Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) – Pakningsvedlegg - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEnviage
ATC-kodeC09XA02
Stoffaliskiren
ProdusentNovartis Europharm Ltd.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Enviage 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Enviage er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Enviage

3.Hvordan du bruker Enviage

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Enviage

6.Ytterligere informasjon

1.HVA ENVIAGE ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Enviage tilhører en ny legemiddelklasse som kalles reninhemmere. Enviage hjelper til med å senke høyt blodtrykk. Reninhemmere reduserer mengden angiotensin II som produseres av kroppen. Angiotensin II gjør at blodkarene trekker seg sammen, slik at blodtrykket øker. Når mengden angiotensin II reduseres, slapper blodårene av, og blodtrykket senkes.

Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og blodkarene. Dersom dette pågår over lengre tid, kan blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene skades, noe som kan føre til slag, hjertesvikt, hjerteinfarkt eller nyresvikt. Ved å senke blodtrykket til normalt nivå reduseres risikoen for å utvikle disse sykdommene.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ENVIAGE

Bruk ikke Enviage

-hvis du er allergisk (overfølsom) overfor aliskiren eller et av de andre innholdsstoffene i Enviage. Rådfør deg med lege dersom du tror du kan være allergisk.

-hvis du allerede har opplevd angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge) ved bruk av aliskiren.

-de siste 6 månedene av en graviditet, eller dersom du ammer, se avsnitt om ”Graviditet og amming”.

-hvis du bruker ciklosporin (et legemiddel som brukes ved transplantasjon for å forhindre organavstøtning eller ved andre tilstander, for eksempel reumatoid artritt eller atopisk dermatitt) eller verapamil (et legemiddel brukt for å senke blodtrykket, behandle uregelmessig hjerterytme eller angina pectoris) eller kinidin (et legemiddel brukt for å behandle uregelmessig hjerterytme).

Vis forsiktighet ved bruk av Enviage

-hvis du bruker diuretika (en type legemiddel, også kjent som vanndrivende tabletter, som øker urinproduksjonen).

-hvis du har nedsatt nyrefunksjon.

-hvis du opplever angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge).

Informer legen din før du bruker Enviage dersom noe av dette gjelder for deg.

Bruk av Enviage hos barn og ungdom anbefales ikke.

Det foreligger ingen spesielle doseanbefalinger for pasienter i alderen 65 år eller eldre.

Bruk av andre legemidler sammen med Enviage

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Legen din kan være nødt til å endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler dersom du bruker et av de følgende legemidlene:

-legemidler som øker mengden av kalium i blodet ditt. Disse inkluderer kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd.

-furosemid, et legemiddel av typen som kalles diuretika, eller vanndrivende tabletter, som brukes til å øke urinproduksjonen.

-ketokonazol, et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner.

-enkelte typer smertestillende som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs).

Inntak av Enviage sammen med mat og drikke

Du bør ta Enviage én gang daglig sammen med et lett måltid, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Du bør ikke ta Enviage sammen med grapefruktjuice.

Graviditet og amming

Du må ikke ta Enviage hvis du er gravid. Det er viktig at du snakker med legen din umiddelbart dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du må ikke amme mens du tar Enviage.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan føle deg svimmel, og det kan påvirke konsentrasjonsevnen din. Før du kjører, bruker maskiner eller utfører andre oppmerksomhetskrevende aktiviteter må du være sikker på at du vet hvordan du reagerer på effekten av Enviage.

3.HVORDAN DU BRUKER ENVIAGE

Bruk alltid Enviage slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Personer som har høyt blodtrykk vil ofte ikke merke noen symptomer på problemet. Mange føler seg helt normale. Det er viktig at du tar dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg for å oppnå best mulig resultat og redusere risikoen for bivirkninger. Hold dine avtaler med legen selv om du føler deg frisk.

Den vanlige startdosen er en tablett på 150 mg én gang daglig.

Avhengig av hvordan du responderer på behandlingen kan det hende legen vil forskrive en høyere dose, en tablett på 300 mg én gang daglig. Legen kan forskrive Enviage sammen med andre legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk.

Administrasjonsmåte

Det anbefales at du tar tablettene sammen med litt vann. Du bør ta Enviage én gang daglig sammen med et lett måltid, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Du bør ikke ta Enviage sammen med grapefruktjuice.

Dersom du tar for mye av Enviage

Dersom du ved et uhell har tatt for mange Enviage-tabletter må du oppsøke lege umiddelbart. Du kan ha behov for medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Enviage

Dersom du glemmer å ta en dose Enviage skal du ta den så snart du husker det, og deretter ta neste dose til vanlig tid. Dersom det nærmer seg tiden for den neste dosen skal du derimot ta den neste tabletten til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4.MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Enviage forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter): Diaré.

Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Hudutslett.

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge).

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Nyreproblemer.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5.HVORDAN DU OPPBEVARER ENVIAGE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Enviage etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Enviage

-Virkestoff er aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

-Andre innholdsstoffer er krysspovidon, hypromellose, magnesiumstearat, makrogol, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloidal vannfri silika, talkum, titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172), rød jernoksid (E 172).

Hvordan Enviage ser ut og innholdet i pakningen

Enviage 150 mg filmdrasjerte tabletter er lyserosa, bikonvekse, runde tabletter merket med ”IL” på en side og ”NVR” på den andre siden.

Enviage er tilgjengelig i pakninger inneholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Pakninger inneholdende 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelige i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Malta

Novartis s.r.o.

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Nederland

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Norge

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Österreich

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 550 8888

España

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel: +351 21 000 8600

France

România

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Sverige

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

 

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Enviage 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Enviage er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Enviage

3.Hvordan du bruker Enviage

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Enviage

6.Ytterligere informasjon

1. HVA ENVIAGE ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Enviage tilhører en ny legemiddelklasse som kalles reninhemmere. Enviage hjelper til med å senke høyt blodtrykk. Reninhemmere reduserer mengden angiotensin II som produseres av kroppen. Angiotensin II gjør at blodkarene trekker seg sammen, slik at blodtrykket øker. Når mengden angiotensin II reduseres, slapper blodårene av, og blodtrykket senkes.

Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og blodkarene. Dersom dette pågår over lengre tid, kan blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene skades, noe som kan føre til slag, hjertesvikt, hjerteinfarkt eller nyresvikt. Ved å senke blodtrykket til normalt nivå reduseres risikoen for å utvikle disse sykdommene.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ENVIAGE

Bruk ikke Enviage

-hvis du er allergisk (overfølsom) overfor aliskiren eller et av de andre innholdsstoffene i Enviage. Rådfør deg med lege dersom du tror du kan være allergisk.

-hvis du allerede har opplevd angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge) ved bruk av aliskiren.

-de siste 6 månedene av en graviditet, eller dersom du ammer, se avsnitt om ”Graviditet og amming”.

-hvis du bruker ciklosporin (et legemiddel som brukes ved transplantasjon for å forhindre organavstøtning eller ved andre tilstander, for eksempel reumatoid artritt eller atopisk dermatitt) eller verapamil (et legemiddel brukt for å senke blodtrykket, behandle uregelmessig hjerterytme eller angina pectoris) eller kinidin (et legemiddel brukt for å behandle uregelmessig hjerterytme).

Vis forsiktighet ved bruk av Enviage

-hvis du bruker diuretika (en type legemiddel, også kjent som vanndrivende tabletter, som øker urinproduksjonen).

-hvis du har nedsatt nyrefunksjon.

-hvis du opplever angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge).

Informer legen din før du bruker Enviage dersom noe av dette gjelder for deg.

Bruk av Enviage hos barn og ungdom anbefales ikke.

Det foreligger ingen spesielle doseanbefalinger for pasienter i alderen 65 år eller eldre.

Bruk av andre legemidler sammen med Enviage

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Legen din kan være nødt til å endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler dersom du bruker et av de følgende legemidlene:

-legemidler som øker mengden av kalium i blodet ditt. Disse inkluderer kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd.

-furosemid, et legemiddel av typen som kalles diuretika, eller vanndrivende tabletter, som brukes til å øke urinproduksjonen.

-ketokonazol, et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner.

-enkelte typer smertestillende som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs).

Inntak av Enviage sammen med mat og drikke

Du bør ta Enviage én gang daglig sammen med et lett måltid, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Du bør ikke ta Enviage sammen med grapefruktjuice.

Graviditet og amming

Du må ikke ta Enviage hvis du er gravid. Det er viktig at du snakker med legen din umiddelbart dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du må ikke amme mens du tar Enviage.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan føle deg svimmel, og det kan påvirke konsentrasjonsevnen din. Før du kjører, bruker maskiner eller utfører andre oppmerksomhetskrevende aktiviteter må du være sikker på at du vet hvordan du reagerer på effekten av Enviage.

3. HVORDAN DU BRUKER ENVIAGE

Bruk alltid Enviage slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Personer som har høyt blodtrykk vil ofte ikke merke noen symptomer på problemet. Mange føler seg helt normale. Det er viktig at du tar dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg for å oppnå best mulig resultat og redusere risikoen for bivirkninger. Hold dine avtaler med legen selv om du føler deg frisk.

Den vanlige startdosen er en tablett på 150 mg én gang daglig.

Avhengig av hvordan du responderer på behandlingen kan det hende legen vil forskrive en høyere dose, en tablett på 300 mg én gang daglig. Legen kan forskrive Enviage sammen med andre legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk.

Administrasjonsmåte

Det anbefales at du tar tablettene sammen med litt vann. Du bør ta Enviage én gang daglig sammen med et lett måltid, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Du bør ikke ta Enviage sammen med grapefruktjuice.

Dersom du tar for mye av Enviage

Dersom du ved et uhell har tatt for mange Enviage-tabletter må du oppsøke lege umiddelbart. Du kan ha behov for medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Enviage

Dersom du glemmer å ta en dose Enviage skal du ta den så snart du husker det, og deretter ta neste dose til vanlig tid. Dersom det nærmer seg tiden for den neste dosen skal du derimot ta den neste tabletten til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Enviage forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter): Diaré.

Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Hudutslett.

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge).

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Nyreproblemer.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER ENVIAGE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Enviage etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Enviage

-Virkestoff er aliskiren 300 mg (som hemifumarat).

-Andre innholdsstoffer er krysspovidon, hypromellose, magnesiumstearat, makrogol, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloidal vannfri silika, talkum, titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172), rød jernoksid (E 172).

Hvordan Enviage ser ut og innholdet i pakningen

Enviage 300 mg filmdrasjerte tabletter er lyserøde, bikonvekse, ovale tabletter merket med ”IU” på en side og ”NVR” på den andre siden.

Enviage er tilgjengelig i pakninger inneholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Pakninger inneholdende 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelige i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Malta

Novartis s.r.o.

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Nederland

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Norge

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Österreich

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 550 8888

España

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel: +351 21 000 8600

France

România

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Sverige

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter