Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Merking - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEmadine
ATC-kodeS01GX06
Stoffemedastine
ProdusentNovartis Europharm Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG MED 1 FLASKE, 5 ml og 10 ml

1.LEGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. emedastin

2 DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder: benzalkoniumklorid 0,1 mg/ml, trometamol, natriumklorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroksid (for å justere pH) og renset vann.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Øyedråper, oppløsning; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til bruk i øynene. Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIFIKKE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning. Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/98/095/001/NO 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002/NO 1 x 10 ml

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

emadine

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEETIKETT 5 ml og 10 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning.

Emedastin.

Til bruk i øynene

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning.. Åpnet:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5ml.

10ml

6ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Kartong med 30 x 0,35 ml ampuller og kartong med 60 x 0,35 ml ampuller

1. LEGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning, endosebeholder. emedastin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder: trometamol, natriumklorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroksid og renset vann.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Øyedråper, oppløsning; 0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til bruk i øynene. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIFIKKE ADVARSLER

Bare til engangsbruk; en beholder er nok til behandling av begge øynene. Ukonservert.

8. UTLØPSDATO

EXP:

Kast eventuelt restinnhold i endosebeholderen rett etter bruk.

.

Kast ubrukte endosebeholdere 1 uke etter første åpning av folieposen.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/98/095/003/NO 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004/NO 0,35 ml x 60

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emadine

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTTERPAKNINGEN, ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Foliepose

1. LEGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning, endosebeholder. emedastin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder: trometamol, natriumklorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroksid og renset vann.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning; 0,35 ml x 5.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til bruk i øynene.. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kun til engangsbruk, en beholder er nok til behandling av begge øynene. Ukonservert.

8. UTLØPSDATO

EXP:

Kast eventuelt restinnhold i endosebeholderen rett etter bruk.

Kast ubrukte endosebeholdere innen 1 uke etter åpning av folieposen.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/98/095/003/NO 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004/NO 0,35 ml x 60

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

Riv opp folieposen ved markeringen.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MINSTE PAKNINGSSTØRRELSE

Endosebeholder.

1. LEGEMIDLETS NAVN

EMADINE.

Til bruk i øynene.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ETTER VEKT, VOLUM OG ENHET

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter