Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Merking - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnElonva
ATC-kodeG03GA09
Stoffcorifollitropin alfa
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Elonva 100 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning korifollitropin alfa

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 100 mikrogram korifollitropin alfa i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer:natriumsitrat, sukrose, polysorbat 20, methionin, natriumhydroksid (til justering av pH), saltsyre (til justering av pH), vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt sprøyte med et automatisk sikkerhetssystem (for å hindre nålestikkskader) og en steril injeksjonsnål. 0,5 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk (s.c.)

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring på apoteket:

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Det er to muligheter:

1.Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25 °C i en periode som ikke overskrider 1 måned.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/609/001/

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

<Fritatt fra krav om blindeskrift>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Elonva 100 mikrogram injeksjonsvæske korifollitropin alfa

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Elonva 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning korifollitropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 150 mikrogram korifollitropin alfa i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: natriumsitrat, sukrose, polysorbat 20, methionin, natriumhydroksid (til justering av pH) saltsyre (til justering av pH), vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt sprøyte med et automatisk sikkerhetssystem (for å hindre nålestikkskader) og en steril injeksjonsnål. 0,5 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bare til en gangs bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk (s.c.)

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring på apoteket:

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Det er to muligheter:

1.Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25 °C i en periode som ikke overskrider 1 måned.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/609/002/

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

<Fritatt fra krav om blindeskrift>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Elonva 150 mikrogram injeksjonsvæske korifollitropin alfa

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter