Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Merking - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEfient
ATC-kodeB01AC22
Stoffprasugrel
ProdusentDaiichi Sankyo Europe GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG MED 5 mg FILMDRASJERTE TABLETTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Efient 5 mg tabletter, filmdrasjerte prasugrel

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg prasugrel (som hydroklorid)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 x 1 filmdrasjert tablett

56 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 x 1 filmdrasjert tablett

98 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot luft og fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/503/001 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/002 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/003 30 x 1 filmdrasjert tablett

EU/1/08/503/004 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/005 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/006 90 x 1 filmdrasjert tablett

EU/1/08/503/007 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/015 30 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Efient 5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER MED 5 mg FILMDRASJERTE TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Efient 5 mg tabletter, filmdrasjerte prasugrel

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG MED 10 mg FILMDRASJERTE TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Efient 10 mg tabletter, filmdrasjerte prasugrel

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg prasugrel (som hydroklorid)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 x 1 filmdrasjert tablett

56 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 x 1 filmdrasjert tablett

98 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot luft og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/503/008 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/009 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/010 30 x 1 filmdrasjert tablett

EU/1/08/503/011 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/012 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/013 90 x 1 filmdrasjert tablett

EU/1/08/503/014 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/503/016 30 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Efient 10 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER MED 10 mg FILMDRASJERTE TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Efient 10 mg tabletter, filmdrasjerte prasugrel

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter