Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Pakningsvedlegg - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFablyn
ATC-kodeG03
Stofflasofoxifene tartrate
ProdusentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

 

 

 

FABLYN 500 mikrogram filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

lasofoksifen

 

 

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

 

 

 

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 

 

 

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 

 

 

Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om

 

de har symptomer som ligner dine.

 

 

 

 

 

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker

 

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

 

salg

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 

for

 

 

1.

Hva FABLYN er, og hva det brukes mot

godkjent

 

 

 

 

 

2.

Hva du må ta hensyn til før du bruker FABLYN

 

 

3.

Hvordan du bruker FABLYN

 

 

 

4.

Mulige bivirkninger

 

 

 

5.

Hvordan du oppbevarer FABLYN

lenger

 

 

 

 

 

 

6.

Ytterligere informasjon

 

 

 

1.

 

 

 

 

HVA FABLYN ER, OG HVA DET BRUKES MOT

 

 

 

FABLYN brukes for å behandle osteoporose hos kvinner som har passert overgangsalderen

(postmenopausal osteoporose), og som har økt risiko for skjelettbrudd, spesielt i ryggsøyle, hofter og

håndledd. Det tilhører en g uppe legemidler som kalles selektive østrogen-reseptormodulatorer

(SERM).

ikke

er

 

Hos kvinner med pos m nopausal osteoporose, reduserer FABLYN risikoen for både frakturer (små

Legemidletbrudd eller brister) i ryggsøylen (også kalt vertebrale frakturer) og frakturer som ikke er i ryggsøylen (såkalte non-vertebra e frakturer). FABLYN reduserer ikke risikoen for hoftefrakturer.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER FABLYN

Bruk ikke FABLYN

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor lasofoksifen eller et av de andre innholdsstoffene i FABLYN.

dersom du har eller tidligere har hatt blodpropp, for eksempel i vener, lunger eller øyne (dyp venetrombose, lungeemboli eller trombose i netthinnevenen).

dersom du har blødning fra skjeden. Dette må undersøkes av legen din før du begynner behandling.

dersom du fortsatt har mulighet for å bli gravid.

dersom du er gravid eller ammer.

Vis forsiktighet ved bruk av FABLYN

Graviditet og amming
FABLYN kan tas med eller uten
Bruk av andre legemidler sammen med FABLYN

dersom du ikke får beveget deg over en lengre periode, for eksempel hvis du blir lagt inn på sykehus eller blir sengeliggende under rekonvalesens etter en operasjon eller sykdom, kan dette øke risikoen for å få blodpropp (dyp venetrombose, lungeemboli eller trombose i netthinnevenen). Legen din vil muligens anbefale at behandlingen opphører i minst 3 uker på forhånd. Behandling med FABLYN kan settes i gang igjen i samråd med legen din, så fort du er tilbake til normal mobilitet.

Dersom du tar FABLYN, bør du spasere eller bevege bena og føttene med jevne mellomrom når du reiser over lengre avstander, fordi det å sitte lenge i samme stilling kan hindre tilstrekkelig blodsirkulasjon og kan øke din risiko for blodpropp.

Det er ikke sannsynlig at FABLYN skal forårsake blødning fra skjeden, så en eventuell blødning fra skjeden mens du tar FABLYN er uventet, og du bør få legen til å undersøke dette.

 

 

 

 

salg

Følgende tilstander kan være grunnlag for at dette legemidlet ikke er egnet for deg. Du skal snakke

med legen din før du begynner å ta FABLYN:

 

for

 

 

hvis du har eller har hatt brystkreft.

 

 

 

 

 

 

hvis du opplever en endring i brystene som du ikke kan forklare.

 

 

 

hvis du har alvorlig leversykdom.

godkjent

 

 

 

hvis du har alvorlig nyresykdom.

 

 

 

 

 

 

FABLYN muligens ikke egnet for deg.

Rådfør deg meg lege eller apotek dersom dulengerbruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dersom du tar østrog n statning eller hormonerstatning er

Inntak av FABLYN sammen med mat og drikke mat og drikke.

FABLYN er kun beregnet til kv ikkenner etter overgangsalderen og skal ikke brukes av kvinner som fortsatt har mulighet for åerbli g avide.

LegemidletDu skal ikke bruke FABLYN hvis du er gravid eller ammer, da legemiddelet kan utskilles i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser av påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. FABLYN har ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i FABLYN

FABLYN inneholder laktose. Hvis du har fått vite av legen din at du har intoleranse overfor noen sukkerarter, bør du snakke med legen din før du tar dette legemidlet.

3.HVORDAN DU BRUKER FABLYN

Bruk alltid FABLYN slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er én tablett daglig.

Tablettene skal svelges hele. De kan tas med eller uten mat.
Hvis du ønsker det kan du ta tabletten med vann eller annen drikke.
Legen din vil muligens anbefale deg å ta kosttilskudd med kalsium og vitamin D under behandling med FABLYN dersom ditt daglige inntak ikke er tilstrekkelig.
Dersom du tar for mye av FABLYN

Hvis du tar flere tabletter enn du skal, si fra til legen din eller på apoteket.

Dersom du har glemt å ta FABLYN

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Ta neste tablett som vanlig og

fortsett som tidligere.

for

salg

 

Dersom du avbryter behandling med FABLYN

 

Du skal snakke med legen din før du slutter å bruke FABLYN.

 

 

 

godkjent

 

 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette leg midl t.

 

 

4.MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan FABLYN forårsake bivirkninge , men ikke alle får det.

De fleste bivirkningene som oppsto under kliniske studi r var milde.

Disse bivirkningene kan oppstå med visse fr kv s r, som definert nedenfor:

 

Svært vanlige bivirkninger: for kommlengerr hos flere enn 1 av 10 brukere

 

Vanlige: forekommer hos mellom 1 og 10 av 100 brukere

 

Mindre vanlige: forekommer hos mellom 1 og 10 av 1000 brukere

 

Sjeldne: forekommer hos mellom 1 og 10 av 10 000 brukere

 

Svært sjeldne: forekommerikkehos færre enn 1 av 10 000 brukere

 

Ikke kjent: Frekv ns kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data

 

er

Svært vanlige bivirkninger:

 

Muskelkramper

Vanlige bivirkninger:

 

H t tokter

 

Forstoppelse

 

Press i nedre mageregion

 

Utflod fra skjeden

 

Økt svetting

Legemidlet

Mindre vanlige bivirkninger :

Urinveisinfeksjon, svie ved vannlating, akutt behov for å late vannet, urininkontinens

Smerte eller trykk i mageregionen, ryggsmerter, smerter i nakke, ledd eller bryst

Tretthet, unormal eller større blødning enn normalt, vanligvis fra nesen

Diabetes (typiske symptomer er uttalt tørste og hyppig vannlating)

Brennende følelse, svimmelhet, nummenhet, svekket hukommelse, svekket eller delvis redusert bevegelighet i armer eller ben, hodepine, urolige ben (en uimotståelig trang til å bevege bena for å bli kvitt en ubehagelig eller rar følelse).

Unormal eller uregelmessig hjerterytme, raskere hjerterytme

Hevelse i hender, armer, føtter eller ben, smerter i armer eller ben

Hoste, pustevansker, tett nese, rennende nese

Munntørrhet, mye tarmluft, mavesmerter

Tørre øyne, hårtap, hudutslett, nattesvette, kløe, varmefølelse, vektøkning

Harde bryster, smerter i brystene, underlivsblødning, kløe i underlivet

Sjeldne bivirkninger:

 

salg

 

Infeksjon i øret, øyet, luftveiene eller huden, diaré, blod i avføringen

 

 

Endret appetitt

 

 

Unormale drømmer, humørsvingninger

 

 

 

 

Svimmelhet, endret smakssans, kramper, migrene, svakhet i armer og ben, isjas (smerter i

 

korsryggen, sete og/eller deler av ben og føtter, vanligvis på den ene siden av kr ppen)

 

 

Synsforstyrrelse, øyesmerte, kløe i øyne, hevelse på øyelokk, røde øyne, smer er i øret

 

 

 

for

 

Sår på leppene, endret tarmaktivitet, svelgevansker, munnsår, halsbran , mu smerter og

smerter i endetarmen

Gulsott (hud og øyne gulner), endringer i blodprøver for leverfun s on

Hudtørrhet, uvanlig hårstruktur, endring i neglene, hudutslett, mør ere hud, endret fingerfasong, sår i huden

Smertefull vannlating, blod i urinen

Utflod fra bryst, kul i bryst, smerter i skjeden, åreknuter

Nedsatt puls i føttene, blåmerkergodkjent

 

lenger

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirknin

ne blir plagsomme eller du merker

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakni gsvedle

et.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER FABLYN

 

ikke

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

Bruk ikke FABLYN etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret eller etiketten på flasken,og på kartongen etter “Utløpsdato”.erUtløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden..

LegemidletDette legemidlet kr v r ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON Samm ns tning av FABLYN

Virkestoffet er lasofoksifen. Hver filmdrasjert tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

Hjelpestoffer er vannfri laktose; mikrokrystallinsk cellulose; krysskarmellosenatrium; vannfri kolloidal silikon; magnesiumstearat; paraoransje (E110); hypromellose; laktosemonohydrat; titandioksid (E171) og triacetin.

Hvordan FABLYN ser ut og innholdet i pakningen

FABLYN tabletter er trekantede, ferskenfargede, filmdrasjerte tabletter merket med “Pfizer” på en side og “OPR 05” på den andre.

Tablettene er tilgjengelige i blisterpakninger som inneholder 7, 28 eller 30 tabletter, og i tablettbokser som inneholder 90 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelse er Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Tyskland.

Tilvirker er Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Tyskland.

 

 

salg

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

for

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter