Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esmya (ulipristal acetate) – Merking - G03XB02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEsmya
ATC-kodeG03XB02
Stoffulipristal acetate
ProdusentGedeon Richter Ltd.  

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Esmya 5 mg tabletter ulipristalacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg ulipristalacetat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 tabletter

30 tabletter

84 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterne i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungarn

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/750/001 28 tabletter

EU/1/12/750/002 84 tabletter

EU/1/12/750/003 30 tabletter

EU/1/12/750/004 28 tabletter

EU/1/12/750/005 84 tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Esmya

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Esmya 5 mg tabletter ulipristalacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter