Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Preparatomtale - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEffentora
ATC-kodeN02AB03
Stofffentanyl
ProdusentTeva B.V.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablett inneholder 100 mikrogram fentanyl (som sitrat).

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 10 mg natrium.

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablett inneholder 200 mikrogram fentanyl (som sitrat).

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 20 mg natrium.

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablett inneholder 400 mikrogram fentanyl (som sitrat).

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 20 mg natrium.

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablett inneholder 600 mikrogram fentanyl (som sitrat).

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 20 mg natrium.

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablett inneholder 800 mikrogram fentanyl (som sitrat).

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 20 mg natrium.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Bukkaltablett.

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Flate, hvite, runde tabletter med avfaset kant, preget med en ”C” på den ene siden og med “1” på den andre.

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Flate, hvite, runde tabletter med avfaset kant, preget med en ”C” på den ene siden og med “2” på den andre.

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Flate, hvite, runde tabletter med avfaset kant, preget med en ”C” på den ene siden og med “4” på den andre.

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Flate, hvite, runde tabletter med avfaset kant, preget med en ”C” på den ene siden og med “6” på den andre.

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Flate, hvite, runde tabletter med avfaset kant, preget med en ”C” på den ene siden og med “8” på den andre.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Effentora er indisert til behandling av gjennombruddssmerter hos voksne med kreft, som allerede får vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske cancersmerter.

Gjennombruddssmerte er en forbigående eksaserbasjon av smerte som oppstår på bakgrunn av vedvarende smerte som kontrolleres på annen måte.

Pasienter som får vedlikeholdsbehandling med opioider, er pasienter som får minst 60 mg morfin oralt daglig, minst 25 mikrogram fentanyl transdermalt per time, minst 30 mg oksykodon daglig, minst 8 mg hydromorfon oralt daglig eller en ekvianalgetisk dose av et annet opioid i én uke eller mer.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandling bør igangsettes og gjennomføres under veiledning av en lege med erfaring i opioidbehandling av kreftpasienter. Legen må være oppmerksom på potensialet for misbruk av fentanyl. Pasienten bør instrueres om ikke å bruke to ulike formuleringer av fentanyl samtidig til behandling av gjennombruddssmerter, og kaste alle fentanylpreparater foreskrevet mot gjennombruddssmerter ved overgang til Effentora. Antall tablettstyrker som til enhver tid er tilgjengelige for pasienten bør begrenses for å hindre forvirring og mulig overdosering.

Dosering

Dosetitrering

Effentora bør titreres individuelt til en “effektiv” dose som gir tilstrekkelig analgesi og minimalt med bivirkninger. Ved kliniske studier kunne ikke den effektive dosen av Effentora mot gjennombruddssmerter forutsies ut fra den daglige vedlikeholdsdosen av opioidet.

Pasientene må overvåkes nøye til en finner frem til en effektiv dose.

Titrering hos pasienter som ikke bytter over fra andre preparater som inneholder fentanyl Initialdosen med Effentora bør være 100 mikrogram. Deretter titreres det oppover etter behov ved bruk av de tilgjengelige tablettstyrkene (100, 200, 400, 600 og 800 mikrogram).

Titrering hos pasienter som bytter over fra andre preparater som inneholder fentanyl

På grunn av forskjellige absorpsjonsprofiler må en ikke bytte over i forholdet 1:1. Ved bytte fra et annet oralt fentanylsitratprodukt, er uavhengig dosetitrering nødvendig for Effentora, da biotilgjengeligheten varierer betydelig mellom produktene. For disse pasientene kan en imidlertid vurdere en høyere startdose enn 100 mikrogram.

Titreringsmetode

Hvis tilstrekkelig analgesi ikke oppnås under titrering innen 30 minutter etter at pasienten har tatt én enkelt tablett, kan pasienten få en ny Effentora-tablett med samme styrke.

Hvis behandling av en episode med gjennombruddssmerter krever mer enn én tablett, bør en vurdere å øke dosen til nærmeste, høyere tilgjengelige styrke ved behandling av neste episode med gjennombruddssmerter.

Under titrering kan flere tabletter brukes: opptil fire tabletter på 100 mikrogram eller opptil fire tabletter på 200 mikrogram kan brukes til å behandle én enkelt episode av gjennombruddssmerter under dosetitrering i henhold til følgende plan:

Hvis den første tabletten på 100 mikrogram ikke har god nok effekt, kan pasienten bes om å behandle neste episode av gjennombruddssmerter med to tabletter på 100 mikrogram. Det anbefales å legge én tablett i hver side av munnen. Hvis denne dosen anses å være effektiv dose, kan behandling av påfølgende episoder av gjennombruddssmerter fortsette med én enkelt Effentoratablett på 200 mikrogram.

Hvis én enkelt Effentoratablett på 200 mikrogram (eller to tabletter på 100 mikrogram) ikke anses å gi tilstrekkelig effekt, kan pasienten bes om å ta to tabletter på 200 mikrogram (eller fire tabletter på 100 mikrogram) for å behandle neste episode med gjennombruddssmerter. Det anbefales å legge de to tablettene i hver side av munnen. Hvis denne dosen anses å være effektiv dose, kan behandling av påfølgende episoder av gjennombruddssmerte fortsette med én enkelt Effentoratablett på 400 mikrogram.

For titrering til 600 mikrogram og 800 mikrogram bør en bruke tabletter på 200 mikrogram.

Doser over 800 mikrogram ble ikke evaluert i de kliniske studiene.

Ikke mer enn to tabletter bør brukes til å behandle en individuell episode med gjennombruddssmerter, bortsett fra ved titrering ved bruk av opptil fire tabletter, som forklart ovenfor.

Pasientene bør vente i minst 4 timer før de behandler en ny episode med gjennombruddssmerter med Effentora under titrering.

Vedlikeholdsbehandling

Når en effektiv dose er bestemt ved titrering, fortsetter pasienten å ta denne dosen som én enkelt tablett i den gitte styrken. Episoder med gjennombruddssmerter kan variere i intensitet og nødvendig dose av Effentora kan øke over tid som følge av progresjon av underliggende kreftsykdom. I slike tilfeller kan det brukes en ekstra tablett av samme styrke. Ved behov for en ekstra Effentoratablett ved flere påfølgende anledninger, skal den vanlige vedlikeholdsdosen justeres på nytt (se nedenfor). Pasientene bør vente i minst 4 timer før de behandler en ny episode med gjennombruddssmerter med Effentora under vedlikeholdsbehandlingen.

Ny justering av dosen

Vedlikeholdsdosen av Effentora bør økes når en pasient trenger mer enn én tablett per episode med gjennombruddssmerter ved flere, påfølgende episoder. Ved ny justering av dosen gjelder samme prinsipper som beskrevet for dosetitrering (se ovenfor).

Ny justering av dosen av bakenforliggende opioidbehandling kan være nødvendig hvis pasienten regelmessig opplever mer enn fire episoder med gjennombruddssmerter per døgn.

Seponering av behandlingen

Effentora bør seponeres umiddelbart hvis pasienten ikke lenger har episoder med gjennombruddsmerter. Behandlingen mot vedvarende bakgrunnsmerter bør fortsette som forskrevet. Hvis all opiodbehandling må seponeres må pasienten følges nøye av legen for å håndtere risikoen for akutte abstinenssymptomer.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

Effentora må administreres med forsiktighet til pasienter med moderat eller kraftig nedsatt lever- eller nyrefunksjon (se pkt. 4.4).

Pasienter med xerostomi

Pasienter med xerostomi bør drikke vann for å fukte munnhulen før man tar Effentora. Hvis dette ikke fører til egnet brusing, kan det anbefales å bytte til annen behandlingsform.

Bruk hos eldre (over 65 år)

Ved kliniske studier var det en tendens til at pasienter på 65 år eller eldre titrerte til en lavere effektiv dose enn yngre pasienter. Det anbefales å utvise økt forsiktighet ved titrering av Effentoradosen hos eldre pasienter.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Effentora hos barn i alderen 0 til 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Når Effentoratabletten utsettes for fuktighet, oppstår en brusereaksjon som frigjør virkestoffet. Derfor bør pasientene instrueres om å ikke åpne blisterpakningen før de er klare til å legge tabletten i bukkalhulen.

Åpne blisterpakningen

Pasientene må informeres om IKKE å prøve å skyve tabletten gjennom blisterpakningen, fordi det kan skade bukkaltabletten. Riktig måte å ta tabletten ut av pakningen på, er: Én av blisterenhetene skilles fra blisterkortet ved å rive av ved perforasjonene. Så bøyes pakningen langs den trykte linjen på baksidefolien. Baksidefolien kan dermed trekkes av, slik at en får tilgang til tabletten.

Pasientene må informeres om at de ikke må knuse eller dele tabletten.

Tabletten skal ikke oppbevares etter at den er tatt ut av blisterpakningen. Da kan ikke integriteten garanteres, og det oppstår risiko for at noen utilsiktet eksponeres for tabletten.

Tablettadministrasjon

Pasientene fjerner tabletten fra blisterpakningen og plasserer straks hele Effentoratabletten i bukkalhulen (nær en jeksel i overmunnen, mellom kinnet og tannkjøttet).

Effentoratabletten må ikke suges på, tygges eller svelges, da det vil føre til lavere plasmakonsentrasjoner enn hvis tabletten tas som anvist.

Effentora plasseres i og holdes i bukkalhulen i en lang nok tid til at tabletten løser seg opp, noe som vanligvis tar 14–25 minutter.

Alternativt kan tabletten plasseres sublingualt (se pkt. 5.2).

Hvis det finnes rester av Effentoratabletten etter 30 minutter, kan de svelges med et glass vann.

Tiden det tar før tabletten har løst seg helt opp etter oromukosal administrasjon, ser ikke ut til å påvirke det initiale, systemiske opptaket av fentanyl.

Pasientene må ikke innta mat eller drikke mens de har en tablett i bukkalhulen.

Ved irritasjon av den bukkale slimhinnen anbefales det å flytte på tabletten til et annet sted i bukkalhulen.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Pasienter uten vedlikeholdsterapi med opioider, da det en økt risiko for respirasjonsdepresjon.

Uttalt respirasjonsdepresjon eller uttalt, obstruktiv lungesykdom.

Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Utilsiktet bruk hos barn

Pasienter og pleiere må informeres om at Effentora inneholder et virkestoff i en mengde som kan være dødelig, spesielt for et barn. De må derfor oppbevare alle tabletter utilgjengelig for barn.

Overvåkning

For å redusere risikoen for opioidrelaterte bivirkninger og identifisere den effektive dosen er det viktig at pasientene overvåkes nøye av helsepersonale under titreringen.

Vedlikeholdsbehandling med opioider

Det er viktig at vedlikeholdsbehandlingen med opioider som brukes til å behandle pasientens vedvarende smerte, er stabilisert før Effentoraterapien starter og at pasienten fortsetter med vedlikeholdsbehandlingen med opioider ved bruk av Effentora.

Respirasjonsdepresjon

Som for alle opioider er det en risiko for klinisk signifikant respirasjonsdepresjon forbundet med bruken av fentanyl. Dårlig pasientutvelgelse (f.eks. bruk hos pasienter uten vedlikeholdsbehandling med opioider) og/eller feildosering har medført fatalt utfall med Effentora samt andre fentanylpreparater.

Effentora skal kun brukes ved tilstander spesifisert i pkt. 4.1.

Kronisk obstruktiv lungesykdom

En bør utvise spesiell forsiktighet ved titrering av Effentora hos pasienter med ikke-alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, eller andre medisinske lidelser som predisponerer dem for respirasjonsdepresjon, da selv normale, terapeutiske doser av Effentora kan hemme respirasjonen ytterligere, helt til respirasjonssvikt.

Alkohol

Samtidig bruk av alkohol med fentanyl kan gi additivt hemmende effekter, noe som kan gi fatale utfall (se pkt. 4.5).

Økt intrakranialt trykk, nedsatt bevissthet

Effentora bør kun administreres med ytterst forsiktighet til pasienter som kan være spesielt mottakelige for de intrakraniale effektene av CO2-retensjon, som pasienter med tegn på økt intrakranialt trykk eller nedsatt bevissthet. Opioider kan gjøre det kliniske forløpet uklart hos en pasient med hodeskader, og må bare brukes hvis det anses klinisk forsvarlig.

Hjertesykdom

Fentanyl kan fremkalle bradykardi. Fentanyl bør brukes med forsiktighet hos pasienter med tidligere eller eksisterende bradyarytmi.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

I tillegg bør Effentora administreres med forsiktighet til pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Effekten av nedsatt lever- og nyrefunksjon på farmakokinetikken til legemidlet er ikke evaluert, men ved intravenøs administrasjon har clearance for fentanyl vist seg å endres ved nedsatt lever- og nyrefunksjon på grunn av endringer i metabolsk clearance og plasmaproteiner. Etter administrasjon av Effentora kan nedsatt lever- og nyrefunksjon både øke biotilgjengeligheten til svelget fentanyl og redusere systemisk clearance, noe som kan føre til økte og forlengede opioideffekter. Derfor må en utvise spesiell forsiktighet under titreringsprosessen hos pasienter med moderat eller sterkt nedsatt lever- eller nyrefunksjon.

Særlig forsiktighet bør iakttas hos pasienter med hypovolemi eller hypotensjon.

Serotoninsyndrom

Det bør utvises forsiktighet når Effentora administreres samtidig med legemidler som påvirker de serotoninergiske nevrotransmittersystemene.

Utvikling av et potensielt livstruende serotoninsyndrom kan oppstå ved samtidig bruk av serotonergiske legemidler som selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRIs) og

serotonin-norepinefrin-reopptakshemmere (SNRIs), samt med legemidler som forringer metabolismen av serotonin (inkludert monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere). Dette kan oppstå innenfor den anbefalte dosen.

Serotoninsyndrom kan inkludere endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi), nevromuskulære unormalheter (f.eks. hyperrefleksi, ukoordinering, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré).

Hvis det er mistanke om serotoninsyndrom, skal behandling med Effentora seponeres.

Toleranse, avhengighet

Toleranse og fysisk og/eller psykologisk avhengighet kan utvikles ved gjentatt administrasjon av opioider, som fentanyl. Iatrogen addiksjon ved terapeutisk bruk av opioider er sjelden.

Kontrollert natriumdiett

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter inneholder 10 mg natrium per tablett.

Effentora 200, 400, 600 og 800 mikrogram bukkaltabletter inneholder 20 mg natrium per tablett. Dette må tas med i betraktningen hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Anafylakse og overfølsomhet

Anafylakse og overfølsomhet er rapportert i forbindelse med bruk av perorale transmukosale fentanylprodukter (se pkt.4.8).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Stoffer som påvirker CYP3A4-aktivitet

Fentanyl metaboliseres hovedsakelig via det humane cytokrom P450 3A4-isoenzymsystemet (CYP3A4). Derfor kan potensielle interaksjoner oppstå hvis Effentora gis samtidig med stoffer som påvirker CYP3A4-aktiviteten.

CYP3A4-indusere

Samtidig administrasjon med stoffer som fremmer 3A4-aktiviteten kan redusere effekten av Effentora.

CYP3A4-hemmere

Samtidig bruk av Effentora og sterke CYP3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycin, klaritromycin og nelfinavir) eller moderate CYP3A4-hemmere (f.eks. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir, grapefruktjuice og verapamil) kan føre til økte fentanylkonsentrasjoner i plasma, som potensielt kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert respirasjonsdepresjon med dødelig utfall. Pasienter som får Effentora samtidig med moderate eller sterke CYP3A4-hemmere, bør overvåkes nøye over lengre tid. Doseøkninger bør foretas med forsiktighet.

Stoffer som kan øke CNS-hemmende effekter

Samtidig administrering av fentanyl og andre CNS-depressiva, inkludert andre opioider, sedativa eller hypnotika, generelle anestetika, fentiaziner, beroligende midler, muskelavslappende midler, sederende antihistaminer og alkohol kan gi additiv hemmende effekt, noe som kan gi fatale utfall (se pkt. 4.5).

Partielle opioidagonister/-antagonister

Samtidig bruk av partielle opioidagonister/-antagonister (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin) anbefales ikke. De har høy affinitet til opioidreseptorer med relativt lav egeneffekt og motvirker derfor delvis den analgetiske effekten av fentanyl og kan indusere abstinenssymptomer hos opioidavhengige pasienter.

Serotoninergiske stoffer

Samtidig administrering av fentanyl med et serotoninergisk stoff, som en selektiv serotonin-reopptakshemmer (SSRI) eller en serotonin-norepinefrin-reopptakshemmer (SNRI) eller en

monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer), kan øke risikoen for serotoninsyndrom, en potensielt livstruende tilstand. Effentora anbefales ikke til pasienter som har fått MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene, fordi det er rapportert om kraftig og uforutsigbar potensering av MAO-hemmere ved bruk av opioide analgetika.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av fentanyl hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet (se punkt 5.3). Risikoen for mennesker er ukjent. Effentora skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.

I forbindelse med langvarig bruk av fentanyl under graviditet finnes det en risiko for neonatalt opioid abstinenssyndrom, som kan være livstruende hvis det ikke gjenkjennes og oppdages, og krever håndtering i henhold til protokoller utviklet av eksperter innen neonatologi. Hvis det er nødvendig for en gravid kvinne å bruke opioider i langvarige perioder, må pasienten informeres om risikoen for neonatalt opioid abstinenssyndrom og det må sikres at passende behandling kommer til å være tilgjengelig (se pkt. 4.8).

Det anbefales ikke å bruke fentanyl under veer og fødsel (inkludert keisersnitt), fordi fentanyl passerer placenta og kan forårsake respirasjonsdepresjon hos fosteret. Hvis Effentora administreres, må motgift for barnet være lett tilgjengelig.

Amming

Fentanyl går over i morsmelk og kan forårsake sedasjon og respirasjonsdepresjon hos barnet som ammes. Fentanyl skal ikke brukes av ammende kvinner og amming skal ikke gjenopptas før minst 5 dager etter siste administrasjon av fentanyl.

Fertilitet

Det foreligger ingen data vedrørende fertilitet hos mennesker. I dyrestudier var mannlig fertilitet redusert (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Opioide analgetika svekker imidlertid mentale og/eller fysiske evner som trengs for å utføre potensielt farlige oppgaver (f.eks. bilkjøring eller betjening av maskiner). Pasientene må informeres om at de ikke må kjøre bil eller betjene maskiner hvis de opplever somnolens, svimmelhet eller synsforstyrrelser mens de bruker Effentora. De må ikke forsøke å kjøre bil eller betjene maskiner før de vet hvordan de reagerer.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

En kan forvente typiske bivirkninger av opioider ved bruk av Effentora. Disse vil ofte få redusert intensitet eller gå over etter fortsatt bruk av legemidlet, etter som pasienten titreres til best egnet dose. De alvorligste bivirkningene er imidlertid respirasjonsdepresjon (som potensielt kan føre til apné og respirasjonsstans), kardiovaskulær påvirkning, hypotensjon og sjokk, og alle pasienter må overvåkes nøye med tanke på dette.

De kliniske studiene av Effentora ble utformet for å vurdere sikkerheten og effekten ved behandling av gjennombruddssmerter, og alle pasientene tok også samtidige opioider, f.eks. morfin depottabletter eller transdermal fentanyl, mot den vedvarende smerten. Derfor er det ikke mulig definitivt å skille ut effekten av Effentora alene.

Liste over bivirkninger i tabellform

Følgende bivirkninger er rapportert med Effentora og/eller andre fentanylholdige stoffer i kliniske studier og etter markedsføring. Bivirkningene er presentert nedenfor med foretrukket MedDRA-term etter organklasse og frekvens (frekvensen er definert som: svært vanlige ≥ 1/10, vanlige ≥1/100 til <1/10, mindre vanlige ≥ 1/1 000 til < 1/100, sjeldne ( 1/10 000 til <1/1 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). For hver frekvensgruppe er bivirkningene oppført i synkende alvorlighetsgrad:

 

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Sjeldne

Ikke kjent

Infeksiøse og

 

Oral

Faryngitt

Orale pustler

 

parasittære

 

candidiasis

 

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

Sykdommer i

 

Anemi

Trombocytopeni

 

 

blod og

 

Nøytropeni

 

 

 

lymfatiske

 

 

 

 

 

organer

 

 

 

 

 

Forstyrrelser i

 

 

 

Overfølsom-

 

immunsysteme

 

 

 

het*

 

t

 

 

 

 

 

Endokrine

 

 

 

Hypo-

Nedsatt

sykdommer

 

 

 

gonadisme

binyre-

 

 

 

 

 

funksjon

 

 

 

 

 

Androgen-

 

 

 

 

 

mangel

Stoffskifte- og

 

Anoreksi

 

 

 

ernæringsbetin

 

 

 

 

 

gede

 

 

 

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

Psykiatriske

 

Depresjon

Eufori

 

 

lidelser

 

Angst

Nervøsitet

 

 

 

 

Forvirring

Hallusinasjon

 

 

 

 

Søvnløshet

Visuell

 

 

 

 

 

hallusinasjon

 

 

 

 

 

Sinnstilstands-

 

 

 

 

 

endringer

 

 

 

 

 

Legemiddel-

 

 

 

 

 

avhengighet*

 

 

 

 

 

Desorientering

 

 

Nevrologiske

Svimmelhet

Dysgeusi

Nedsatt

Kognitive

Tap av

sykdommer

Hodepine

Somnolens

bevissthetsnivå

forstyrrelser

bevissthet*

 

 

Letargi

Oppmerksom-

Motorisk

Kramper

 

 

Tremor

hetsforstyrrelser

dysfunksjon

 

 

 

Sedasjon

Balanse-

 

 

 

 

Hypestesi

forstyrrelser

 

 

 

 

Migrene

Dysartri

 

 

Øye-

 

 

Syns-

Unormal

 

sykdommer

 

 

forstyrrelser

følelse i øyet

 

 

 

 

Okulær

Fotopsi

 

 

 

 

hyperemi

 

 

 

 

 

Uklart syn

 

 

 

 

 

Redusert

 

 

 

 

 

synsskarphet

 

 

Sykdommer i

 

 

Vertigo

 

 

øre og labyrint

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

Øreubehag

 

 

Hjerte-

 

Takykardi

Bradykardi

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

 

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Sjeldne

Ikke kjent

Kar-

 

Hypotensjon

Rødme

 

 

sykdommer

 

Hypertensjon

Hetetokter

 

 

Sykdommer i

 

Dyspné

Respirasjons-

 

Respirasjons-

respirasjons-

 

Faryngo-

depresjon

 

stans*

organer,

 

laryngeal

Søvnapné-

 

 

thorax og

 

smerte

syndrom

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

Gastro-

Kvalme

Forstoppelse

Ileus

Blemmer i

 

intestinale

Oppkast

Stomatitt

Munnsår

oral

 

sykdommer

 

Munntørrhet

Oral hypestesi

slimhinne

 

 

 

Diaré

Oralt ubehag

Tørre lepper

 

 

 

Abdominale

Misfarging av

 

 

 

 

smerter

oral slimhinne

 

 

 

 

Gastro-

Oral

 

 

 

 

øsofageal

bløtvevslidelse

 

 

 

 

refluks

Glossodyni

 

 

 

 

Mageubehag

Blemmer på

 

 

 

 

Dyspepsi

tungen

 

 

 

 

Tannpine

Gingival smerte

 

 

 

 

 

Sår på tungen

 

 

 

 

 

Tungelidelser

 

 

 

 

 

Øsofagitt

 

 

 

 

 

Sprukne lepper

 

 

 

 

 

Tannlidelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i

 

 

Galleveis-

 

 

lever og

 

 

dilatasjon

 

 

galleveier

 

 

 

 

 

Hud- og

 

Pruritus

Kaldsvette

Onykoreksi

 

underhuds-

 

Hyperhidrose

Hevelse i

 

 

sykdommer

 

Utslett

ansiktet

 

 

 

 

 

Generalisert

 

 

 

 

 

pruritus

 

 

 

 

 

Alopesi

 

 

Sykdommer i

 

Myalgi

Muskel-

 

 

muskler,

 

Ryggsmerter

rykninger

 

 

bindevev og

 

 

Muskel-

 

 

skjelett

 

 

svekkelse

 

 

Sykdommer i

 

 

Urinretensjon

 

 

nyre og

 

 

 

 

 

urinveier

 

 

 

 

 

Generelle

Reaksjoner på

Perifert ødem

Uvelhet

 

Pyreksi

lidelser og

applikasjons-

Tretthet

Treghet

 

Neonatalt

reaksjoner på

stedet,

(fatigue)

Ubehag i brystet

 

abstinens-

administras-

inkludert

Asteni

Unormalhets-

 

syndrom (se

jonsstedet

blødninger,

Abstinens-

følelse

 

pkt. 4.6).

 

smerter, sår,

syndrom*

Nervøsitets-

 

 

 

irritasjon,

Kulde-

følelse

 

 

 

parestesi,

skjelvinger

Tørste

 

 

 

anestesi,

 

Kuldefølelse

 

 

 

erytem, ødem,

 

Varmefølelse

 

 

 

hevelse og

 

 

 

 

 

vesikler

 

 

 

 

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige Sjeldne

Ikke kjent

Undersøkelser

Vekttap

Redusert

 

 

 

trombocyttantall

 

 

 

Økt

 

 

 

hjertefrekvens

 

 

 

Redusert

 

 

 

hematokrit

 

 

 

Redusert

 

 

 

hemoglobin

 

Skader,

Fall

 

 

forgiftninger

 

 

 

og komplikas-

 

 

 

joner ved

 

 

 

medisinske

 

 

 

prosedyrer

 

 

 

*Se avsnittet Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Toleranse, fysisk og/eller psykologisk avhengighet kan utvikles ved gjentatt administrasjon av opioider som fentanyl (se pkt. 4.4).

Opioidabstinenssymptomer som kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, tremor og svetting er observert med transmukosal fentanyl.

Tap av bevissthet og respirasjonsstans er observert i forbindelse med overdosering (se pkt. 4.9).

Etter markedsføring er det rapportert om overfølsomhetsreaksjoner, inkludert utslett, erytem, hevelse i lepper og ansikt og urtikaria (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Symptomer

Symptomene på fentanyloverdose forventes å ligne de som oppstår ved overdose av intravenøs fentanyl og andre opioider, og er en forlengelse av den farmakologiske virkningen. De mest alvorlige effektene er endret sinnstilstand, tap av bevissthet, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, respirasjonsbevær og respirasjonssvikt, som har medført dødsfall.

Håndtering

Umiddelbar behandling av opioidoverdose omfatter fjerning av den bukkale Effentoratabletten hvis den fremdeles er i munnen, sørge for frie luftveier, fysisk og verbal stimulering av pasienten, vurdering av bevissthetsnivå, respirasjons- og sirkulasjonsstatus og assistert ventilasjon (ventilasjonsstøtte) om nødvendig.

Overdose (utilsiktet inntak) hos opioidnaive personer

Til behandling av overdose (utilsiktet inntak) hos opioidnaive personer, bør intravenøs tilgang legges og naloxon eller andre opioidantagonister brukes som klinisk indisert. Respirasjonsdepresjonen etter overdosen kan vare lenger enn effektene av opioidantagonistens virkning (f.eks. er halveringstiden til naloxon 30 til 81 minutter), og gjentatt administrasjon kan være nødvendig. Se preparatomtalen for den enkelte opioidantagonisten for informasjon om slik bruk.

Overdose hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med opioider

En bør ha intravenøs tilgang ved behandling av overdose hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med opioider. Skjønnsmessig bruk av naloxon eller andre opioidantagonister kan være berettiget i noen tilfeller, men det er forbundet med risiko for å fremkalle et akutt abstinenssyndrom.

Selv om muskelstivhet som påvirker respirasjonen ikke er sett etter bruk av Effentora, er dette mulig for fentanyl og andre opioider. Hvis det oppstår, bør det behandles med assistert ventilasjon, med en opioidantagonist og, som et siste alternativ, med en nevromuskulær blokker.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: analgetika; opioider, ATC-kode N02AB03.

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter

Fentanyl er et opioidanalgetikum, som hovedsakelig interagerer med opioid µ-reseptoren. Den primære terapeutiske virkningen er analgesi og sedasjon. Sekundære farmakologiske effekter er respirasjonsdepresjon, bradykardi, hypotermi, obstipasjon, miose, fysisk avhengighet og eufori.

Den analgetiske effekten av fentanyl er relatert til plasmanivået. Generelt sett øker den effektive konsentrasjonen og konsentrasjonen der toksisitet oppstår, med økende toleranse for opioider. Hvor hurtig toleransen utvikles, varierer stort blant enkeltpersoner. Derfor må Effentoradosen titreres individuelt, slik at en oppnår ønsket effekt (se pkt. 4.2).

Alle opioid µ-reseptoragonister, inkludert fentanyl, gir doseavhengig respirasjonsdepresjon. Risikoen for respirasjonsdepresjon er mindre hos pasienter som får kronisk opioidterapi, da disse pasientene vil utvikle toleranse for den respirasjonsdepressive effekten.

Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-aksene eller gonade-aksene. Noen endringer som kan sees, omfatter en økning i serumprolaktin og reduksjoner i plasmakortisol og testosteron. Kliniske tegn og symptomer kan manifestere seg fra disse hormonendringene (se også pkt. 4.8).

Klinisk effekt og sikkerhet

Sikkerheten og effekten til Effentora er evaluert hos pasienter som tok legemidlet i starten av en episode med gjennombruddssmerter. Forebyggende bruk av Effentora for forutsigbare smerteepisoder ble ikke undersøkt ved de kliniske forsøkene. To dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte crossover-studier er utført, med til sammen 248 pasienter med gjennombruddssmerter og cancer, som opplevde i gjennomsnitt 1 til 4 episoder med gjennombruddssmerter per dag under vedlikeholdsbehandling med opioider. I løpet av den innledende åpne fasen av studien ble pasientene titrert til en effektiv dose av Effentora. Pasienter som identifiserte en effektiv dose, ble med i den dobbeltblindede fasen av studien. Den primære effektivitetsvariabelen var pasientens vurdering av smerteintensitet. Pasientene vurderte smerteintensiteten på en 11-punkts skala. For hver episode med gjennombruddssmerter ble smerteintensiteten vurdert før og på flere tidspunkt etter behandlingen.

Sekstisju prosent av pasientene kunne titreres til en effektiv dose.

I den første kliniske hovedstudien (studie 1) var det primære endepunktet gjennomsnittssummen av forskjeller i smerteintensitet fra dosering til 60 minutter, inkludert (SPID60), som var statistisk signifikant sammenlignet med placebo (p<0,0001).

Gjennomsnitt (SEM) forskjell i smerteintensitet

Studie 1: Gjennomsnitt (+/- SEM) forskjell i smerteintensitet ved hvert tidspunkt (fullt analysesett)

SPID60 gjennomsnitt (+/- SD)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebo=4,9(4,38)

Tid fra administrasjon av studielegemiddel (minutter)

Behandlingsgruppe EFFENTORA

Placebo

Gjennomsnitt (SEM) forskjell i smerteintensitet

+ p<0,0001 EFFENTORA versus placebo, til fordel for EFFENTORA, ved variansanalyse PID=forskjell i smerteintensitet; SEM=standard gjennomsnittsfeil

Studie 2: Gjennomsnitt (+/- SEM) forskjell i smerteintensitet ved hvert tidspunkt (fullt analysesett)

SPID30 gjennomsnitt (+/- SD)

EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001

Placebo=2,0(2,21)

Tid fra administrasjon av studielegemiddelet (minutter)

Behandlingsgruppe  EFFENTORA

 Placebo

*p<0,01 EFFENTORA versus placebo, til fordel for EFFENTORA, med et-utvalgs Wilcoxons tegnranktest

+p<0,0001 EFFENTORA versus placebo, til fordel for EFFENTORA, med et-utvalgs Wilcoxons tegnranktest

PID=forskjell i smerteintensitet; SEM=standard gjennomsnittsfeil

I den andre hovedstudien (studie 2) var det primære endepunktet SPID30, som også var statistisk signifikant sammenlignet med placebo (p<0,0001).

Statistisk signifikante forbedringer i smerteintensitetsreduksjon ble sett med Effentora kontra placebo så tidlig som etter 10 minutter i studie 1, og så tidlig som etter 15 minutter (tidligste målte tidspunkt) i studie 2. Disse forskjellene fortsatte å være signifikante på hvert påfølgende tidspunkt i hver individuelle studie.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Generell introduksjon

Fentanyl er svært lipofilt, og kan absorberes svært raskt via oral slimhinne og saktere via konvensjonell gastrointestinal vei. Det metaboliseres ved første passering via lever og tarm, og metabolittene bidrar ikke til fentanyls terapeutiske effekter.

Effentora benytter en tilførselsteknologi med brusereaksjon, som forsterker hastigheten og omfanget av fentanylabsorpsjonen gjennom bukkal slimhinne. Forbigående endringer i pH som følger brusereaksjonen, kan optimalisere oppløsningen (ved en lavere pH) og gjennomtrengningen av slimhinnen (ved en høyere pH).

Tiden det tar for tabletten å løses helt opp etter bukkal administrasjon, påvirker ikke det initiale systemiske opptaket av fentanyl.. En sammenlignende studie av én 400 mikrogram Effentoratablett administrert bukkalt (dvs. mellom kinnet og tannkjøttet) eller sublingualt oppfylte bioekvivalenskriteriene.

Effekten av nedsatt nyre- eller leverfunksjon på farmakokinetikken til Effentora, er ikke undersøkt.

Absorpsjon:

Etter oromukosal administrasjon av Effentora absorberes fentanyl lett, med en absolutt biotilgjengelighet på 65 %. Absorpsjonsprofilen til Effentora er hovedsakelig resultatet av en innledende rask absorpsjon fra bukkal slimhinne, der maksimum plasmakonsentrasjon, etter venøse prøver, vanligvis nås innen en time etter oromukosal administrasjon. Omtrent 50 % av den samlede dosen som administreres, absorberes raskt transmukosalt og blir systemisk tilgjengelig. Gjenværende halvpart av den totale dosen svelges og absorberes sakte fra mage-/tarmkanalen. Omtrent 30 % av mengden som svelges (50 % av den samlede dosen), unnslipper førstepasseringselimineringen i lever og tarm og blir systemisk tilgjengelig.

De viktigste farmakokinetiske parameterne vises i tabellen nedenfor.

Farmakokinetiske parametere* hos voksne forsøkspersoner som fikk Effentora

Farmakokinetisk

Effentora 400 mikrogram

parameter (gjennomsnitt)

 

 

 

 

Absolutt

65 % (±20 %)

biotilgjengelighet

 

 

 

 

Fraksjon som

48 % (±31,8 %)

absorberes transmukosalt

 

 

 

 

 

Tmax (minutt) **

46.8

(20–240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng.t/ml)

0,40

(± 0,18)

 

 

 

AUC0-inf (ng.t/ml)

6,48

(± 2,98)

 

 

 

* Basert på venøse blodprøver (plasma). Fentanylkonsentrasjonene målt i serum var høyere enn i

plasma: AUC og Cmax i serum var omtrent 20 % og 30 % høyere enn AUC og Cmax i plasma. Årsaken til denne forskjellen er ikke kjent.

** Data for Tmax er presentert som median (variasjonsbredde).

Ved farmakokinetiske studier som sammenlignet den absolutte og relative biotilgjengeligheten til Effentora og oralt transmukosalt fentanylsitrat (OTFC), viste frekvensen og omfanget av fentanylabsorpsjonen ved bruk av Effentora en eksponering som var mellom 30 og 50 % større enn for oralt transmukosalt fentanylsitrat. Ved bytte fra et annet oralt fentanylsitratprodukt, er uavhengig dosetitrering for Effentora nødvendig, da biotilgjengeligheten varierer signifikant fra produkt til produkt. Hos disse pasisentene kan imidlertid en startdose på over 100 mikrogram vurderes.

Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon kontra tid

Profiler etter enkeltdoser av EFFENTORA og OTFC hos friske forsøkspersoner

 

 

 

 

 

 

400 μg EFFENTORA

 

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (normalisert til 400 μg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

i plasma

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentanylkonsentrasjon

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid etter doseadministrasjon (timer)

OTFC-data ble justert (800 μg til 400 μg)

Forskjeller i eksponering ved bruk av Effentora ble observert i en klinisk studie med pasienter med mukositt i grad 1. Cmax og AUC0-8 var 1 % og 25 % høyere hos pasienter med mukositt sammenlignet med pasienter uten mukositt. De observerte forskjellene var ikke klinisk signifikante.

Distribusjon

Fentanyl er svært lipofilt og distribueres godt ekstravasalt, med et stort, tilsynelatende distribusjonsvolum. Etter bukkal administrasjon av Effentora gjennomgår fentanyl en initial, rask distribusjon som representerer en likevektsfordeling av fentanyl mellom plasma og velsirkulert vev (hjerne, hjerte og lunger). Deretter skjer en redistribuering av fentanyl mellom det dype kompartment (muskler og fett) og plasma.

Plasmaproteinbindingen til fentanyl er 80 til 85 %. Hovedproteinet for binding er surt alfa-1- glykoprotein, men både albumin og lipoproteiner bidrar i en viss grad. Den frie fraksjonen av fentanyl øker med acidose.

Biotransformasjon

Det metabolske forløpet etter bukkal administrasjon av Effentora er ikke karakterisert ved kliniske studier. Fentanyl metaboliseres i leveren og i tarmslimhinnene til norfentanyl av CYP3A4-isoformen. Norfentanyl var ikke farmakologisk aktivt i dyrestudier. Over 90 % av den administrerte fentanyldosen elimineres ved biotransformasjon til N-dealkylerte og hydroksylerte inaktive metabolitter.

Eliminasjon

Etter intravenøs administrasjon av fentanyl utskilles under 7 % av den administrerte dosen uendret i urinen, og bare omtrent 1 % utskilles uendret i feces. Metabolittene utskilles hovedsakelig i urin, mens utskilling via feces er mindre viktig.

Etter administrasjon av Effentora er den terminale elimineringsfasen til fentanyl resultatet av redistribusjonen mellom plasma og det dype kompartment. Denne elimineringsfasen er langsom, og fører til en median, terminal halveringstid, t1/2, på omtrent 22 timer etter bukkal administrasjon av bruseformuleringen og omtrent 18 timer etter intravenøs administrasjon. Total plasmaclearance av fentanyl etter intravenøs administrasjon er omtrent 42 l/t.

Linearitet/ikke-linearitet

Doseproporsjonalitet fra 100 mikrogram til 1000 mikrogram er påvist.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og karsinogenitet.

Studier av embryoføtal utviklingstoksisitet hos rotter og kaniner viste ingen substansinduserte misdannelser eller utviklingsavvik ved administrasjon i organogeneseperioden.

I en studie av fertilitet og tidlig embryoutvikling hos rotter ble det observert en hannmediert effekt ved høye doser (300 mikrogram/kg/døgn, s.c.), ansett som sekundært til fentanyls sedative effekter i dyrestudier.

I studier av pre- og postnatal utvikling hos rotter var overlevelsesraten til avkommet signifikant redusert ved doser som medførte kraftig maternal toksisitet. Ytterligere funn hos F1-avkom ved maternaltoksiske doser var forsinket fysisk utvikling, sensoriske funksjoner, reflekser og atferd. Disse effektene kan være indirekte effekter som følge av endret maternal omsorg og/eller redusert laktasjonsgrad eller en direkte effekt av fentanyl på avkommet.

Karsinogenesestudier (26-ukers alternativt hudbioassay med Tg.AC-transgene mus, toårig subkutan karsinogenesestudie med rotter) med fentanyl avdekket ingen holdepunkter for onkogent potensiale. Evaluering av hjernesnitt fra karsinogenestudien med rotter viste hjerneskader hos dyr som hadde fått høye doser med fentanylcitrat. Relevansen av disse funnene for mennesker er ukjent.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Mannitol

Natriumstivelsesglykolat type A

Natriumhydrogenkarbonat

Natriumkarbonat, vannfritt

Sitronsyre, vannfri

Magnesiumstearat

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

6.5Emballasje (type og innhold)

Aluminiumslaminert blisterpakning av PVC/aluminiumsfolie/polyamid/PVC med lokk av papir/polyester

Bilsterpakningene leveres i esker på 4 eller 28 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Pasienter og omsorgspersoner må informeres om å avhende alle uåpnede tabletter som er igjen , straks det ikke lenger er behov for dem.

Brukt eller ikke anvendt legemiddel som ikke lenger er nødvendig samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/001-002/NO

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/003-004/NO

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/005-006/NO

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/007-008/NO

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/009-010/NO

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 04. april 2008

Dato for siste fornyelse: 20. februar 2013

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter