Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Merking - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFertavid
ATC-kodeG03GA06
Stofffollitropin beta
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1, 5 eller 10 hetteglass Fertavid 50 IE/0,5 ml

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 ml follitropin beta tilsvarende:

50 IE (100 IE/ml) rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) aktivitet.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin og polysorbat 20 i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass som inneholder 0,5 ml

5 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

10 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) bruk

Innholdet i hetteglasset bør brukes umiddelbart etter at gummiproppen er gjennomhullet. Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/001

EU/1/09/510/002

EU/1/09/510/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS TEKST Fertavid 50 IE /0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6.ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1, 5 eller 10 hetteglass Fertavid 75 IE/0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 75 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 ml follitropin beta tilsvarende:

75 IE (150 IE/ml) rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) aktivitet.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin og polysorbat 20 i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass som inneholder 0,5 ml

5 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

10 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) bruk

Innholdet i hetteglasset bør brukes umiddelbart etter at gummiproppen er gjennomhullet. Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/004

EU/1/09/510/005

EU/1/09/510/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS TEKST Fertavid 75 IE /0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 75 IE/0,5 ml injeksjonsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1, 5 eller 10 hetteglass Fertavid 100 IE/0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 100 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 ml follitropin beta tilsvarende:

100 IE (200 IE/ml) rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) aktivitet.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin og polysorbat 20 i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass som inneholder 0,5 ml

5 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

10 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) bruk

Innholdet i hetteglasset bør brukes umiddelbart etter at gummiproppen er gjennomhullet. Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/007

EU/1/09/510/008

EU/1/09/510/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS TEKST Fertavid 100 IE /0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 100 IE/0,5 ml injeksjonsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1, 5 eller 10 hetteglass Fertavid 150 IE/0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 150 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 ml follitropin beta tilsvarende:

150 IE (300 IE/ml) rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) aktivitet.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin og polysorbat 20 i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass som inneholder 0,5 ml

5 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

10 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intramuskulær (i.m) og subkutan (s.c.) bruk

Innholdet i hetteglasset bør brukes umiddelbart etter at gummiproppen er gjennomhullet. Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/010

EU/1/09/510/011

EU/1/09/510/012

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS TEKST Fertavid 150 IE /0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 150 IE/0,5 ml injeksjonsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1, 5 eller 10 hetteglass Fertavid 200 IE/0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 200 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 ml follitropin beta tilsvarende:

200 IE (400 IE/ml) rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) aktivitet.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin og polysorbat 20 i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass som inneholder 0,5 ml

5 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

10 hetteglass som hver inneholder 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) bruk

Innholdet i hetteglasset bør brukes umiddelbart etter at gummiproppen er gjennomhullet. Bare til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/013

EU/1/09/510/014

EU/1/09/510/015

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS TEKST Fertavid 200 IE /0,5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 200 IE/0,5 ml injeksjonsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1 sylinderampulle Fertavid 150 IE/0,18 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

225 IE rekombinant FSH aktivitet/0,270 ml Nettoinnhold 150 IE

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 sylinderampulle

1 pakke à 3 kanyler til penn

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan (s.c) bruk

Bare til bruk med en injeksjonspenn som kalles Puregon Pen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Når nålen er stukket gjennom gummimembranen i sylinderampullen, kan produktet oppbevares i maksimum 28 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/016

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

SYLINDERAMPULLE TEKST Fertavid 150 IE/0,18 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,270 ml

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1 sylinderampulle Fertavid 300 IE/0,36 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 300 IE/0,36 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

400 IE rekombinant FSH aktivitet/0,480 ml Nettoinnhold 300 IE

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1sylinderampulle

2pakker à 3 kanyler til penn

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan (s.c.) bruk

Bare til bruk med en injeksjonspenn som kalles Puregon Pen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Når nålen er stukket gjennom gummimembranen i sylinderampullen, kan produktet oppbevares i maksimum 28 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/017

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

SYLINDERAMPULLE TEKST Fertavid 300 IE/0,36 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 300 IE/0,36 ml injeksjonsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,480 ml

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST TIL YTTERKARTONG 1 sylinderampulle Fertavid 600 IE/0,72 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 600 IE/0,72 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

700 IE rekombinant FSH aktivitet/0,840 ml Nettoinnhold 600 IE

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1sylinderampulle

2pakker à 3 kanyler til penn

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan (s.c.) bruk

Bare til bruk med en injeksjonspenn som kalles Puregon Pen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Når nålen er stukket gjennom gummimembranen i sylinderampullen, kan produktet oppbevares i maksimum 28 dager

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/018

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

SYLINDERAMPULLE TEKST Fertavid 600 IE/0,72 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 600 IE/0,72 ml injeksjonsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,840 ml

6. ANNET

MSD

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

TEKST TIL YTTERKARTONG 1 sylinderampulle Fertavid 900 IE/1,08 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN

Fertavid 900 IE/1,08 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1025 IE rekombinant FSH aktivitet/1,230 ml Nettoinnhold 900 IE

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Øvrige innholdsstoffer: sukrose, natriumsitrat, L-metionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vann til injeksjonsvæsker; natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 sylinderampulle

3 pakker à 3 kanyler til penn

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan (s.c) bruk

Bare til bruk med en injeksjonspenn som kalles Puregon Pen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Når nålen er stukket gjennom gummimembranen i sylinderampullen, kan produktet oppbevares i maksimum 28 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevaring i apoteket

Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

Oppbevaring hos pasienten

Du har to valg:

1.Oppbevares ved 2°C - 8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses.

2.Oppbevares ved eller under 25°C i en enkelt periode på inntil 3 måneder. Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/510/019

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

SYLINDERAMPULLE TEKST Fertavid 900 IE/1,08 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fertavid 900 IE/1,08 ml injeksjonsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1,230 ml

6. ANNET

MSD

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter