Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Preparatomtale - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnellaOne
ATC-kodeG03AD02
Stoffulipristal
ProdusentLaboratoire HRA Pharma

1.LEGEMIDLETS NAVN

ellaOne 30 mg tablett

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En tablett inneholder 30 mg ulipristalacetat.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hver tablett inneholder 237 mg laktose (som monohydrat).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.6.1

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett

Hvit til kremgul marmorert, rund, buet tablett preget med koden “еllа” på begge sider

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Nødprevensjon innen 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Behandlingen består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig, men ikke senere enn 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

ellaOne kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen.

Ved eventuelt oppkast i løpet av 3 timer etter inntak av ellaOne bør ny tablett tas.

Hvis menstruasjonen er forsinket eller ved symptomer på graviditet, skal graviditeten være avkreftet før administrasjon av ellaOne.

Spesielle populasjoner

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering nødvendig.

Nedsatt leverfunksjon:

I mangel på spesifikke studier kan det ikke gis alternative doseanbefalinger for ellaOne.

Alvorlig leversvikt:

I mangel på spesifikke studier frarådes bruk av ellaOne.

Pediatrisk populasjon:

Det er ikke relevant å bruke ellaOne hos barn under pubertetsalderen ved indikasjonen nødprevensjon.

Ungdom: ellaOne egner seg for alle kvinner i fertil alder, også ungdommer. Det er ikke påvist noen forskjell i sikkerhet eller effektivitet sammenliknet med voksne kvinner på 18 år eller eldre (se pkt. 5.1).

Administrasjonsmåte

Oral

Tabletten kan tas med eller uten mat.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

ellaOne skal bare brukes leilighetsvis. Den må aldri erstatte vanlig prevensjon. I alle tilfeller bør kvinner rådes til å anvende fast prevensjon.

ellaOne skal ikke brukes under svangerskap og skal ikke tas av kvinner med antatt eller kjent graviditet. Men ellaOne kan ikke avbryte et eksisterende svangerskap (se pkt. 4.6).

ellaOne hindrer ikke graviditet i alle tilfeller.

Hvis den neste menstruasjonen er mer enn 7 dager forsinket, hvis menstruasjonen er unormal eller ved symptomer som tyder på graviditet eller hvis du er i tvil, må det tas en graviditetsprøve. Som med ethvert svangerskap må man vurdere muligheten for ektopisk svangerskap. Det er viktig å være klar over at livmorsblødninger ikke utelukker ektopisk svangerskap. Kvinner som blir gravide etter å ha tatt ellaOne må ta kontakt med lege (se punkt 4.6).

ellaOne hemmer eller forsinker eggløsningen (se punkt 5.1). Hvis eggløsningen har skjedd allerede, er ikke ellaOne effektiv lenger. Tidspunktet for eggløsningen er uforutsigelig og derfor må ellaOne tas så fort som mulig etter ubeskyttet samleie.

Det er ingen data tilgjengelig om virkningen av ellaOne tatt mer enn 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie.

Begrensede og ikke entydige data tyder på at effekten av ellaOne kan reduseres med økende kroppsvekt eller kroppsmasseindeks (BMI) (se punkt 5.1). Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie, uansett kroppsvekt eller BMI.

Etter inntak av ellaOne kan menstruasjonsperiodene iblant starte noen dager tidligere eller senere enn forventet. Hos rundt 7 % av kvinnene starter menstruasjonsperiodene mer enn 7 dager tidligere enn forventet. 18,5 % av kvinnene hadde en forsinkelse på mer enn 7 dager, og 4 % av forsinkelsene var mer enn 20 dager.

Samtidig bruk av ulipristalacetat med nødprevensjon som inneholder levonorgestrel, anbefales ikke (se pkt.4.5).

Prevensjon etter bruk av ellaOne

ellaOne er nødprevensjon som reduserer risikoen for graviditet etter ubeskyttet samleie, men ikke gir noen beskyttelse hvis man har samleie igjen etterpå. Derfor bør kvinner som har fått nødprevensjon rådes til å bruke en pålitelig barrieremetode inntil den neste menstruasjonen.

Bruk av ellaOne kontraindiserer ikke fortsatt bruk av vanlig hormonprevensjon, men ellaOne kan redusere den preventive virkningen av dem (se punkt 4.5). Derfor kan en kvinne begynne eller

fortsette å bruke hormonpreventiver etter å ha tatt ellaOne hvis hun ønsker det. Men hun bør få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil den neste menstruasjonen.

Spesifikke populasjoner

Samtidig bruk av ellaOne og CYP3A4-induktorer anbefales ikke grunnet interaksjon (f.eks. barbiturater (inkludert primidon og fenobarbital), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, okskarbazepin, plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz, nevirapin og langvarig bruk av ritonavir).

Bruk hos kvinner med alvorlig astma som ikke kontrolleres tilstrekkelig med oralt glukokortikoid, anbefales ikke.

Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne hereditære problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktosemangel (Lapp lactase deficiency) eller malabsorpsjon av glukose-galaktose, bør ikke ta denne medisinen.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Muligheten for at andre legemidler kan innvirke på ulipristalacetat

Ulipristalacetat metaboliseres av CYP3A4 in vitro.

CYP3A4-induktorer

In vivo-resultater viser at administrasjon av ulipristalacetat med en potent CYP3A4-induktor som rifampicin merkbart reduserer Cmax og AUC for ulipristalacetat med 90 % eller mer, og reduserer halveringstiden til ulipristalacetat 2,2 ganger tilsvarende en ca. 10 gangers reduksjon av eksponering for ulipristalacetat. Samtidig bruk av ellaOne med CYP3A4-induktorer (f.eks. barbiturater (inkludert primidon og fenobarbital), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, okskarbazepin, plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz og nevirapin) reduserer derfor plasmakonsentrasjoner av ulipristalacetat og kan føre til redusert effekt av ellaOne. For kvinner som har brukt enzyminduktorer de siste 4 ukene, anbefales ikke bruk av ellaOne (se pkt 4.4), og ikke-hormonell nødprevensjon må vurderes (f.eks. kobberspiral).

CYP3A4-hemmere

In vivo-resultater viser at administrasjon av ulipristalacetat med en potent og en moderat CYP3A4-hemmer økte Cmax og AUC for ulipristalacetat med maksimalt henholdsvis 2 ganger og 5,9 ganger. Effektene av CYP3A4-hemmere vil ikke trolig ha noen kliniske konsekvenser.

CYP3A4-hemmeren ritonavir kan også ha en induserende virkning på CYP3A4 når ritonavir brukes over lengre tid. I slike tilfeller kan ritonavir redusere plasmakonsentrasjoner av ulipristalacetat. Samtidig bruk anbefeales derfor ikke (se pkt 4.4.). Enzyminduksjon avtar langsomt, og plasmakonsentrasjonen av ulipristalacetat kan påvirkes selv om kvinnen har sluttet å ta en enzyminduser i løpet av de siste 4 ukene.

Legemidler som påvirker gastrisk pH

Administrasjon av ulipristalacetat (10 mg tablett) sammen med protonpumpeinhibitoren esomeprazol (20 mg daglig i 6 dager) resulterte i omtrent 65 % lavere gjennomsnittlig Cmax, en forsinket Tmax (fra gjennomsnitt på 0,75 timer til 1,0 time) og 13 % høyere gjennomsnittlig AUC. Den kliniske relevansen av denne interaksjonen for enkeltdoseadministrasjon av ulipristal acetat som nødprevensjon er ikke kjent.

Muligheten for at ulipristalacetat kan innvirke på andre legemidler

Hormonelle prevensjonsmidler

Ulipristalacetat bindes til progesteronreseptoren med høy affinitet og kan derfor påvirke virkningen til legemidler som inneholder progestogen:

-Den svangerskapsforebyggende virkningen av prevensjon med kombinerte hormoner eller prevensjon med kun progestogen, kan bli redusert.

-Samtidig bruk av ulipristalacetat og nødprevensjon som inneholder levonorgestrel, anbefales ikke (se pkt.4.4).

In vitro-data indikerer at ulipristalacetat og dets aktive metabolitt ikke hemmer CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4 i betydelig grad ved kliniske relevante konsentrasjoner. Etter enkeltdoseadministrasjon er induksjon av CYP1A2 og CYP3A4 av ulipristalacetat eller dets aktive metabolitt lite sannsynlig. Det er derfor usannsynlig at administrasjon av ulipristalacetat vil endre clearance av legemidler som metaboliseres av disse enzymene.

P-gp- (P-glykoprotein-)substrater

In vitro-data indikerer at ulipristalacetat kan være en hemmer av P-gp ved klinisk relevante konsentrasjoner. Resultater in vivo med P-gp-substratet feksofenadin var ubestemmelige. Det er lite sannsynlig at virkningen av P-gp-substratene vil ha kliniske konsekvenser.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

ellaOne skal ikke brukes under svangerskap og skal ikke tas av kvinner med antatt eller kjent graviditet (se pkt. 4.2).

ellaOne kan ikke avbryte et eksisterende svangerskap.

Det kan forekomme graviditet etter bruk av ellaOne. Det er ikke observert noe teratogent potensial, men dyrestudier er ikke tilstrekkelige med hensyn til reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Begrensede data fra mennesker om eksponering for ellaOne under svangerskap tyder ikke på noen problemer med sikkerheten. Likevel er det viktig at alle svangerskap hos kvinner som har tatt ellaOne rapporteres til www.hra-pregnancy-registry.com. Hensikten med dette nettbaserte registeret er å samle sikkerhetsopplysninger fra kvinner som har tatt ellaOne under svangerskapet eller har blitt gravide etter å ha tatt ellaOne. Alle pasientdataene vil holdes anonyme.

Amming

Ulipristalacetat skilles ut i morsmelken (se pkt.5.2). Effekten på nyfødte/spedbarn har ikke blitt undersøkt. Risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Etter inntak av ellaOne anbefales det ikke å amme i én uke. I denne perioden anbefales det å pumpe ut og kaste brystmelken for å stimulere melkeproduksjonen.

Fertilitet

Det er sannsynlig at fertiliteten returnerer raskt etter behandling med ellaOne som nødprevensjon. Kvinnene må rådes til å bruke en pålitelig barrieremetode til alle senere samleier inntil neste menstruasjon.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ellaOne kan ha en liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner: svak til moderat svimmelhet er vanlig etter inntak av ellaOne, søvnighet og uklart syn er mindre vanlig; svekket oppmerksomhet er rapportert i sjeldne tilfeller. Pasientene må informeres om at de ikke må kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever slike bivirkninger (se pkt. 4.8).

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De hyppigst rapporterte bivirkningene var hodepine, kvalme, abdominalsmerter og dysmenoré.

Sikkerhet for ulipristalacetat er evaluert hos 4718 kvinner i løpet av det kliniske utviklingsprogrammet.

Tabell over bivirkninger

Bivirkningene som ble rapportert i fase III-programmet med 2637 kvinner, er oppført i tabellen nedenfor.

Bivirkningene nedenfor klassifiseres i henhold til frekvens og organklasse. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende frekvens .

Tabellen viser bivirkninger i henhold til organklasse og frekvens: svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1 000 til <1/100) og sjeldne (≥1/10,000 til <1/1 000).

MedDRA

Bivirkninger (frekvens)

 

 

 

 

 

Organklassesystem Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Sjeldne

 

 

 

 

Infeksiøse og

 

Influensa

 

parasittære

 

 

 

sykdommer

 

 

 

Stoffskifte- og

 

Endret appetitt

 

ernæringsbetingede

 

 

 

sykdommer

 

 

 

Psykiatriske lidelser

Stemningsleie-

Emosjonelle lidelser

Desorientering

 

forstyrrelser

Angst

 

 

 

Insomnia

 

 

 

Hyperaktivitet

 

 

 

Libidoendringer

 

Nevrologiske

Hodepine

Somnolens

Tremor

sykdommer

Svimmelhet

Migrene

Svekket

 

 

 

oppmerksomhet

 

 

 

Smaksforstyrrelser

 

 

 

Synkope

Øyesykdommer

 

Synsforstyrrelser

Unormale

 

 

 

fornemmelser i øyet

 

 

 

Okulær hyperemi

 

 

 

Fotofobi

Sykdommer i øre og

 

 

Vertigo

labyrint

 

 

 

Sykdommer i

 

Halstørrhet

 

respirasjonsorganer,

 

 

 

thorax og

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinale

Kvalme*

Diaré

 

sykdommer

Abdominalsmerte*Ub Munntørrhet

 

 

ehag i abdomen

Dyspepsi

 

 

Oppkast*

Flatulens

 

 

 

 

 

Hud- og

 

Akne

Urtikaria

underhudssykdommer

 

Hudlesjoner

 

 

 

Pruritus

 

 

 

 

 

Sykdommer i muskler,

Myalgi

 

 

bindevev og skjelett

Ryggsmerte

 

 

Lidelser i

Dysmenoré

Menoragi

Genital pruritus

kjønnsorganer og

Bekkensmerter

Skjedeutflod

Dyspareuni

brystsykdommer

Ømme bryster

Menstruasjonslidelser

Ovarialcysteruptur

 

 

Metroragi

Smerter i vulva/vagina

 

 

Vaginitt

Hypomenoré*

 

 

Hetetokter

 

 

 

Premenstruelt

 

 

 

syndrom

 

Generelle lidelser og

Tretthet

Kuldegysninger

Tørste

reaksjoner på

 

Utilpasshet

 

administrasjonsstedet

 

Feber

 

*Symptomer som også kan være relatert til en upåvist graviditet (eller beslektede komplikasjoner).

Ungdommer: den observerte sikkerhetsprofilen hos kvinner under 18 år i studier og etter markedsføringen likner sikkerhetsprofilen for voksne under fase III-programmet (punkt 4.2).

Erfaringer etter markedsføringen: hyppigheten og typen av bivirkningene i spontanrapporter etter markedsføringen liknet sikkerhetsprofilen som ble beskrevet i fase-III programmet.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

De fleste kvinnene (74,6 %) i fase III-studiene fikk sin neste menstruasjonsperiode til forventet tid eller innenfor ± 7 dager, mens 6,8 % fikk mensen mer enn 7 dager tidligere enn forventet og 18,5 % var forsinket i mer enn 7 dager utover forventet mensstart. Forsinkelsen var på over 20 dager hos 4 % av kvinnene.

Et mindretall (8,7 %) av kvinnene rapporterte blødninger utenom menstruasjon som varte gjennomsnittlig 2,4 dager. Hos et flertall av tilfellene (88,2 %) ble denne blødningen rapportert som sporblødning. Blant kvinnene som fikk ellaOne i fase III-studiene, rapporterte kun 0,4 % kraftig blødning utenom menstruasjon.

I fase III-studiene startet 82 kvinner i en studie mer enn én gang og fikk derfor mer enn én dose ellaOne (73 kvinner ble innrullert to ganger og 9 ble innrullert tre ganger). Det var ingen sikkerhetsforskjeller mellom disse personene med hensyn til insidens og alvorlighetsgrad av bivirkninger, endring i menstruasjonsvarighet eller -volum eller insidens av intermenstruell blødning.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er begrenset erfaring med overdosering av ulipristalacetat. Enkeltdoser på opptil 200 mg har vært benyttet av kvinner uten bekymring for sikkerhet. Slike høye doser ble godt tolerert, men disse kvinnene opplevde en forkortet menstruasjonssyklus (blødning fra livmoren 2-3 dager tidligere enn forventet) og hos noen kvinner var varigheten av blødningene forlenget, om enn ikke større mengder (sporblødning). Det finnes ingen motgift og videre behandling bør være symptomatisk.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia, nødprevensjon. ATC- kode: G03AD02.

Ulipristalacetat er en oralt aktiv syntetisk selektiv progesteronreseptormodulator som virker gjennom høyaffinitetsbinding til den humane progesteronreseptoren. Når det brukes som nødprevensjon, er den primære virkningsmekanismen antatt å være hemming eller forsinkelse av eggløsningen ved at LH- stigningen undertrykkes. Farmakodynamiske data viser at selv når det tas like før eggløsningen ventes (når LH allerede har begynt å stige), kan ulipristalacetat forsinke follikkelrupturen i minst 5 dager i 78,6 % av tilfellene (p <0,005 mot levonorgestrel og mot placebo) (se tabellen).

Forhindring av eggløsningen1,§

 

Placebo

Levonorgestrel

Ulipristalacetat

 

n = 50

n = 48

n = 34

Behandling før LH-

n = 16

n = 12

n = 8

stigningen

0,0 %

25,0 %

100 %

 

 

 

p <0,005*

Behandling etter LH-

n = 10

n = 14

n = 14

stigningen med før LH-

10,0 %

14,3 %

78,6 %

toppen

 

NS†

p <0,005*

Behandling etter LH-toppen

n = 24

n = 22

n = 12

 

4,2 %

9,1 %

8,3 %

 

 

NS†

NS*

1: Brache m.fl., Contraception 2013

§: definert som nærvær av urupturert dominerende follikkel fem dager etter behandling i den sene follikkelfasen *: sammenliknet med levonorgestrel

NS: ikke statistisk signifikant †: sammenliknet med placebo

Ulipristalacetat har også høy affinitet for glukokortikoidreseptoren og hos dyr er antiglukokortikoide effekter blitt observert in vivo. Hos mennesker er det imidlertid ikke blitt observert noen slik effekt, selv etter gjentatt administrasjon av en daglig dose på 10 mg. Virkestoffet har minimal affinitet for androgenreseptoren og ingen affinitet for human østrogenreseptor eller mineralokortikoidreseptorer.

Resultater fra to uavhengige randomiserte kontrollerte undersøkelser (se tabellen) viste at effektiviteten til ulipristalacetat ikke var dårligere enn levonorgestrel hos kvinner som fikk nødprevensjon mellom 0 og 72 timer etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Da dataene fra de to undersøkelsene ble kombinert ved metaanalyse, var risikoen for graviditet med ulipristalacetat betydelig lavere enn for levonorgestrel (p = 0,046).

 

Hyppighet av graviditeter (%)

Odds ratio [95 % CI] for

Randomisert

innen 72 timer etter ubeskyttet samleie eller

graviditetsrisiko, ulipristalacetat/

kontrollert

 

prevensjonssvikt2

levonorgestrel2

undersøkelse

Ulipristalacetat

Levonorgestrel

 

 

 

 

 

 

HRA2914-507

0,91

 

1.68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

 

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

 

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

 

(22/852)

 

Meta-analyse

1,36

 

2,15

0,58 [0,33-0,99]

 

(22/1617)

 

( 35/1625)

 

2: Glasier m.fl., Lancet 2010

To undersøkelser gir effektdata for ellaOne brukt opptil 120 timer etter ubeskyttet samleie. I en åpen klinisk studie der det ble innlemmet kvinner som fikk nødprevensjon og ble behandlet med ulipristalacetat mellom 48 og 120 timer etter ubeskyttet samleie, ble det observert en graviditetsrate på 2,1 % (26/1241). Dessuten gir den andre komparative undersøkelsen som beskrives ovenfor også data om 100 kvinner som ble behandlet med ulipristalacetat fra 72 til 120 timer etter ubeskyttet samleie, der det ikke ble sett noen graviditeter.

Begrensede og ikke entydige data fra kliniske studier tyder på en mulig trend mot redusert effekt av prevensjon for ulipristalacetat ved høy kroppsvekt eller BMI (se punkt 4.4). I metaanalysen nedenfor er kvinner som hadde flere tilfeller av ubeskyttet samleie utelukket.

 

Undervektige

Normale

Overvektige

Svært

BMI (kg/m2)

overvektige

0–18,5

18,5–25

25–30

 

30–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N totalt

N graviditeter

Andel graviditeter

0,00 %

1,23 %

1,29 %

2,57 %

Konfidens-intervall

0,00–2,84

0,78–1,84

0,59–2,43

1,34–4,45

 

 

 

 

 

En observasjonsstudie etter markedsføringen for å evaluere effektiviteten og sikkerheten ved ellaOne hos ungdom opp til 17 års alder viste ingen forskjell i sikkerhets- og effektivitetsprofilen sammenliknet med voksne kvinner som var 18 år gamle eller eldre.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter peroral administrasjon av en enkeltdose på 30 mg blir ulipristalacetat raskt absorbert, med en maksimal plasmakonsentrasjon på 176 ± 89 ng/ml ca. 1 time (0,5-2,0 t) etter inntak, og med en AUC0- C på 556 ± 260 ng.t/ml.

Administrasjon av ulipristalacetat sammen med en fettrik frokost resulterte i ca. 45 % lavere gjennomsnittlig Cmax, forsinket Tmax (fra en median på 0,75 timer til 3 timer) og 25 % høyere gjennomsnittlig AUC0-a sammenlignet med administrasjon i fastende tilstand. Lignende resultater ble oppnådd for den aktive monodemetylerte metabolitten.

Distribusjon

Ulipristalacetat bindes i høy grad (>98 %) til plasmaproteiner, inkludert albumin, alfa-l-syre glykoprotein, og lipoprotein med høy tetthet.

Ulipristalacetat er en lipofil sammensetning og opptas i brystmelk, med en daglig utskillelse på 13,35 µg (0-24 timer), 2,16 µg (24-48 timer), 1,06 µg (48-72 timer), 0,58 µg (72-96 timer) og 0,31 µg (96 – 120 timer).

In vitro-data tyder på at ulipristalacetat kan hemme transportører for brystkreftresistensprotein (BCRP) på tarmnivået. Det er ikke sannsynlig at virkningen av ulipristalacetat på BCRP vil ha kliniske konsekvenser.

Ulipristalacetat er ikke substrat for verken OATP1B1 eller OATP1B3.

Biotransformasjon/eliminasjon

Ulipristalacetat blir i stor grad metabolisert til monodemetylerte, didemetylerte og hydroksylerte metabolitter. Den monodemetylerte metabolitten er farmakologisk aktiv. In vitro-data indikerer at denne hovedsakelig blir mediert av CYP3A4 og i liten grad av CYP1A2 og CYP2A6 . Den terminale halveringstiden til ulipristalacetat i plasma etter en enkeltdose på 30 mg, er beregnet til 32,4 ±

6,3 timer, med en gjennomsnittlig oral clearance (CL/F) på 76,8 ± 64,0 l/t.

Spesielle pasientgrupper

Det er ikke utført noen farmakokinetiske studier med ulipristalacetat til kvinner med nedsatt nyre- eller leverfunksjon.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering eller gentoksisitet. De fleste funn i generelle toksisitetsstudier var relatert til virkningsmekanismen som en modulator av progesteron- og glukokortikoidreseptorer, med antiprogesteronaktivitet observert ved eksponering som tilsvarte terapeutiske nivåer.

Opplysninger fra studier av reproduksjonstoksisitet er utilstrekkelige på grunn av manglende eksponeringsmåling i disse studiene. Ulipristalacetat har dødelig virkning på fostre hos rotter, kaniner (ved gjentatte doser over 1 mg/kg) og aper. Ved disse gjentatte dosene er sikkerheten for et menneskefoster ukjent. Ved doser som var lave nok til å opprettholde drektigheten hos dyreartene, ble det ikke observert teratogent potensial.

Karsinogenitetsstudier (av rotte og mus) viste at ulipristalacetat ikke er karsinogent.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Laktosemonohydrat

Povidon K30

Krysskarmellosenatrium

Magnesiumstearat

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

6.5Emballasje (type og innhold)

Blister av PVC-PE-PVDC-aluminium med 1 tablett.

Blister av PVC-PVDC-aluminium med 1 tablett.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Esken inneholder 1 blister med 1 tablett.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris

Frankrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse:15. mai 2009

Dato for siste fornyelse: 20. mai 2014

10.OPPDATERINGSDATO

Oppdateringsdato:

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu..

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter