Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Merking - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEnurev Breezhaler
ATC-kodeR03BB06
Stoffglycopyrronium bromide
ProdusentNovartis Europharm Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG TIL ENKELTPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel glykopyrronium (som glykopyrroniumbromid)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av glykopyrronium avgitt er

44mikrogram.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

6 x 1 kapsler + 1 inhalator

10 x 1 kapsler + 1 inhalator

12 x 1 kapsler + 1 inhalator

30 x 1 kapsler + 1 inhalator

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk til inhalasjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i den originale blisteren for å beskytte mot fuktighet. Kapslene tas kun ut av blisteren rett før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/789/001

6 kapsler + 1 inhalator

 

EU/1/12/789/007

 

10 kapsler + 1 inhalator

 

EU/1/12/789/002

 

12 kapsler + 1 inhalator

EU/1/12/789/003

 

30 kapsler + 1 inhalator

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Enurev Breezhaler

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG TIL MULTIPAKNING (INKLUDERT BLÅ BOKS)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel glykopyrronium (som glykopyrroniumbromid)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av glykopyrronium avgitt er 44 mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Multipakning: 90 kapsler (3 pakninger á 30 x 1) + 3 inhalatorer.

Multipakning: 96 kapsler (4 pakninger á 24 x 1) + 4 inhalatorer.

Multipakning: 150 kapsler (15 pakninger á 10 x 1) + 15 inhalatorer.

Multipakning: 150 kapsler (25 pakninger á 6 x 1) + 25 inhalatorer.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i den originale blisteren for å beskytte mot fuktighet. Kapslene tas kun ut av blisteren rett før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/12/789/004

Multipakning inneholdende 3 pakninger (30 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

EU/1/12/789/005

 

Multipakning

inneholdende 4 pakninger (24 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

Multipakning

 

 

 

EU/1/12/789/008

inneholdende 15 pakninger (10 kapsler +

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/12/789/006

 

Multipakning

inneholdende 25 pakninger (6 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Enurev Breezhaler

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG TIL MULTIPAKNING (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel glykopyrronium (som glykopyrroniumbromid)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av glykopyrronium avgitt er

44mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

30 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 24 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 10 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 6 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i den originale blisteren for å beskytte mot fuktighet. Kapslene tas kun ut av blisteren rett før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/12/789/004

Multipakning inneholdende 3 pakninger (30 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

EU/1/12/789/005

 

Multipakning

inneholdende 4 pakninger (24 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

Multipakning

 

 

 

EU/1/12/789/008

inneholdende 15 pakninger (10 kapsler +

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/12/789/006

 

Multipakning

inneholdende 25 pakninger (6 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Enurev Breezhaler

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INNVENDIG LOKK PÅ ENKELPAKNINGENS YTTERKARTONG OG INDRE KARTONG TIL MULTIPAKNINGEN

1.ANNET

Ikke trykk kapselen gjennom foilen.

(1) Riv langs perforeringene, (2) deretter fjern beskyttelseslaget og (3) fjern kapselen. Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Enurev Breezhaler 44 mikrog inhalasjonspulver glykopyrronium

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kun til inhalasjon

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter