Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Pakningsvedlegg - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnElonva
ATC-kodeG03GA09
Stoffcorifollitropin alfa
ProdusentMerck Sharp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Elonva 100 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning korifollitropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Elonva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Elonva

3.Hvordan du bruker Elonva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Elonva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Elonva er og hva det brukes mot

Elonva inneholder virkestoffet korifollitropin alfa og tilhører gruppen av legemidler som kalles gonadotrope hormoner. Gonadotrope hormoner spiller en viktig rolle for menneskenes fruktbarhet og forplantning. Et av disse gonadotrope hormonene er follikkelstimulerende hormon (FSH) som kvinner trenger for vekst og utvikling av follikler (små runde sekker i eggstokkene dine som inneholder eggene).

Elonva brukes som hjelp til å oppnå graviditet hos kvinner som behandles for infertilitet slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). IVF innebærer å hente egg fra eggstokken, befrukte dem i laboratoriet og føre embryoene (befruktede egg) tilbake til livmoren noen få dager senere.

Elonva fører til vekst og utvikling av flere egg samtidig ved en kontrollert stimulering av eggstokkene.

2. Hva du må vite før du bruker Elonva

Bruk ikke Elonva hvis du

-er allergisk (overfølsom) overfor korifollitropin alfa eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-har kreft i eggstokk, bryst, livmor eller hjerne (hypofyse eller hypotalamus)

-nylig har hatt uventet underlivsblødning, som ikke er en menstruasjon, der årsaken ikke er kjent

-har eggstokker som ikke fungerer på grunn av en tilstand som kalles primær eggstokksvikt

-har cyster på eggstokkene, eller forstørrede eggstokker

-har polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)

-har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). OHSS er et alvorlig medisinsk problem som kan forekomme når eggstokkene blir overstimulert. Se under for nærmere forklaring

-tidligere har hatt en behandlingssyklus med kontrollert stimulering av eggstokkene som resulterte i vekst av mer enn 30 follikler med en størrelse på 11 mm eller mer.

-har en basal antralfollikel-telling (antallet små follikler som finnes i eggstokkene dine ved begynnelsen av en menstruasjonssyklus) høyere enn 20

-har misdannelser i kjønnsorganene som gjør en normal graviditet umulig

-har fibromyomer (svulster av bindevev og muskelvev) i livmoren som gjør en normal graviditet umulig

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Elonva.

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan forårsake ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette er en alvorlig medisinsk tilstand der eggstokkene blir overstimulert og de voksende folliklene blir større enn normalt. I sjeldne tilfeller kan alvorlig OHSS være livstruende. Derfor er det viktig at legen din overvåker deg nøye. For å undersøke effekten av behandlingen, vil legen foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet ditt. (Se også avsnitt 4).

OHSS fører til at væske plutselig samler seg opp i området rundt mage og bryst og kan føre til at det dannes blodpropper. Ring lege med en gang dersom du opplever:

-kraftig hevelse i buken og smerter i mageområdet (buken)

-sykdomsfølelse (kvalme)

-oppkast

-plutselig vektøkning på grunn av væskeansamling

-diaré

-redusert urinproduksjon

-pusteproblemer

Du kan bare bruke Elonva én gang i løpet av den samme behandlingssyklusen, ellers kan muligheten for å få OHSS øke.

Før du begynner å bruke dette legemidlet, må du informere legen dersom du noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Ovarial torsjon (ovarievridning)

Ovarial torsjon er en vridning av en eggstokk. Vridning av eggstokken kan føre til at blodtilførselen til eggstokken blir kuttet.

Før du begynner å bruke dette legemidlet må du informere legen din dersom du:

-noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom OHSS.

-er gravid eller tror at du kan være gravid.

-noen gang har hatt en operasjon i magen (buken).

-noen gang har hatt vridning av en eggstokk.

-har tidligere eller nåværende cyster på eggstokkene.

Blodpropp (trombose)

Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan (akkurat som graviditet) øke risikoen for å få en blodpropp (trombose). Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar.

Blodpropper kan forårsake alvorlige medisinske forhold som:

-tilstopping i lungene (lungeemboli)

-slag

-hjerteinfarkt

-problemer i blodkarene (tromboflebitt)

-manglende blodgjennomstrømning (dyp venetrombose) som kan føre til at du mister en arm eller et ben.

Vennligst diskuter dette med din lege før du starter behandlingen, spesielt hvis:

-du vet at du allerede har en økt mulighet for å få en trombose

-du, eller noen i din nærmeste familie noen gang har hatt en trombose

-du er svært overvektig

Flerbarnsfødsler eller fødselsskader

Det er en økt mulighet for å få tvillinger eller til og med mer enn to babyer, selv om bare ett embryo overføres til livmoren. Flerbarnsgraviditeter innebærer en økt helserisiko for både moren og hennes babyer. Flerbarnsgraviditeter og spesifikke kjennetegn på par med fertilitetsproblemer (f.eks. kvinnens alder, visse sædproblemer, begge foreldrenes genetiske bakgrunn) kan også henge sammen med en økt mulighet for fødselsskader.

Komplikasjoner i svangerskapet

Dersom behandling med Elonva resulterer i graviditet, er det en større mulighet for graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet). Derfor skal legen din utføre en tidlig ultralydsundersøkelse for å utelukke graviditet utenfor livmoren.

Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene

Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene har vært rapportert hos kvinner som har fått behandling for infertilitet. Det er ikke kjent om behandling med fertilitetsmedisiner øker risikoen for svulster hos infertile kvinner.

Andre medisinske forhold

Før du begynner å bruke dette legemidlet bør du i tillegg informere legen din dersom du:

-har nyresykdom.

-har ukontrollerte problemer med hypofyse eller hypotalamus.

-har nedsatt aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose).

-har binyrer som ikke fungerer ordentlig (binyrebarksvikt).

-har høye prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi).

-har noen andre medisinske forhold (f.eks. diabetes, hjertesykdom eller annen langtidssykdom).

-har fått vite av en lege at en graviditet vil være farlig for deg.

Andre legemidler og Elonva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Du skal ikke bruke Elonva dersom du allerede er gravid, tror at du kan være gravid, eller dersom du ammer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Elonva kan forårsake svimmelhet. Dersom du føler deg svimmel, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.

Elonva inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per injeksjon, d.v.s. er hovedsakelig ”natriumfritt”.

3.Hvordan du bruker Elonva

Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Elonva brukes av kvinner som får infertilitetsbehandling slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). I løpet av denne behandlingen brukes Elonva i kombinasjon med en medisin (såkalt GnRH-antagonist) for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig. Behandling med GnRH-antagonisten starter vanligvis 5 til 6 dager etter injeksjonen med Elonva.

Bruk av Elonva sammen med en GnRH agonist (et annet legemiddel for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig) anbefales ikke.

Dosering

Ved behandling av kvinner i fertil alder er Elonva-dosen basert på vekt og alder.

-Én enkelt dose på 100 mikrogram anbefales til kvinner som veier 60 kg eller mindre og som er 36 år eller yngre.

-Én enkelt dose på 150 mikrogram anbefales til kvinner:

-som veier mer enn 60 kg uavhengig av alder

-som veier 50 kg eller mer og som er eldre enn 36 år.

Kvinner eldre enn 36 år som veide mindre enn 50 kg ble ikke undersøkt.

 

 

 

Vekt

 

 

 

Under 50 kg

50 – 60 kg

Over 60 kg

 

36 år

100 mikrogram

100 mikrogram

150 mikrogram

Alder

eller yngre

 

 

 

 

Eldre enn

Ikke undersøkt

150 mikrogram

150 mikrogram

 

36 år

 

 

 

I løpet av de første syv dagene etter injeksjonen med Elonva skal du ikke bruke (rekombinant) follikkelstimulerende hormon ((rec) FSH). Syv dager etter Elonva- injeksjonen, kan legen din bestemme at din stimuleringssyklus skal fortsette med et annet gonadotropt hormon, som (rec)FSH. Dette kan fortsette noen få dager til nok follikler av tilstrekkelig størrelse er tilstede. Dette kan sjekkes ved ultralydundersøkelse. Behandling med (rec) FSH blir så stanset og eggene blir modnet ved å gi hCG (humant koriongonadotropin). Eggene hentes fra eggstokken 34-36 timer senere.

Hvordan Elonva blir gitt

Behandling med Elonva skal overvåkes av en lege med erfaring i behandling av fertilitetsproblemer. Elonva må injiseres under huden (subkutant) i en hudfold (som du klemmer mellom tommel og pekefinger), helst rett nedenfor navlen. Injeksjonen kan gis av helsepersonell (for eksempel en sykepleier), din partner eller deg selv, dersom du har fått nøyaktig instruksjon av legen din. Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Du bør rådføre deg med lege eller apotek hvis du er usikker. En skritt for skritt ”bruksanvisning” finnes på slutten av dette pakningsvedlegget.

Elonva må ikke injiseres i en muskel.

Elonva leveres i ferdigfylte sprøyter med et automatisk sikkerhetssystem som forhindrer nålestikkskader etter bruk.

Dersom du tar for mye av Elonva eller (rec)FSH

Dersom du tror du har brukt mer Elonva eller (rec)FSH enn du skulle, må du kontakte legen din umiddelbart.

Dersom du har glemt å ta Elonva

Dersom du har glemt å injisere Elonva den dagen du skulle ha gjort det, må du kontakte legen din umiddelbart. Ikke injiser Elonva uten å snakke med legen din.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

En mulig komplikasjon ved behandling med gonadotrope hormoner som Elonva, er uønsket overstimulering av eggstokkene. Muligheten for å få denne komplikasjonen kan reduseres ved nøye overvåking av antallet follikler i modning. Legen din vil foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine for å overvåke antallet follikler som modnes nøye. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet. De første symptomene på ovarial overstimulering kan kjennes som smerte i magen (buken), sykdomsfølelse eller diaré. Ovarial overstimulering kan utvikle seg til en medisinsk tilstand som kalles ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), som kan være et alvorlig medisinsk problem. I mer alvorlige tilfeller kan dette føre til forstørrelse av eggstokkene, væskeansamling i buken og/eller i brystet (som kan føre til plutselig vektøkning på grunn av væskeansamlingen) eller propper i blodkarene.

Kontakt legen din uten å nøle dersom du får smerte i magen (buken) eller noen av de andre symptomene på ovarial hyperstimulering, selv om de inntreffer noen dager etter at injeksjonen er gitt.

Sjansen for å få en bivirkning beskrives ved hjelp av følgende inndelinger:

Vanlige (kan berøre inntil 1 av 10 kvinner)

-Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

-Bekkensmerte

-Sykdomsfølelse (kvalme)

-Hodepine

-Ubehag i bekkenet

-Ømme bryst

-Tretthet

Mindre vanlige (kan berøre inntil 1 av 100 kvinner)

-Vridning av en eggstokk (ovarietorsjon)

-Økning i leverenzymer

-Spontanabort

-Smerte etter uthenting av eggceller

-Smerter som skyldes prosedyren

-For tidlig eggløsning (prematur ovulasjon)

-Oppblåst (utspilt) mage

-Oppkast

-Diaré

-Forstoppelse

-Ryggsmerte

-Brystsmerte

-Blåmerker eller smerte på injeksjonsstedet

-Irritabilitet

-Humørsvingninger

-Svimmelhet

-Hetetokter

Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

-Allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner, både lokale og generaliserte, inkludert utslett).

Graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet) og flerlingegraviditeter har også vært rapportert. Disse bivirkningene anses ikke å ha sammenheng med bruk av Elonva, men med teknologien ved assistert befruktning eller påfølgende graviditet.

I sjeldne tilfeller har behandling med Elonva, som med andre gonadotropiner, vært forbundet med at blodpropper (tromboser) som var dannet inne i et blodkar har løsnet og blitt ført med blodomløpet for deretter å blokkere et annet blodkar (tromboembolisme).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Elonva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og ytterkartongen etter ”EXP” eller ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevaring på apoteket

Oppbevares i kjøleskap (2ºC-8°C). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Det er to muligheter:

1.Oppbevares i kjøleskap (2 ºC-8 °C). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25 °C i en periode som ikke overskrider 1 måned. Noter ned når du starter oppbevaring av preparatet utenfor kjøleskapet, og bruk det innen en måned fra den datoen.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke Elonva

-dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet i mer enn en måned.

-dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet ved en temperatur på mer enn 25ºC.

-dersom du oppdager at oppløsningen er uklar.

-dersom du oppdager at sprøyten eller nålen er skadet.

Ikke kast en tom eller ubrukt sprøyte sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Elonva

-Virkestoff er korifollitropin alfa. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 100 mikrogram i 0,5 milliliter (ml) injeksjonsvæske, oppløsning.

-Andre innholdsstoffer er: natriumsitrat, sukrose, polysorbat 20, methionin og vann til injeksjonsvæsker. pH kan være justert med natriumhydroksid og/eller saltsyre.

Hvordan Elonva ser ut og innholdet i pakningen

Elonva er en klar og fargeløs vannholdig injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjonsvæske) i en ferdigfylt sprøyte med et automatisk sikkerhetssystem som hindrer nålestikkskader etter bruk. Sprøyten er pakket sammen med en steril injeksjonsnål. Hver sprøyte inneholder 0,5 ml oppløsning. En ferdigfylt sprøyte er tilgjengelig i en enkelt pakning.

Elonva er tilgjengelig i to styrker: 100 mikrogram og 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannia

Tilvirkere

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland.

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irland.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: + 351 214465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: + 40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert måned ÅÅÅÅ.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning

Bestanddeler til Elonva sprøyte med nål

stempel

sprøyte

oppløsning

sprøytehette

nålehette

nål

 

 

 

 

nåle-

beskytter

etikettperforering

Forberedelser til injeksjonen

1.

-Vask hendene dine med såpe og vann og tørk dem før du bruker Elonva.

-Gni injeksjonsstedet (området rett under navlen) med et desinfeksjonsmiddel (f.eks. sprit) for å fjerne overflatebakterier.

-Rens omtrent 5 cm rundt punktet der nålen skal stikkes inn og la desinfeksjonsmidlet tørke minst ett minutt før du fortsetter.

2.

-Mens du venter på at desinfeksjonsmidlet skal tørke, bryt perforeringen på etiketten og trekk nålehetten av

-La nålebeskytteren være på nålen

-Plasser nålebeskytteren (som inneholder nålen) på en ren og tørr overflate mens du gjør klar sprøyten.

3.

-Hold sprøyten med den grå hetten pekende oppover

-Bank forsiktig med en finger for å hjelpe luftbobler til å stige opp til toppen.

4.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Skru hetten på sprøyten av mot klokkeretningen.

5.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Skru nålebeskytteren (som inneholder nålen) på sprøyten med klokkeretningen

6.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Fjern nålebeskytteren ved å dra den rett opp og kast den

-VÆR FORSIKTIG med nålen.

Injisering

7.

-Ta nå sprøyten mellom peke- og langfinger mens den peker oppover

-Plasser tommelen på stemplet

-Skyv forsiktig stemplet oppover til en bitteliten dråpe kommer til syne på tuppen av nålen.

8.

-Klem en hudfold mellom tommel og pekefinger

-Stikk hele nålen inn i hudfolden med en vinkel på 90 grader

-Trykk FORSIKTIG på stemplet til det ikke går lenger og hold stemplet nede

-TELL TIL FEM for å forsikre deg om at all oppløsningen er injisert

9.

-Ta tommelen vekk fra stemplet

-Nålen vil automatisk trekkes inn i sprøyten der den vil bli permanent fastlåst.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Elonva 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning korifollitropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Elonva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Elonva

3.Hvordan du bruker Elonva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Elonva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Elonva er og hva det brukes mot

Elonva inneholder virkestoffet korifollitropin alfa og tilhører gruppen av legemidler som kalles gonadotrope hormoner. Gonadotrope hormoner spiller en viktig rolle for menneskenes fruktbarhet og forplantning. Et av disse gonadotrope hormonene er follikkelstimulerende hormon (FSH) som kvinner trenger for vekst og utvikling av follikler (små runde sekker i eggstokkene dine som inneholder eggene).

Elonva brukes som hjelp til å oppnå graviditet hos kvinner som behandles for infertilitet slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). IVF innebærer å hente egg fra eggstokken, befrukte dem i laboratoriet og føre embryoene (befruktede egg) tilbake til livmoren noen få dager senere.

Elonva fører til vekst og utvikling av flere follikler samtidig ved en kontrollert stimulering av eggstokkene.

2. Hva du må vite før du bruker Elonva

Bruk ikke Elonva hvis du

-er allergisk (overfølsom) overfor korifollitropin alfa eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-har kreft i eggstokk, bryst, livmor eller hjerne (hypofyse eller hypotalamus)

-nylig har hatt uventet underlivsblødning, som ikke er en menstruasjon, der årsaken ikke er kjent

-har eggstokker som ikke fungerer på grunn av en tilstand som kalles primær eggstokksvikt

-har cyster på eggstokkene, eller forstørrede eggstokker

-har polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)

-har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). OHSS er et alvorlig medisinsk problem som kan forekomme når eggstokkene blir overstimulert. Se under for nærmere forklaring

-tidligere har hatt en behandlingssyklus med kontrollert stimulering av eggstokkene som resulterte i vekst av mer enn 30 follikler med en størrelse på 11 mm eller mer.

-har en basal antralfollikel-telling (antallet små follikler som finnes i eggstokkene dine ved begynnelsen av en menstruasjonssyklus) høyere enn 20

-har misdannelser i kjønnsorganene som gjør en normal graviditet umulig

-har fibromyomer (svulster av bindevev og muskelvev) i livmoren som gjør en normal graviditet umulig

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Elonva.

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan forårsake ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette er en alvorlig medisinsk tilstand der eggstokkene blir overstimulert og de voksende folliklene blir større enn normalt. I sjeldne tilfeller kan alvorlig OHSS være livstruende. Derfor er det viktig at legen din overvåker deg nøye. For å undersøke effekten av behandlingen, vil legen foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet ditt. (Se også avsnitt 4).

OHSS fører til at væske plutselig samler seg opp i området rundt mage og bryst og kan føre til at det dannes blodpropper. Ring lege med en gang dersom du opplever:

-kraftig hevelse i buken og smerter i mageområdet (buken)

-sykdomsfølelse (kvalme)

-oppkast

-plutselig vektøkning på grunn av væskeansamling

-diaré

-redusert urinproduksjon

-pusteproblemer

Du kan bare bruke Elonva én gang i løpet av den samme behandlingssyklusen, ellers kan muligheten for å få OHSS øke.

Før du begynner å bruke dette legemidlet, må du informere legen dersom du noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Ovarial torsjon (ovarievridning)

Ovarial torsjon er en vridning av en eggstokk. Vridning av eggstokken kan føre til at blodtilførselen til eggstokken blir kuttet.

Før du begynner å bruke dette legemidlet må du informere legen din dersom du:

-noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom OHSS.

-er gravid eller tror at du kan være gravid.

-noen gang har hatt en operasjon i magen (buken).

-noen gang har hatt vridning av en eggstokk.

-har tidligere eller nåværende cyster på eggstokkene.

Blodpropp (trombose)

Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan (akkurat som graviditet) øke risikoen for å få en blodpropp (trombose). Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar.

Blodpropper kan forårsake alvorlige medisinske forhold som:

-tilstopping i lungene (lungeemboli)

-slag

-hjerteinfarkt

-problemer i blodkarene (tromboflebitt)

-manglende blodgjennomstrømning (dyp venetrombose) som kan føre til at du mister en arm eller et ben.

Vennligst diskuter dette med din lege før du starter behandlingen, spesielt hvis:

-du vet at du allerede har en økt mulighet for å få en trombose

-du, eller noen i din nærmeste familie noen gang har hatt en trombose

-du er svært overvektig

Flerbarnsfødsler eller fødselsskader

Det er en økt mulighet for å få tvillinger eller til og med mer enn to babyer, selv om bare ett embryo overføres til livmoren. Flerbarnsgraviditeter innebærer en økt helserisiko for både moren og hennes babyer. Flerbarnsgraviditeter og spesifikke kjennetegn på par med fertilitetsproblemer (f.eks. kvinnens alder, visse sædproblemer, begge foreldrenes genetiske bakgrunn) kan også henge sammen med en økt mulighet for fødselsskader.

Komplikasjoner i svangerskapet

Dersom behandling med Elonva resulterer i graviditet, er det en større mulighet for graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet). Derfor skal legen din utføre en tidlig ultralydsundersøkelse for å utelukke graviditet utenfor livmoren.

Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene

Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene har vært rapportert hos kvinner som har fått behandling for infertilitet. Det er ikke kjent om behandling med fertilitetsmedisiner øker risikoen for svulster hos infertile kvinner.

Andre medisinske forhold

Før du begynner å bruke dette legemidlet bør du i tillegg informere legen din dersom du:

-har nyresykdom.

-har ukontrollerte problemer med hypofyse eller hypotalamus.

-har nedsatt aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose).

-har binyrer som ikke fungerer ordentlig (binyrebarksvikt)

-har høye prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi).

-har noen andre medisinske forhold (f.eks. diabetes, hjertesykdom eller annen langtidssykdom).

-har fått vite av en lege at en graviditet vil være farlig for deg.

Andre legemidler og Elonva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Du skal ikke bruke Elonva dersom du allerede er gravid, tror at du kan være gravid, eller dersom du ammer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Elonva kan forårsake svimmelhet. Dersom du føler deg svimmel, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.

Elonva inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per injeksjon, d.v.s. er hovedsakelig ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Elonva

Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Elonva brukes av kvinner som får infertilitetsbehandling slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). I løpet av denne behandlingen brukes Elonva i kombinasjon med en medisin (såkalt GnRH-antagonist) for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig. Behandling med GnRH-antagonisten starter vanligvis 5 til 6 dager etter injeksjonen med Elonva.

Bruk av Elonva sammen med en GnRH agonist (et annet legemiddel for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig) anbefales ikke.

Dosering

Ved behandling av kvinner i fertil alder er Elonva-dosen basert på vekt og alder.

-Én enkelt dose på 100 mikrogram anbefales til kvinner som veier 60 kg eller mindre og som er 36 år eller yngre.

-Én enkelt dose på 150 mikrogram anbefales til kvinner:

-som veier mer enn 60 kg uavhengig av alder

-som veier 50 kg eller mer og som er eldre enn 36 år.

Kvinner eldre enn 36 år som veide mindre enn 50 kg ble ikke undersøkt.

 

 

 

Vekt

 

 

 

Under 50 kg

50 – 60 kg

Over 60 kg

 

36 år

100 mikrogram

100 mikrogram

150 mikrogram

Alder

eller yngre

 

 

 

 

Eldre enn

Ikke undersøkt

150 mikrogram

150 mikrogram

 

36 år

 

 

 

I løpet av de første syv dagene etter injeksjonen med Elonva skal du ikke bruke (rekombinant) follikkelstimulerende hormon ((rec) FSH). Syv dager etter Elonva- injeksjonen, kan legen din bestemme at din stimuleringssyklus skal fortsette med et annet gonadotropt hormon, som (rec)FSH. Dette kan fortsette noen få dager til nok follikler av tilstrekkelig størrelse er tilstede. Dette kan sjekkes ved ultralydundersøkelse. Behandling med (rec) FSH blir så stanset og eggene blir modnet ved å gi hCG (humant koriongonadotropin). Eggene hentes fra eggstokken 34-36 timer senere.

Hvordan Elonva blir gitt

Behandling med Elonva skal overvåkes av en lege med erfaring i behandling av fertilitetsproblemer. Elonva må injiseres under huden (subkutant) i en hudfold (som du klemmer mellom tommel og pekefinger), helst rett nedenfor navlen. Injeksjonen kan gis av helsepersonell (for eksempel en sykepleier), din partner eller deg selv, dersom du har fått nøyaktig instruksjon av legen din. Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Du bør rådføre deg med lege eller apotek hvis du er usikker. En skritt for skritt ”bruksanvisning” finnes på slutten av dette pakningsvedlegget.

Elonva må ikke injiseres i en muskel.

Elonva leveres i ferdigfylte sprøyter med et automatisk sikkerhetssystem som forhindrer nålestikkskader etter bruk.

Dersom du tar for mye av Elonva eller (rec)FSH

Dersom du tror du har brukt mer Elonva eller (rec)FSH enn du skulle, må du kontakte legen din umiddelbart.

Dersom du har glemt å ta Elonva

Dersom du har glemt å injisere Elonva den dagen du skulle ha gjort det, må du kontakte legen din umiddelbart. Ikke injiser Elonva uten å snakke med legen din.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

En mulig komplikasjon ved behandling med gonadotrope hormoner som Elonva, er uønsket overstimulering av eggstokkene. Muligheten for å få denne komplikasjonen kan reduseres ved nøye overvåking av antallet follikler i modning. Legen din vil foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine for å overvåke antallet follikler som modnes nøye. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet. De første symptomene på ovarial overstimulering kan kjennes som smerte i magen (buken), sykdomsfølelse eller diaré. Ovarial overstimulering kan utvikle seg til en medisinsk tilstand som kalles ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), som kan være et alvorlig medisinsk problem. I mer alvorlige tilfeller kan dette føre til forstørrelse av eggstokkene, væskeansamling i buken og/eller i brystet (som kan føre til plutselig vektøkning på grunn av væskeansamlingen) eller propper i blodkarene.

Kontakt legen din uten å nøle dersom du får smerte i magen (buken) eller noen av de andre symptomene på ovarial hyperstimulering, selv om de inntreffer noen dager etter at injeksjonen er gitt.

Sjansen for å få en bivirkning beskrives ved hjelp av følgende inndelinger:

Vanlige (kan berøre inntil 1 av 10 kvinner)

-Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

-Bekkensmerte

-Sykdomsfølelse (kvalme)

-Hodepine

-Ubehag i bekkenet

-Ømme bryst

-Tretthet

Mindre vanlige (kan berøre inntil 1 av 100 kvinner)

-Vridning av en eggstokk (ovarietorsjon)

-Økning i leverenzymer

-Spontanabort

-Smerte etter uthenting av eggceller

-Smerter som skyldes prosedyren

-For tidlig eggløsning (prematur ovulasjon)

-Oppblåst (utspilt) mage

-Oppkast

-Diaré

-Forstoppelse

-Ryggsmerte

-Brystsmerte

-Blåmerker eller smerte på injeksjonsstedet

-Irritabilitet

-Humørsvingninger

-Svimmelhet

-Hetetokter

Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

-Allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner, både lokale og generaliserte, inkludert utslett).

Graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet) og flerlingegraviditeter har også vært rapportert. Disse bivirkningene anses ikke å ha sammenheng med bruk av Elonva, men med teknologien ved assistert befruktning eller påfølgende graviditet.

I sjeldne tilfeller har behandling med Elonva, som med andre gonadotropiner, vært forbundet med at blodpropper (tromboser) som var dannet inne i et blodkar har løsnet og blitt ført med blodomløpet for deretter å blokkere et annet blodkar (tromboembolisme).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Elonva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og ytterkartongen etter ”EXP” eller ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevaring på apoteket

Oppbevares i kjøleskap (2ºC-8°C). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Det er to muligheter:

1.Oppbevares i kjøleskap (2 ºC-8 °C). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25 °C i en periode som ikke overskrider 1 måned. Noter ned når du starter oppbevaring av preparatet utenfor kjøleskapet, og bruk det innen en måned fra den datoen.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke Elonva

-dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet i mer enn en måned.

-dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet ved en temperatur på mer enn 25ºC.

-dersom du oppdager at oppløsningen er uklar.

-dersom du oppdager at sprøyten eller nålen er skadet.

Ikke kast en tom eller ubrukt sprøyte sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Elonva

-Virkestoff er korifollitropin alfa. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 100 mikrogram i 0,5 milliliter (ml) injeksjonsvæske, oppløsning.

-Andre innholdsstoffer er: natriumsitrat, sukrose, polysorbat 20, methionin og vann til injeksjonsvæsker. pH kan være justert med natriumhydroksid og/eller saltsyre.

Hvordan Elonva ser ut og innholdet i pakningen

Elonva er en klar og fargeløs vannholdig injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjonsvæske) i en ferdigfylt sprøyte med et automatisk sikkerhetssystem som hindrer nålestikkskader etter bruk. Sprøyten er pakket sammen med en steril injeksjonsnål. Hver sprøyte inneholder 0,5 ml oppløsning. En ferdigfylt sprøyte er tilgjengelig i en enkelt pakning.

Elonva er tilgjengelig i to styrker: 100 mikrogram og 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannia

Tilvirkere

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland.

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irland.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: + 351 214465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: + 40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert måned ÅÅÅÅ.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning

Bestanddeler til Elonva sprøyte med nål

 

 

sprøyte

 

oppløsning

 

sprøytehette

 

nålehette

nål

 

stempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nåle-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beskytter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etikettperforering

Forberedelser til injeksjonen

1.

-Vask hendene dine med såpe og vann og tørk dem før du bruker Elonva.

-Gni injeksjonsstedet (området rett under navlen) med et desinfeksjonsmiddel (f.eks. sprit) for å fjerne overflatebakterier.

-Rens omtrent 5 cm rundt punktet der nålen skal stikkes inn og la desinfeksjonsmidlet tørke minst ett minutt før du fortsetter.

2.

-Mens du venter på at desinfeksjonsmidlet skal tørke, bryt perforeringen på etiketten og trekk nålehetten av

-La nålebeskytteren være på nålen

-Plasser nålebeskytteren (som inneholder nålen) på en ren og tørr overflate mens du gjør klar sprøyten.

3.

-Hold sprøyten med den grå hetten pekende oppover

-Bank forsiktig med en finger for å hjelpe luftbobler til å stige opp til toppen.

4.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Skru hetten på sprøyten av mot klokkeretningen.

5.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Skru nålebeskytteren (som inneholder nålen) på sprøyten med klokkeretningen

6.

-Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover

-Fjern nålebeskytteren ved å dra den rett opp og kast den

-VÆR FORSIKTIG med nålen.

Injisering

7.

-Ta nå sprøyten mellom peke- og langfinger mens den peker oppover

-Plasser tommelen på stemplet

-Skyv forsiktig stemplet oppover til en bitteliten dråpe kommer til syne på tuppen av nålen.

8.

-Klem en hudfold mellom tommel og pekefinger

-Stikk hele nålen inn i hudfolden med en vinkel på 90 grader

-Trykk FORSIKTIG på stemplet til det ikke går lenger og hold stemplet nede

-TELL TIL FEM for å forsikre deg om at all oppløsningen er injisert

9.

-Ta tommelen vekk fra stemplet

-Nålen vil automatisk trekkes inn i sprøyten der den vil bli permanent fastlåst.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter