Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Merking - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFareston
ATC-kodeL02BA02
Stofftoremifene
ProdusentOrion Corporation

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTRE ESKE 30 TABLETTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 60 mg toremifen (som sitrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/004/001/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fareston 60 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTRE ESKE 100 TABLETTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 60 mg toremifen (som sitrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/004/002/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fareston 60 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ORION CORPORATION

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter