Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Entyvio (vedolizumab) – Merking - L04AA

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEntyvio
ATC-kodeL04AA
Stoffvedolizumab
ProdusentTakeda Pharma A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Entyvio 300 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning vedolizumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 300 mg vedolizumab.

Etter rekonstituering inneholder hver ml 60 mg vedolizumab.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Sakkarose, L-histidin, L-histidinmonohydroklorid, L-argininhydroklorid, polysorbat 80.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til intravenøs bruk etter rekonstituering og fortynning.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/923/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASSETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Entyvio 300 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning vedolizumab

Til intravenøs bruk etter rekonstituering og fortynning

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Til intravenøs bruk etter rekonstituering og fortynning

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

300 mg

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter