Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Pakningsvedlegg - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEnurev Breezhaler
ATC-kodeR03BB06
Stoffglycopyrronium bromide
ProdusentNovartis Europharm Ltd

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel glykopyrronium

(som glykopyrroniumbromid)

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Enurev Breezhaler er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du brukerEnurev Breezhaler

3.Hvordan du bruker Enurev Breezhaler

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Enurev Breezhaler

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Enurev Breezhaler er og hva det brukes mot

Hva Enurev Breezhaler er

Dette legemidlet inneholder virkestoffet glykopyrroniumbromid som tilhører en gruppe legemidler kalt bronkodilatorer.

Hva Enurev Breezhaler brukes mot

Dette legemidlet brukes for å gjøre det lettere å puste forvoksne pasienter med pustevansker på grunn av lungesykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Ved KOLS strammes musklene rundt luftveiene. Dette gjør det vanskelig å puste. Dette legemidlet motvirker strammingen av musklene i lungene og gjør det lettere å få luften inn og ut av lungene.

Bruk av dette legemidlet én gang daglig vil bidra til å redusere effektene av KOLS i din hverdag.

2. Hva du må vite før du brukerEnurev Breezhaler

Bruk ikke Enurev Breezhaler

-dersom du er allergisk overfor glykopyrroniumbromid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Enurev Breezhaler, dersom noe av det følgende gjelder deg:

-du har problemer med nyrene.

-du har en øyelidelse kalt trangvinkelglaukom.

-du har problemer med å urinere.

Under behandling med Enurev Breezhaler, stopp å bruke legemidlet og si ifra til legen din umiddelbart:

-hvis du opplever tetthet i brystet, hoste, pipende pust eller kortpustethet umiddelbart etter bruk av Enurev Breezhaler (tegn på bronkospasme).

-hvis du opplever vanskeligheter med å puste eller svelge, hevelse i tunge, lepper eller ansikt, hudutslett, kløe og elveblest (tegn på en allergisk reaksjon).

-hvis du opplever smerter eller ubehag i øynene, midlertidig sløret syn, regnbuesyn eller fargede bilder i sammenheng med røde øyne. Dette kan være tegn på akutt trangvinkelglaukom.

Enurev Breezhaler brukes som vedlikeholdsbehandling for din KOLS. Bruk ikke dette legemidlet til behandling av brått innsettende kortpustethet eller pipende pust.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Enurev Breezhaler

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer legemidler som ligner Enurev Breezhaler brukt mot din lungesykdom, slik som ipratropium, oxitropium eller tiotropium (kalt antikolinergika).

Ingen spesifikke bivirkninger har blitt rapportert nårEnurev Breezhaler har blitt brukt samtidig med andre legemidler som brukes til behandling av KOLS slik som lindrende inhalatorer (f.eks. salbutamol), metylxantiner (f.eks. teofyllin) og/eller orale og inhalerte steroider (f.eks. prednisolon).

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Det er ingen data for bruk avdette legemidlet hos gravide kvinner og det er ikke kjent om virkestoffet i dette legemidlet går over i brystmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er lite sannsynlig at dette legemidlet påvirker din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

Enurev Breezhaler inneholder laktose

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Enurev Breezhaler

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye Enurev Breezhaler som skal brukes

Den vanlige dosen er å inhalere innholdet i én kapsel hver dag.

Du trenger kun å inhalere dette legemidlet én gang daglig siden virkningen varer i 24timer. Ikke bruk mer enn det legen sier du skal bruke.

Eldre

Er du 75 år eller eldre kan du bruke den samme dosen av dette legemidlet som andre voksne.

Når skal du inhalereEnurev Breezhaler

Bruk dette legemidlet til samme tid hver dag. Det vil også hjelpe deg å huske å ta den.

Du kan inhalere dette legemidlet uavhengig av mat og drikke.

Hvordan inhalere Enurev Breezhaler

-I denne pakningen finner du en inhalator og kapsler (i blistere) som inneholder medisinen som inhalasjonspulver. Bruk kun kapslene sammen med inhalatoren vedlagt i denne pakningen (Enurev Breezhaler inhalator). Kapslene skal være i blisteret til du skal bruke dem.

-Ikke trykk kapselen gjennom foilen.

-Når du starter på en ny pakning, brukEnurev Breezhaler inhalatoren som følger med i pakningen.

-Kast inhalatoren etter 30 dagers bruk.

-Kapslene må ikke svelges.

-Les instruksjonen i slutten av dette pakningsvedlegget for mer informasjon om hvordan inhalatoren brukes.

Dersom du tar for mye avEnurev Breezhaler

Hvis du har inhalert for mye av dette legemidlet eller noen andre har brukt kapslene dine, si ifratil legen din umiddelbart eller gå til nærmeste akuttmottak. Vis Enurev Breezhaler pakningen. Medisinsk tilsyn kan være nødvendig.

Dersom du har glemt å ta Enurev Breezhaler

Dersom du glemmer å inhalere en dose, inhaler én dose snarest. Du må imidlertid ikke inhalere to doser på samme dag. Ta den neste dosen som normalt.

Hvor lenge skal behandling med Enurev Breezhaler fortsette

-Fortsett å bruke dette legemidlet så lenge legen din sier det.

-KOLS er en kronisk sykdom og du skal brukedette legemidlet hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.

Dersom du har spørsmål om hvor lenge du skal fortsette behandling meddette legemidlet, snakk med legen din eller apoteket.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige men er mindre vanlige

(kan forekomme hos inntil 1 til 100 pasienter)

Uregelmessige hjerteslag

Høye sukkernivåer i blodet (hyperglykemi: typiske symptomer inkluderer overdreven tørste eller sult og hyppig urinering)

Utslett, kløe, elveblest, vanskeligheter med å puste eller svelge, svimmelhet (mulige tegn på en allergisk reaksjon)

Hevelse hovedsakelig i tungen, leppene, ansiktet eller halsen (mulige tegn på angioødem) Dersom du får noen av disse bivirkningene, si ifra til legen din umiddelbart.

Noen bivirkninger kan være alvorlige, men frekvensen av disse bivirkningene erikke kjent

(frekvens kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data)

Vanskeligheter med å puste med pipende pust eller hoste (tegn på paradoksale bronkospasmer)

Noen bivirkninger er vanlige

(kan forekomme hos inntil 1 til 10 pasienter)

Munntørrhet

Søvnvansker

Rennende eller tett nese, nysing, sår hals

Diaré eller magesmerter

Muskelskjelettsmerter

Noen bivirkninger er mindre vanlige

(kan forekomme hos inntil 1 til 100 pasienter)

Vansker og smerter ved vannlating

Smertefull og hyppig urinering

Hjertebank (palpitasjoner)

Utslett

Nummenhet

Slimhoste

Tannråte

Følelse av trykk eller smerter i kinn og panne

Neseblod

Smerter i armer eller ben

Smerter i muskler, bein eller ledd i brystet

Ubehag i magen etter måltid

Halsirritasjon

Trøtthet

Svakhet

Kløe

Stemmeforandring (heshet)

Kvalme

Oppkast

Noen eldre pasienter over 75 år har opplevd hodepine (frekvens vanlige) og urinveisinfeksjon (frekvens vanlige).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte viadet nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Enurev Breezhaler

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter ”Utløpsdato”/”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i den originale blisterpakningen for å beskytte mot fuktighet. Kapslene tas kun ut av blisteren rett før bruk.

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn til forringelse.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Enurev Breezhaler

-Virkestoff er glykopyrroniumbromid. Hver kapsel inneholder 63 mikrogram av glykopyrroniumbromid (tilsvarende 50 mikrogram glykopyrronium). Den avgitte dosen (dosen som forlater munnstykket på inhalatoren) er tilsvarende 44mikrogram av glykopyrronium.

-Andre innholdsstoffer i inhalasjonspulveret er laktosemonohydrat og magnesiumstearat.

Hvordan Enurev Breezhaler ser ut og innholdet i pakningen

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler er gjennomsiktige og oransje

inneholdende et hvitt pulver. De har produktkoden ”GPL50” trykt i svart over og firmalogoen () trykt i svart under en svart linje.

Hver pakke inneholder en inhalator, sammen med kapsler i blistere. Hvert blisterbrett inneholder enten 6 eller 10 harde kapsler.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelig:

Pakninger inneholdende 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 eller 30 x 1 harde kapsler, sammen med 1 inhalator.

Multipakninger inneholdende 90 harde kapsler (3 pakninger á 30 x 1) og 3 inhalatorer. Multipakninger inneholdende 96 harde kapsler (4 pakninger á 24 x 1) og 4 inhalatorer. Multipakninger inneholdende 150 harde kapsler (15 pakninger á 10 x 1) og 15 inhalatorer. Multipakninger inneholdende 150 harde kapsler (25 pakninger á 6 x 1) og 25 inhalatorer.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Bulgaria EOOD

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Instruksjoner for bruk av Enurev Breezhalerinhalator

Vennligst les følgende instruksjoner nøye for å lære hvordan du skal brukedette legemidlet.

Bruk kun Enurev Breezhaler inhalatoren som følger med i denne pakningen. Ikke brukandre inhalatorer til å ta Enurev Breezhaler kapsler, og ikke bruk Enurev Breezhaler inhalatoren til å ta andre legemidler som er kapsler.

Ikke trykk kapselen gjennom folien for å fjerne den fra blisteret.

Når du starter på en ny pakning, bruk kun den nyeEnurev Breezhaler inhalatoren som ligger i pakningen.

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk. Spør på apoteket hvordan medisiner og inhalatorer som ikke lenger brukes skal kastes.

Ikke svelg kapslene. Pulveret i kapslene skal inhaleres.

Pakningen med Enurev Breezhaler

Hver pakning med Enurev Breezhaler inneholder:

-en Enurev Breezhaler inhalator

-ett eller flere blisterbrett, som hver inneholder enten 6 eller 10Enurev Breezhaler kapsler som skal brukes i inhalatoren.

 

 

Munnstykke

Beskyttelseshette

 

 

 

 

 

Filter

Knapp

 

 

Blister

 

 

 

Bunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapselrom

 

 

 

 

 

 

 

Inhalator

Blisterbrett

Inhalatorbunn

Hvordan du bruker inhalatoren

Ta av beskyttelseshetten.

Åpne inhalatoren:

Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren.

Klargjøring av kapsel:

Separer en enkelt blister fra blisterbrettet ved å rive langs perforeringen.

Fjern beskyttelseslaget for å frigjøre kapselen.

Ikke trykk kapselen gjennom foilen.

Fjerning av kapsel:

Kapsler skal alltid lagres i blisterpakningen og skal kun fjernes rett før bruk.

Fjern kapselen fra blisteret med tørre hender. Kapslene må ikke svelges.

Sette inn kapselen:

Legg kapselen i kapselrommet.

Legg aldri kapselen direkte inn i munnstykket.

Lukke inhalatoren:

Lukk inhalatoren til du hører et ”klikk”.

Stikke hull på kapselen:

Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp.

Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang.

Du skal høre et ”klikk” når det stikkes hull på kapselen.

Slipp knappene på siden helt ut.

Pust ut:

Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut.

Ikke blås inn i munnstykket.

Inhalere medisinen:

For å få medisinen langt ned i lungene:

Hold inhalatoren som vist på bildet. Knappene på siden skal holdes mot høyre og venstre. Ikke press på knappene på siden.

Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det.

Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan. Ikke trykk på knappene på siden.

Merk:

Når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Du vil merke en søt smak når medisinen går ned i lungene.

Dersom du ikke hører en surrende lyd:

Kapselen kan sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer:

Åpne inhalatoren forsiktig og løsne kapselen ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på

siden.

Inhaler medisinen igjen ved å gjenta trinn9 og 10.

Hold pusten:

Etter at du har inhalert medisinen:

• Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt mens du tar inhalatoren ut av munnen.

Pust så ut.

Åpne inhalatoren og se om det er noe pulver igjen i kapselen.

Dersom det er pulverigjen i kapselen:

Lukk inhalatoren.

Gjenta trinn 9 til 12.

De fleste vil klare å tømme kapselen med en eller to inhalasjoner.

Tilleggsinformasjon

Noen kan av og til hoste litt rett etter inhalasjon av en medisin. Ikke bli bekymret dersom du gjør det. Så lenge kapselen er tom har du fått i deg nok medisin.

Etter at du har tatt din daglige dose av Enurev

Breezhaler:

Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Kast den tomme kapselen sammen med husholdningsavfallet.

Lukk inhalatoren og sett på beskyttelseshetten.

Ikke oppbevar kapslene i Enurev Breezhaler inhalatoren.

Tilleggsinformasjon

Av og til kan veldig små biter av kapselen komme forbi filteret og inn i munnen din. Dersom dette skjer kan du kjenne disse bitene på tungen. Det er ikke skadelig om disse bitene svelges eller inhaleres. Sannsynligheten for at kapselen ødelegges vil øke dersom kapselen ved et uhell stikkes hull på mer enn én gang (trinn7).

Hvordan inhalatoren rengjøres

Vask aldri inhalatoren med vann. Dersom du skal rengjøre inhalatoren, tørk munnstykket inni og utenpå med en ren, tørr klut som ikke loer for å fjerne pulver. Hold inhalatoren tørr.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter