Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Pakningsvedlegg - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEfient
ATC-kodeB01AC22
Stoffprasugrel
ProdusentDaiichi Sankyo Europe GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Efient 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Efient 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Prasugrel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Efient er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta vite til før du bruker Efient

3.Hvordan du bruker Efient

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Efient

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva er Efient og hva brukes det mot.

Efient, som inneholder virkestoffer prasugrel, tilhører en gruppe legemidler som kalles platehemmere. Platene er svært små cellepartikler som sirkulerer i blodet. Når en blodåre blir skadet, for eksempel hvis den blir kuttet, vil platene klumpe seg sammen for å hjelpe til med å danne en blodpropp (trombe). Platene er derfor viktige for å hjelpe til med å stoppe blødning. Dersom propper dannes i en åreforkalket blodåre, for eksempel en arterie, kan de være svært farlige fordi de kan stoppe blodtilførselen og forårsake hjerteinfarkt (myokardinfarkt), slag eller dødsfall. Propper i arterier som forsyner hjertet med blod kan også redusere blodtilførselen og forårsake ustabil angina (en alvorlig type brystsmerte).

Efient hemmer sammenklumpingen av platene og reduserer på den måten muligheten for at det blir dannet en blodpropp.

Du har fått foreskrevet Efient fordi du alt har hatt et hjerteinfarkt eller ustabil angina og har gjennomgått et inngrep for å åpne blokkerte arterier i hjertet. Det kan også være at du har fått satt inn ett eller flere stent for å holde åpen en blokkert eller forsnevret arterie som forsyner hjertet med blod. Efient reduserer sjansen din for å få flere hjerteinfarkt eller slag, og for å dø som en følge av en av disse aterotrombotiske hendelsene. Legen din vil i tillegg gi deg acetylsalisylsyre (f.eks. Albyl-E), en annen platehemmer.

2. Hva du må vite før du bruker Efient

Bruk ikke Efient

-Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor prasugrel eller et av de andre innholdsstoffene i Efient. En allergisk reaksjon kan gjenkjennes som utslett, kløe, et hovent ansikt, hovne lepper eller kortpustethet. Rådfør deg med legen din umiddelbart dersom dette har skjedd med deg.

-Hvis du har en medisinsk tilstand som kan forårsake blødning, som blødning fra magen eller tarmen din.

-Hvis du noen gang har hatt slag eller et transitorisk iskemisk anfall (TIA).

-Hvis du har alvorlig leversykdom.

Advarsler og forsiktighetsregler

• Før du tar Efient:

Snakk med legen din før du tar Efient

Dersom noen av forholdene som er nevnt nedenfor gjelder deg bør du fortelle det til legen din før du tar Efient:

Hvis du har en økt risiko for blødning, som for eksempel:

o en alder på 75 år eller eldre. Siden det er en større risiko for blødning hos pasienter som er eldre enn 75 år bør legen din forskrive en daglig dose på 5 mg

o en nylig alvorlig skade

o nylig gjennomgått operasjon (inkludert enkelte tannoperasjoner)

onylig eller tilbakevendende blødning fra mage eller tarm (f.eks. magesår eller tykktarmspolypper)

okroppsvekt på mindre enn 60 kg. Hvis du veier mindre enn 60 kg bør legen din forskrive en daglig dose på 5 mg Efient

o nyresykdom eller moderate leverproblemer

o tar visse legemidler (se ”Bruk av andre legemidler sammen med Efient” nedenfor)

oplanlagt operasjon (inkludert enkelte tannoperasjoner) i løpet av de neste syv dagene. På grunn av den økte blødningsrisikoen kan det være at legen din ønsker at du slutter å ta Efient midlertidig

Fortell legen før start av behandling med Efient dersom du har hatt en allergisk reaksjon (overømfintlighet) overfor klopidogrel eller andre platehemmere. Dersom du så tar Efient og får en allergisk reaksjon som kan kjennetegnes ved utslett, kløe, hevelse i ansiktet, hovne lepper eller kortpustethet skal du gi legen din beskjed

umiddelbart.

Mens du tar Efient:

Du bør umiddelbart fortelle legen dersom du utvikler en medisinsk tilstand kalt trombotisk trombocytopen purpura (TTP) med feber og blåmerker som kan ses under huden som røde nålespissaktige prikker, med eller uten uforklarlig ekstrem tretthet, forvirring, gulfarging av huden eller øynene (gulsott) (se avsnitt 4. Mulige bivirkninger).

Barn og undom

Efient skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Efient

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturmidler. Det er spesielt viktig å rådføre seg med lege dersom du blir behandlet med klopidogrel (en platehemmer), warfarin (et legemiddel som nedsetter blodets koagulasjonsevne) eller ”ikke-steroide antiinflammatoriske midler” mot smerte og feber (som ibuprofen, naproksen, etorikoksib). Disse legemidlene kan øke blødningsrisikoen dersom de gis sammen med Efient.

Så lenge du tar Efient skal du bare bruke andre legemidler dersom legen din sier at du kan gjøre det.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal bare bruke Efient etter at du har diskutert mulig nytte og enhver mulig risiko for det ufødte barnet ditt med legen din.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er lite sannsynlig at Efient påvirker din evne til å kjøre eller bruke maskiner.

Efient inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan bruker du Efient

Bruk alltid dette legemidlett slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den vanlige dosen av Efient er 10 mg daglig. Behandlingen din vil starte med en enkelt dose på 60 mg.

Dosen er på 5 mg Efient daglig dersom du veier mindre enn 60 kg eller er over 75 år. Legen din vil også be deg om å ta acetylsalisylsyre - hun/han vil si nøyaktig hvilken dose du skal ta (vanligvis mellom 75 mg og 325 mg daglig).

Du kan ta Efient med eller uten mat. Ta dosen din til omtrent samme tid hver dag. Ikke del eller knus tabletten.

Det er viktig at du informerer lege, tannlege og apotek om at du bruker Efient.

Dersom du tar for mye av Efient

Kontakt lege eller sykehus umiddelbart, fordi du kan være i fare for overdreven blødning. Du bør vise legen pakningen med Efient.

Dersom du har glemt å ta Efient

Dersom du går glipp av den daglige dosen til fast tid skal du ta Efient når du kommer på det. Dersom du glemmer dosen en hel dag skal du fortsette å ta Efient til vanlig tid neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. For pakningsstørrelsene på 14, 28, 56, 84 og

98 tabletter kan du undersøke hvilken dag du sist tok en Efient tablett ved å se på kalenderen som er trykt på blistret.

Dersom du avbryter behandling med Efient

Ikke slutt å ta Efient uten å rådføre deg med legen din. Dersom du slutter å ta Efient for tidlig kan risiko for hjerteinfarkt øke.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege umiddelbart dersom du merker noe av det følgende:

plutselig følelsesløshet eller svakhet i armer, bein eller ansikt, særlig hvis det bare er på den ene siden av kroppen

plutselig forvirring, vansker med å snakke med eller forstå andre

plutselige vansker med å gå, eller tap av balanse eller koordinasjon

plutselig svimmelhet, eller plutselig alvorlig hodepine uten kjent årsak

Alt ovenfor kan være tegn på slag. Hos pasienter som aldri har hatt slag eller transient iskemisk anfall (TIA) er slag en mindre vanlig bivirkning av Efient.

Ta også kontakt med lege umiddelbart dersom du merker noe av det følgende:

feber og blåmerker som kan ses under huden som røde nålespissaktige prikker, med eller uten uforklarlig ekstrem tretthet, forvirring, gulfarging av huden eller øynene (gulsott) (se avsnitt 2. ”Hva du må vite før du tar Efient”)

utslett, kløe, hevelse i ansiktet, hovne lepper/tunge eller kortpustethet. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon (se avsnitt 2. ”Hva du må vite før du tar Efient”)

Informer legen din straks dersom du merker noe av det følgende:

blod i urinen din

blødning fra endetarmen din, blod i avføringen din eller sort avføring

ukontrollerbar blødning, for eksempel fra et kutt

Alt ovenfor kan være tegn på blødning, den vanligste bivirkningen av Efient. Alvorlig blødning kan være livstruende, selv om det er uvanlig.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere)

blødning i mage eller tarm

blødning etter nålestikk

neseblødning

hudutslett

små røde blåmerker i huden (ekkymose)

blod i urinen

hematom (blødning, som forårsaker opphovning, under huden på injeksjonsstedet eller i en muskel)

lavt hemoglobin eller antall røde blodceller (anemi)

blåmerker

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere)

allergisk reaksjon (utslett, kløe, hovne lepper/tunge eller kortpustethet)

spontanblødning fra øyne, endetarm, tannkjøtt eller i buken rundt indre organer

blødning etter operasjon

hoste opp blod

blod i avføringen

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 brukere)

lave blodplaterverdier

subkutant hematom (blødning under huden som forårsaker opphovning)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Efient

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og kartong etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot luft og fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Efient

-Virkestoff er prasugrel.

Efient 10 mg: Hver tablett inneholder 10 mg prasugrel (som hydroklorid). Efient 5 mg: Hver tablett inneholder 5 mg prasugrel (som hydroklorid).

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421), krysskaramellosenatrium, hypromellose (E464), magnesiumstearat, laktosemonohydrat, titandioksid (E171), triacetin (E1518), rødt jernoksid (kun tabletter 10 mg) (E172), gult jernoksid (E172) og talkum.

Hvordan Efient ser ut og innholdet i pakningen

Efient 10 mg: Tablettene er beige og formet som en dobbel pil, preget med ”10 MG” på den ene siden og “4759” på den andre.

Efient 5 mg: Tablettene er gule og formet som en dobbel pil, preget med “5 MG” på den ene siden og “4760” på den andre.

Efient finnes i pakninger på 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 München Tyskland

Tilvirker

Lilly S.A.

Avda. de la Industria 30 28108 Alcobendas Madrid

Spania.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

тел. +359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: +420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: +356 25600 500

Deutschland

Nederland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Tel. +49 (0) 89 7808 0

Tel: +31 (0) 20 4 07 20 72

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +3726441100+372 6 817 280

Tlf: +47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Daiichi Sankyo Austria GmbH

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43 (0) 1 485 86 42 0

España

Polska

Daiichi Sankyo España, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 (0) 91 539 99 11

Tel. +48 22 440 33 00

Hrvatska

Portugal

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Daiichi Sankyo Portugal, Unip., Lda.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: +351 21 4232010

France

România

Daiichi Sankyo France SAS

Eli Lilly România S.R.L.

Tél: +33 (0) 1 55 62 14 60

Tel: +40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Daiichi Sankyo Ireland Ltd

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 489 3000

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: +39 (0) 06 85 2551

Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Daiichi Sankyo UK Ltd

Tel: +371 67364000

Tel: +44 (0) 1753 893 600

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert:

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter