Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Entacapone Orion (entacapone) – Pakningsvedlegg - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEntacapone Orion
ATC-kodeN04BX02
Stoffentacapone
ProdusentOrion Corporation

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Entacapone Orion 200 mg tabletter, filmdrasjerte

Entakapon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Entacapone Orion er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Entacapone Orion

3.Hvordan du bruker Entacapone Orion

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Entacapone Orion

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Entacapone Orion er og hva det brukes mot

Entacapone Orion-tabletter inneholder entakapon og brukes sammen med levodopa til behandling av Parkinsons sykdom. Entacapone Orion hjelper levodopa med å dempe symptomene ved Parkinsons sykdom. Entacapone Orion demper ikke symptomene ved Parkinsons sykdom med mindre det tas sammen med levodopa.

2. Hva du må ta vite før du bruker Entacapone Orion

Bruk ikke Entacapone Orion

dersom du er allergisk overfor entakapon eller overfor peanøtter eller soya eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

hvis du har svulst i binyrene (kjent som feokromocytom. Dette kan øke risikoen for å få svært høyt blodtrykk).

hvis du bruker visse legemidler mot depresjon. (Spør legen din eller på apoteket om legemidlet du tar for depresjon kan brukes samtidig med Entacapone Orion.)

hvis du har leversykdom.

hvis du noen gang har opplevd en sjelden reaksjon kalt nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Se pkt. 4 Mulige bivirkninger for beskrivelse av NMS.

hvis du noen gang har hatt en sjelden muskellidelse kalt rabdomyolyse, som ikke var forårsaket av en skade.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Entacapone Orion:

dersom du noen gang har hatt hjerteinfarkt eller andre hjertesykdommer

dersom du bruker legemidler som kan føre til svimmelhet eller ørhet (lavt blodtrykk) når du reiser deg fra en stol eller seng.

dersom du opplever vedvarende diaré. Rådfør deg med lege siden det kan være tegn på betennelse i tarmen.

dersom du opplever diaré anbefales det at vekten din overvåkes for å unngå et mulig stort vekttap.

dersom du opplever stadig nedsatt matlyst, kraftløshet, utmattelse og vekttap i løpet av kort tid, bør lege kontaktes og en generell medisinsk undersøkelse bør gjennomføres som omfatter en kontroll av leverfunksjonen din.

Kontakt lege dersom du eller familien din/omsorgsyter merker at du utvikler lyst eller begjær for en oppførsel som er uvanlig for deg eller at du ikke kan motstå impulsivitet, driv eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Denne atferden kalles impulskontrollforstyrrelser og kan inkludere spilleavhengighet, overdreven spising eller forbruk, en unormalt høy seksualdrift eller en opptatthet med en økning i seksuelle tanker eller følelser. Legen din kan ha behov for å vurdere behandlingen din.

Siden Entacapone Orion-tablettene tas sammen med andre legemidler med levodopa, bør du også lese pakningsvedleggene for disse legemidlene nøye.

Når du starter behandling med Entacapone Orion, så kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom. Følg alltid legens anvisninger.

Nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en alvorlig men sjelden bivirkning ved bruk av enkelte legemidler og kan forekomme når behandling med Entacapone Orion og andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom plutselig avbrytes eller dosen plutselig reduseres. For beskrivelse av NMS, se pkt. 4 Mulige bivirkninger. Legen din kan anbefale gradvis reduksjon av behandlingen med Entacapone Orion og andre legemidler som brukes i behandling av Parkinsons sykdom.

Samtidig bruk av Entacapone Orion og levodopa kan føre til sløvhet og at du noen ganger plutselig faller i søvn. Hvis dette skjer må du ikke kjøre eller bruke maskiner (se ”Kjøring og bruk av maskiner”).

Andre legemidler ogEntacapone Orion

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Du bør spesielt informere legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:

rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metyldopa,apomorfin

legemidler til behandling av depresjon inkludert desipramin, maprotilin, venlafaksin, paroksetin

warfarin (blodfortynnende legemiddel)

jerntilskudd. Entacapone Orion kan gjøre det vanskeligere for deg å fordøye jern. Du bør derfor ikke ta Entacapone Orion og jerntilskudd samtidig. Etter at du har tatt ett av preparatene skal du vente minst 2-3 timer før du tar det andre.

Graviditet, amming og fertilitet

Entacapone Orion skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid

Kjøring og bruk av maskiner

Entacapone Orion kan sammen med levodopa forårsake blodtrykksfall, og du kan oppleve å bli ør eller svimmel. Dette må du være spesielt oppmerksom på når du kjører eller når du bruker verktøy eller maskiner.

I tillegg kan Entacapone Orion sammen med levodopa forårsake sterk søvnighet, eller du kan oppleve plutselig å falle i søvn. Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du opplever disse bivirkningene.

Entacapone Orion inneholder soyalecitin

Entacapone Orion inneholder soyalecitin. Ikke bruk dette legemidlet dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya.

3.Hvordan du bruker Entacapone Orion

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Entacapone Orion tas sammen med legemidler som inneholder levodopa (preparater med enten levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid). Du kan også bruke andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom samtidig.

Den anbefalte dosen for Entacapone Orion er 1 tablett (200 mg) sammen med hver levodopadose. Maksimal anbefalt dose er 10 tabletter daglig, dvs. 2000 mg Entacapone Orion.

Dersom du får dialysebehandling på grunn av nyresvikt, kan det hende at legen din ber deg om å forlenge tiden mellom hver dose.

For å åpne flasken for første gang: åpne lokket, press

Figur 2

 

deretter tommelen på forseglingen til den brytes.

 

Se Figur 1.

 

Bruk av Entacapone Orion hos barn og ungdom

Bruk av Entacapone Orion til barn eller ungdom anbefales ikke, fordi erfaring med bruk av Entacapone Orion til pasienter under 18 år er begrenset.

Dersom du tar for mye av Entacapone Orion

I tilfelle av en overdose, kontakt umiddelbart lege, apotek eller sykehus.

Dersom du har glemt å ta Entacapone Orion

Dersom du glemmer å ta Entacapone Orion-tabletten sammen med levodopadosen, skal du fortsette behandlingen ved å ta den neste Entacapone Orion-tabletten sammen med den neste levodopadosen.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Entacapone Orion

Du må ikke slutte å ta Entacapone Orion før legen din gir beskjed om det.

Når behandlingen avsluttes kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som du bruker til behandling av Parkinsons sykdom. Plutselig stopp i behandlingen med Entacapone Orion og andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom kan gi uønskede bivirkninger. Se pkt. 2 Advarsler og forsiktighetsregler.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene forårsaket av Entacapone Orion er vanligvis milde til moderate.

Noen av bivirkningene er ofte forårsaket av den økte effekten av levodopabehandling og er mest vanlig ved behandlingsstart. Dersom du opplever slike bivirkninger i starten av behandlingen med Entacapone Orion, bør du kontakte legen din. Det kan hende det er nødvendig å justere din daglige dose med levodopa.

Svært vanlige (kan berøre mer enn 1 av 10 personer):

Ufrivillige bevegelser og vanskeligheter i utføring av frivillige bevegelser (dyskinesier)

kvalme

rødbrun misfarging av urin som er helt ufarlig

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 personer):

Overdrevne bevegelser (hyperkinesier), forverring av symptomer ved Parkinsons sykdom, langvarige muskelkramper (dystoni)

oppkast, diaré, magesmerter, forstoppelse, munntørrhet

svimmelhet, tretthet, økt svetting, fall

hallusinasjoner (se/høre/føle/lukte ting som egentlig ikke er tilstede), søvnløshet, livaktige drømmer og forvirring

episoder med hjerte- eller karsykdommer (f.eks. brystsmerte)

Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 personer):

Hjerteinfarkt

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 personer):

Utslett

endrede leverfunksjonsverdier

Svært sjeldne (kan berøre opptil 1 av 10 000 personer):

Opphisselse

nedsatt appetitt, vekttap

elveblest

Ikke kjent(frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data):

Betennelse i tarmen (kolitt), leverbetennelse (hepatitt) med gulfarging av hud og det hvite i øynene

misfarging av hud, hår, skjegg og negler

Når Entacapone Orion gis i store doser:

Ved doser på 1400-2000 mg daglig er følgende bivirkninger mer vanlige:

Ufrivillige bevegelser

kvalme

magesmerter

Andre viktige bivirkninger som kan forekomme:

Entacapone Orion som tas samtidig med levodopa kan i sjeldne tilfeller gjøre deg svært døsig i løpet av dagen og det kan føre til at du plutselig faller i søvn.

Nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en sjelden, alvorlig reaksjon på legemidler som brukes ved behandling av sykdommer i nervesystemet. Det karakteriseres ved stivhet, muskelvridninger, skjelvinger, opphisselse og forvirring, koma, høy kroppstemperatur, økt hjerterytme og ustabilt blodtrykk.

en sjelden, alvorlig muskelsykdom (rabdomyolyse) som forårsaker smerte, ømhet og muskelsvakhet og som kan føre til nyreproblemer.

Du kan oppleve følgende bivirkninger:

Manglende evne til å motstå fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan omfatte:

sterk trang til overdreven spilling/gambling til tross for personlige og familiære konsekvenser

forandret eller økt seksuell interesse og oppførsel av signifikant bekymring for deg eller andre, for eksempel, en økt seksuell lyst

ukontrollert overdreven shopping eller forbruk.

overspising (spise store mengder mat på kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn normalt og mer enn nødvendig for å dempe sulten din)

Kontakt lege dersom du opplever noen av disse oppførselene; de vil diskutere måter for å håndtere eller redusere symptomene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.hvordan du oppbevarer Entacapone Orion

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Entacapone Orion

-Virkestoff er entakapon. Hver tablett inneholder 200 mg entakapon.

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, povidon og magnesiumstearat.

-Filmdrasjeringen inneholder delvis hydrolysert polyvinylalkohol, talkum, makrogol, soyalecitin, gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), titandioksid (E171).

Hvordan Entacapone Orion ser ut og innholdet i pakningen

Entacapone Orion 200 mg filmdrasjerte tabletter er brunoransje, ovale tabletter med ”COMT” inngravert på den ene siden. Tablettene leveres i flasker, og det er fire forskjellige pakningsstørrelser (flasker med 30, 60, 100 eller 175 tabletter). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orion Corporation

UAB Orion Pharma

Tél./Tel: +358 10 4261

Tel: +370 5 276 9499

България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Česká republika

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: +372 6 616 863

Ελλάδα

ORION PHARMA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε Tηλ: + 30 210 9803355

España

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

France

Orion Corporation

Tél.: +358 10 4261

Hrvatska

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Orion Corporation Tηλ: +358 10 4261

Latvija

JSC Olainfarm

Tel: +371 67 45 55 63

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél./Tel: +358 10 4261

Magyarország

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Pharma AS

Tlf.: +47 40 00 42 10

Österreich

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 8333177, 8321036

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda

Tel: +351 21 924 9910/17

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Slovenská republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tel: +44 1635 520 300

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter