Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Preparatomtale - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnElocta
ATC-kodeB02BD02
Stoffefmoroctocog alfa
ProdusentSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

ELOCTA 250 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 750 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 1000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 2000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ELOCTA 3000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

ELOCTA 250 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 250 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 83 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 500 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 167 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 750 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 750 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 250 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 1000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1000 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 333 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1500 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 500 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 2000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 2000 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 667 IU efmoroktokog alfa.

ELOCTA 3000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 3000 IU efmoroktokog alfa. Etter rekonstituering inneholder hver ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning ca. 1000 IU efmoroktokog alfa.

Styrken (internasjonale enheter, IU) fastslås ved bruk av den europeiske farmakopés kromogene analyse mot en intern standard i samsvar med WHOs faktor VIII-standard. Den spesifikke aktiviteten av ELOCTA er 4000–10 200 IU/mg protein.

Efmoroktokog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII, Fc-fusjonsprotein (rFVIIIFc)) har 1890 aminosyrer. Den produseres ved rekombinant DNA-teknologi i genetisk modifiserte humane

embryoniske nyreceller (HEK). Det er ikke brukt eksogene proteiner som stammer fra dyr eller mennesker under cellekultiveringen, rensingen eller i det ferdige legemidlet.

Hjelpestoff med kjent effekt

0,6 mmol (eller 14 mg) natrium per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: frysetørret, hvitt til off-white pulver eller kake.

Væske: vann til injeksjonsvæske, en klar, fargeløs oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel).

ELOCTA kan brukes i alle aldersgrupper.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen skal innledes under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili.

Tidligere ubehandlede pasienter

Sikkerhet og effekt av ELOCTA hos tidligere ubehandlede pasienter har ennå ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Dosering

Dosering og varighet av substitusjonsbehandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av

faktor VIII-mangelen, lokalisering og omfang av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter av rekombinant faktor VIII Fc som administreres uttrykkes i internasjonale enheter (IU), som er i samsvar med gjeldende WHO-standard for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktivitet i plasma

uttrykkes enten som en prosentandel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internasjonale enheter (i samsvar med en internasjonal standard for faktor VIII i plasma).

Én IU av rekombinant faktor VIII Fc-aktivitet tilsvarer mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Behandling ved behov

Beregningen av nødvendig dose av rekombinant faktor VIII Fc er basert på empiriske data som viser at

1 internasjonal enhet (IU) faktor VIII per kg kroppsvekt øker faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IU/dl. Nødvendig dose beregnes ved hjelp av følgende formel:

Nødvendig dose = kroppsvekt (kg) x ønsket økning i faktor VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg per IU/dl)

Mengden som skal administreres og administrasjonshyppigheten skal alltid tilpasses klinisk effekt i hvert enkelt tilfelle (se pkt. 5.2). Tid til maksimal aktivitet forventes ikke å være forsinket.

Ved følgende blødningstilstander bør faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte aktivitetsnivået i plasma (i % av normalen eller IU/dl) i den aktuelle perioden. Tabell 1 kan brukes som veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi.

Tabell 1: Veiledning for dosering av ELOCTA ved blødningsepisoder og kirurgi

Grad av blødning/type

Nødvendig nivå av

Doseringshyppighet (timer) /

kirurgisk prosedyre

faktor VIII (%)

behandlingens varighet (dager)

 

(IU/dl)

 

Blødninger

 

 

Tidlig hemartrose,

20–40

Gjenta injeksjonen hver 12. til 24. time i

muskelblødning eller oral

 

minst én dag inntil blødningsepisoden,

blødning

 

indikert ved smerte, har opphørt eller

 

 

tilstanden er leget. 1

Mer omfattende hemartrose,

30–60

Gjenta injeksjonen hver 12. til 24. time i 3–4

muskelblødning eller

 

dager eller flere inntil smerte og akutt

hematom

 

funksjonsnedsettelse har opphørt. 1

Livstruende blødninger

60–100

Gjenta injeksjonen hver 8. til 24. time inntil

 

 

faren er over.

 

 

 

Kirurgi

 

 

Mindre inngrep, inkludert

30–60

Gjenta injeksjonen hver 24. time i minst 1 dag

tanntrekking

 

inntil tilstanden er leget.

 

 

 

Større kirurgiske inngrep

80–100

Gjenta injeksjonen hver 8. til 24. time ved

 

(pre- og post-operativt)

behov, inntil tilfredsstillende sårheling er

 

 

oppnådd. Behandle deretter ytterligere i minst

 

 

7 dager for å opprettholde en

 

 

faktor VIII-aktivitet30–60 % (IU/dl).

1 Hos noen pasienter og under visse forhold kan doseringsintervallet forlenges til opptil 36 timer. Se pkt. 5.2 for farmakokinetiske data.

Profylakse

Ved langvarig profylakse er den anbefalte dosen 50 IU/kg kroppsvekt hver 3. til 5. dag. Dosen kan justeres basert på pasientens respons i området 25 til 65 IU/kg (se pkt. 5.1 og 5.2). I noen tilfeller, spesielt hos yngre pasienter, kan det være nødvendig med kortere doseringsintervaller eller høyere doser.

Behandlingsovervåking

Under behandlingen anbefales måling av faktor VIII-nivåene (ved ett-trinns koagulasjons- eller kromogen analyse) for å tilpasse dose og doseringsintervall. Enkeltpasienter kan ha varierende respons på faktor VIII, med forskjellige halveringstider og rekonvalesens. Det kan være nødvendig med justering av dose basert på kroppsvekt hos undervektige og overvektige pasienter. Spesielt ved større kirurgiske inngrep er det nødvendig å følge substitusjonsbehandlingen nøye ved hjelp av koagulasjonsanalyser (faktor VIII-aktivitet i plasma).

Når det brukes in vitro tromboplastintid (aPTT)-baserte ettrinns koagulasjonsanalyser til å bestemme faktor VIII-aktiviteten i pasienters blodprøver, kan aktivitetsresultatene av plasmafaktor VIII bli betydelig påvirket både av hvilken type aPTT-reagens og av hvilken referansestandard som ble brukt i analysen. Dette er spesielt viktig ved bytte av laboratoriet og/eller reagensen som brukes i analysen.

Eldre populasjon

Det er begrenset erfaring hos pasienter ≥ 65 år.

Pediatrisk populasjon

Det kan være nødvendig med hyppigere eller større doser til barn under 12 år (se pkt. 5.1). For ungdom over 12 år er doseanbefalingene de samme som hos voksne.

Administrasjonsmåte

Intravenøs bruk.

ELOCTA skal injiseres intravenøst i løpet av flere minutter. Administrasjonshastigheten skal tilpasses slik at det føles komfortabelt for pasienten og skal ikke overskride 10 ml/min.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII og/eller Fc-domene) eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme med ELOCTA. Pasientene skal rådes til å stoppe behandlingen umiddelbart og kontakte lege dersom symptomer på overfølsomhet oppstår.

Pasienter skal informeres om tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generalisert urticaria, sammensnøring i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

I tilfelle anafylaktisk sjokk skal standard medisinsk behandling for sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelse av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon ved behandling av pasienter med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot

prokoagulasjonsaktiviteten til faktor VIII, som måles i Bethesdaenheter (BE) per ml plasma ved bruk av en modifisert test. Risikoen for å utvikle inhibitorer korrelerer med eksponeringen for faktor VIII, og denne risikoen er størst de første 20 eksponeringsdagene. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av residive inhibitorer (lave titere) er sett etter bytte fra ett faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager som har en tidligere historie med utvikling av inhibitorer. Derfor anbefales det at alle pasienter overvåkes nøye for forekomst av inhibitorer etter et produktbytte.

Generelt skal alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII-preparater overvåkes nøye med hensyn til utvikling av inhibitorer, ved hjelp av kliniske observasjoner og laboratorietester. Hvis det forventede faktor VIII-aktivitetsnivået i plasma ikke nås, eller hvis blødning ikke kontrolleres med normal dose, skal testing for tilstedeværelse av faktor VIII-inhibitorer gjennomføres. Hos pasienter med høye inhibitornivåer vil behandling med faktor VIII muligens ikke ha effekt, og andre behandlingsalternativer bør vurderes. Behandlingen av slike pasienter bør gjøres av leger med erfaring i behandling av hemofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulære hendelser

Hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsbehandling med FVIII øke den kardiovaskulære risikoen.

Kateterrelaterte komplikasjoner

Hvis utstyr for sentral venetilgang (CVAD) er nødvendig, må risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet vurderes.

Registrering av produksjonsnummer

Det anbefales sterkt å registrere navn og produksjonsnummer for legemidlet hver gang ELOCTA administreres til en pasient, for å kunne knytte pasienten til legemidlets batch.

Pediatrisk populasjon

De angitte advarslene og forsiktighetsreglene gjelder både for voksne og barn.

Hjelpestoffrelaterte vurderinger

Dette legemiddelet inneholder 0,6 mmol (eller 14 mg) natrium per hetteglass. Dette må tas med i betraktningen hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjoner mellom human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA) og andre legemidler er rapportert. Ingen interaksjonsstudier med ELOCTA er blitt utført.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med ELOCTA. En placental overføringsstudie på mus er utført (se pkt. 5.3). Siden hemofili A forekommer sjelden hos kvinner, finnes ikke erfaring vedrørende bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Faktor VIII skal derfor kun brukes under graviditet og amming hvis dette er klart indisert.

Fertilitet

Ingen fertilitetsdata er tilgjengelige. Ingen fertilitetsstudier er utført på dyr med ELOCTA.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

ELOCTA har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte hevelser i ansiktet, utslett, elveblest, sammensnøring i brystet og pustevansker, brennende og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generalisert urticaria, hodepine, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi) er sett i sjeldne tilfeller og kan i noen tilfeller progrediere til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer dannes, vil tilstanden vises som utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller er det anbefalt å kontakte en sykehusavdeling som er spesialisert innen hemofili.

Tabell over bivirkninger

Frekvensene i Tabell 2 nedenfor ble sett hos totalt 233 pasienter med alvorlig hemofili A i fase III kliniske studier og en utvidet studie. Det totale antallet eksponeringsdager var 34 746 med en median på

129 eksponeringsdager (område 1-326) per forsøksperson.

Tabell 2 som er fremstilt nedenfor er i henhold til MedDRAs organklassesystem (SOC og foretrukket terminologinivå).

Frekvenser er definert etter følgende konvensjon: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 2: Bivirkninger rapportert for ELOCTA i kliniske studier

MedDRA organklassesystem

Bivirkninger

Frekvenskategori

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Mindre vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Dysgeusi

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Bradykardi

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hypertensjon

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Angiopati1

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og

Hoste

Mindre vanlige

mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Buksmerter, nedre

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Utslett

Mindre vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Artralgi

Mindre vanlige

 

Myalgi

Mindre vanlige

 

Ryggsmerter

Mindre vanlige

 

Hovne ledd

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Ubehag

Mindre vanlige

administrasjonsstedet

Brystsmerter

Mindre vanlige

 

Kuldefølelse

Mindre vanlige

 

Varmefølelse

Mindre vanlige

Undersøkelser

Antifaktor VIII

Mindre vanlige

 

antistoff-postiv2

 

 

 

 

Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved

Prosedyrerelatert

Mindre vanlige

medisinske prosedyrer

hypotensjon

 

1Undersøkers terminologi: vaskulære smerter etter injisering av ELOCTA

2En voksen forsøksperson hadde et positivt testresultat for antifaktor VIII-antistoff sammenfallende med en nøytraliserende antistofftiter på 0,73 Bethesda enhet/ml ved uke 14. Det nøytraliserende antistoffet ble ikke bekreftet ved gjentatt testing 18 dager senere og var negativt ved påfølgende visitter. Det var en økning i clearance (CL) ved uke 14 som ble løst med fortsatt rFVIIIFc-behandling.

Erfaring etter markedsføring

Utvikling av FVIII-inhibitorer er sett etter markedsføring.

Pediatrisk populasjon

Ingen aldersspesifikke forskjeller i bivirkninger ble sett mellom pediatriske og voksne forsøkspersoner.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Ingen symptomer på overdosering er rapportert.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antihemoragika, blodkoagulasjonsfaktor VIII, ATC-kode: B02BD02

Virkningsmekanisme

Faktor VIII-/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med ulike fysiologiske funksjoner. Ved aktivering av koagulasjonskaskaden konverteres faktor VIII til aktivert faktor VIII og frigjøres fra von Willebrands faktor. Aktivert faktor VIII virker som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer konverteringen av faktor X til aktivert faktor X på fosfolipide overflater. Aktivert faktor X konverterer protrombin til trombin. Trombin konverterer deretter fibrinogen til fibrin og et koagel kan dannes.

Hemofili A er en kjønnsbundet, arvelig koagulasjonssykdom forårsaket av reduserte nivåer av funksjonell faktor VIII og fører til blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som følge av skade eller kirurgisk traume. Ved substitusjonsbehandling økes plasmanivåene av faktor VIII, og dermed muliggjøres en midlertidig korreksjon av faktor VIII-mangelen og korreksjon av blødningstendensene.

ELOCTA (efmoroktokog alfa) er et fullstendig rekombinant fusjonsprotein med utvidet halveringstid. ELOCTA består av rekombinant B-domeneslettet human koagulasjonsfaktor VIII, som er kovalent bundet til Fc-domenet på humant immunglobulin G1. Fc-regionen på humant immunglobulin G1 binder til den neonatale Fc-reseptoren. Denne reseptoren uttrykkes gjennom hele livet, og er en del av den naturlig forekommende reaksjonsvei, som beskytter immunglobuliner fra lysosomal nedbrytning ved å sende disse proteinene tilbake til kretsløpet, hvilket resulterer i den lange halveringstiden i plasma. Efmoroktokog alfa binder til den neonatale Fc-reseptor og benytter dermed den samme naturlig forekommende reaksjonsvei til å forsinke den lysosomale nedbrytning og gi en lengre plasmahalveringstid enn endogen faktor VIII.

Klinisk effekt og sikkerhet

Sikkerheten, effekten og farmakokinetikken av ELOCTA ble evaluert i to multinasjonale, åpne, pivotale studier. En fase III-studie, kalt studie I, og en fase III-pediatrisk studie, kalt studie II (se Pediatrisk populasjon).

Studie I sammenlignet effekten av to profylakse-behandlingsregimer (individualisert og ukentlig) med behandling etter behov. Studien inkluderte totalt 165 tidligere behandlede mannlige pasienter (12 til 65 år) med alvorlig hemofili A. Forsøkspersonene som var på profylakseregimer før de ble med i studien, ble plassert i gruppen som fikk individualisert profylakse. Forsøkspersoner som stod på behandling ved behov før studien, ble enten plassert i gruppen som fikk individualisert profylakse eller de ble randomisert til gruppen som fikk ukentlig profylakse eller gruppen som fikk behandling etter behov. Forsøkspersonene som fikk individualisert profylakse startet med et to ganger ukentlig regime som bestod av 25 IU/kg på den første dagen etterfulgt av 50 IU/kg på den fjerde dagen. Dosen og doseringsintervallet for individualisert profylakse ble justert innenfor intervallet 25 og 65 IU/kg hver 3. til 5. dag. Dosen for ukentlig profylakse var 65 IU/kg. Studie I evaluerte i tillegg hemostatisk effekt ved behandling av blødningsepisoder, og fastsatte hemostatisk effekt ved perioperativ behandling av forsøkspersoner som gjennomgikk større kirurgiske inngrep.

Individualisert profylakse: Hos 117 evaluerbare forsøkspersoner rekruttert til gruppen som fikk individualisert profylakse i studie I, var median doseintervall 3,51 dager (interkvartilt område 3,17–4,43), og median total ukentlig dose var 77,90 IU/kg (interkvartilt område 72,35–91,20).

Median årlig blødningsfrekvens hos forsøkspersoner som kunne evalueres for effekt, var 1,60 (interkvartilt område 0,0–4,69) i gruppen som fikk individualisert profylakse, 3,59 (1,86-8,36) for forsøkspersoner i gruppen som fikk ukentlig profylakse og 33,57 (21,14-48,69) for forsøkspersoner i gruppen som fikk behandling ved behov. 45,3 % av forsøkspersonene som fikk individualisert profylakse og 17,4 % av forsøkspersonene som fikk ukentlig profylakse opplevde ingen blødningsepisoder under behandlingen.

Behandling av blødninger: Av de 757 blødningshendelsene sett i studie I, ble 87,3 % kontrollert med 1 injeksjon og totalt 97,8 % med 2 eller færre injeksjoner. Median dose per injeksjon for å behandle en

blødningsepisode var 27,35 IU/kg (interkvartilt område 22,73–32,71). Total median dose for å behandle blødningsepisoder var 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) i gruppen som fikk individualisert profylakse og i gruppen som fikk ukentlig profylakse, og 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) i gruppen som fikk behandling ved behov.

Perioperativ håndtering (kirurgisk profylakse): Det ble utført og evaluert i alt 23 større kirurgiske inngrep hos 22 forsøkspersoner i studie I og en forlengelsesstudie. De fleste forsøkspersonene (95,7 %) fikk en preoperativ enkeltdose for å opprettholde hemostase under operasjonen. Median dose per injeksjon for å opprettholde hemostase under operasjonen var 58,3 IU/kg (område 45–102). På operasjonsdagen fikk de fleste forsøkspersonene ytterligere én injeksjon. Den totale dosen på operasjonsdagen var fra 50,8 til 126,6 IU/kg.

Pediatrisk populasjon < 12 år

Studie II inkluderte totalt 71 tidligere behandlede mannlige pediatriske pasienter med alvorlig hemofili A. Av de 71 forsøkspersonene som ble inkludert, fikk 69 minst 1 dose med ELOCTA og kunne vurderes med hensyn til effekt. Forsøkspersonene var under 12 år (35 var < 6 år og 34 var 6 til < 12 år). Startregime med profylakse bestod av 25 IU/kg på den første dagen etterfulgt av 50 IU/kg på den fjerde dagen. Dosering på opptil 80 IU/kg og et doseringsintervall så kort som 2 dager var tillatt og brukt hos et begrenset antall pasienter i studien.

Individualisert profylakse: Hos pediatriske forsøkspersoner på individualisert profylakseregime var median doseringsintervall på 3,49 dager (interkvartilt område 3,46–3,51), og median total ukentlig dose var

91,63 IU/kg (interkvartilt område 84,72–104,56) for forsøkspersoner < 6 år og 86,88 IU/kg (interkvartilt område 79,12–103,08) for forsøkspersoner 6 til < 12 år. En hoveddel av pasientene (78,3 %) forble på behandlingsregime med vekslende doser (median på 31,73 IU/kg lavere dose og 55,87 IU/kg høyere dose). Median total årlig blødningsfrekvens var 1,96 (interkvartilt område 0,00–3,96). 46,4 % av de pediatriske forsøkspersonene hadde ingen blødingsepisoder.

Behandling av blødninger: Av de 86 blødningshendelsene sett i studie II, ble 81,4 % kontrollert med

1 injeksjon, og totalt 93,0 % av blødningsepisodene ble kontrollert med 2 eller færre injeksjoner. Median dose per injeksjon for å behandle en blødningsepisode var 49,69 IU/kg (interkvartilt område 29,41–56,82). Median total dose for å behandle en blødningsepisode var 54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ELOCTA i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved behandling av medfødt faktor VIII-mangel (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ELOCTA ble utført hos tidligere behandlede pasienter med alvorlig hemofili A. Data presentert i dette avsnittet ble innhentet ved bruk av kromogene og ett-trinns

koagulasjonsanalyser. De farmakokinetiske parametrene fra den kromogene analysen var tilsvarende de som fremkom fra ett-trinns analysen.

Farmakokinetiske egenskaper ble evaluert hos 28 forsøkspersoner (≥ 15 år) som fikk ELOCTA (rFVIIIFc). Etter en utvaskingsperiode på minst 96 timer (4 dager) fikk forsøkspersonene en enkelt dose med 50 IU/kg ELOCTA. Farmakokinetiske prøver ble samlet inn før dosen og deretter ved 7 tidspunkter opptil 120 timer (5 dager) etter dosen. Farmakokinetiske parametre etter 50 IU/kg doser med ELOCTA er angitt i tabell

3 og 4.

Tabell 3: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA ved bruk av ett-trinns koagulasjonsanalyse

Farmakokinetiske parametre1

ELOCTA

(95 % KI)

 

 

N=28

Trinnvis restitusjon (IU/dl per IU/kg)

2,24

(2,11–2,38)

 

AUC/dose

51,2

(IU*h/dl per IU/kg)

(45,0–58,4)

Cmax (IU/dl)

(101–115)

 

CL (ml/time/kg)

1,95

(1,71–2,22)

 

t½ (time)

19,0

(17,0–21,1)

 

MRT (time)

25,2

(22,7–27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6–51,7)

 

1 Farmakokinetiske parametre er angitt i geometrisk gjennomsnitt (95 % KI)

Forkortelser: KI = konfidensintervall; Cmax = maksimal aktivitet; AUC = areal under kurven for FVIII-aktivitet over tid; t½ = terminal halveringstid; CL = clearance; Vss = distribusjonsvolum ved stabil tilstand; MRT = gjennomsnittlig residenstid.

Tabell 4: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA ved bruk av kromogen analyse

Farmakokinetiske parametre1ELOCTA (95 % KI)

 

N=27

Trinnvis restitusjon (IU/dl per IU/kg)

2,49

(2,28–2,73)

 

AUC/dose

47,5

(IU*h/dl per IU/kg)

(41,6–54,2)

Cmax (IU/dl)

(104–165)

 

CL (ml/time/kg)

2,11

(1,85–2,41)

 

t½ (time)

20,9

(18,2–23,9)

 

MRT (time)

25,0

(22,4–27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4–58,3)

 

1 Farmakokinetiske parametre er angitt i geometrisk gjennomsnitt (95 % KI)

Forkortelser: KI = konfidensintervall; Cmax = maksimal aktivitet; AUC = areal under kurven for FVIII-aktivitet over tid; t½ = terminal halveringstid; CL = clearance; Vss = distribusjonsvolum ved stabil tilstand; MRT = gjennomsnittlig residenstid.

PK-data demonstrerer at ELOCTA har forlenget sirkulerende halveringstid.

Pediatrisk populasjon

Farmakokinetiske parametre av ELOCTA ble fastslått for ungdom i studie I (farmakokinetisk prøvetaking ble gjennomført før dosering etterfulgt av vurdering ved flere tidspunkter opptil 120 timer (5 dager) etter dosering), og for barn i studie II (farmakokinetisk prøvetaking ble gjennomført før dosering etterfulgt av vurdering ved flere tidspunkter opptil 72 timer (3 dager) etter dosering). Tabellene 5 og 6 angir de farmakokinetiske parametrene beregnet fra pediatriske data for forsøkspersoner under 18 år.

Tabell 5: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA hos barn, ved bruk av ett-trinns koagulasjonsanalyse

Farmakokinetiske

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 år

 

6 til < 12 år

 

12 til < 18 år

parametre1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Trinnvis restitusjon

1,90

 

2,30

 

1,81

(IU/dl per IU/kg)

(1,79–2,02)

 

(2,04–2,59)

 

(1,56–2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/dose

28,9

 

38,4

 

38,2

(IU*time/dl per IU/kg)

(25,6–32,7)

 

(33,2–44,4)

 

(34,0–42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (time)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0–13,7)

 

(11,4–15,8)

 

(13,9–18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (time)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1–18,6)

 

(16,2–22,3)

 

(19,7–26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/time/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06–3,91)

 

(2,26–3,01)

 

(2,33–2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1–62,0)

 

(44,1–55,6)

 

(52,7–67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiske parametre er angitt i geometrisk gjennomsnitt (95 % KI)

Forkortelser: KI = konfidensintervall; AUC = areal under kurven for FVIII-aktivitet over tid;

t½ = terminal halveringstid; CL = clearance; MRT = gjennomsnittlig residenstid; Vss = distribusjonsvolum ved stabil tilstand

*Farmakokinetiske parametre hos 12 til < 18 år inkluderte forsøkspersoner fra alle grenene i studie I med forskjellige prøvetakingssystemer.

Tabell 6: Farmakokinetiske parametre av ELOCTA hos barn ved bruk av kromogen analyse

Farmakokinetiske

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 år

 

6 til < 12 år

 

12 til < 18 år

parametre1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Trinnvis restitusjon

1,88

 

2,08

 

1,91

(IU/dl per IU/kg)

(1,73–2,05)

 

(1,91–2,25)

 

(1,61–2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/dose

25,9

 

32,8

 

40,8

(IU*time/dl per IU/kg)

(23,4–28,7)

 

(28,2–38,2)

 

(29,3–56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (time)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6–16,2)

 

(13,8–18,2)

 

(12,7–24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (time)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4–19,3)

 

(18,0–23,8)

 

(17,0–32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/time/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48–4,28)

 

(2,62–3,55)

 

(1,76–3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8–73,9)

 

(56,3–70,9)

 

(50,2–65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiske parametre er angitt i geometrisk gjennomsnitt (95 % KI)

Forkortelser: KI = konfidensintervall; AUC = areal under kurven for FVIII-aktivitet over tid;

t½ = terminal halveringstid; CL = clearance; MRT = gjennomsnittlig residenstid; Vss = distribusjonsvolum ved stabil tilstand

*Farmakokinetiske parametre hos 12 til < 18 år inkluderte forsøkspersoner fra alle grenene i studie I med forskjellige prøvetakingssystemer.

Sammenlignet med ungdom og voksne kan barn under 12 år ha høyere clearance og kortere halveringstid, hvilket samsvarer med observasjoner av andre koagulasjonsfaktorer. Det bør tas hensyn til disse forskjellene ved dosering.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på toksisitetsstudier ved akutt og gjentatt dosering (som omfattet vurderinger av lokal toksisitet og sikkerhetsfarmakologi). Studier for å undersøke gentoksisitet, karsinogenitet, reproduksjonstoksistet eller embryo-føtal utvikling er ikke gjennomført. I en placental overføringsstudie, er det påvist at ELOCTA krysser placenta i små mengder hos mus.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Sukrose

Natriumklorid

L-histidin

Kalsiumkloriddihydrat

Polysorbat 20

Natriumhydroksid (for justering av pH)

Saltsyre (for justering av pH)

Væske

Vann til injeksjonsvæske

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

Kun medfølgende infusjonssett skal brukes, da behandlingsfeil kan oppstå som følge av adsorpsjon av human koagulasjonsfaktor VIII til indre overflater i visse typer injeksjonsutstyr.

6.3Holdbarhet

Uåpnet hetteglass 3 år

I løpet av holdbarhetsperioden kan preparatet oppbevares ved romtemperatur (opptil 30 °C) i et enkelt tidsrom som ikke overskrider 6 måneder. Datoen når preparatet fjernes fra kjøleskap skal noteres på esken. Etter oppbevaring i romtemperatur kan ikke preparatet settes tilbake i kjøleskapet. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen angitt på hetteglasset eller seks måneder etter at esken er fjernet fra kjøleskapet, avhengig av hva som kommer først.

Etter rekonstituering

Etter rekonstituering har kjemisk og fysisik stabilitet vært demonstrert i 6 timer ved oppbevaring ved romtemperatur (opptil 30 °C). Beskytt preparatet mot direkte sollys. Etter rekonstituering må preparatet kastes hvis det ikke brukes innen 6 timer. Av mikrobiologiske årsaker bør preparatet brukes umiddelbart etter rekonstituering. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene før bruk brukerens ansvar.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Hver pakning inneholder:

-pulver i hetteglass av type 1, med lateksfri propp i klorbutylgummi

-3 ml oppløsning i type 1 ferdigfylt sprøyte i glass, med lateksfri stempelpropp i bromobutylgummi

-en stempelstang

-en steril hetteglassadapter for rekonstituering

-et sterilt infusjonssett

-to desinfiserende servietter

-to plastre

-ett gasbind

Pakningsstørrelse på 1.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Det lyofiliserte pulveret til injeksjonsvæske i hetteglasset skal bare rekonstitueres med medfølgende væske (vann til injeksjonsvæske) fra den ferdigfylte sprøyten, ved bruk av den sterile adapteren for rekonstituering.

Hetteglasset skal roteres forsiktig til alt pulveret er løst opp.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon om rekonstituering og administrasjon.

Den rekonstituerte oppløsningen skal være klar til svakt opaliserende og fargeløs. Oppløsningen skal ikke brukes dersom den er grumsete eller har bunnfall. Rekonstituerte legemidler må inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrasjon.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. november 2015

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter