Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Merking - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEffentora
ATC-kodeN02AB03
Stofffentanyl
ProdusentTeva B.V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN

1.LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver bukkaltablett inneholder 100 mikrogram fentanyl (som sitrat)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder natrium

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 bukkaltabletter

28 bukkaltabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk i munnhulen.

Legges i bukkalhulen.

Må ikke suges på, tygges eller svelges hel.

Til oromukosal bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Dette preparatet må bare brukes av pasienter som tar opioider.

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/441/001/NO

EU/1/08/441/002/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Effentora 100

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

GJENNOMTRYKKSPAKNING MED 4 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

3.UTLØPSDATO

Utl.dato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

1.Riv

2.Bøy

3.Trekk av

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver bukkaltablett inneholder 200 mikrogram fentanyl (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder natrium

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 bukkaltabletter

28 bukkaltabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk i munnhulen.

Legges i bukkalhulen. Må ikke suges på, tygges eller svelges hel. Til oromukosal bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Dette preparatet må bare brukes av pasienter som tar opioider.

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/441/003/NO

EU/1/08/441/004/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Effentora 200

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

GJENNOMTRYKKSPAKNING MED 4 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

3. UTLØPSDATO

Utl.dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Riv

2.Bøy

3.Trekk av

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver bukkaltablett inneholder 400 mikrogram fentanyl (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder natrium

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 bukkaltabletter

28 bukkaltabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk i munnhulen.

Legges i bukkalhulen. Må ikke suges på, tygges eller svelges hel. Til oromukosal bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Dette preparatet må bare brukes av pasienter som tar opioider.

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/441/005/NO

EU/1/08/441/006/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Effentora 400

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

GJENNOMTRYKKSPAKNING MED 4 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

3. UTLØPSDATO

Utl.dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Riv

2.Bøy

3.Trekk av

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver bukkaltablett inneholder 600 mikrogram fentanyl (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder natrium

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 bukkaltabletter

28 bukkaltabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk i munnhulen.

Legges i bukkalhulen. Må ikke suges på, tygges eller svelges hel. Til oromukosal bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Dette preparatet må bare brukes av pasienter som tar opioider.

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/441/007/NO

EU/1/08/441/008/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Effentora 600

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

GJENNOMTRYKKSPAKNING MED 4 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

3. UTLØPSDATO

Utl.dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Riv

2.Bøy

3.Trekk av

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver bukkaltablett inneholder 800 mikrogram fentanyl (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder natrium

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4 bukkaltabletter

28 bukkaltabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk i munnhulen.

Legges i bukkalhulen. Må ikke suges på, tygges eller svelges hel. Til oromukosal bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Dette preparatet må bare brukes av pasienter som tar opioider.

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/441/009/NO

EU/1/08/441/010/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Effentora 800

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

GJENNOMTRYKKSPAKNING MED 4 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA B.V.

3. UTLØPSDATO

Utl.dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Riv

2.Bøy

3.Trekk av

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter