Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Merking - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnellaOne
ATC-kodeG03AD02
Stoffulipristal
ProdusentLaboratoire HRA Pharma

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

ellaOne 30 mg tablett ulipristalacetat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 30 mg ulipristalacetat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 tablett.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

ellaOne kan virke mindre effektivt hvis du har brukt visse andre legemidler i løpet av de siste 4 ukene. Det gjelder særlig legemidler brukt i behandling av epilepsi, tuberkulose, HIV-infeksjon eller plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (se pakningsvedlegget). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker ellaOne.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevar blisteren i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris

Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Legemiddel unntatt reseptplikt.

15.BRUKSANVISNING

Nødprevensjon

Ta én tablett så snart som mulig etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

Du må ta dette produktet før det har gått 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

QR-kode med lenke til pakningsvedlegget som skal legges ved

Pakningsvedlegg på følgende nettsteder

 

LAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØSTERRIKE

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIA

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIA

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROATIA

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYPROS

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJEKKIA

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMARK

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTLAND

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKRIKE

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYSKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLAS

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGARN

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAND

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLAND

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIA

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITAUEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUXEMBOURG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke aktuelt

 

 

 

MALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAKIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORBRITANNIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ellaOne

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Ikke relevant.>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<Ikke relevant.>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

ALUMINIUMSBLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

ellaOne 30 mg tablett ulipristalacetat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

HRA Pharma

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter