Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Pakningsvedlegg - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEmselex
ATC-kodeG04BD10
Stoffdarifenacin hydrobromide
ProdusentMerus Labs Luxco S.à R.L.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Emselex er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Emselex

3.Hvordan du bruker Emselex

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Emselex

6.Ytterligere informasjon

1.HVA EMSELEX ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Hvordan Emselex virker

Emselex reduserer aktiviteten til en overaktiv blære. Dette gjør det mulig for deg å vente lenger før du går på toalettet, og det øker urinmengden blæren din kan holde på.

Hva Emselex kan brukes til

Emselex tilhører en klasse legemidler som virker avslappende på musklene i blæren. Disse brukes hos voksne til å behandle symptomer på overaktiv blære – slik som en plutselig trang til å løpe på toalettet, behov for hyppige toalettbesøk og/eller ikke nå frem til toalettet i tide og væte seg ut (urge inkontinens).

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER EMSELEX

Bruk ikke Emselex:

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor darifenacin eller et av de andre innholdsstoffene i Emselex.

dersom du lider av urinretensjon (manglende evne til å tømme blæren).

dersom du har ventrikkelretensjon (problemer med tømming av mageinnholdet).

dersom du lider av ukontrollert trangvinkel glaukom (høyt trykk i øynene med tap av syn dersom det ikke behandles tilstrekkelig).

dersom du har myastenia gravis (en sykdom kjennetegnet ved unormal tretthet og svakhet i enkelte muskler).

dersom du har alvorlig ulcerøs kolitt eller toksisk megacolon (akutt utvidelse av tykktarmen som følge av komplikasjoner ved en infeksjon eller inflammasjon).

dersom du har alvorlige leverproblemer.

Det er enkelte legemidler som ciklosporin (et legemiddel brukt ved transplantasjon for å hindre organavstøting eller andre tilstander, f. eks. leddgikt (reumatoid artritt) eller atopisk eksem (atopisk dermatitt)), verapamil (et legemiddel brukt for å senke blodtrykket, korrigere hjerterytmen eller behandle angina pectoris), soppmidler (f.eks. ketokonazol og itrakonazol) og noen antivirale legemidler (f.eks. ritonavir) som ikke må tas samtidig med Emselex.

Vis forsiktighet ved bruk av Emselex:

dersom du har autonom nevropati (skade på nervene som kommuniserer mellom hjernen og de indre organene, muskler, hud og blodårer for å regulere vitale funksjoner, inkludert hjerterytme, blodtrykk og tarmfunksjoner) – legen din vil ha fortalt deg hvis du har dette.

dersom du har halsbrann og oppstøt.

dersom du har vansker med å skille ut urin og svak urinstrøm.

dersom du har alvorlig forstoppelse (2 eller færre avføringer per uke).

dersom du har motilitetsproblemer i fordøyelsessystemet.

dersom du har en obstruktiv gastrointestinal lidelse (enhver obstruksjon i passasjen av mage- eller tarminnhold, som innsnevring i nedre del av magen (pylorus)) – legen din vil ha fortalt deg hvis du har dette.

dersom du bruker andre legemidler som kan forårsake eller forverre inflammasjon i spiserøret som orale bisfosfonater (en gruppe legemidler som hindrer bentap og brukes til behandling av osteoporose).

dersom du mottar behandling for trangvinkel glaukom.

dersom du har leverproblemer.

dersom du har nyreproblemer.

dersom du har hjertesykdommer.

Dersom noe av dette gjelder deg, informer legen din før du tar Emselex.

Hvis du opplever hevelser i ansiktet, lepper eller tungen og/eller halsen (tegn på angioødem) i løpet av behandlingen med Emselex skal du informere legen din umiddelbart og slutte å bruke Emselex.

Bruk hos barn (under 18 år)

Emselex er ikke anbefalt til bruk hos barn.

Bruk av andre legemidler sammen med Emselex

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker noen av følgende legemidler fordi legen din da muligens må justere dosen med Emselex og/eller det andre legemidlet:

visse antibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin og rifampicin),

soppmidler (f.eks. ketokonazol og itrakonazol),

antivirale midler (f.eks. nelfinavir og ritonavir),

antipsykotiske midler (f.eks. thioridazin),

visse antidepressiva (f.eks. imipramin),

visse legemidler som motvirker kramper (karbamazepin, barbiturater),

visse legemidler brukt ved behandling av hjerteproblemer (f.eks. flekainid, verapamil og digoksin),

andre antimuskarine legemidler (f.eks. tolterodin, oxybutynin og flavoksat).

Si også ifra til legen din dersom du bruker produkter som inneholder Johannesurt.

Inntak av Emselex sammen med mat og drikke

Inntak av mat har ingen effekt på Emselex. Grapefruktjuice kan påvirke effekten av Emselex. Det er imidlertid ikke nødvendig med dosejustering av Emselex.

Graviditet og amming

Dersom du er gravid eller tror du kan være gravid, informer legen din. Emselex anbefales ikke brukt under graviditet.

Rådfør deg med legen din dersom du ammer. Inntak av Emselex bør skje med forsiktighet under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Emselex kan forårsake svimmelhet, tåkesyn, søvnvansker eller døsighet. Dersom du opplever noen av disse bivirkningene mens du bruker Emselex bør du undersøke med legen din om dosen bør endres eller om alternativ behandling bør vurderes. Du skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du

opplever noen av disse symptomene. For Emselex er disse bivirkningene rapportert som mindre vanlige (se pkt. 4).

3.HVORDAN DU BRUKER EMSELEX

Bruk alltid Emselex slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du mener at virkningen av Emselex er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Hvor mye Emselex som skal tas

Anbefalt startdose er 7,5 mg daglig, også for pasienter over 65 år. Legen kan øke dosen din opptil 15 mg daglig, to uker etter behandlingsstart, avhengig av din respons på Emselex.

Disse dosene er egnet for personer med milde leverproblemer eller personer med nyreproblemer.

Ta Emselex tablett én gang daglig med vann, på omtrent samme tid hver dag.

Tabletten kan inntas med eller uten mat. Tabletten svelges hel. Den skal ikke tygges, deles eller knuses.

Hvor lenge Emselex skal brukes

Legen din vil fortelle deg hvor lenge behandlingen med Emselex vil vare. Behandlingen må ikke avbrytes tidlig pga. at du ikke ser en umiddelbar effekt. Blæren din vil trenge en viss tid til å tilpasses. Fullfør behandlingsforløpet legen har forskrevet til deg. Dersom du da ikke har merket noen effekt, diskuter dette med legen din.

Dersom du tar for mye av Emselex

Dersom du har tatt flere tabletter enn du ble fortalt, eller dersom andre ved et uhell har tatt dine tabletter, oppsøk umiddelbart lege eller sykehus for råd. Når du oppsøker medisinsk hjelp, ta med deg dette pakningsvedlegget og resten av tablettene dine og vis det til legen din. Personer som har tatt en overdose kan ha munntørrhet, forstoppelse, hodepine, fordøyelsesvansker og tørrhet i nesen. Overdose med Emselex kan gi alvorlige symptomer som krever akutt behandling på sykehuset.

Dersom du har glemt å ta Emselex

Dersom du glemmer å ta Emselex til den vanlige tiden skal du ta den så snart du husker det, unntatt hvis det er tid for din neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandlingen med Emselex

Inntak av alle doser til riktig tid har vist seg å gi en stor forbedring av effektiviteten til legemidlet ditt. Det er derfor viktig å ta Emselex på riktig måte, som beskrevet ovenfor. Du må ikke slutte å ta Emselex før legen din sier du skal det. Du skal ikke oppleve noen effekter når du stopper behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Emselex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene forårsaket av Emselex er vanligvis milde og forbigående.

Disse bivirkningene kan forekomme med visse frekvenser som er definert på følgende måte:

svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter

vanlige: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 100

mindre vanlige: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 1000

sjeldne: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 10 000

svært sjeldne: forekommer hos færre enn 1 pasient av 10 000

ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Noen bivirkninger kan være alvorlige

Alvorlige allergiske reaksjoner inkludert opphovning, hovedsakelig av ansikt og hals.

Andre bivirkninger

Svært vanlige

Munntørrhet, forstoppelse.

Vanlige

Hodepine, magesmerte, fordøyelsesvansker, sykdomsfølelse, tørre øyne, tørrhet i nesen.

Mindre vanlige

Tretthet, påført skade, opphovning i ansiktet, høyt blodtrykk, diaré, flatulens, betennelse i munnens slimhinner, forhøyede leverenzymverdier, hevelse, svimmelhet, søvnløshet, søvnighet, unormal tankevirksomhet, rennende nese (rhinitt), hoste, kortpustethet, tørr hud, kløe, utslett, svetting, synsforstyrrelser inkl. sløret syn, smaksforstyrrelser, urinveisforstyrrelser eller infeksjon, impotens, utflod og kløe i vagina, blæresmerter, manglende evne til å tømme blæren.

Ikke kjente

Nedsatt humør/humørsvingninger, hallusinasjoner.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER EMSELEX

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Emselex etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke Emselex hvis pakningen er skadet eller viser synlige tegn på forringelse.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Emselex

-Virkestoff er darifenacin. Hver tablett inneholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

-Andre innholdsstoffer er kalsiumhydrogenfosfat (vannfri), hypromellose, magnesiumstearat, polyetylenglykol, titandioksid (E171) og talkum.

Hvordan Emselex ser ut og innholdet i pakningen

Emselex 7,5 mg depottabletter er runde, konvekse, hvite tabletter og er preget med ”DF” på den ene siden og ”7.5” på den andre.

Tablettene leveres i blisterpakninger som inneholder 7, 14, 28, 49, 56 eller 98 tabletter eller multipakninger bestående av 140 (10x14) tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser behøver å være tilgjengelig i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Tilvirker

Merus Labs Netherlands B.V.

Alexander Battalaan 37

6221 CB Maastricht

Nederland

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Emselex er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Emselex

3.Hvordan du bruker Emselex

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Emselex

6.Ytterligere informasjon

1. HVA EMSELEX ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Hvordan Emselex virker

Emselex reduserer aktiviteten til en overaktiv blære. Dette gjør det mulig for deg å vente lenger før du går på toalettet, og det øker urinmengden blæren din kan holde på.

Hva Emselex kan brukes til

Emselex tilhører en klasse legemidler som virker avslappende på musklene i blæren. Disse brukes hos voksne til å behandle symptomer på overaktiv blære – slik som en plutselig trang til å løpe på toalettet, behov for hyppige toalettbesøk og/eller ikke nå frem til toalettet i tide og væte seg ut (urge inkontinens).

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER EMSELEX

Bruk ikke Emselex:

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor darifenacin eller et av de andre innholdsstoffene i Emselex.

dersom du lider av urinretensjon (manglende evne til å tømme blæren).

dersom du har ventrikkelretensjon (problemer med tømming av mageinnholdet).

dersom du lider av ukontrollert trangvinkel glaukom (høyt trykk i øynene med tap av syn dersom det ikke behandles tilstrekkelig).

dersom du har myastenia gravis (en sykdom kjennetegnet ved unormal tretthet og svakhet i enkelte muskler).

dersom du har alvorlig ulcerøs kolitt eller toksisk megacolon (akutt utvidelse av tykktarmen som følge av komplikasjoner ved en infeksjon eller inflammasjon).

dersom du har alvorlige leverproblemer.

Det er enkelte legemidler som ciklosporin (et legemiddel brukt ved transplantasjon for å hindre organavstøting eller andre tilstander, f. eks. leddgikt (reumatoid artritt) eller atopisk eksem (atopisk dermatitt)), verapamil (et legemiddel brukt for å senke blodtrykket, korrigere hjerterytmen eller behandle angina pectoris), soppmidler (f.eks. ketokonazol og itrakonazol) og noen antivirale legemidler (f.eks. ritonavir) som ikke må tas samtidig med Emselex.

Vis forsiktighet ved bruk av Emselex:

dersom du har autonom nevropati (skade på nervene som kommuniserer mellom hjernen og de indre organene, muskler, hud og blodårer for å regulere vitale funksjoner, inkludert hjerterytme, blodtrykk og tarmfunksjoner) – legen din vil ha fortalt deg hvis du har dette.

dersom du har halsbrann og oppstøt.

dersom du har vansker med å skille ut urin og svak urinstrøm.

dersom du har alvorlig forstoppelse (2 eller færre avføringer per uke).

dersom du har motilitetsproblemer i fordøyelsessystemet.

dersom du har en obstruktiv gastrointestinal lidelse (enhver obstruksjon i passasjen av mage- eller tarminnhold, som innsnevring i nedre del av magen (pylorus)) – legen din vil ha fortalt deg hvis du har dette.

dersom du bruker andre legemidler som kan forårsake eller forverre inflammasjon i spiserøret som orale bisfosfonater (en gruppe legemidler som hindrer bentap og brukes til behandling av osteoporose).

dersom du mottar behandling for trangvinkel glaukom.

dersom du har leverproblemer.

dersom du har nyreproblemer.

dersom du har hjertesykdommer.

Dersom noe av dette gjelder deg, informer legen din før du tar Emselex.

Hvis du opplever hevelser i ansiktet, lepper eller tungen og/eller halsen (tegn på angioødem) i løpet av behandlingen med Emselex skal du informere legen din umiddelbart og slutte å bruke Emselex.

Bruk hos barn (under 18 år)

Emselex er ikke anbefalt til bruk hos barn.

Bruk av andre legemidler sammen med Emselex

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker noen av følgende legemidler fordi legen din da muligens må justere dosen med Emselex og/eller det andre legemidlet:

visse antibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin og rifampicin),

soppmidler (f.eks. ketokonazol og itrakonazol),

antivirale midler (f.eks. nelfinavir og ritonavir),

antipsykotiske midler (f.eks. thioridazin),

visse antidepressiva (f.eks. imipramin),

visse legemidler som motvirker kramper (karbamazepin, barbiturater),

visse legemidler brukt ved behandling av hjerteproblemer (f.eks. flekainid, verapamil og digoksin),

andre antimuskarine legemidler (f.eks. tolterodin, oxybutynin og flavoksat).

Si også ifra til legen din dersom du bruker produkter som inneholder Johannesurt.

Inntak av Emselex sammen med mat og drikke

Inntak av mat har ingen effekt på Emselex. Grapefruktjuice kan påvirke effekten av Emselex. Det er imidlertid ikke nødvendig med dosejustering av Emselex.

Graviditet og amming

Dersom du er gravid eller tror du kan være gravid, informer legen din. Emselex anbefales ikke brukt under graviditet.

Rådfør deg med legen din dersom du ammer. Inntak av Emselex bør skje med forsiktighet under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Emselex kan forårsake svimmelhet, tåkesyn, søvnvansker eller døsighet. Dersom du opplever noen av disse bivirkningene mens du bruker Emselex bør du undersøke med legen din om dosen bør endres eller om alternativ behandling bør vurderes. Du skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du

opplever noen av disse symptomene. For Emselex er disse bivirkningene rapportert som mindre vanlige (se pkt. 4).

3. HVORDAN DU BRUKER EMSELEX

Bruk alltid Emselex slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du mener at virkningen av Emselex er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Hvor mye Emselex som skal tas

Anbefalt startdose er 7,5 mg daglig, også for pasienter over 65 år. Legen kan øke dosen din opptil 15 mg daglig, to uker etter behandlingsstart, avhengig av din respons på Emselex.

Disse dosene er egnet for personer med milde leverproblemer eller personer med nyreproblemer.

Ta Emselex tablett én gang daglig med vann, på omtrent samme tid hver dag.

Tabletten kan inntas med eller uten mat. Tabletten svelges hel. Den skal ikke tygges, deles eller knuses.

Hvor lenge Emselex skal brukes

Legen din vil fortelle deg hvor lenge behandlingen med Emselex vil vare. Behandlingen må ikke avbrytes tidlig pga. at du ikke ser en umiddelbar effekt. Blæren din vil trenge en viss tid til å tilpasses. Fullfør behandlingsforløpet legen har forskrevet til deg. Dersom du da ikke har merket noen effekt, diskuter dette med legen din.

Dersom du tar for mye av Emselex

Dersom du har tatt flere tabletter enn du ble fortalt, eller dersom andre ved et uhell har tatt dine tabletter, oppsøk umiddelbart lege eller sykehus for råd. Når du oppsøker medisinsk hjelp, ta med deg dette pakningsvedlegget og resten av tablettene dine og vis det til legen din. Personer som har tatt en overdose kan ha munntørrhet, forstoppelse, hodepine, fordøyelsesvansker og tørrhet i nesen. Overdose med Emselex kan gi alvorlige symptomer som krever akutt behandling på sykehuset.

Dersom du har glemt å ta Emselex

Dersom du glemmer å ta Emselex til den vanlige tiden skal du ta den så snart du husker det, unntatt hvis det er tid for din neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandlingen med Emselex

Inntak av alle doser til riktig tid har vist seg å gi en stor forbedring av effektiviteten til legemidlet ditt. Det er derfor viktig å ta Emselex på riktig måte, som beskrevet ovenfor. Du må ikke slutte å ta Emselex før legen din sier du skal det. Du skal ikke oppleve noen effekter når du stopper behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Emselex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene forårsaket av Emselex er vanligvis milde og forbigående.

Disse bivirkningene kan forekomme med visse frekvenser som er definert på følgende måte:

svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter

vanlige: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 100

mindre vanlige: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 1000

sjeldne: forekommer hos 1 til 10 pasienter av 10 000

svært sjeldne: forekommer hos færre enn 1 pasient av 10 000

ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Noen bivirkninger kan være alvorlige

Alvorlige allergiske reaksjoner inkludert opphovning, hovedsakelig av ansikt og hals.

Andre bivirkninger

Svært vanlige

Munntørrhet, forstoppelse.

Vanlige

Hodepine, magesmerte, fordøyelsesvansker, sykdomsfølelse, tørre øyne, tørrhet i nesen.

Mindre vanlige

Tretthet, påført skade, opphovning i ansiktet, høyt blodtrykk, diaré, flatulens, betennelse i munnens slimhinner, forhøyede leverenzymverdier, hevelse, svimmelhet, søvnløshet, søvnighet, unormal tankevirksomhet, rennende nese (rhinitt), hoste, kortpustethet, tørr hud, kløe, utslett, svetting, synsforstyrrelser inkl. sløret syn, smaksforstyrrelser, urinveisforstyrrelser eller infeksjon, impotens, utflod og kløe i vagina, blæresmerter, manglende evne til å tømme blæren.

Ikke kjente

Nedsatt humør/humørsvingninger, hallusinasjoner.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER EMSELEX

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Emselex etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke Emselex hvis pakningen er skadet eller viser synlige tegn på forringelse.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Emselex

-Virkestoff er darifenacin. Hver tablett inneholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

-Andre innholdsstoffer er kalsiumhydrogenfosfat (vannfri), hypromellose, magnesiumstearat, polyetylenglykol, talkum, titandioksid (E171), rød jernoksid (E172) og gul jernoksid (E172).

Hvordan Emselex ser ut og innholdet i pakningen

Emselex 15 mg depottabletter er runde, konvekse, lys oransje tabletter og er preget med ”DF” på den ene siden og ”15” på den andre.

Tablettene leveres i blisterpakninger som inneholder 7, 14, 28, 49, 56 eller 98 tabletter eller multipakninger bestående av 140 (10x14) tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser behøver å være tilgjengelig i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

Tilvirker

Merus Labs Netherlands B.V.

Alexander Battalaan 37

6221 CB Maastricht

Nederland

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter