Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Merking - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFablyn
ATC-kodeG03
Stofflasofoxifene tartrate
ProdusentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR BLISTERPAKNING (30 filmdrasjerte tabletter)

1.LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

 

lasofoksifen

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

 

 

 

Hver tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

Inneholder laktose

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Til oral bruk

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

 

BARN

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppbevares ut lgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

Fors

let pakning.

 

 

 

 

 

 

 

Skal ikke brukes dersom pakningen har vært åpnet.

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

 

for

salg

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

godkjent

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

lenger

 

 

 

Batch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

er

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

 

 

KARTONG FOR BLISTERPAKNING (7 filmdrasjerte tabletter)

 

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

 

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter lasofoksifen

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose

Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

7 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

godkjent

for

 

 

 

Til oral bruk

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

 

BARN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

Forseglet pakning.

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal ikke brukes dersom pakningen har vært åpnet.

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato:

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

OPPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

 

 

 

 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

 

 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

FABLYN

 

godkjent

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

lenger

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR TABLETTBOKS (90 fi mdrasjerte tabletter)

1.LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

lasofoksifen

er

ikke

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

LegemidletHver tablett nneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inn holder laktose

Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

for

salg

 

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

90 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

Forseglet pakning.

 

 

 

 

for

 

 

 

Skal ikke brukes dersom pakningen har vært åpnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato:

 

 

lenger

godkjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

OPPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

 

 

 

 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

 

 

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

ikke

 

 

 

 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

 

salg

 

 

KARTONG FOR BLISTERPAKNING (28 filmdrasjerte tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

for

 

 

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

lasofoksifen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

 

 

 

 

Hver tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

Inneholder laktose

 

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget for ytterl gere informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmdrasjerte tab

tt r

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

Til oral bruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L s pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Forseglet pakning.

Skal ikke brukes dersom pakningen har vært åpnet.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

 

9.

OPPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

salg

 

 

 

 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

 

 

 

 

 

for

 

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

 

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

godkjent

 

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

lenger

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

ikke

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

 

 

Res ptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

FABLYN

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL TABLETTBOKS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

FABLYN 500 mikrogram lasofoksifen

 

Til oral bruk

 

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRASJONSMÅTE

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

godkjent

for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

5.

INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

 

 

 

 

90 filmdrasjerte tabletter

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ANNET

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER – 7 tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

lasofoksifen

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eberth

3.UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

Man

 

ikke

 

 

Tir

er

 

Ons

 

 

 

Tor

 

 

Legemidlet

 

 

Fre

 

 

Lør

 

 

Søn

 

 

lenger

godkjent

 

for

salg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER – 30 tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

lasofoksifen

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eberth

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

 

er

ikke

Legemidlet

 

 

 

lenger

godkjent

 

for

salg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER – 28 tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

lasofoksifen

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eberth

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

Man

 

ikke

 

 

Tir

er

 

Ons

 

 

 

Tor

 

 

Legemidlet

 

 

Fre

 

 

Lør

 

 

Søn

 

 

lenger

godkjent

 

for

salg

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter