Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Entacapone Teva (entacapone) – Pakningsvedlegg - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEntacapone Teva
ATC-kodeN04BX02
Stoffentacapone
ProdusentTeva Pharma B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Entacapone Teva 200 mg tabletter, filmdrasjerte entakapon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Entacapone Teva er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Entacapone Teva

3.Hvordan du bruker Entacapone Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Entacapone Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Entacapone Teva er og hva det brukes mot

Entacapone Teva-tabletter inneholder entakapon og brukes sammen med levodopa til behandling av Parkinsons sykdom. Entacapone Teva hjelper levodopa med å dempe symptomene ved Parkinsons sykdom. Entacapone Teva demper ikke symptomene ved Parkinsons sykdom med mindre det tas sammen med levodopa.

2. Hva du må vite før du bruker Entacapone Teva

Bruk IKKE Entacapone Teva

dersom du er allergisk overfor entakapon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

hvis du har svulst i binyrene (kjent som feokromocytom. Dette kan øke risikoen for å få svært høyt blodtrykk).

hvis du bruker visse legemidler mot depresjon. (Spør legen din eller på apoteket om legemidlet du tar for depresjon kan brukes samtidig med Entacapone Teva.)

hvis du har leversykdom.

hvis du noen gang har opplevd en sjelden reaksjon kalt nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Se pkt. 4 Mulige bivirkninger for beskrivelse av NMS.

hvis du noen gang har hatt en sjelden muskellidelse kalt rabdomyolyse, som ikke var forårsaket av en skade.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Entacapone Teva:

Snakk med legen din dersom noe av følgende gjelder deg:

dersom du noen gang har hatt hjerteinfarkt eller andre hjertesykdommer

dersom du bruker legemidler som kan føre til svimmelhet eller ørhet (lavt blodtrykk) når du reiser deg fra en stol eller seng.

dersom du opplever vedvarende diaré. Rådfør deg med lege siden det kan være tegn på betennelse i tarmen.

dersom du opplever diaré anbefales det at vekten din overvåkes for å unngå et mulig stort vekttap.

dersom du opplever stadig nedsatt matlyst, kraftløshet, utmattethet og vekttap i løpet av kort tid, bør lege kontaktes og en generell medisinsk undersøkelse bør gjennomføres som omfatter en kontroll av leverfunksjonen din.

Kontakt lege dersom du eller familien din/omsorgsyter merker at du utvikler lyst eller begjær for en oppførsel som er uvanlig for deg eller at du ikke kan motstå impulsivitet, driv eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Denne atferden kalles impulskontrollforstyrrelser og kan inkludere spilleavhengighet, overdreven spising eller forbruk, en unormalt høy seksualdrift eller en opptatthet med en økning i seksuelle tanker eller følelser. Legen din kan ha behov for å vurdere behandlingen din.

Siden Entacapone Teva-tablettene tas sammen med andre legemidler med levodopa, bør du også lese pakningsvedleggene for disse legemidlene nøye.

Når du starter behandling med Entacapone Teva, så kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom. Følg alltid legens anvisninger.

Nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en alvorlig, men sjelden bivirkning ved bruk av enkelte legemidler og kan forekomme når behandling med Entacapone Teva og andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom, plutselig avbrytes eller dosen plutselig reduseres. For beskrivelse av NMS, se pkt. 4 Mulige bivirkninger. Legen din kan anbefale gradvis reduksjon av behandlingen med Entacapone Teva og andre legemidler som brukes i behandling av Parkinsons sykdom.

Samtidig bruk av Entacapone Teva og levodopa kan føre til sløvhet og at du noen ganger plutselig faller i søvn. Hvis dette skjer må du ikke kjøre eller bruke maskiner (se ”Kjøring og bruk av maskiner”).

Andre legemidler og Entacapone Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Du bør spesielt informere legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:

rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metyldopa, apomorfin

legemidler til behandling av depresjon inkludert desipramin, maprotilin, venlafaksin, paroksetin

warfarin (blodfortynnende legemiddel)

jerntilskudd. Entacapone Teva kan gjøre det vanskeligere for deg å fordøye jern. Du bør derfor ikke ta Entacapone Teva og jerntilskudd samtidig. Etter at du har tatt ett av preparatene skal du vente minst 2-3 timer før du tar det andre.

Graviditet, amming og fertilitet

Entacapone Teva skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Entacapone Teva kan sammen med levodopa forårsake blodtrykksfall, og du kan oppleve å bli ør eller svimmel. Dette må du være spesielt oppmerksom på når du kjører eller når du bruker verktøy eller maskiner.

I tillegg kan Entacapone Teva sammen med levodopa forårsake sterk søvnighet, eller du kan oppleve plutselig å falle i søvn. Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du opplever disse bivirkningene.

3.Hvordan du bruker Entacapone Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Entacapone Teva tas sammen med legemidler som inneholder levodopa (preparater med enten levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid). Du kan også bruke andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom samtidig.

Den anbefalte dosen for Entacapone Teva er 1 tablett (200 mg) sammen med hver levodopadose. Maksimal anbefalt dose er 10 tabletter daglig, dvs. 2000 mg Entacapone Teva.

Dersom du får dialysebehandling på grunn av nyresvikt, kan det hende at legen din ber deg om å forlenge tiden mellom hver dose.

Bruk hos barn og ungdom

Bruk av Entacapone Teva til barn anbefales ikke, fordi erfaring med bruk av Entacapone Teva til pasienter under 18 år er begrenset.

Dersom du tar for mye av Entacapone Teva

I tilfelle av en overdose, kontakt umiddelbart lege, apotek eller sykehus.

Dersom du har glemt å ta Entacapone Teva

Dersom du glemmer å ta Entacapone Teva-tabletten sammen med levodopadosen, skal du fortsette behandlingen ved å ta den neste Entacapone Teva-tabletten sammen med den neste levodopadosen.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Entacapone Teva

Du må ikke slutte å ta Entacapone Teva før legen din gir beskjed om det.

Når behandlingen avsluttes kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som du bruker til behandling av Parkinsons sykdom. Plutselig stopp i behandlingen med Entacapone Teva og andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom kan gi uønskede bivirkninger. Se pkt. 2 Advarsler og forsiktighetsregler.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene forårsaket av Entacapone Teva er vanligvis milde til moderate.

Noen av bivirkningene er ofte forårsaket av den økte effekten av levodopabehandling og er mest vanlig i starten av behandlingen. Dersom du opplever slike bivirkninger i starten av behandlingen med Entacapone Teva, bør du kontakte legen din. Det kan hende det er nødvendig å justere din daglige dose med levodopa.

Svært vanlige (kan berøre mer enn 1 av 10 personer):

Ufrivillige bevegelser og vanskeligheter i utføring av frivillige bevegelser (dyskinesier)

kvalme

rødbrun misfarging av urin som er helt ufarlig

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 personer):

Overdrevne bevegelser (hyperkinesier), forverring av symptomer ved Parkinsons sykdom, langvarige muskelkramper (dystoni)

oppkast, diaré, magesmerter, forstoppelse, munntørrhet

svimmelhet, tretthet, økt svetting, fall

hallusinasjoner (se/høre/føle/lukte ting som egentlig ikke er tilstede), søvnløshet, livaktige drømmer og forvirring

episoder med hjerte- eller karsykdommer (f.eks. brystsmerte)

Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 personer):

Hjerteinfarkt

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 personer):

Utslett

unormale leverfunksjonsverdier

Svært sjeldne (kan berøre opptil 1 av 10 000 personer):

Opphisselse

nedsatt appetitt, vekttap

elveblest

Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):

Betennelse i tarmen (kolitt), leverbetennelse (hepatitt) med gulfarging av hud og det hvite i øynene

misfarging av hud, hår, skjegg og negler

Når Entacapone Teva gis i store doser:

Ved doser på 1400-2000 mg daglig er følgende bivirkninger mer vanlige:

Ufrivillige bevegelser

kvalme

magesmerter

Andre viktige bivirkninger som kan forekomme:

Entacapone Teva som tas samtidig med levodopa kan i sjeldne tilfeller gjøre deg svært døsig i løpet av dagen og det kan føre til at du plutselig faller i søvn

Nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en sjelden, alvorlig reaksjon på legemidler som brukes ved behandling av sykdommer i nervesystemet. Det karakteriseres ved stivhet, muskelvridninger, skjelvinger, opphisselse og forvirring, koma, høy kroppstemperatur, økt hjerterytme og ustabilt blodtrykk.

en sjelden, alvorlig muskelsykdom (rabdomyolyse) som forårsaker smerte, ømhet og muskelsvakhet og som kan føre til nyreproblemer

Du kan oppleve følgende bivirkninger:

Manglende evne til å motstå fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan omfatte:

sterk trang til overdreven spilling/gambling til tross for personlige og familiære konsekvenser

forandret eller økt seksuell interesse og oppførsel av signifikant bekymring for deg eller andre, for eksempel, en økt seksuell lyst

ukontrollert overdreven shopping eller forbruk.

overspising (spise store mengder mat på kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn normalt og mer enn nødvendig for å dempe sulten din)

Kontakt lege dersom du opplever noen av disse oppførselene; de vil diskutere måter for å håndtere eller redusere symptomene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Entacapone Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på tablettbeholderen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Entacapone Teva

-Virkestoff er entakapon. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg entakapon.

-Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er mikrokrystallinsk cellulose, povidon, pregelatinisert stivelse, magnesiumstearat og filmdrasjeringen inneholder poly(vinylalkohol), talkum, titandioksid (E171), makrogol, gult jernoksid (E172), lecitin (soya), rødt jernoksid (E172).

Hvordan Entacapone Teva ser ut og innholdet i pakningen

Entacapone Teva filmdrasjerte tabletter er lysebrune, bikonvekse, ellipseformede, ca. 18 mm lange og 10 mm brede, preget med ”E200” på en side og slett på den andre siden.

Entacapone Teva finnes i HDPE-tablettbeholdere med polypropylenskrukorker med tørkemiddel som inneholder 30, 60, 100 eller 175 filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelse

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Tilvirker

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG,

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Nederland

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov, Tsjekkia

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546, Krakow, Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tel/Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L

Irlanda

 

 

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 351 834 0

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

Tlf: : +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: + 37167323666

Tel: +(44) 1977 628 500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert MM/ÅÅÅÅ

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter