Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Pakningsvedlegg - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFareston
ATC-kodeL02BA02
Stofftoremifene
ProdusentOrion Corporation

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fareston 60 mg tabletter toremifen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Fareston er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Fareston

3.Hvordan du bruker Fareston

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Fareston

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Fareston er og hva det brukes mot

Fareston inneholder virkestoffet toremifen, et antiøstrogen. Fareston brukes for å behandle en bestemt type svulster i brystene hos kvinner som har passert overgangsalderen.

2. Hva du må vite før du bruker Fareston

Bruk ikke Fareston

-dersom du er allergisk overfor toremifen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du har en fortykning av livmorslimhinnen

-dersom du har alvorlige leverproblemer

-dersom du er født med eller har hatt en tilstand som fører til unormale forandringer i elektriske impulser i hjertet (elektrokardiogram eller EKG)

-dersom du har en ubalanse i saltinnholdet i blodet ditt, spesielt ved lavt kaliumnivå i blodet (hypokalemi) som ikke er korrigert med behandling

-dersom du har svært langsomme hjerteslag (bradykardi)

-dersom du har hjertesvikt

-dersom du tidligere har hatt hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)

-dersom du bruker andre legemidler som kan påvirke hjertet ditt (se avsnitt 2 Andre legemidler og Fareston). Dette fordi Fareston kan påvirke hjertet ditt ved å forsinke ledningen av elektriske signaler i hjertet ditt (forlengelse av QT-intervallet).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fareston:

-dersom du har ustabil diabetes

-dersom din generelle allmenntilstand er alvorlig forverret

-dersom du tidligere har hatt en tilstand der blodpropper dannes i blodårene, for eksempel i lungene (lungeemboli) eller i venene i leggene (dyp venetrombose).

-dersom du opplever en unormal hjerterytme mens du tar Fareston. Legen din kan be deg om å slutte å ta Fareston og gjennomføre en medisinsk test for å se hvordan hjertet ditt arbeider (EKG) (se avsnitt 2 Bruk ikke Fareston)

-dersom du har en form for hjertesykdom, inkludert brystsmerter (angina)

-dersom kreften har spredt seg til skjelettet (skjelettmetastaser), da mengden kalsium i blodet kan øke i begynnelsen av behandlingen. Legen din vil gjennomføre regelmessige medisinske kontroller.

-dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor visse sukkerarter, som laktose (se avsnitt 2 Fareston inneholder laktose).

Du bør ha gynekologiske undersøkelser før du starter opp behandlingen med Fareston og minst en gang i året etter oppstart av behandling med Fareston. Legen din vil gjennomføre regelmessige medisinske kontroller dersom du har høyt blodtrykk, diabetes, har tatt hormonbehandling eller er overvektig (BMI over 30).

Andre legemidler og Fareston

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan være at dosen for enkelte legemidler må justeres når du behandles med Fareston. Spesielt må du informere legen din dersom du tar noe av følgende:

-vanndrivende tabletter (diuretika av typen tiazider)

-legemidler som forhindrer blodpropp, slik som warfarin

-legemidler til behandling av epilepsi, slik som karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

-legemidler mot soppinfeksjoner, slik som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol

-legemidler mot bakterieinfeksjoner (antibiotika), slik som erytromycin, klaritromycin og telitromycin

-legemidler til behandling av virusinfeksjoner, slik som ritonavir og nelfinavir.

Ikke bruk Fareston sammen med følgende legemidler, da det er en økt risiko for at hjerteslagene kan bli endret (se avsnitt 2 Bruk ikke Fareston):

-legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika), slik som kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid og ibutilid

-legemidler mot psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (nevroleptika), slik som fenotiazider, pimozid, sertindol, haloperidol og sultoprid

-legemidler mot infeksjoner (antimikrobielle), slik som moksifloksacin, erytromycin (infusjon), pentamidin og antimalariamidler (spesielt halofantrin)

-enkelte legemidler mot allergi, slik som terfenadin, astemizol og mizolastin

-andre: cisaprid, intravenøs vinkamin, bepridil, difemanil.

Dersom du legges inn på sykehus eller får forskrevet et nytt legemiddel, vennligst informer legen din om at du bruker Fareston.

Graviditet og amming

Ikke bruk Fareston under graviditet eller amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Fareston påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Fareston inneholder laktose

Fareston inneholder laktose (28,5 mg per tablett). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Fareston

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er én 60 mg tablett som skal tas 1 gang om dagen. Fareston kan tas med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Fareston

Kontakt legen din, apoteket eller nærmeste sykehus øyeblikkelig. Symptomer på overdose kan være svimmelhet og hodepine.

Dersom du har glemt å ta Fareston

Om du skulle glemme å ta en dose, ta den neste tabletten som vanlig og fortsett deretter behandlingen som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Dersom du har glemt å ta flere tabletter, vennligst informer legen din og følg legens instrukser.

Dersom du avbryter behandlingen med Fareston

Behandlingen med Fareston skal kun avsluttes i samråd med legen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige bivirkninger (kan opptre hos flere enn 1 av 10 personer)

-Hetetokter, svetting.

Vanlige bivirkninger (kan opptre hos opptil 1 av 10 personer)

-Tretthet, svimmelhet, depresjon

-kvalme (uvelhet), oppkast

-utslett, kløe, ødem (hevelse)

-blødning fra livmoren, hvit utflod.

Mindre vanlige bivirkninger (kan opptre hos opptil 1 av 100 personer)

-Hodepine, søvnforstyrrelser

-vektøkning, forstoppelse, redusert matlyst

-fortykkelse av livmorslimhinnen (endometrial hypertrofi)

-blodpropp, eksempelvis i lunge (tromboemboliske hendelser)

-kortpustethet.

Sjeldne bivirkninger (kan opptre hos opptil 1 av 1000 personer)

-en roterende følelse (vertigo)

-vekst på livmorslimhinnen (endometriepolypper)

-økt mengde av leverenzymer (økning av levertransaminaser).

Svært sjeldne bivirkninger (kan opptre hos opptil 1 av 10 000 personer)

-Endringer i livmorslimhinnen (endometriet), kreft i livmorslimhinnen (livmorkreft)

-hårtap (alopecia)

-uklarhet på øyets overflate (forbigående uklarhet i hornhinnen)

-gulfarging av hud eller det hvite i øyet (gulsott).

Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Lavt antall hvite blodceller, noe som er viktig for å bekjempe infeksjoner (leukopeni)

-Lavt antall røde blodceller (anemi)

-Lavt antall blodplater (trombocytopeni)

-Leverbetennelse (hepatitt).

Du bør kontakte legen din umiddelbart dersom du skulle merke noen av følgende:

-hevelser eller ømhet i leggene

-uforklarlig kortpustethet eller plutselig brystsmerter

-blødning fra skjeden eller endringer i utflod fra skjeden.

Fareston forårsaker visse unormale forandringer i elektriske impulser i hjertet (elektrokardiogram eller EKG). Se avsnitt 2 Advarsler og forsiktighetsregler.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Fareston

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Fareston

-Virkestoff er toremifen. Hver tablett inneholder 60 mg (som sitrat).

-Andre innholdsstoffer er maisstivelse, laktose, povidon, natriumstivelseglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.

Hvordan Fareston ser ut og innholdet i pakningen

Hvit, rund, flat, kantet tablett med TO 60 på den ene siden.

30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Finland

Tilvirker

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Finland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter