Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Preparatomtale - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFablyn
ATC-kodeG03
Stofflasofoxifene tartrate
ProdusentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

1.LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram Filmdrasjerte tabletter.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

Hjelpestoff: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 71,34 mg laktose.

 

salg

 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

 

for

 

3. LEGEMIDDELFORM

godkjent

 

 

 

Tablett, filmdrasjert.

 

 

 

 

 

Trekantede, ferskenfargede, filmdrasjerte tabletter merket “Pfizer” på en side og “OPR 05” på den andre siden.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

FABLYN er indisert for behandling av osteoporoselengerhos postmenopausale kvinner med forhøyet risiko for fraktur. Behandling med FABLYN har vist en si ifikant reduksjon i forekomst av vertebrale og non-vertebrale frakturer, men ikke hoftefraktur r (se pkt. 5.1).

Ved avgjørelse om valg mellomikkeFABLYN er annen behandling, inklusive østrogen, til en postmenopausal kvinne, skal postmenopausale symptomer, effekter på uterint vev og brystvev, samt kardiovaskulær risiko og fordeler vurderes (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administerasjonsmåte

Voksne (postmenopausale kvinner):

LegemidletAnbefalt dosering r n 500 mikrograms tablett daglig.

FABLYN kan nntas når som helst på dagen uten hensyn til inntak av mat eller drikke.

Tilskudd av kalsium og/eller vitamin D skal legges til dietten dersom det daglige inntaket ikke er tilstr kk lig. Postmenopausale kvinner trenger i gjennomsnitt 1500 mg/dag naturlig kalsium. Det anbefalte inntaket av vitamin D er 400-800 IE daglig.

Barn og unge under 18 år:

FABLYN er ikke indisert til barn eller unge under 18 år, da legemidlet kun er beregnet til bruk hos postmenopausale kvinner. Sikkerhet og effekt er derfor ikke undersøkt (se pkt. 5.2).

Eldre kvinner (65 år og eldre):

Ingen dosejustering er nødvendig til eldre, kvinnelige pasienter (se pkt. 5.2).

Nedsatt leverfunksjon:

Ingen dosejustering er nødvendig til pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon (se pkt. 5.2). Sikkerhet og effekt av lasofoksifen er ikke undersøkt hos pasienter med nedsatt leverfunksjon med leverfunksjonsprøver > 1,5 av øvre normalgrense (ULN). FABLYN skal derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene.

Nedsatt nyrefunksjon:

Ingen dosejustering er nødvendig til pasienter med mild eller moderat nedsatt nyrefunksjon (se pkt.

5.2). Sikkerhet og effekt av lasofoksifen har ikke blitt undersøkt hos pasienter med alvorlig nedsatt

nyrefunksjon. FABLYN skal derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene.

 

salg

 

 

På grunn av at osteoporoseutvikling er en kronisk sykdomsprosess er FABLYN ment til langv rig

bruk (se pkt. 5.1).

for

 

4.3 Kontraindikasjoner

 

 

 

godkjent

 

 

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

 

 

Aktiv eller tidligere venøs tromboembolisk hendelse, inklusive dyp venetrombos , lungeemboli og retinal venetrombose.

Uforklarlig uterin blødning.

Graviditet og amming: FABLYN skal kun brukes av postmenopausale kvinner. Det må ikke brukes av kvinner som har mulighet til å bli gravide, kvinner som er g avide eller som ammer (se pkt. 4.6).

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

I kliniske studier hadde kvinner behandlet mlengerd FABLYN en forhøyet risiko for venøse tromboemboliske hendelser (dyp venetrombose og lungeemboli), sammenliknet med placebo. Andre venøse tromboemboliske hendelser kan også oppstå. En mindre alvorlig hendelse, overflatisk tromboflebitt, er også rapportert hyppigikkere med FABLYN enn med placebo. Nytte-risiko-forholdet bør vurderes hos pasienter som har en jent risiko for venøse tromboemboliske hendelser, uavhengig av årsak (se pkt 4.3 og 4.8). Immob lisering øker risikoen for venøse tromboemboliske tilstander, uavhengig av behandling. FABLYN bør derfor seponeres minst 3 uker før og under perioder med langvarig immobilisering er(f. ks. ekonvalesens etter operasjon, og forlenget sengeliggende periode),

og behandlingen bør ikke gj nopptas før pasienten er tilbake i full bevegelighet. I tillegg bør kvinner Legemidletsom tar FABLYN råd s il å bevege seg jevnlig under langvarige reiser.

Uforklarlig vag na b ødning skal undersøkes. FABLYN-behandlede og placebo-behandlede grupper hadde lik ins ens av endometriell hyperplasi og endometriell cancer (se pkt 5.1).

Lasofoksif n har vært assosiert med godartede endometrielle endringer. Disse inkluderte hos noen bruk re n liten økning i forekomst av vaginal blødning, samt cystiske endringer i endometriet, funnet ved ultralyd, og histologisk påvist godartet cystisk atrofi (en variant av atrofisk endometrium). Disse cyst funnene bidro til en omtrent 1,5 mm økning i gjennomsnittlig endometriell tykkelse. Som en konsekvens av disse godartede effektene er det i PEARL-studien funnet at flere FABLYN-behandlede pasienter gjennomgikk et diagnostisk uterint inngrep enn det pasienter behandlet med placebo gjorde (se pkt. 5.1). I tråd med anbefalingen for postmenopausale kvinner, vil godartede funn imidlertid ikke kreve ytterligere undersøkelser i klinisk praksis, såfremt kvinnen ikke får vaginalblødning, da risikoen ved diagnostiske uterine inngrep hos asymptomatiske kvinner er høyere enn nytteverdien. Patologer bør bli gjort oppmerksom på tidligere bruk av lasofoksifen når de skal vurdere endometriell histologi, for å sikre en nøyaktig diagnose av godartet cystisk atrofi der det forekommer.

Samtidig bruk av FABLYN og systemisk østrogen eller hormonbehandling er ikke undersøkt. Samtidig bruk av FABLYN med systemisk østrogen er derfor ikke anbefalt.

FABLYN er ikke undersøkt hos kvinner som har hatt brystkreft. Det foreligger ikke data på samtidig bruk av FABLYN og midler brukt i behandling av brystkreft brystkreft i tidlige eller sene stadier. Av den grunn bør FABLYN kun brukes i behandling av osteoporose etter at eventuell behandling av brystkreft, inklusive adjuvant behandling, er fullført.

Eventuell uforklarlig abnormitet i bryst som oppstår under behandling med FABLYN skal undersøkes. FABLYN fjerner ikke risiko for brystkreft (se pkt. 5.1).

FABLYN kan øke forekomst av hetetokter, og reduserer ikke hetetokter forbundet med

salg

østrogenmangel. Hos noen asymptomatiske pasienter kan hetetokter oppstå i starten av behandlingen.

Begrensede kliniske data tilsier at hos pasienter med tidligere hypertriglyseridemi (>5,6 mmol/l)

indusert av orale østrogener, kan lasofoksifen gi en markert økning av serumtriglyserider. Hos

 

 

 

 

for

 

pasienter med en slik sykehistorie bør serumtriglyserider monitoreres når de bruker lasofoksifen.

Lasofoksifen er i stor grad proteinbundet, utskilles hovedsakelig via metabolisme, og gjenn mgår

 

 

godkjent

 

 

sannsynligvis enterohepatisk sirkulasjon (se pkt. 5.2). Sikkerhet og effekt av FABLYN er ikke

undersøkt hos pasienter med leverfunksjonsprøver >1,5 av øvre normalgrense (ULN). FABLYN skal

derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene.

 

 

 

Sikkerhet og effekt av FABLYN er ikke undersøkt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

FABLYN skal derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene (se pkt. 4.2 og 5.2).

 

FABLYN inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en

 

lenger

 

 

 

spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose-

 

malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

 

 

 

 

4.5 Interaksjon med andre legemidler og a dre former for interaksjon

Det foreligger ingen klinisk relevante effekt r på kolestyramin (anionebytter), flukonazol (CYP2C9-

 

ikke

hemmer), ketokonazol (CYP3A4/5-h mm r) og paroksetin (CYP2D6-hemmer) på farmakokinetikken

for lasofoksifen. Det er ikke sannsynlig at andre anionebyttere og andre hemmere av disse CYP-

isoformene gir klinisk relevant endring i FABLYN-eksponering, og det er ikke nødvendig med

dosejustering.

 

Clearance av lasofoksif n kan væ e økt hos pasienter som langtidsbehandles med CYP3A4- og UGT-

Legemidlet

 

indusere (f.eks. feny oin, karbamazepin,er barbiturater og Johannesurt). Dette medfører reduserte konsentrasjoner v d s ady-state og kan gi redusert effekt.

Ketokonazol – Den sterke CYP3A4/5-hemmeren ketokonazol økte den systemiske eksponeringen for lasofoksifen med 20 %. Dette regnes ikke som klinisk relevant.

Paroks tin – Den sterke CYP2D6-hemmeren paroksetin økte den systemiske eksponeringen for lasofoksif n med 35 %. Dette regnes ikke som klinisk relevant.

Protonpumpehemmere – Det finnes ingen data på effekt av samtidig bruk av protonpumpehemmere (PPI) og lasofoksifen. Man bør derfor utvise forsiktighet ved samtidig bruk av disse midlene.

I kliniske studier endret ikke lasofoksifen metabolismen av dekstrometorfan (et CYP2D6-substrat) og klorsoksason (CYP2E1-substrat) eller farmakokinetikken for warfarin (CYP2C9-substrat), metylprednisolon (CYP3A4-substrat) eller digoksin (MDR1 P-glykoprotein-substrat). Det er derfor ikke sannsynlig at FABLYN påvirker farmakokinetikken til legemidler som utskilles ved metabolisme via disse CYP-isoformene, eller ved transport via MDR1 P-glykoprotein.

Warfarin - Lasofoksifen hadde ingen effekt på farmakokinetikken til R-og S-warfarin. Gjennomsnittlig INR (international normalized ratio) AUC og maksimal verdi av INR etter

4.8 Bivirkninger

administrering av en enkelt dose warfarin med lasofoksifen, ble henholdsvis omtrent 8 % og 16 % lavere enn etter warfarin alene. Disse endringene vurderes ikke som klinisk relevante.

4.6Graviditet og amming

Graviditet

FABLYN skal kun brukes av postmenopausale kvinner. FABLYN må ikke brukes av kvinner som kan bli gravide (se pkt. 4.3). Det foreligger ikke adekvate data fra bruk av lasofoksifen hos gravide kvinner.

Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Eventuell risiko for mennesker er ikke kjent.

Amming

salg

 

FABLYN skal kun brukes av postmenopausale kvinner. FABLYN må ikke brukes under amming ( e

 

 

for

pkt. 4.3). Det er ikke kjent om lasofoksifen skilles ut i morsmelk. Dyrestudier har vist utskillelse av

lasofoksifen i melk.

godkjent

 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Det er ikke utført studier på påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskin r. FABLYN har ingen kjent påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke mas iner.

Sikkerheten av FABLYN i behandling av osteoporoselengerhar blitt undersøkt i en stor (8556 pasienter) dobbel-blind, randomisert, placebo-kontrollert, multinasjonal fase-3 frakturstudie (PEARL-studien). Varighet av behandling hos postmenopausale kvinner var 60 måneder, 2852 ble randomisert til FABLYN og 2852 ble randomisert til placebo.

Behandling ble avsluttet på grunn av bivirkninger hos 12,9 % av de som ble behandlet med FABLYN og hos 12,3 % av kvinnene som fikk plac bo.

Venøse tromboemboliske hendelser: den mest alvorlige bivirkningen relatert til FABLYN var VTE

(dyp venetrombose, lungeembol , og trombose i retinalvenen). Etter 5 års oppfølging, oppsto VTE hos

37 kvinner behandlet med FABLYNikke(1,3 % eller 2,90 per 1000 pasientår), sammenliknet med 18

 

er

placebobehandlede (0,6 % ll 1,41 per 1000 pasientår) og risikoforholdet var 2,06 (95 % CI: 1,17,

3,61).

 

Legemidlet

 

Det ble sett en lit n r duksjon i platetall (ca 4 %) hos pasienter som ble behandlet med lasofoksifen i PEARL-stud en. Dette er også observert hos andre selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM).

Vanlige bivirkninger som er vurdert å være relatert til behandling med FABLYN var muskelspasmer, het tokt r og vaginal utflod. Muskelspasmer oppsto hos omtrent en av 9 pasienter. Hetetokter oppsto hos omtr nt en av 11 pasienter og de ble som oftest rapportert i løpet av de første 6 månedene av behandlingen. Vaginal utflod oppsto hos omtrent en av 26 pasienter.

Sikkerheten av FABLYN i behandling av osteoporose er også vurdert i en fase-2 placebo-kontrollert studie på kvinner fra Japan, Korea og Taiwan. Behandlingsvarigheten hos de postmenopausale kvinnene var 12 måneder, 124 fikk FABLYN og 125 fikk placebo. Behandling ble avsluttet på grunn av bivirkninger hos 3,2 % av kvinnene som fikk FABLYN, og hos 8,0 % som fikk placebo.

Tabell 1 angir bivirkninger med høyere insidens enn placebo som har oppstått i de to kliniske studiene på osteoporose-behandling.

De fleste bivirkningene som oppsto i løpet av studiene var milde til moderate, og som oftest var ikke avslutning av behandling nødvendig.

Bivirkninger er listet etter organklasse og frekvens (svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100) og sjeldne (≥1/10000 til <1/1000)). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger ikke presentert etter synkende alvorlighetsgrad, men i alfabetisk rekkefølge.
Tabell 1: Bivirkninger i placebokontrollerte kliniske studier for osteoporose-behandling. Bivirkningene ble observert hos flere kvinner behandlet med FABLYN enn hos kvinner behandlet med placebo

 

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

 

 

 

Mindre

Urinveisinfeksjon, vaginal candidainfeksjon, vaginal infeksjon, vulvovaginitt

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Artrittinfeksjon, bronkitt, candidiainfeksjon, cellulitt, cervicitt, divertikulitt, fu unkel,

 

 

 

genital herpes simplex i øyet, impetigo, labyrintitt, pyelonefritt, pyometra, s ppinfeksjon,salg

 

Godartede,

ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper)

for

 

 

Mindre

Fibrom, uterint leiomyom

 

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Brystfibrom, endometrisk svulst, godartet paratyroid tumor, godart t svulst i bryst,

 

 

 

hemangiom, kronisk lymfosytisk leukemi, leiomyom, malign svulst i l ver, melanocytisk

 

 

føflekk, multippelt myelom, neoplasm, svulst i det kvinnelige reproduktive systemet

 

Sykdommer

i blod og lymfatiske organer

 

 

 

 

Mindre

Anemi, makrocytose, trombocytopeni

godkjent

 

 

vanlige:

 

 

 

 

Sjeldne:

Hypokromasi, megaloblastisk anemi

 

 

 

Forstyrrelser i immunsystemet

 

 

 

 

Sjeldne:

Sesongpreget allergi

 

 

 

 

Endokrine

sykdommer

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Hyperparatyroidisme

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Stoffskifte

- og ernæringsbetingede sykdommer

 

 

 

 

Mindre

Diabetes mellitus

 

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Anoreksi, diabetes mell tus type 2, hypertriglyseridemi, hypoalbuminemi, hypofosfatemi,

 

 

 

nedsatt appetitt, t tani,ikkeøkt appetitt

 

 

 

 

Psykiatriske

lidelser

er

 

 

 

 

Sjeldne:

Syklotymiske lidelser, unormale drømmer

 

 

 

 

Nevrologiske sykdomm r

 

 

 

 

Mindre

Brennen e følelse, hjerneslag, hodepine, ”restless legs”-syndrom

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Alzheimers demens, amnesi, dysgeusi, epilepsi, hydrocefalus, hypogeusi, isjas, migrene,

 

 

 

migrene med aura, motorisk nervesykdom, nervekompresjon, parese, postural svimmelhet,

 

 

presynkope, svekket hukommelse, vaskulær hodepine

 

 

 

Øy sykdommer

 

 

 

 

 

Mindre

Tørre øyne

 

 

 

 

 

Legemidletvanlige:

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Afaki, anisokori, blødning i øyet, kløe i øyet, konjunktival hyperemi, konjunktivalblødning,

 

 

korioretinopati, makuladegenerasjon, netthinneavløsning, okulær hyperemi, redusert

 

 

synsskarphet, retinale karlidelser, retinopati, synsforstyrrelse, tørr keratokonjunktivitt,

 

 

øyelokksødem

 

 

 

 

Sykdommer i øre og labyrint

Sjeldne: Lidelser i det indre av øret, svimmelhet, ubehag i øret

Hjertesykdommer

Mindre Palpitasjoner, takykardi vanlige:

Sjeldne: Cor pulmonale, defekt i tricuspidalklaff, hjertesvikt, kardiomegali, sinus-arrest, supraventrikulære ekstrasystoler

Karsykdommer

Vanlige: Hetetokter

Mindre Dyp venetrombose, flebitt, overfladisk tromboflebitt, rødme, tromboflebitt, venestase vanlige:

 

Sjeldne:

Aortaaneurisme, arteriell okklusjon, blødning, claudicatio intermittens, emboli, hematom,

 

 

 

kapillærsykdom, lymfestase, trombose, vaskulær stenose, venetrombose i ekstremitetene

 

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

 

 

 

 

Mindre

Allergisk rinitt, hoste, lungeemboli

 

 

salg

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Kronisk obstruktiv lungesykdom, lungegranulom, vasomotorisk rinitt

 

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

 

 

 

 

 

 

Vanlige:

Forstoppelse

 

 

 

for

 

 

 

Mindre

Abdominalsmerter, flatulens, gastritt, irritabel tarm-syndrom, mun tørrhet, nedre

 

 

 

vanlige:

abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Abdominal sårhet, anal fissur, anal spasme, duodenalsår, duodenitt, dysfagi, gastriske

 

 

 

polypper, keilitt, keilose, lyskebrokk, mageubehag, munnsår, re tale polypper, rektale sår,

 

 

smerter i munnen, ulcerøs kolitt, øsofagitt

 

 

 

 

 

Sykdommer

i lever og galleveier

 

 

 

 

 

 

Mindre

Fettlever, gallestein

 

godkjent

 

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Gallegangsstein, gulsott, hepatitt, kolecystitt, l v rforstyrrelser

 

 

 

 

Hud- og

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

Vanlige:

Hyperhidrose

 

 

 

 

 

 

 

Mindre

Alopesi, erytem, kløe, nattesvette

lenger

 

 

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Angioødem, fotosensitivitetsr aksjon, generell kløe, hudirritasjon, hudlesjoner,

 

 

 

 

hyperpigmentering av hud, løende utslett, makulopapulært utslett, negleforstyrrelser,

 

 

onykoklase, rosacea, tørr hud, unormal hårstruktur, urtikaria, ødem i hud

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

Sykdommer

i muskler, bindevev og skjelett

 

 

 

 

 

Svært

Muskelspasm r

 

 

 

 

 

 

vanlige:

 

er

 

 

 

 

 

 

Mindre

Nakkesm rt r, ryggsmerter, smerter i ekstremiteter

 

 

 

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Artropati, bursitt, coccydyni, daktylitt, eksostose, hemartrose, kjevesmerter, kontraktur i

 

 

 

ekstremiteter, kostokondritt, muskelkontraktur, muskelsammentrekninger, periartritt,

 

 

rev atoid artritt, rotator cuff-syndrom, stivhet i ledd, tenosynovitt, trommestikkefingre,

 

 

ubehag i muskel-skjelett

 

 

 

 

 

 

Sykdommer

i nyre og urinveier

 

 

 

 

 

 

Mindre

Hyppig vannlating, nokturi, sterk vannlatingstrang, uretrale forstyrrelser, urininkontinens

 

 

vanlige:

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Forstyrrelser i urinveiene, hyperkalsiuri, hyperton blære, nefrosklerose, polypper i

 

 

 

 

urinblæren, stein i urinblæren, uretral blødning

 

 

 

 

Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer

Vanlige: Cystocele, endrometriell hypertrofi* (sonografisk endometrisk tykkelse), lidelser i endometriet, uterine polypper, vaginal utflod, vaginale lidelser

Mindre Brystforstyrrelser hos kvinner, brystsmerter, cervix dysplasi, colpocele, endometrisk vanlige: hyperplasi** (basert på rapporter fra studielege), erosjon på livmorhals, forstyrrelse i cervix,

fremfall av livmor, genital blødning, genital utflod, hydrometra, indurasjon av bryst,

Medfødte og familiære/genetiske sykdommer
Sjeldne: Venøse misdannelser

metroragi, polypper i cervix, postmenopausal blødning, rectocele, vaginal blødning, vaginal prolaps, vulvovaginal kløe

Sjeldne: Adenomyose, brystfibrose, brystspenninger, cyste på eggleder, cyste/utvekst på adnexa uteri, endring i brystvorter, forstørret klitoris, genital kløe, oppfylning i vaginalvegg, perineal laceratus, smerter i brystvorter, uterin blødning, uterin cervical skvamøs metaplasi, uterin utvekst, utflod fra bryst, vaginal erosjon, vaginal inflammasjon, vaginal smerte, vulvaplager, åreknuter på vulval vene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle

lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

 

 

 

Vanlige:

Uventet terapeutisk respons

 

 

 

 

 

Mindre

Brystsmerter, følelse av å være varm, perifert ødem, tretthet

 

 

vanlige:

salg

 

Sjeldne:

Følelse av å være beruset, hypertermi, inflammasjon, polypper, ubehag i brystet, utvekster,

 

 

ødem

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelser

 

 

 

 

 

for

 

Vanlige:

Økning i ASAT

 

 

 

 

 

 

Mindre

Unormalt livmorhalsutstryk, vektøkning, økning i ALAT, økning i blodglukose, økning i

 

vanlige:

transaminaser

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne:

Blod i urinen, positiv test for hepatitt B overflateantigen, re u sjon i HDL, redusert albumin

 

 

i blodet, redusert bentetthet, redusert fotpuls, redusert platetall, unormal røntgen thorax,

 

unormal T-bølge EKG, unormal ultralyd av bryst, un

rmal ultralyd av ovariene, unormalt

 

kreatinin i blodet, økning i 5′ nukleotidase, økning i

 

amma-GT, økning i LDL, økte

 

triglyserider i blodet

 

 

godkjent

 

 

Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer

 

 

Sjeldne:

Bløtvevsskade, brystvirvelfraktur, genital skade, hudavskrapning/skrubbsår, skade i

 

 

ekstremitetene, skade i skjelett, spinalfraktur, tannfraktur

 

 

*Endometrisk hyperplasi er en term fra MedDRAs ordliste som innebærer sonografiske funn av

endometrisk fortykning.

 

 

lenger

 

 

 

 

**Endometrisk hyperplasi er basert på studieleges rapportering, ikke på histopatologiske funn, og

krever ikke histologisk bekreftelse.

 

 

 

 

 

4.9 Overdosering

er

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke rapport rt om noen tilfeller av overdose med FABLYN.

 

 

LegemidletLasofoksifen har blitt administrert til postmenopausale kvinner i enkeltdoser på opp til 100 mg (200 ganger den anbefalte enhetsdosen) og gjentatte doser på opp til 10 mg/dag (20 ganger anbefalt dose) i

inntil et år uten observerte doserelaterte alvorlige bivirkninger.

Det finnes ikke noe spesifikt antidot for FABLYN. I tilfeller av overdose bør generell støttende b handling gis basert på pasientens symptomer.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Selektiv østrogenreseptormodulator (SERM), ATC-kode: {not yet assigned}

Nedgang i østrogennivåer etter menopause eller ovariektomi gir tiltagende bentap på grunn av høyere omsetning av benvev, og benresorpsjonen er større enn bendannelsen. Den økte omsetningen gir

tiltagende bentap fordi kompensatorisk økning i bendannelse ikke er tilstrekkelig til å veie opp for benresorpsjonen. Hos noen kvinner vil disse endringene til slutt gi nedgang i benmasse (osteoporose), og økt risiko for frakturer, spesielt i ryggvirvler, hofte og håndledd. Frakturer i ryggvirvler er de mest vanlige osteoporotiske frakturene hos postmenopausale kvinner.

Lasofoksifen er en SERM (selektiv østrogenreseptormodulator) som gir biologisk virkning i hovedsak mediert via binding til østrogenreseptorer. Slik binding gir aktivering av noen østrogene reaksjoner og blokkade av andre. Lasofoksifen gir vevs- og cellespesifikke effekter i vev som reagerer på østrogen.

Kliniske data indikerer at FABLYN har en østrogenliknende agonistisk effekt på benvev og en antagonistisk effekt på brystvev. Effektene av FABLYN på benvev vises som reduksjon i serum- og urin-nivå av markører for benomsetning, økning i bentetthet (BMD) og nedgang i insidens av frakturer.

 

Effekter på skjelett:

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

Benomsetning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de kliniske studiene på osteoporose, resulterte behandling med FABLYN i en vedvarende og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for

 

 

 

statistisk signifikant hemming av benresorpsjonen, og i nydannelse av benvev. Dette vises som

 

endring i markører for benomsetning, både i serum og urin. (f.eks., C-telop ptid og markører for

 

dannelse av benvev: osteokalsin, prokollagen type 1 N-terminalt propeptid, og b n-spesifikk alkalin-

 

fosfatase). I en substudie av PEARL-studien ble det sett hemming av mar

ører for benomsetning

 

innen 3 måneder og dette vedvarte gjennom hele den 36 måneder lange observasjonsperioden.

 

5-års resultater fra en stor, multinasjonal frakturstudie (PEARL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

Effektene av FABLYN på insidens av frakturer (tabell 2) ble undersøkt over 5 år, og BMD og

 

biomarkører for benmasse hos postmenopausale kvinn r m d osteoporose ble undersøkt over 3 år i

 

PEARL-studien. Studiepopulasjonen besto av 8556 postmenopausale kvinner med osteoporose

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

definert som lav BMD (BMD i vertebra ell r hofte på minst 2,5 standard-avvik under gjennomsnittlig

 

verdi for friske unge kvinner). Kvinnene som d tok i studien hadde en gjennomsnittsalder på 67 år

 

(59 til 80 år) og i gjennomsnitt var det 20 år siden menopausen. Alle kvinnene i studien fikk kalsium

 

(1000 mg/dag) og Vitamin D (400-800 IE/dag).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Insidens av frakturer hos postmenopausale kvinner over en 5-års periode

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

FABLYN Placebo

Relativ risiko reduksjon

 

 

 

 

 

 

 

(95 % CI) mot placebo

 

Nye radiografiske v r brale frakturer

 

n=2748

n=2744

 

a

 

 

 

 

 

41 %

 

 

 

Prosent av pasient ne m d nye frakturer

 

5,6 %

9,3 %

(28 %, 52 %)

 

 

Nye radiograf ske vertebrale frakturer hos pasienter

n=778

n=774

 

42 %b

 

 

 

med ≥ 1 fraktur ved baseline

 

 

8,7 %

14,2 %

(21 %, 57 %)

 

 

Prosent av pasientene med nye frakturer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye radiografiske vertebrale frakturer hos pasienter

n=1970

n=1970

 

41 %c

 

 

 

uten noen prevalente frakturer ved baseline

 

4,4 %

7,4 %

(23 %, 55 %)

 

 

Pros nt av pasientene med nye frakturer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-vertebrale frakturer

 

 

 

n=2852

n=2852

 

24 %d

 

 

 

Prosent av pasientene med non-vertebrale frakturer

8,1 %

10,4 %

(9 %, 36 %)

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kliniske frakturer

 

 

 

n=2852

n=2852

 

25 %e

 

 

 

Prosent av pasientene med kliniske frakturer

 

9,3 %

12,1 %

(12 %, 36 %)

 

Forkortelser: n= antall pasienter; CI = Konfidensintervall a p < 0,0001; b p = 0,0004; c p = 0,0002; d p = 0,0020; e p = 0,0004

-Radiografiske vertebrale frakturer

-Benmineraltetthet

FABLYN reduserte insidensen av nye radiografisk diagnostiserte vertebrale frakturer signifikant (forverring av tidligere frakturer er ikke tatt med) fra 9,3 % for placebo til 5,6 % for FABLYN (relativ risikoreduksjon = 41 %, p < 0,0001). Denne nedgangen ble sett i løpet av det første året og ble opprettholdt over 5 år.

Hos kvinner med en prevalent vertebral fraktur ved baseline, reduserte FABLYN insidensen av nye vertebrale frakturer diagnostisert med radiografi signifikant fra 14,2 % for placebo til 8,7 % for FABLYN (relativ risikoreduksjon = 42 %, p = 0,0004). Hos kvinner uten noen prevalente vertebrale frakturer ved baseline, reduserte FABLYN insidens av nye vertebrale frakturer diagnostisert ved radiografi signifikant fra 7,4 % for placebo til 4,4 % for FABLYN (relativ risikoreduksjon = 41 %, p = 0,0002).

salg Signifikant færre kvinner behandlet med FABLYN opplevde moderate eller alvorlige vertebrale

Signifikant færre kvinner i FABLYN-gruppen opplevde gjentatte vertebrale frakturer diagnostisert ved radiografi enn i placebogruppen, over en periode på 5 år med behandling (p < 0,0001).

frakturer (bestemt ved Genant-skala) sammenliknet med kvinner som fikk placebo (5,2 % kvinner som

fikk placebo mot 3,3 % kvinner behandlet med FABLYN; p = 0,0006).

for

 

godkjent

-Non-vertebrale frakturer

 

 

 

FABLYN reduserte insidensen av non-vertebrale frakturer signifikant fra 10,4 % for placebo til 8,1 % for FABLYN (relativ risikoreduksjon = 24 %, p = 0,0020). Denne ne gangen ble observert i løpet av

det første året og ble opprettholdt over 5 år. Reduksjon i insidensen av non-vertebrale frakturer ble

også observert hos postmenopausale kvinner med alvorlig osteoporose (definert som en lumbar

året, og ble opprettholdt over 5 år.

lenger

ryggrad BMD T-score-2,5 ved baseline + prevalente f aktu er eller BMD T-score-3) (p = 0,0183).

-Alle kliniske frakturer

FABLYN reduserte insidens av alle kliniske frakturer signifikant fra 12,1 % for placebo til 9,3 % for FABLYN (relativ risikoreduksjon = 25 %, p = 0,0004). Denne nedgangen ble sett i løpet av det første

I en 3-års substudie av PEARL-studikkeen (n=760), økte BMD signifikant med FABLYN (sammenliknet med placebo) i lumbalcolumna (3,3 %), total hofte (3,0 %), lårhals (3,3 %), trochanter major (3,6 %),

intertrochanteriske område (2,6 %), Ward’s triangel (5,9 %) og underarm (1,8 %) etter 3 år. FABLYN

LegemidletResultater fra en ettårs-studie hos asiatiske kvinner

økte også det totale b nmineralinnholdeter

(BMC) i kroppen signifikant i forhold til placebo etter 3 år.

Signifikant økning i BMD ble sett så tidlig som etter 3 måneder for lumbalcolumna og total hofte.

Det ble utført en analyse på de deltakerne som ble henvist til legen sin for vurdering av behandling med et alternativt legemiddel mot osteoporose, i tilfeller hvor følgende ble observert: a) ≥7 % BMD- tap v d lu balcolumna eller ≥10 % BMD-tap i lårhalsen etter 12 måneder; b) ≥11 % BMD-tap ved lumbalcolumna eller ≥14 % BMD-tap i lårhalsen etter 24 måneder; c) ≥2 ved radiografisk

dia nostiserte vertebrale frakturer i studien etter 24 måneder. Slike henvisninger var signifikant mindre vanlige i FABLYN-gruppen (0,9 %) enn i placebogruppen (3,3 %).

Effekten av FABLYN på BMD hos postmenopausale kvinner fra Japan, Korea og Taiwan som hadde osteoporose ble også undersøkt i en randomisert, placebo-kontrollert, dobbel-blind osteoporose- behandlingsstudie av ett års varighet. Studiepopulasjonen besto av 497 kvinner med osteoporose, definert ved lav vertebral BMD (T-score ≤ 2,5). Kvinnene i denne studien hadde en gjennomsnittsalder på 63 år (44 til 79 år) og det var i gjennomsnitt 13 år siden menopause startet. Alle kvinnene i studien fikk kalsium (600-1200 mg/dag) og Vitamin D (400-800 IE/dag).

I denne studien økte FABLYN BMD i ryggrad og hofte (hofte totalt og alle underkomponenter av hoften) med 2 til 4 %. FABLYN reduserte også markører for benomsetning.

Histomorfometri av benvev

Benvev dannet i løpet av to års administrering av lasofoksifen har normal kvalitet. For å vurdere benkvalitet ble det tatt benbiopsier etter 2 års behandling fra 71 postmenopausale kvinner som var inkludert i BMD-studier. Etter behandling med lasofoksifen ble det ikke sett tegn på osteomalasi, margfibrose, cellulær toksisitet, woven bone eller andre avvik som påvirker kvaliteten til benvevet.

Effekter på endometriet:

 

 

 

salg

Det var ingen forskjell i insidens av endometrisk karsinom og endometrisk hyperplasi mell m kvinner

behandlet med FABLYN og kvinner som fikk placebo.

 

for

 

 

 

 

Lasofoksifen kan være forbundet med godartede effekter på endometriet: cystisk e dring i endometriet

som er sett på ultralyd, og histologisk påvist godartet cystisk atrofi (en variant av atrofisk

 

 

godkjent

 

 

I PEARL-studien er det rapportert om følgende resultater av effektene FABLYN har på endometriet over 5 års eksponering.

endometrium), som bidrar til omtrent 1,5 mm økning i gjennomsnittlig endom trisk tykkelse. I henhold til retningslinjer for postmenopausale kvinner vil slike go arte e funn i klinisk praksis ikke

kreve ytterligere undersøkelse av kvinnen, såfremt det ikke foreligger vaginale blødninger (se pkt. 4.4).

Insidensen av cystiske endringer i endometrium og endometrisk tykkelse ble analysert i en undergruppe av studiepopulasjonen (298 pasienter) med en å lig transvaginal ultralydundersøkelse

fra baseline i løpet av 3 år, kvinner behandllengert m d FABLYN hadde imidlertid en 1,4 mm gjennomsnittlig økning. Økningen ble sett ett r 12 måneder, og økte ikke signifikant i løpet av 3 år. I

(TVU) i løpet av 3 år. Placebo-behandlede kvinner hadde n 1,9 % insidens av cystiske endringer over 3 år, mens kvinner behandlet med FABLYN hadde en insid ns på 20,4 %. Alle histologiske funn var

godartede. Kvinner som fikk placebo hadde i gje omsnitt en 0,7 mm nedgang i endometrisk tykkelse

Hos alle kvinnene som hadde uterusikkeved baseline ble det ved histologi påvist godartede endometriske polypper hos 34 av 2302 (1,5 %) v nner behandlet med FABLYN mot 18 av 2309 (0,8 %) kvinner som hadde fått placebo. I en undergruppe av studiepopulasjonen som ble designet for å se på endometrisk histologi (1080 pasienter) med en TVU på 3 år, ble det ved histologi sett godartede

noen tilfeller gikk disse endringene ov r spontant under behandlingen.

endometriske polypper hos 20 av 366 (5,5 %) kvinner behandlet med FABLYN og 12 av 360 (3,3 %)

Legemidlet

er

kvinner på placebo.

Den totale ins ensen av vaginalblødning var lav (≤ 2,6 % i alle behandlingsgrupper). Vaginal- blødning ble rapportert hos 74 (2,6 %) av kvinner behandlet med FABLYN mot 37 (1,3 %) av kvinner som fikk placebo. Antall deltakere som avsluttet behandlingen på grunn av vaginalblødning var lav [FABLYN: 4 (0,1 %), placebo: 0].

Antall hysterektomier i gruppen behandlet med FABLYN (27 av 2302 pasienter, 1,2 %) og gruppen som fikk placebo (24 av 2309 pasienter, 1,0 %) var lik. For å undersøke hvilken effekt FABLYN har på diagnostiske uterine prosedyrer (dvs. hysteroskopi, sonohysterogram infusert med saltvann, endometrisk biopsi, polypektomi eller dilasjon og curettage), ble det utført en analyse hos kvinner uten planlagt TVU-undersøkelse (4055 pasienter). Flere pasienter behandlet med FABLYN (7,0 %) gjennomgikk en diagnostisk prosedyre sammenlignet med placebo-behandlede pasienter (2,7 %). Det ble utført et stort antall diagnostiske uterine prosedyrer på pasienter behandlet med FABLYN, som et resultat av vaginal blødning (som beskrevet i protokollen) og asymptomatiske endometriske funn (f.eks. mistanke om uterine polypper, endometrisk fortykkelse).

Effekter på brystene:

I løpet av de 5 årene som PEARL-studien (som involverte 8556 pasienter) pågikk, ble risiko for invasiv brystkreft redusert med 85 % ved behandling med FABLYN sammenliknet med placebo (placebo: 20: (0,7 %), FABLYN 3 (0,1 %; HR 0,15; CI 0,04 - 0,50), risiko for alle typer brystkreft med 79 % (placebo: 24 (0,9 %), FABLYN: 5 (0,2 %); HR 0,21; CI 0,08 - 0,55)), risiko for østrogenreseptor (ER) positiv invasiv brystkreft med 83 % (placebo: 18 (0,7 %), FABLYN 3 (0,1 %); HR 0,17, CI 0,05 - 0,57) og risiko for østrogenreseptor (ER) positiv brystkreft med 81 % (placebo: 21 (0,8 %), FABLYN: 4 (0,1 %); HR 0,19, CI 0,07 - 0,56). FABLYN har ingen effekt på risiko for ER- negativ brystkreft eller ER-negativ invasiv brystkreft. Disse funnene støtter konklusjonen om at lasofoksifen ikke har noen egen østrogen-agonistaktivitet i brystvev.

Effekter på lipidmetabolisme og kardiovaskulær risiko:

Effekten av FABLYN på lipidprofilen ble undersøkt i en 3 års substudie av PEARL-studien. Det ble

I den totale studiepopulasjonen (N=8556) var insidensen av større koronare hendelser, inklusive koronardød, ikke-fatalt myokardinfarkt, ny iskemisk hjertesykd m, sykehusinnleggelse grunnet ustabil angina og revaskulariseringsprosedyrer signifikant lavere etter 5 år. H s pasienter behandlet med FABLYN var det 0,51 tilfeller per 100 pasientår, sammenliknet med 0,75 tilfeller per 100 pasientår

inkludert 1014 postmenopausale kvinner i substudien. FABLYN reduserte totalkolesterol, LDL-

kolesterol, LDL-assosiert apolipoprotein B-100 og high sensitivity C-reactive protein signifikant i

 

 

 

salg

forhold til placebo (gjennomsnittlige endringer henholdsvis -10,4 %, -15,8 %, -11,8 %, -12,5 %,). Det

ble ikke sett noen signifikante endringer i forhold til placebo for HDL-kolesterol eller VLDL-

 

kolesterol. Det ble sett statistisk signifikante økninger i apolipoprotein A-1, som er forbundet med

 

 

for

 

HDL-kolesterol, og serum-triglyserider (gjennomsnittlig endring vs. placebo he holdsvis 6,1 % og

4,9 %).

godkjent

 

 

 

 

 

 

lenger

hos pasientene som fikk placebo (HR 0,68; 95 % CI 0,50 - 0,93, p= 0,016). I samme studie så man

etter 5 år ingen økning i risiko for slag inklusive blødnings latert, iskemisk eller embolisk slag,

uspesifisert type slag og forbigående iskemiske episod r hos pasienter behandlet med FABLYN. Det

ble sett 0,48 tilfeller per 100 pasientår i placebogruppen og 0,36 tilfeller per 100 pasientår blant

pasienter behandlet med FABLYN (HR = 0,75; 95 % CI 0,51- 1,10, p = 0,140).

Effekter på vulva-og vaginal atrofi (VVA):

 

ikke

 

I to 12-ukers fase 3 studier (som involverte 889 pasienter) på postmenopausale kvinner med moderate

eller alvorlige tegn og symptomer på VVA, uavhengig av osteoporosestatus, undersøkte man effekten

av FABLYN ved behandling av VVA. I begge studiene reduserte FABLYN alvorligheten av de VVA-

symptomer hos pasient ne som var mest plagsomme ved baseline. Fablyn reduserte også vaginal pH,

reduserte prosentandelen vaginale parabasale celler fra metningsindeks (MI), samt økte

Legemidlet

 

prosentandelen vaginale overflatecellerer

fra MI. Liknende resultater for vaginal pH og MI ble sett i

PEARL-studien.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Ford ling n av lasofoksifen ble undersøkt hos 758 forsøkspersoner i en konvensjonell klinisk farmakologistudie. Farmakokinetiske data fra over 2000 postmenopausale kvinner inklusive kvinner i utval te kliniske studier på osteoporose ble inkludert i en populasjons-farmakokinetisk analyse.

Absorpsjon:

Lasofoksifen absorberes langsomt fra gastrointestinaltraktus og maksimal plasmakonsentrasjon nås gjennomsnittlig omtrent 6 timer etter dosering. Fordøyelse av et fettrikt måltid endrer ikke den orale biotilgjengeligheten av lasofoksifen. FABLYN kan tas på hvilken som helst tid på døgnet og uavhengig av inntak av mat eller drikke.

Fordeling :

Distribusjonsvolumet (V/F) for lasofoksifen hos postmenopausale kvinner er omtrent 1350 l.

Eliminasjon:

Lasofoksifen bindes i høy grad til plasmaproteiner (>99 %). Lasofoksifen bindes både til albumin og α1-syre glykoprotein. Det påvirker imidlertid ikke bindingen av warfarin eller propranolol.

Metabolisme:

Omdannelse og fordeling av lasofoksifen hos mennesker har blitt undersøkt etter oral administrering av 14C-merket lasofoksifen. Lasofoksifen metaboliseres i stor grad hos mennesker. Det er identifisert

fem metabolske omdannelsesprosesser: direkte glukuronidering, direkte sulfatdannelse,

 

hydroksylering av fenyltertralin-enheten (med påfølgende konjugatmetabolisering av

salg

katekolintermediater ved metylering og glukuronidering), oksidasjon av pyrrolidinringen, samt

fenylhydroksylering. Det er påvist tre metabolitter av lasofoksifen i plasma: glukuronidkonjugatet, et glukuronid av den hydroksylerte metabolitten, og det metylerte katekolet.

Affinitet til bindingssetene for østrogenreseptor alfa og østrogenreseptor beta, er henholdsvisfor minst 31

ganger og 18 ganger lavere for de viktigste sirkulerende metabolittene av lasofoksifen, enn f r lasofoksifen. Dette tilsier at det ikke er sannsynlig at disse metabolittene vil bidra til den farmakologiske aktiviteten av lasofoksifen. Oksidering ved fleregodkjentcytokrom P450-enzymer, inklusive

CYPene 2D6 og 3A4/5, og konjugering av lasofoksifen er to viktige mekanismer for utskillelse av lasofoksifen fra den systemiske sirkulasjonen. Tilsynelatende oral clearance (CL/F) for lasofoksifen hos postmenopausale kvinner er omtrent 6,6 l/t.

Lasofoksifen har en halveringstid på omtrent 6 dager. Lasofoksifen og dets metabolitter utskilles

hovedsaklig i fæces, men en mindre komponent relatert til den aktive substansen utskilles i urinen. Etter oral administrasjon av 14C-merket lasofoksifen i løsning hos mennesker, ble omtrent 72 % av den radioaktive dosen gjenfunnet innen dag 24 (omtrent 66 % i fæces og 6 % i urin). Mindre enn 2 % av administrert dose ble gjenfunnet i urin som ue dret lasofoksifen.

Linearitet/ikke-linearitet:

lenger

 

Lasofoksifen utviser lineær farmako in tikk i et vidt dosespekter etter administrasjon av enkeltdose

(opp til 100 mg) og gjentatt dosering (opp til 20 mg en gang daglig). Steady-state farmakokinetikken

for lasofoksifen er konstant, med unntak av farmakokinetikken etter en enkelt dosering.

 

 

ikke

Ved steady state, er halv ringstiden for lasofoksifen hos postmenopausale kvinner omtrent 6 dager,

noe som resulterer i små svingninger i konsentrasjonen over et 24-timers doseringsintervall.

 

er

 

Barn:

 

 

Farmakokinet kken for lasofoksifen er ikke undersøkt hos barn.

Legemidlet

 

 

Eldre:

Det er ikke sett noen forskjeller av klinisk betydning i farmakokinetikken for lasofoksifen i

ald rsspennet fra 40 til 80 år, basert på resultater fra en populasjonsfarmakokinetisk analyse. Det er ikke nødvendig med dosejustering når FABLYN gis til eldre pasienter.

Rase:

I en populasjonsfarmakokinetisk analyse ble det ikke funnet noen påvisbare forskjeller i farmakokinetikk for lasofoksifen hos ulike raser. Analysen inkluderte 2049 postmenopausale kvinner som besto av 85,5 % kaukasiere, 8,6 % latinamerikanere (hispanic), 3,4 % asiater, og 1,9 % afroamerikanere. Resultatene fra en fase-1 studie med japanske og kaukasiske kvinner var i tråd med den populasjonsfarmakokinetiske analysen, og viste ingen påvisbare forskjeller i farmakokinetikken av lasofoksifen i disse to populasjonene.

Kjønn:

Siden FABLYN er indisert for bruk kun til postmenopausale kvinner, er det ikke utført noen vurdering av hvilken effekt kjønn kan ha på farmakokinetikken for lasofoksifen.

Pasienter med nedsatt leverfunksjon:

Lasofoksifen ble undersøkt som en enkelt dose på 0,25 mg hos friske frivillige og hos personer med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon. Plasma-lasofoksifen-eksponering var omtrent den samme hos de friske personene som hos de med mildt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A), og var moderat forhøyet (38 %) hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) sammenliknet med friske personer. Disse forskjellene forventes ikke å ha klinisk betydning. Det er

undersøkelser med pasienter som har nedsatt nyrefunksjon. I en populas ons-farmakokinetisk analyse ble det ikke sett noen forskjeller av klinisk betydning i farmakokineti for lasofoksifen mellom postmenopausale kvinner med anslått kreatinin-clearance så lavt som 32 ml/min og de som hadde normal kreatinin-clearance. Det er ikke nødvendig med dosejustering for pasienter med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 4.4).

ikke nødvendig med dosejustering av FABLYN hos pasienter med mild til moderat nedsatt

 

leverfunksjon. Man har ikke undersøkt personer med alvorlig nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.4).

 

 

for

salg

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:

 

 

 

 

 

Da mindre enn 2 % lasofoksifen gjenfinnes i urinen som uendret aktiv substa s, er det ikke utført noen

 

godkjent

 

 

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Lasofoksifen var ikke genotoksisk i noen av testenelengersom r utført. I en påfølgende studie over to år av karsinogenitet hos rotter (≥1 mg/kg/dag, dvs. 7 ga er høyere enn systemisk eksponering etter en

human dose på 0,5 mg/dag basert på plasma AUC) var det en økt insidens av renaltubulæradenom og karsinom hos hanndyr og granulære celletumor r i ovariene hos hunndyr. I en tilsvarende toårs studie på mus (≥2 mg/kg/dag, dvs. lavereikkeenn syst misk eksponering etter en human dose på 0,5 mg/dag basert på plasma AUC), var det en ø t insid ns av av binyrebarkadenom og karsinom, interstitialcelletumorer i testis, benigne og maligne ovarietumorer og benigne polypper i uterine kjertler. Selv om alle disse tumorene antas å skyldes hormonelle mekanismer som er spesifikke for gnagere, er relevans hos menneske ukjent. Basert på humane data fra kliniske studier over 3 og 5 år, var insidensen av cancer und behandling med lasofoksifen ikke høyere enn den for placebo.

LegemidletI en prenatal og postnatal studie på rotter, førte lasofoksifen ≥0,01 mg/kg/dag til forsinket og/eller

Lasofoksifen var ikke

raerogent hos rotter inntil en dose på 10 mg/kg (omtrent 53 ganger høyere enn

AUC hos mennesk r)

ll r kaniner inntil en dose på 3 mg/kg (under systemisk eksponeringsnivå hos

mennesker). Økt

nsidens av sammengrodd anus, hypoplastisk hale, ødem og bøyelighet av lemmer

sett hos foster av

rektige rotter som ble dosert 100 mg/kg (omtrent 400 ganger høyere enn AUC hos

mennesker) ble assosiert med økt embryoføtal dødelighet og generell mangel på trivsel. I fertilit tsstudier med lasofoksifen utført på rotter ble det observert små effekter på hannrotters

reproduksjonsevne ved ≥10 mg/kg/dag (omtrent 42 ganger høyere enn AUC hos mennesker), sett som ned ang i parringsindeks, implantasjonssteder og fostre. Hos hunnrotter behandlet med ≥0,01 mg/kg/dag (under systemisk eksponeringsnivå hos mennesker) ble det sett nedsatt fertilitet, og en økning i pre- og post-implantasjonstap, som ga redusert størrelse på avkom og forlenget gestasjonstid.

avbrutt nedkomst, høyere mortalitet hos avkom ved fødsel, endrede ferdigheter av utviklingsmessige milepæler, og redusert vekst. Sett over ett er de reproduksjonmessige og utviklingsmessige effektene observert hos dyrene i tråd med de for SERM-klassen av stoffer.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Tablettkjerne:

 

 

 

 

 

Laktose, vannfri

 

 

 

 

 

Cellulose, mikrokrystallinsk

 

 

 

 

 

Krysskarmellosenatrium

 

 

 

 

 

Silika, kolloidal vannfri

 

 

 

 

salg

Magnesiumstearat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablettdrasjering:

 

 

 

for

 

Paraoransje (E110)

 

 

godkjent

 

 

 

 

 

Hypromellose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laktosemonohydrat

 

 

 

 

 

Titandioksid (E171)

 

 

 

 

 

Triacetin

 

lenger

 

 

 

6.2

Uforlikeligheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant.

 

 

 

 

 

6.3

Holdbarhet

 

 

 

 

 

4 år

 

ikke

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

 

Oppbevaringsbetingelser

 

 

 

 

Dette legemidlet krever ingen spes elle oppbevaringsbetingelser.

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

6.5 Emballasje ( ype og innhold)

 

 

 

 

FABLYN filmdrasj rte tabletter leveres i blisterark av polyvinylklorid (PVC) med aluminumsfolie på baksiden, eller tab ettbokser av HDPE (high-density polyethylene) med barnesikrede korker av polypropylen foret med polyetylen/aluminum.

Blist rpakninger med 7, 28 eller 30 tabletter og bokser med 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

24. februar 2009

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

EU/1/08/500/001

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

EU/1/08/500/003

 

salg

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

for

 

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettste et til Det europeiske

legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

lenger

godkjent

 

 

ikke

 

 

er

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter