Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Merking - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEliquis
ATC-kodeB01AF02
Stoffapixaban
ProdusentBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 2,5 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte apiksaban

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg apiksaban

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 tabletter, filmdrasjerte

20 tabletter, filmdrasjerte

60 tabletter, filmdrasjerte

60 x 1 tabletter, filmdrasjerte

100 x 1 tabletter, filmdrasjerte

168 tabletter, filmdrasjerte

200 tabletter, filmdrasjerte

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Eliquis 2,5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN: <NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING 2,5 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg tabletter apiksaban

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING 2,5 mg (symbol)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg tabletter apiksaban

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

sol som symbol måne som symbol

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 5 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN

Eliquis 5 mg tabletter, filmdrasjerte apiksaban

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg apiksaban

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter, filmdrasjerte

20 tabletter, filmdrasjerte

28 tabletter, filmdrasjerte

56 tabletter, filmdrasjerte

60 tabletter, filmdrasjerte

100 x 1 tabletter, filmdrasjerte

168 tabletter, filmdrasjerte

200 tabletter, filmdrasjerte

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Eliquis 5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING 5 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN

Eliquis 5 mg tabletter apiksaban

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

PASIENTKORT

Eliquis (apiksaban)

Pasientkort

Ha med deg dette kortet til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen din og annet helsepersonell som behandler deg.

Jeg står på antikoagulasjonsbehandling med Eliquis (apiksaban) for å forebygge blodpropp. Vennligst fyll ut denne delen eller be legen din om å gjøre det

Navn:

Fødselsdato:

Indikasjon:

Dose: mg to ganger daglig

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Informasjon til pasienter

Ta Eliquis regelmessig som du har fått beskjed om. Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker og fortsett å følge doseringsplanen din.

Ikke avbryt behandling med Eliquis uten å ha snakket med legen din, da det er en risiko for at du kan få slag eller andre komplikasjoner.

Eliquis hjelper til med å fortynne blodet ditt. Dette kan imidlertid føre til økt risiko for blødning.

Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen, neseblod, svimmelhet, trøtthet, blekhet eller slapphet, plutselig alvorlig hodepine, opphosting av blod og oppkast av blod.

Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, ta kontakt med lege/legevakt øyeblikkelig.

Dersom du skal opereres, informer legen om at du bruker Eliquis.

Informasjon til helsepersonell

Eliquis (apiksaban) er et oralt antikoagulantia som virker direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.

Eliquis kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig blødning oppstår, skal Eliquis seponeres umiddelbart.

Behandling med Eliquis krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. overdose og akuttkirurgi (protrombintid (PT), internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales ikke) – se SPC.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter