Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabrazyme (agalsidase beta) – Preparatomtale - A16AB04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFabrazyme
ATC-kodeA16AB04
Stoffagalsidase beta
ProdusentGenzyme Europe B.V.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Fabrazyme 5 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass Fabrazyme inneholder 35 mg agalsidase beta. Etter rekonstituering med 7,2 ml vann til injeksjonsvæsker inneholder hvert hetteglass Fabrazyme 5 mg/ml (35 mg/7 ml) agalsidase beta. Den rekonstituerte oppløsningen må fortynnes ytterligere (se pkt. 6.6).

Fabrazyme 5 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass Fabrazyme inneholder 5 mg agalsidase beta. Etter rekonstituering med 1,1 ml vann til injeksjonsvæsker inneholder hvert hetteglass Fabrazyme 5 mg/ml agalsidase beta. Den rekonstituerte oppløsningen må fortynnes ytterligere (se pkt. 6.6).

Agalsidase beta er en rekombinant form av humant -galaktosidase A og produseres ved rekombinant DNA-teknikk ved bruk av en pattedyrcellekultur (ovarier fra kinesiske hamstere - CHO). Aminosyresekvensen i den rekombinante formen, samt nukleotidsekvensen som kodet den, er identisk med den naturlige formen av -galaktosidase A.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Hvit til offwhite lyofilisert kake eller pulver

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Fabrazyme har indikasjon til langsiktig enzym-substitusjonsterapi hos pasienter som har fått diagnosen Fabrys sykdom ( -galaktosidase A-mangel).

Fabrazyme er indisert til voksne, barn og ungdom i alderen 8 år og eldre.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandling med Fabrazyme skal overvåkes av en lege som har erfaring med behandling av pasienter som har Fabrys sykdom eller andre nedarvede metabolske sykdommer.

Dosering

Anbefalt dose av Fabrazyme er 1 mg /kg kroppsvekt gitt én gang hver 2. uke som intravenøs infusjon.

Lavere doseringsregimer er brukt i kliniske utprøvninger. I en av disse studiene, utført på voksne mannlige pasienter, ble det vist at 0,3 mg/kg annenhver uke etter en initiell dose på 1,0 mg/kg i 6 måneder, vil kunne opprettholde clearance av GL-3 i visse celletyper hos noen pasienter. Klinisk relevans over lang tid er ikke bekreftet for disse funnene (se avsnitt 5.1).

Til å begynne med skal infusjonshastigheten ikke være mer enn 0,25 mg/min (15 mg/time) for å minimalisere muligheten for at det oppstår infusjonsrelaterte reaksjoner. Etter at pasientens toleranse er fastslått, kan infusjonshastigheten økes gradvis ved påfølgende infusjoner.

Infusjon av Fabrazyme hjemme kan vurderes for pasienter som tåler infusjonene godt. Beslutningen om å flytte en pasient til hjemmeinfusjon må tas etter evaluering og anbefaling av behandlende lege. Pasienter som opplever bivirkninger under hjemmeinfusjon, må umiddelbart

stoppe infusjonsprosessen og få tilsyn av helsepersonell. Påfølgende infusjoner bør kanskje skje på sykehus. Dose og infusjonshastighet må være konstant mens pasienten er hjemme, og må ikke endres uten overvåkning av helsepersonell.

Spesielle populasjoner Redusert nyrefunksjon

Det er ikke nødvendig å justere doseringen til pasienter med nyreinsuffisiens.

Redusert leverfunksjon

Det er ikke utført studier hos pasienter med leverinsuffisiens.

Eldre

Sikkerhet og effekt av Fabrazyme hos pasienter over 65 år er ikke påvist, og det kan så langt ikke anbefales noen dosering for disse pasientene.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Fabrazyme hos barn i alderen 0 til 7 år har ennå ikke blitt fastslått. For tiden tilgjengelige data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men ingen doseringsanbefalinger kan gis til barn i alderen 5 til 7 år. Det finnes ingen tilgjengelige data hos barn i alderen 0 til 4 år.Det er ikke nødvendig å justere doseringen til barn fra 8 – 16 år.

Administrasjonsmåte

For instruksjoner vedrørende rekonstituering og fortynning av dette legemidlet før administrering, se punkt 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) overfor virkestoffet, eller ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Immunogenisitet

Da agalsidase beta (r-hαGAL) er et rekombinant protein forventes det at IgG antistoff utvikles hos pasienter med liten, eller ingen gjenværende enzymaktivitet. Størstedelen av pasientene utviklet IgG antistoff til r-hαGAL typisk innen 3 måneder etter den første infusjonen av Fabrazyme. Over tid viste størstedelen av seropositive pasienter i kliniske studier enten en synkende trend i titere (basert på en ≥ firedoblet reduksjon i titer fra toppmålingen til den siste målingen,(40 % av pasientene)), tolerert (ingen detekterbare antistoff bekreftet av 2 påfølgende radioimmunpresipitasjonsmålinger (RIP- assayer) (14 % av pasientene)) eller viste et platå (35 % av pasientene).

Infusjonsrelaterte reaksjoner

Pasienter med antistoffer mot r-hαGAL har en større risiko for å få infusjonsrelaterte reaksjoner. Reaksjonene defineres som en relatert negativ hendelse som oppstår på infusjonsdagen. Disse pasientene må behandles med varsomhet ved gjenadministrasjon av agalsidase beta (se pkt. 4.8). Antistoffstatus må monitoreres regelmessig.

I kliniske studier opplevde sekstisju prosent (67 %) av pasientene minst én infusjonsrelatert reaksjon (se pkt. 4.8). Frekvensen av bivirkningene ble redusert over tid. Pasienter som utvikler milde eller

moderate infusjonsrelaterte reaksjoner ved behandling med agalsidase beta under de kliniske studiene, har fortsatt med behandling etter en reduksjon i infusjonshastighet (~0,15 mg/min; 10 mg/time) og forbehandling med antihistaminer, paracetamol, ibuprofen og/eller kortikosteroider.

Hypersensitivitet

Som for alle intravenøse proteinlegemidler kan det forekomme allergilignende overfølsomhetsreaksjoner.

Et lite antall pasienter har opplevd reaksjoner som antyder umiddelbar overfølsomhet (type I - straksreaksjon). Hvis det forekommer alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner, bør man overveie å seponere administrasjonen av Fabrazyme, og en passende behandling må påbegynnes. Gjeldende medisinske standarder for øyeblikkelig behandling må overholdes. Med forsiktig reintroduksjon (”rechallenge”) har Fabrazyme blitt administrert på nytt til alle de 6 pasientene som testet positiv for IgE antistoff, eller hadde positiv hudtest mot Fabrazyme i en klinisk studie. I denne studien ble reintroduksjonen gjort i form av en innledende lav dose, og ved lavere infusjonshastighet (1/2 terapeutisk dose ved 1/25 av innledende standard anbefalt hastighet). Når pasienten tolererer infusjonen kan dosen økes slik at den når en terapeutisk dose på 1 mg/kg, og infusjonshastigheten kan økes ved å sakte titre opp etter som den tolereres.

Pasienter med fremskredet nyresykdom

Effekten av behandling med Fabrazyme på nyrer kan være begrenset hos pasienter med fremskreden nyresykdom.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført, og det er ikke utført in vitro-studier av metabolisme. På grunnlag av sin metabolisme, er agalsidase beta en usannsynlig kandidat for cytokrom P450- formidlede interaksjoner mellom legemidler.

Fabrazyme må ikke administreres sammen med klorokin, amiodaron, monobenzon eller gentamicin på grunn av en teoretisk fare for hemming av intracellulær -galaktosidase A-aktivitet.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det finnes ingen data fra bruk av agalsidase beta til gravide kvinner.

Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på embryonisk/føtal utvikling (se avsnitt 5.3).

Fabrazyme skal ikke brukes under graviditet hvis ikke det er strengt nødvendig.

Amming

Agalsidase beta kan skilles ut i melk. Siden det ikke foreligger data for virkningen hos nyfødte som utsettes for agalsidase beta via brystmelk, anbefales det å slutte å amme når man bruker Fabrazyme.

Fertilitet

Det er ikke utført studier for å vurdere de mulige virkningene av Fabrazyme på nedsatt fruktbarhet.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Fabrazyme kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner den dagen Fabrazyme administreres, fordi det kan forekomme svimmelhet, søvnighet, vertigo og synkope (se pkt. 4.8).

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Siden agalsidase beta (r-hαGAL) er et rekombinant protein, forventes utvikling av IgG-antistoffer hos pasienter med liten eller ingen gjenværende enzymaktivitet. Pasienter med antistoffer mot r-hαGAL har større potensiale til å oppleve infusjonsrelaterte reaksjoner (IAR). Reaksjoner som antyder umiddelbar (Type I) hypersensitivitet er rapportert hos et lite antall pasienter (se pkt. 4.4).

Svært vanlige bivirkninger inkludert kuldegysninger, pyreksi, kuldefølelse, kvalme, oppkast, hodepine og parestesi. Sekstisyv prosent (67 %) av pasientene opplevde minst én infusjonsrelatert reaksjon. Anafylaktiske reaksjoner er rapportert etter markedsføring.

Tabell med liste over bivirkninger

Bivirkninger rapportert fra kliniske studier med totalt 168 pasienter (154 menn og 14 kvinner) behandlet med Fabrazyme administrert i en dose på 1 mg/kg annenhver uke i minst én infusjon i opptil maksimum 5 år. Bivirkningene er oppført etter organklassesystem og frekvens (svært vanlige ≥ 1/10, vanlige ≥ 1/100 til < 1/10 og mindre vanlige ≥ 1/1000 til < 1/100) i tabellen nedenfor. Forekomsten av en bivirkning hos en enkelt pasient defineres som mindre vanlig i lys av det relativt lave antall pasienter som ble behandlet. Bivirkninger som bare ble rapportert i perioden etter markedsføring er også inkludert i tabellen nedenfor under frekvenskategorien ”ikke kjent” (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Alvorlighetsgraden av bivirkningene var for det meste mild til moderat:

Forekomst av bivirkninger forbundet med Fabrazyme behandling

Organklassesystem

Svært

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

 

vanlige

 

 

 

Infeksiøse og

 

nasofaryngitt

rhinitt

 

parasittære

 

 

 

 

sykdommer

 

 

 

 

Forstyrrelser i

 

 

 

anafylaktoid

immunsystemet

 

 

 

reaksjon

Nevrologiske

Hodepine,

svimmelhet,

hyperestesi,

 

sykdommer

parestesi

somnolens,

tremor

 

 

 

hypoestesi, sviende

 

 

 

 

følelse, letargi,

 

 

 

 

synkope

 

 

Øyesykdommer

---

økt lakrimasjon

øyepruritt, okular

 

 

 

 

hyperemi

 

Sykdommer i øre og

---

tinnitus, vertigo

aurikulær

 

labyrint

 

 

hevelse,

 

 

 

 

øresmerte

 

Hjertesykdommer

---

takykardi,

sinus bradykardi

 

 

 

palpitasjoner,

 

 

 

 

bradykardi

 

 

Karsykdommer

---

rødming

perifer kulde

---

 

 

hypertensjon, pallor,

 

 

 

 

hypotensjon,

 

 

 

 

hetebølge

 

 

Sykdommer I

---

dyspné, nasal

bronkospasme,

hypoksi

respirasjonsorganer,

 

kongestion, tett hals,

faryngolaryngeal

 

thorax og

 

hiving etter pusten,

smerte, rhinoré,

 

mediastinum

 

hoste, forverret

taypné,

 

 

 

dyspné

kongestion i øvre

 

 

 

 

luftveier

 

Gastrointestinale

kvalme,

abdominalsmerte,

dyspepsi, dysfagi

---

sykdommer

oppkast

smerte øverst i

 

 

 

 

abdomen,

 

 

 

 

abdominalt

 

 

 

 

ubehag,mageubehag,

 

 

 

 

hypoestesi oral,

 

 

 

 

diaré

 

 

Hud- og

---

pruritt, urticaria,

livedo reticularis,

Leukocytoklasti

underhudssykdomme

 

utslett, erytem,

erytemøst utslett,

sk vaskulitt

r

 

pruritt generalisert,

pruritisk utslett,

 

 

 

angioneurotisk

misfarget hud,

 

 

 

ødem, hevelse i

ubehag i huden

 

 

 

ansiktet, utslett

 

 

 

 

makulopapulært

 

 

Sykdommer i

---

Smerte i lemmene,

smerte i muskler

---

muskler, bindevev og

 

myalgi, ryggsmerte,

og skjelett

 

skjelett

 

muskelkramper,

 

 

 

 

artralgi, stramme

 

 

 

 

muskler, stivhet i

 

 

 

 

muskler og skjelett

 

 

Generelle lidelser og

kulderystelser

tretthet, ubehag i

Kjenner seg

---

reaksjoner på

, pyreksi,

brystet, kjenner seg

varm og kald,

 

administrasjonsstedet

fryser

varm, ødem perifert,

influensalignend

 

 

 

smerte, asteni,

e symptomer,

 

 

 

brystsmerte,

smerte på

 

 

 

ansiktsødem,

infusjonsstedet,

 

 

 

hypertermi

reaksjon på

 

 

 

 

infusjonsstedet,

 

 

 

 

trombose på

 

 

 

 

injeksjonsstedet,

 

 

 

 

malaise, ødem

 

Undersøkelse

 

 

 

Nedsatt

 

 

 

 

oksygen

 

 

 

 

metning

 

 

 

 

 

Til denne tabellens formal defineres ≥1 % som reaksjoner som opptrer hos 2 eller flere pasienter.

Terminologien er basert på MedDRA (Medical Dictionary for Reggulatory Activities).

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Infusjonsrelaterte reaksjoner

Infusjonsrelaterte reaksjoner besto som oftest av feber og frysninger. Andre symptomer inkluderte mild eller moderat dyspné, hypoksi (nedsatt oksygen metning) tranghet i halsen, ubehag i brystet, rødming, pruritt, urtikari, ansiktsødem, angioneurotisk ødem, rinitt, bronkospasme, takypné, hiving etter pusten, hypertensjon, hypotensjon, takykardi, palpitasjoner; magesmerter, kvalme, oppkast; infusjonsrelatert smerte, bl.a. smerte i ekstremiteter, myalgi; og hodepine.

De infusjonsrelaterte reaksjonene ble håndtert ved å redusere infusjonshastigheten sammen med administrasjon av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, antihistaminer og/eller kortikosteroider. Sekstisju prosent (67 %) av pasientene opplevde minst én infusjonsrelatert reaksjon. Frekvensen på disse reaksjonene ble redusert over tid. De fleste av disse reaksjonene kan tilskrives utvikling av IgG-antistoffer og/eller komplementaktivering. Hos et begrenset antall pasienter ble det påvist IgE-antistoffer (se pkt. 4.4).

Pediatrisk populasjon

Begrenset informasjon fra kliniske studier antyder at sikkerhetsprofilen på Fabrazymebehandling hos pediatriske pasienter i alderen 5-7 år, behandlet med 0,5 mg/kg annenhver uke eller 1,0 mg/kg hver 4. uke er tilsvarende den for pasienter (over 7 år gamle) behandlet med 1,0 mg/kg annenhver uke.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

I kliniske studier ble det brukt doser inntil 3 mg/kg kroppsvekt.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater, enzymer. ATC kode: A16AB04.

Fabrys sykdom

Fabrys sykdom er en arvelig heterogen og multisystemisk progredierende sykdom som rammer både kvinner og menn. Sykdommen karakteriseres ved mangel på -galaktosidase. Redusert eller manglende -galaktosidaseaktivitet resulterer i akkumulering av GL-3 i lysosomene i mange celletyper, inklusive endotel- og parenkymceller, og fører i siste instans til livstruende klinisk svekkelse som følge av nyre-, hjerte- og cerebrovaskulære komplikasjoner.

Virkningsmekanisme

Grunnlaget for enzymsubstitusjonsterapi er å gjenopprette nivået av enzymaktivitet tilstrekkelig for å fjerne akkumulert substrat i organvev, og på denne måten forhindre, stabilisere eller reversere den progressive reduksjonen i disse organenes funksjon før det har oppstått uopprettelig skade.

Etter en intravenøs infusjon fjernes agalsidase beta raskt fra sirkulasjonen og tas opp av vaskulære endotel- og parenkymceller i lysosomene, sannsynligvis gjennom mannose-6 fosfat, mannose og asialoglykoproteinreseptorer.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekt og sikkerhet på Fabrazyme ble evaluert i to studier med barn, én dosefinnende studie, to dobbeltblinde placebokontrollerte studier, og én åpen forlengelsesstudie hos både mannlige og kvinnelige pasienter. I den dosefinnende studien ble virkningene av 0,3, 1,0 og 3,0 mg/kg én gang hver 2. uke og 1,0 og 3,0 mg/kg én gang annenhver dag vurdert. En reduksjon i GL-3 ble observert i nyrer, hjerte, hud og plasma ved alle doseringer. Plasma GL-3 ble klarert på en doseavhengig måte, men var mindre konsistent i dosen på 0,3 mg/kg. I tillegg var infusjonsrelaterte reaksjoner doseavhengige.

I den første placebokontrollerte kliniske studien var Fabrazyme effektiv når det gjaldt å fjerne GL-3 fra det vaskulære endotelet i nyrene etter 20 uker med behandling. Denne clearance ble oppnådd hos 69 % (20/29) av pasientene som ble behandlet med Fabrazyme, men ikke hos noen av placebopasientene (p<0.001). Dette funnet ble også støttet av en statistisk betydelig reduksjon av GL- 3-inklusjoner i nyre, hjerte og hud totalt, og i de enkelte organene i pasienter behandlet med agalsidase beta sammenlignet med placebo-pasienter (p<0.001). Fortsatt clearance av GL-3 fra vaskulært endotel i nyrene ved behandling med agalsidase beta ble ytterligere påvist i den åpne forlengelsen av denne studien. Dette ble oppnådd hos 47 av de 49 pasientene (96 %) med tilgjengelig informasjon ved måned 6, og hos 8 av de 8 pasientene (100 %) med tilgjengelig informasjon ved slutten av studien (inntil totalt 5 års behandling). Clearance på GL-3 ble dessuten oppnådd i flere andre celletyper fra nyrene. Plasma GL-3-nivået normaliserte seg raskt med behandling, og holdt seg normalt i 5 år.

Nyrefunksjon målt med glomerulær filtrasjonshastighet og serumkreatinin samt proteinuri, holdt seg stabil hos størstedelen av pasientene. Effekten av behandling med Fabrazyme på nyrefunksjonen var imidlertid begrenset hos noen pasienter med framskreden nyresykdom.

Selv om det ikke er utført noen spesifikk studie for å vurdere effekten på neurologiske tegn og symptomer, indikerer resultatene også at pasienter kan oppnå redusert smerte og bedre livskvalitet når de får enzymerstatningsterapi.

En annen dobbelblind, placebokontrollert studie av 82 pasienter ble utført for å finne ut om Fabrazyme ville redusere forekomsten av nyre-, hjerte- eller cerebrovaskulær sykdom eller død. Forekomsten av kliniske tilfeller var betydelig lavere blant pasienter behandlet med Fabrazyme sammenlignet med pasienter som fikk placebo (risikoreduksjon = 53 % intent-to-treat populasjon (p=0,0577). Risikoreduksjon = 61 % per-protokoll populasjon (p=0,0341)). Dette resultatet var konsistent i nyre-, hjerte- og cerebrovaskulære tilfeller.

Resultatene av studiene indikerer at behandling med Fabrazyme ved 1 mg/kg annenhver uke gir klinisk utbytte på viktige kliniske resultater hos pasienter med tidlig og framskreden Fabrys sykdom.

Fordi denne tilstanden er sakte progressiv, kan tidlig deteksjon og behandling være kritisk for å oppnå det beste resultatet.

I en tilleggsstudie ble 21 mannlige pasienter inkludert for observasjon av GL3-clearance i nyre- og hudvev ved et annet doseregime. Etter behandling med 1 mg/kg annenhver uke i 24 uker, var et doseregime på 0,3 mg/kg annenhver uke i 18 måneder tilstrekkelig til å opprettholde clearance av cellulært GL-3 i nyrenes kapillære endotel, i andre typer celler i nyrene og i huden (overfladisk kapillært hudendotel) hos flertallet av pasientene. Likevel kan IgG antistoffer ved lavere doseringer spille en rolle med hensyn til GL-3-clearance hos noen pasienter. På grunn av begrensninger i studiedesign (lavt antall pasienter), kan det ikke trekkes noen definitiv konklusjon om vedlikeholdsdosering. Men, disse funnene tyder på at det hos noen pasienter etter en initiell ”debulking”-dose på 1,0 mg/kg annenhver uke kan være tilstrekkelig med 0,3 mg/kg annenhver uke for å opprettholde clearance av GL-3.

Etter markedsføring ble det innhentet erfaring med pasienter som startet behandlingen med en dose på 1 mg/kg hver 2. uke, og deretter fikk en redusert dose i en utvidet periode. Hos noen av disse pasientene ble en økning i noen av følgende symptomer rapportert spontant: smerte, parestesi og diaré samt manifestasjoner for hjerte, sentralnervesystem og nyrer. Disse rapporterte symptomene ligner det naturlige forløpet til Fabrys sykdom.

Pediatrisk populasjon

I en åpne pediatrisk studie hadde seksten pasienter med Fabrys sykdom (fra 8 til 16 år gamle, 14 gutter, 2 jenter) blitt behandlet med 1,0 mg/kg annenhver uke i ett år. Clearance på GL-3 i det overflatiske vaskulærendotelet i huden ble oppnådd hos alle de pasientene som hadde akkumulert GL- 3 ved baseline. De to kvinnelige pasientene hadde liten eller ingen GL-3-akkumulasjon i det overflatiske vaskulærendotelet i huden ved baseline, og derfor gjaldt denne konklusjonen bare for de mannlige pasientene.

I en annen 5-årig åpen pediatrisk studie ble 31 mannlige pasienter i alderen 5 til 18 år randomisert før utbrudd av kliniske symptomer som involverte viktige organer og behandlet med to lavere doseringsregimer med agalsidase beta, 0,5 mg/kg annenhver uke eller 1,0 mg/kg hver 4. uke. Resultatene var like i de to behandlingsgruppene. Overfladisk kapillært hudendotel GL-3 skår ble redusert til null eller vedlikeholdt ved null ved alle tidspunkter etter baseline ved behandling hos 19/27 pasienter som fullførte studien uten doseøkning. Både baseline og 5-årige nyrebiopsier ble innhentet i en undergruppe på 6 pasienter: hos alle ble kapillært nyreendotel GL-3 skår redusert til null, men store variable effekter ble observert i podocytt GL-3, med en reduksjon hos 3 pasienter. Ti (10) pasienter oppnådde per protokoll doseøkningskriterie, to (2) hadde en doseøkning i forhold til anbefalt dose på 1,0 mg/kg annenhver uke.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Etter intravenøs injeksjon med agalsidase beta til voksne i doser på 0,3 mg, 1 mg og 3 mg/kg kroppsvekt økte AUC-verdiene mer enn proporsjonalt med doseringen på grunn av en reduksjon i clearance, hvilket indikerte en metning av clearance. Eliminasjonshalveringstid var doseuavhengig og varierte fra 45 til 100 minutter.

Etter intravenøs injeksjon med agalsidase beta til voksne med en infusjonstid på cirka 300 minutter og med en dose på 1 mg per kilo kroppsvekt to ganger i uken, varierte gjennomsnittlige plasmakonsentrasjoner (Cmax) mellom 2000-3500 ng/ml, mens AUCinf varierte fra 370-780 g.min/ml. Vss varierte fra 8,3-40,8 l, plasma-clearance fra 119-345 ml/min og gjennomsnittlig eliminasjons- halveringstid fra 80-120 minutter.

Agalsidase beta er et protein og forventes å degradere metabolsk gjennom peptidhydrolyse. Følgelig forventes det ikke at nedsatt leverfunksjon skal påvirke farmakokinetikken til agalsidase beta på noen klinisk signifikant måte. Renal eliminasjon av agalsidase beta er ansett å være en mindre vesentlig eliminasjonsvei.

Pediatrisk populasjon

Fabrazymes farmakokinetikk ble også evaluert i to pediatriske studier. I en av disse studiene ble 15 pediatriske pasienter med tilgjengelige farmakokinetiske data, i alderen 8,5 til 16 år gamle som veide fra 27,1 til 64,9 kg behandlet med 1,0 mg/kg annenhver uke. Vekt hadde ingen innflytelse på algasidase betaclearance i denne populasjonen. Baseline CL var 77 ml/min med et Vss på 2,6 l,

halveringstiden var 55 min. Etter IgG serokonversjon ble CL redusert til 35 ml/min. Vss økte til 5,4 l, og halveringstiden økte til 240 min. Nettoeffekten av disse forandringene etter serokonversjon var en

økning i eksponeringen på 2- til 3-dobbel basert på AUC og Cmax. Det ble ikke sett uventede sikkerhetsproblemer hos pasienter med en økning i eksponering etter serokonversjon.

I en annen studie med 30 pediatriske pasienter med tilgjengelige farmakokinetiske data, i alderen 5 til 18 år, behandlet med to lavere doseringsregimer på 0,5 mg/kg annenhver uke og 1,0 mg/kg hver

4. uke, var gjennomsnittlig CL henholdsvis 4,6 og 2,3 ml/min/kg. Etter IgG serokonversjon var det ingen synlig forandring i CL (henholdsvis +24 % og +6 %), mens Vss var henholdsvis 1,8 og 2,2 ganger større. Nettoeffekten var en liten reduksjon i Cmax (opptil henholdsvis -34 % og -11 %) og ingen forandring i AUC (henholdsvis -19 % og -6 %)

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data avslører ikke noen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitet ved enkel og gjentatt dosering embryonisk og foster-toksisitet. Det er ikke utført studier med hensyn til andre utviklingstrinn. Gentoksisk og karsinogent potensiale forventes ikke.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Mannitol

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Dinatriumfosfatheptahydrat

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler i samme infusjon.

6.3Holdbarhet

3 år.

Rekonstituerte og fortynnede oppløsninger

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet brukes øyeblikkelig. Hvis det ikke brukes øyeblikkelig, er lagring under bruk og forholdene før anvendelse brukerens eget ansvar. Den rekonstituerte oppløsningen kan ikke lagres og skal umiddelbart fortynnes, kun den fortynnede oppløsningen kan oppbevares i inntil 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 C – 8 C).

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering og fortynning av legemiddel, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Fabrazyme 35 mg leveres i klare Type I 20 ml hetteglass. Lukningen består av en silikonisert butylpropp og en aluminiumsforsegling med plasthette.

Pakningsstørrelser: 1, 5 og 10 hetteglass per eske.

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

Fabrazyme 5 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Fabrazyme 5 mg leveres i klare Type I 5 ml hetteglass. Lukningen består av en silikonisert butylpropp og en aluminiumsforsegling med plasthette.

Pakningsstørrelser: 1, 5 og 10 hetteglass per eske.

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, må rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker, fortynnes med 0,9 % natriumklorid infusjonsvæske og deretter gis ved intravenøs infusjon.

Bruk aseptisk teknikk

Regn ut antall hetteglass som skal rekonstitueres basert på den enkelte pasientens vekt, og ta nødvendig antall hetteglass ut av kjøleskapet slik at de kan oppnå romtemperatur (beregn ca. 30 minutter). Hvert hetteglass med Fabrazyme er kun til engangsbruk.

Rekonstituering

Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Rekonstituer hvert hetteglass Fabrazyme 35 mg med 7,2 ml vann til injeksjonsvæsker. Unngå at vannet til injeksjonsvæsker treffer pulveret med kraft, unngå også at oppløsningen skummer. Dette gjøres ved å sakte tilsette vannet til injeksjonsvæsker dråpevis ned langs innsiden av hetteglasset, og ikke direkte på den lyofiliserte kaken. Rull og vipp hvert hetteglass forsiktig. Ikke snu, sving eller rist på hetteglasset.

Fabrazyme 5 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Rekonstituer hvert hetteglass Fabrazyme 5 mg med 1,1 ml vann til injeksjonsvæsker. Unngå at vannet til injeksjonsvæsker treffer pulveret med kraft, unngå også at oppløsningen skummer. Dette gjøres ved å sakte tilsette vannet til injeksjonsvæsker dråpevis ned langs innsiden av hetteglasset, og ikke direkte på den lyofiliserte kaken. Rull og vipp hvert hetteglass forsiktig. Ikke snu, sving eller rist på hetteglasset.

Den rekonstituerte oppløsningen inneholder 5 mg agalsidase beta per ml, og er en klar, fargeløs oppløsning. pH-verdien til den rekonstituerte oppløsningen er ca. 7,0. Før ytterligere fortynning må hvert hetteglass kontrolleres. Det sjekkes at oppløsningen ikke inneholder partikler, og at den ikke er misfarget. Ikke bruk oppløsningen dersom den er misfarget eller inneholder fremmedlegemer.

Etter rekonstituering anbefales det at hetteglassene fortynnes omgående for å minimalisere dannelse av proteinpartikler over tid.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Fortynning

Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Før tilsetting av det rekonstituerte volumet med Fabrazyme som pasientdosen krever, anbefales det å fjerne et tilsvarende volum med 0,9 % natriumklorid infusjonsvæske fra infusjonsposen.

Fjern luftrommet i infusjonsposen for å minimalisere luft/væske-grensesnittet.

Trekk sakte ut 7,0 ml (lik 35 mg) av den rekonstituerte oppløsningen fra hvert hetteglass inntil det totale volum som kreves til pasientdosen. Ikke bruk filternåler, og unngå at oppløsningen skummer.

Deretter skal den rekonstituerte oppløsningen injiseres sakte direkte inn i 0,9 % natriumklorid infusjonsvæsken (ikke i gjenværende luftrom) til en endelig konsentrasjon på mellom 0,05 mg/ml og 0,7 mg/ml. Regn ut totalt volum på 0,9 % natriumklorid infusjonsvæsken (mellom 50 og 500 ml) basert på den individuelle dosen. Til doser på under 35 mg skal du bruke minimum 50 ml, til doser på 35 til 70 mg brukes minimum 100 ml, til doser på 70 til 100 mg brukes minimum 250 ml, og til doser over 100 mg brukes bare 500 ml. Snu infusjonsposen forsiktig opp ned eller masser posen lett for å blande den fortynnede oppløsningen. Ikke rist på eller beveg infusjonsposen for mye.

Fabrazyme 5 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Før tilsetting av det rekonstituerte volumet med Fabrazyme som pasientdosen krever, anbefales det å fjerne et tilsvarende volum med 0,9 % natriumklorid infusjonsvæske fra infusjonsposen.

Fjern luftrommet i infusjonsposen for å minimalisere luft/væske-grensesnittet.

Trekk sakte ut 1,0 ml (lik 5 mg) av den rekonstituerte oppløsningen fra hvert hetteglass inntil det totale volum som kreves til pasientdosen. Ikke bruk filternåler, og unngå at oppløsningen skummer.

Deretter skal den rekonstituerte oppløsningen injiseres sakte direkte inn i 0,9 % natriumklorid infusjonsvæsken (ikke i gjenværende luftrom) til en endelig konsentrasjon på mellom 0,05 mg/ml og 0,7 mg/ml. Regn ut totalt volum på 0,9 % natriumklorid infusjonsvæsken (mellom 50 og 500 ml) basert på den individuelle dosen. Til doser på under 35 mg skal du bruke minimum 50 ml, til doser på 35 til 70 mg brukes minimum 100 ml, til doser på 70 til 100 mg brukes minimum 250 ml, og til doser over 100 mg brukes bare 500 ml. Snu infusjonsposen forsiktig opp ned eller masser posen lett for å blande den fortynnede oppløsningen. Ikke rist på eller beveg infusjonsposen for mye.

Administrasjon

Det anbefales å administrere den fortynnede oppløsningen gjennom et lavt proteinbindende 0,2 µm inline filter for å fjerne proteinpartikler, noe som ikke vil føre til tap av agalsidase beta-aktivitet. Til å begynne med skal infusjonshastigheten ikke være mer enn 0,25 mg/min (15 mg/time) for å minimalisere den potensielle forekomsten av infusjonsrelaterte reaksjoner. Etter at pasientens toleranse er fastslått, kan infusjonshastigheten økes gradvis ved påfølgende infusjoner.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nederland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER (NUMRE)

EU/1/01/188/001 Fabrazyme 35 mg 1 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

EU/1/01/188/002 Fabrazyme 35 mg 5 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

EU/1/01/188/003 Fabrazyme 35 mg 10 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

EU/1/01/188/004 Fabrazyme 5 mg 1 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

EU/1/01/188/005 Fabrazyme 5 mg 5 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

EU/1/01/188/006 Fabrazyme 5 mg 10 hetteglass med pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

9.DATO FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første autorisasjon: 3. august 2001

Dato for siste fornyelse: 3. august 2006

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter