtidig med noen andre legemidler (se Andre legemidler og Efavirenz Teva)

-Efavirenz Teva skal tas gjennom munnen. Det anbefales at Efavirenz Teva tas på tom mage, helst ved sengetid. Det kan hjelpe til å gjøre noen av bivirkningene (for eksempel svimmelhet, søvnighet) mindre plagsomme. Tom mage defineres vanligvis som 1 time før eller 2 timer etter et måltid.

-Det anbefales at tabletten svelges hel sammen med vann.

-Efavirenz Teva må tas hver dag.

-Efavirenz Teva skal aldri brukes alene til behandling av HIV. Efavirenz Teva skal alltid tas i kombinasjon med andre medisiner mot HIV.

Bruk av Efirenz Teva hos barn og ungdom

-Efavirenz Teva filmdrasjerte tabletter er ikke anbefalt til barn som veier mindre enn 40 kg.

-Dosen for barn som veier 40 kg eller mer er 600 mg en gang daglig.

Dersom du tar for mye av Efavirenz Teva

Rådfør deg med lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye Efavirenz Teva. Ta med deg boksen med legemiddel slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.

Dersom du har glemt å ta Efavirenz Teva

Prøv å ikke glemme en dose. Hvis du glemmer en dose, ta neste dose så fort som mulig, men du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Spør legen eller farmasøyten hvis du trenger hjelp til å planlegge de beste tidspunktene å ta medisinen på.

Dersom du avbryter behandlingen med Efavirenz Teva

Når din forsyning av Efavirenz Teva begynner å nærme seg slutten, må du få mer fra legen eller på apoteket. Dette er veldig viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis du slutter å ta medisinen, selv i et kort tidsrom. Da kan viruset bli vanskeligere å behandle etterpå.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Når man behandler en HIV-infeksjon, er det ikke alltid mulig å si om noen av bivirkningene skyldes Efavirenz Teva eller andre legemidler som du tar samtidig, eller selve HIV-sykdommen.

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukosenivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

De mest merkbare bivirkningene rapportert med efavirenz i kombinasjon med andre medisiner mot HIV, er hudutslett, og symptomer fra nervesystemet.

Du bør kontakte legen hvis du får utslett, siden noen utslett kan være alvorlige; men i de fleste tilfellene forsvinner utslettet uten noen endringer i behandlingen med Efavirenz Teva. Utslett er mer vanlig hos barn enn hos voksne som behandles med efavairenz.

Symptomene fra nervesystemet oppstår som regel i begynnelsen av behandlingen, men avtar vanligvis i løpet av de første få ukene. I en studie forekom symptomer fra nervesystemet ofte i løpet av de første 1-3 timene etter dosering.Hvis du er plaget, kan legen foreslå at du tar Efavirenz Teva ved sengetid og på tom mage. Noen pasienter har mer alvorlige symptomer som kan påvirke humøret eller evnen til å tenke klart. Noen pasienter har faktisk begått selvmord. Disse problemene synes å forekomme oftere hos dem som tidligere har vært mentalt syke. Meld alltid fra til legen hvis du har disse symptomene eller andre bivirkninger mens du bruker Efavirenz Teva.

Meld fra til legen desrom du merker noen av følgende bivirkninger:

Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere)

-utslett

Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)

-unormale drømmer, svekket konsentrasjonsevne, depresjon, svimmelhet, hodepine, søvnløshet, døsighet

-problem med koordinasjonen eller balansen

-vondt i magen, diarré, kvalme, oppkast

-kløe

-tretthet

-følelse av engstelse, følelse av nedtrykthet

Tester kan vise:

-økte leverenzymer i blodet

-økte triglyserider (fettsyrer) i blodet

Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)

-nervøsitet, glemsomhet, , forvirring, epileptiske anfall (kramper), unormale tanker

-tåkesyn

-følelse av å snurre rundt

-vondt i magen på grunn av betennelse i bukspyttkjertelen

-allergisk reaksjon (overfølsomhet) som kan føre til alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom)

-gulfarging av hud eller øyne, kløe eller vondt i magen på grunn av betennelse i leveren

-forstørrelse av brystene hos menn

-aggressiv oppførsel, humørforstyrrelser, hallusinasjoner (ser og hører ting som i virkeligheten ikke er der), mani (sinnstilstand karakterisert av perioder av overaktivitet, opprømthet eller irritabilitet), forfølgelsestanker, selvmordstanker

-plystre-eller ringelyd eller annen vedvarende lyd i ørene

-skjelving

-rødme

Tester kan vise:

-økt kolesterol i blodet

Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere)

-kløende utslett forårsaket ved en reaksjon med sollys

-leversvikt, som i noen tilfeller kan føre til død eller levertransplantasjon, har skjedd ved bruk av efavirenz. De fleste tilfelle skjedde hos pasienter som allerede hadde leversykdom, men det har vært noen få rapporter om pasienter uten noen tidligere leversykdommer.

-uforklarlig følelse av engstelse som ikke er knyttet til hallusinasjoner, men som kan gjøre det vanskelig å tenke klart eller fornuftig

-selvmord

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Efavirenz Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blister etter Utløpsdato/EXP:. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet ipakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Efavirenz Teva

-Hver Efavirenz Teva filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg av virkestoffet efavirenz.

-Hjelpestoffene er: mikrokrystalinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, natriumlaurylsulfat, natriumstivelseglykolat (Type A), poloxamer 407 og magnesiumstearat i kjernen. Filmdrasjeringen inneholder hypromellose, laktosemonohydrat, titandioksid, makrogol/PEG 3350, triacetin og gult jernoksid.

Hvordan Efavirenz Teva ser ut og innholdet i pakningen

-Tablett, filmdrasjert: gul, kapselformet filmdrasjert tablett med “Teva” merket på den ene siden og ”7541” på den andre.

-Efavirenz Teva leveres i pakninger med 30, 90 filmdrasjerte tabletter eller 30 x 1/ 90 x 1 filmdrasjerte tabletter (i perforerte endose blistere) eller i bunt multipakning eller kartong multipakning som inneholder 90 filmdrasjerte tabletter (3 pakker med 30 x 1 filmdrasjerte tabletter). Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nederland

Tilvirker

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Kroatia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Belgique/België/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Belgique/Belgien

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Teва Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teлефон: +359 2 489 95 82

Tel: +(36) 1 288 6400

 

 

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Teva Pharmaceuticals Ireland

Telephone: +(420) 251 007 111

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

 

 

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Telephone: +(45) 4498 5511

Tel: +31 (0) 800 0228 400

 

 

Deutschland

Norge

ratiopharm GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 02

Telephone: +(47) 66 77 55 90

 

 

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Telephone: +43 1 97 007

Telephone: +372 661 0801

 

 

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +(48) 22 345 93 00

 

 

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Telephone: +(34) 91 387 32 80

Telephone:+ 351 214 767 550

 

 

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Telephone: +(33) 1 55 91 7800

Telephone: +4021 230 65 24

 

 

Hrvatska

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

Tel: + 385 1 37 20 000

 

 

 

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

Ísland

Slovenská republika

 

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Telephone: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Telephone: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +(46) 42 12 11 00

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Telephone: + 371 67 323 666

Telephone: +44 (0) 1977 628 500

 

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Telephone: +370 5 266 02 03

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter