Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Pakningsvedlegg - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEmadine
ATC-kodeS01GX06
Stoffemedastine
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning. emedastin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4..

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva EMADINE er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker EMADINE

3.Hvordan du bruker EMADINE

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer EMADINE

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva EMADINE er og hva det brukes mot

EMADINE er et legemiddel som brukes til behandling av sesongbetinget allergisk konjunktivitt (allergiske tilstander i øyet). Det virker ved å redusere intensiteten i den allergiske reaksjonen.

Allergisk konjunktivitt. Noen partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår, kan forårsake allergiske reaksjoner som medfører kløe, rødhet og hevelse i området

rundt øyet.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2.Hva du må vite før du bruker EMADINE

Bruk ikke EMADINE:

- dersom du er allergisk overfor emedastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Spør legen din om råd.

Advarsler og forsiktighetsregler

-Bruk ikke EMADINE til barn under 3 år.

Dersom du bruker kontaktlinser, se avsnittet "Viktig informasjon om noen av ingrediensene i Emadine" under.

EMADINE anbefales ikke til pasienter som er eldre enn 65 år, da det ikke er gjort noen kliniske studier i denne aldersgruppen.

EMADINE anbefales ikke til pasienter med nyre- eller leverproblemer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker EMADINE.

Andre legemidler og EMADINE

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hvis du bruker andre øyedråper samtidig som du bruker EMADINE, følg rådene nederst i avsnitt 3 ”Hvordan du bruker EMADINE”.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan oppleve kortvarig sløret syn etter at du har tatt EMADINE. Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.

EMADINE inneholder benzalkoniumklorid

Det er et konserveringsmiddel i EMADINE (benzalkoniumklorid) som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Ha derfor ikke kontaktlinser på når du bruker EMADINE. Vent 15 minutter etter bruk av EMADINE før du setter tilbake linsene.

3.Hvordan du bruker EMADINE

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen for voksne og barn over 3 år er:

Én dråpe i øyet to ganger daglig.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.

Dråpene skal bare brukes i øyet.

Snu arket for mer informasjon

Snu nå

3. Hvordan du bruker EMADINE (forts.)

Bilde 1

Bilde 2

Den anbefalte dosen er:

Se side 1.

Ta frem flasken med EMADINE og et speil.

Vask hendene.

Ta flasken og vri av hetten.

Hvis remsen på forseglingen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.

Hold flasken med bunnen opp mellom tommel og pekefinger.

Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger, inntil det dannes en “lomme” mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal plasseres her (se bilde 1).

Hold flaskens spiss tett på øyet. Bruk speil hvis det hjelper.

Flaskens spiss må ikke berøre øyelokket, omgivelsene rundt øyet eller andre flater. Det kan forurense dråpene.

Klem forsiktig på bunnen av flasken slik at en dråpe EMADINE frigjøres av gangen.

Ikke klem på siden av flasken, den er konstruert slik at du bare behøver å trykke lett i bunnen (se bilde 2).

Hvis begge øynene skal behandles, gjenta trinnene for det andre øyet.

Skru kroken godt på etter bruk.

Dersom du skulle komme til å svelge eller injisere EMADINE, kontakt lege umiddelbart. Det kan påvirke hjerterytmen din.

Hvis en dråpe bommer på øyet, prøv igjen.

Dersom du tar for mye av EMADINE, kan det skylles ut fortrinnsvis med

sterilt saltvann. Dersom du ikke har det, bruk lunkent vann. Drypp ikke før neste gang du normalt skal ta din dose.

Dersom du har glemt å ta EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du bruker andre øyedråper i tillegg, vent minst 10 minutter mellom drypping med EMADINE og andre dråper. Øyesalve skal brukes til slutt.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkniner, men ikke alle får det.

Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du fortsette å ta medisinen. Ta kontakt med legen din eller apoteket dersom du er bekymret.

Vanlige bivirkninger

(Oppleves av opptil 1 av 10 personer)

Virkninger på øyet: smerter i øyet, kløe i øynene, rødhet på øyet.

Mindre vanlige bivirkninger

(Oppleves av opptil 1 av 100 personer)

Virkninger på øyet: hornhinneforstyrrelser, unormalt sensitive øyne, økt tåreproduksjon, trette øyne, øyeirritasjon, sløret syn, flekker på hornhinnen, tørre øyne.

Generelle bivirkninger: hodepine, søvnproblemer, hodepine på grunn av tette bihuler, endret smakssans, utslett

Ikke kjent

(hyppighet kan ikke beregnes ut fra tilgjengelig data)

Generelle bivirkninger: økt hjertefrekvens

Rapportering av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer EMADINE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke EMALDINE etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter ”EXP”. Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Du må kaste flasken 4 uker etter åpning for å forhindre forurensing av

innholdet, og dermed risiko for infeksjon i øynene. Notér dato for når du åpnet flasken på etiketten og på kartongen, samt på linjen under:

Åpnet:

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av EMADINE

-Virkestoffet er emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

-Andre innholdsstoffer er benzalkaliumklorid, trometamol, natriumklorid, hypromellose, sterilt vann. Små mengder av natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for å holde surhetsgraden (pH-nivået) normalt.

Hvordan EMADINE ser ut og innholdet i pakningen

EMADINE er en væske (en oppløsning) som leveres i en 5 ml eller 10 ml plastflaske (DROPTAINER) med skrukork. Flasken leveres i en eske. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av

Tilvirker

 

 

 

 

Tilvirker

 

 

 

markedføringsstillatelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou,

Storbritannia.

Belgia

 

Spania

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert MM/ÅÅÅ

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning, endosebeholder. emedastin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut til kun deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva EMADINE er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker EMADINE

3.Hvordan du bruker EMADINE

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer EMADINE

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva EMADINE er og hva det brukes mot

EMADINE er et legemiddel som brukes til behandling av sesongbetinget allergisk konjunktivitt (allergiske tilstander i øyet). Det virker ved å redusere intensiteten i den allergiske reaksjonen.

Allergisk konjunktivitt. Noen partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår, kan forårsake allergiske reaksjoner som medfører kløe, rødhet og hevelse i området rundt øyet. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker EMADINE

Bruk ikke EMADINE;

dersom du er allergisk overfor emedastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Spør legen din om råd.

Advarsler og forsiktighetsregler

Bruk ikke EMADINE til barn under 3 år.

EMADINE anbefales ikke til pasienter som er eldre enn 65 år, da det ikke er gjort noen kliniske studier i denne aldersgruppen.

EMADINE anbefales ikke til pasienter med nyre-eller leverproblemer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker EMADINE.

Andre legemidler og EMADINE

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hvis du bruker andre øyedråper samtidig som du bruker EMADINE, følg rådene nederst i punkt 3 ”Hvordan du bruker EMADINE”.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan oppleve kortvarig sløret syn etter at du har tatt EMADINE. Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.

3. Hvordan du bruker EMADINE

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen for voksne og barn over 3 år er: Én dråpe i øyet to ganger daglig.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.

Dråpene skal bare brukes i øyet.

Snu arket for mer informasjon

Snu nå

3. Hvordan du bruker EMADINE (forts.)

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Den anbefalte dosen er:

Se side 1.

Bruk ikke en endosebeholder som du allerede har åpnet. Bruk heller ikke en forseglet beholder fra en foliepose som ble åpnet for mer enn en uke siden.

Riv opp folieposen og ta ut raden med 5 endosebeholdere.

Bruk den ikke dersom oppløsningen er uklar eller har partikler i seg.

Hold raden med den flate enden opp og skill endosebeholderene fra hverandre ved å trekke en endosebeholder mot deg mens du holder de andre fast. Du må rive dem fra hverandre der de henger sammen (se bilde 1).

Ta tilside den løse endosebeholderen. Legg de andre tilbake i folieposen.

Ta frem et speil og vask hendene dine.

Hold den lange flate enden av endosebeholderen mellom tommel og pekefinger, og åpne den ved å vri av den andre enden av endosebeholderen (se bilde 2).

Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger, inntil det dannes en “lomme” mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal plasseres her.

Hold endosebeholderen mellom tommel og de andre fingrene med den åpne enden nedover.

Hold endosebeholderen tett opp til øyet. Bruk speil om det hjelper.

Berør ikke øyet, øyelokket eller omgivelsene rundt øyet eller andre overflater med endosebeholderens spiss. Det kan forurense dråpene.

Klem forsiktig på endosebeholderen for å frigjøre en dråpe ned i lommen mellom øyelokket og øyet (bilde 3).

Dersom legen din har bedt deg bruke dråper i begge øynene, gjenta trinnene for det andre øyet, bruk samme endosebeholder.

Kast så endosebeholderen med eventuelt restinnhold umiddelbart etter bruk.

Kast de ubrukte endosebeholderene en uke etter åpning av folieposen-selv om endosebeholderene er uåpnet.

Dersom du skulle komme til å svelge eller injisere EMADINE, kontakt lege umiddelbart.

Det kan påvirke hjerterytmen din.

Hvis en dråpe bommer på øyet, prøv igjen.

Dersom du tar for mye av EMADINE, kan det skylles ut fortrinnsvis med

sterilt saltvann Dersom du ikke har det, bruk lunkent vann. Drypp ikke før neste gang du normalt skal ta din dose.

Dersom du har glemt å bruke EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du bruker andre øyedråper i tillegg, vent minst 10 minutter mellom drypping med EMADINE og andre dråper. Øyesalve skal brukes til slutt.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkniner, men ikke alle får det.

Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du fortsette å ta medisinen. Ta kontakt med legen din eller apoteket dersom du er bekymret.

Vanlige bivirkninger

(Oppleves av opptil 1 av 10 personer)

Virkninger på øyet: smerter i øyet, kløe i øynene, rødhet på øyet.

Mindre vanlige bivirkninger

(Oppleves av opptil 1 av 100 personer)

Virkninger på øyet: hornhinneforstyrrelser, unormalt sensitive øyne, økt tåreproduksjon, trette øyne, øyeirritasjon, sløret syn, flekker på hornhinnen, tørre øyne.

Generelle bivirkninger: hodepine, søvnproblemer, hodepine på grunn av tette bihuler, endret smakssans, utslett

Ikke kjent

Hyppighet kan ikke beregnes ut fra tilgjengelig data.

Generelle bivirkninger: økt hjertefrekvens

Rapportering av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer EMADINE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke EMALDINE etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter ”EXP”. Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i den måneden.

Oppvbevares ved høyst 30°C.

Du må kaste flasken straks du har brukt den. Når folien er åpnet, må ubrukte flasker kastes innen 1 uke etter at den er åpnet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon

Hva EMADINE inneholder

Virkestoffet er emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

Andre innholdsstoffer er trometamol, natriumklorid, hypromellose, sterilt vann. Små mengder av natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for å holde surhetsgraden (pH-nivået) normalt.

Hvordan EMADINE ser ut og innholdet i pakningen

EMADINE er en væske (en oppløsning) levert i endosebeholdere som inneholder 0,35 ml.

Det er fem endosebeholdere i en pose. EMADINE fås i pakninger som inneholder 30 eller 60 enheter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av

Tilvirker

markedføringsstillatelsen

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

Storbritannia.

Belgia

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert MM/ÅÅÅÅ

Detaljert informasjon om denne medisinen er tilgjengelig på European Medicines Agency (EMEA) nettsted: www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter