Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Merking - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEvra
ATC-kodeG03AA13
Stoffnorelgestromin / ethinyl estradiol
ProdusentJanssen-Cilag International NV

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster norelgestromin/etinyløstradiol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 plaster à 20 cm2 inneholder: 6 mg norelgestromin og 600 mikrogram etinyløstradiol

1 plaster avgir: 203 mikrogram norelgestromin og 33,9 mikrogram etinyløstradiol pr. 24 timer

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Bakre lag: ytre lag av farget polyetylen med lav tetthet, indre lag av polyester.

Midterste lag: polyisobutylen/polybuten-klebemiddel, krysspovidon, lauryllaktat, uvevd polyesterstoff. Tredje lag: film av polyetylentereftalat (PET), belegg av polydimetylsiloksan.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

3 depotplastre

9 depotplastre

18 depotplastre

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Transdermal bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Brukte eller ubrukte plastre må ikke skylles ned i toalettet. Les vedlagte pakningsvedlegg for destruksjon.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International N.V.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse, Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/223/001: 3 depotplastre

EU/1/02/223/002: 9 depotplastre

EU/1/02/223/003: 18 depotplastre

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

evra

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ DOSEPOSE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster norelgestromin/etinyløstradiol

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Transdermal bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Inneholder 1 depotplaster

6.ANNET

”Huskelapper”

Sett disse klistremerkene på kalenderen din så husker du når du skal skifte depotplasteret

 

 

 

Denne syklusen

Neste syklus

Første

Andre

Tredje

Fjerne plasteret

Første

plaster

plaster

plaster

 

plaster

(Uke 1)

(Uke 2)

(Uke 3)

Skaffe nytt

 

 

 

 

plaster

 

Til forsegling av brukt plaster

TIL FORSEGLING AV BRUKT PLASTER

Håndtering av brukt plaster:

1.Brukt plaster festes slik at den klebrige siden dekker det mørke området

2.Fjern beskyttelsespapiret

3.Lim igjen folien

4.Kastes i husholdningsavfall

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter