Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Merking - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEmselex
ATC-kodeG04BD10
Stoffdarifenacin hydrobromide
ProdusentMerus Labs Luxco S.à R.L.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

EMBALLASJE TIL ENHETSPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

49 tabletter

56 tabletter

98tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDELR ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/001

7 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/004

49 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/005

56 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/006

98 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/015

7 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

EU/1/04/294/016

14 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/017

28 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/018

49 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/019

56 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/020

98 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 7,5 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

EMBALLASJE TIL MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

140 tabletter

Multipakning bestående av 10 pakninger som hver inneholder 14 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDELR ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 7,5 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

SJAKTEL TIL DELPAKNING (UTEN “BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

Del av en multipakning bestående av 10 pakninger, som hver inneholder 14 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 7,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

EMBALLASJE TIL ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

49 tabletter

56 tabletter

98tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDELR ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/04/294/007

7 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/010

49 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/011

56 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/012

98 tabletter (PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/021

7 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

EU/1/04/294/022

14 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/023

28 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/024

49 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/025

56 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

EU/1/04/294/026

98 tabletter (PVC/PVDC/alu blisterpakning)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 15 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

EMBALLASJE TIL MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

140 tabletter

Multipakning bestående av 10 pakninger som hver inneholder 14 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDELR ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 15 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

SJAKTEL TIL DELPAKNING (UTEN “BLUE BOX”)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

Del av en multipakning bestående av 10 pakninger, som hver inneholder 14 tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/alu blisterpakning)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/alu blisterpakning)

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Emselex 15 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter