Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Merking - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEvicel
ATC-kodeB02BC
Stoffhuman fibrinogen / human thrombin
ProdusentOmrix Biopharmaceuticals N. V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 2 hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

Evicel oppløsninger til vevslim

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Oppløsninger til vevslim.

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 1 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 1 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 2 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 2 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 5 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 5 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Humant fibrinogen: argininhydroklorid, glysin, natriumklorid, natriumsitrat, kalsiumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Humant trombin: kalsiumklorid, humant albumin, mannitol, natriumacetat, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oppløsninger til vevslim.

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 1 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 1 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 2 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 2 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

Inneholder følgende aktive stoffer:

Komponent 1: 1 hetteglass med 5 ml humant koagulerbart protein (50–90 mg/ml) Komponent 2: 1 hetteglass med 5 ml humant trombin (800–1200 IE/ml).

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruk på skadet område. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Må ikke brukes intravaskulært.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar stående.

Må ikke fryses igjen etter tining.

Oppbevares i ytteremballasjen ved -18 °C eller kaldere for å beskytte mot lys. Etter tining oppbevares uåpnede hetteglass i ytteremballasjen ved 2–8 °C i opptil 30 dager, med start:

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett til hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Humant fibrinogen:

Evicel oppløsninger til vevslim

Komponent 1: Humant koagulerbart protein 50–90 mg/ml

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Bruk på skadet område.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1ml

2ml

5ml

6.ANNET

Skal brukes som et to-komponent-produkt sammen med utstyret som følger med.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett til hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Humant trombin:

Evicel oppløsninger til vevslim

Komponent 2: Humant trombin 800–1200 IE/ml

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Bruk på skadet område.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1ml

2ml

5ml

6. ANNET

Skal brukes som et to-komponent-produkt sammen med utstyret som følger med.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter