Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Pakningsvedlegg - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFirazyr
ATC-kodeC01EB19
Stofficatibant
ProdusentShire Orphan Therapies GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Icatibant

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Firazyr er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Firazyr

3.Hvordan du bruker Firazyr

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Firazyr

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Firazyr er, og hva det brukes mot

Firazyr inneholder virkestoffet icatibant.

Firazyr brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne. Ved HAE har man for store mengder i blodet av en forbindelse som kalles bradykinin, og dette kan føre til symptomer som hevelse, smerte, kvalme, pusteproblemer og diaré.

Firazyr blokkerer aktiviteten til bradykinin og hemmer på den måten videre utvikling av symptomene ved et HAE-anfall.

2. Hva du må vite før du bruker Firazyr

Bruk ikke Firazyr

-hvis du er allergisk overfor icatibant eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt.6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Firazyr:

Noen av bivirkningene forbundet med bruk av Firazyr ligner symptomene på sykdommen din. Fortell det til legen din umiddelbart dersom du opplever at symptomene ved et anfall forverres etter at du har fått Firazyr

-dersom du har hjertekrampe (angina pectoris, nedsatt blodstrøm til hjertemuskelen)

-dersom du nylig har hatt slag

I tillegg:

-du må få opplæring i subkutan (under huden) injeksjonsteknikk før du selvadministrerer Firazyr.

-hvis du selvadministrerer Firazyr, eller hvis en omsorgsperson injiserer legemidlet for deg og du opplever et laryngealt anfall (obstruksjon/tilstopping av øvre luftveier) umiddelbart etterpå, må du oppsøke lege ved en medisinsk institusjon umiddelbart.

-hvis symptomene dine ikke går tilbake etter en selvadministrert injeksjon med Firazyr, skal du oppsøke lege for ytterligere injeksjoner med Firazyr. Det kan gis opp til 2 tilleggsinjeksjoner i løpet av 24 timer.

Barn og ungdom

Firazyr anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år fordi det ikke er studert i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Firazyr

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er ikke kjent om Firazyr påvirker eller påvirkes av andre legemidler. Hvis du bruker en såkalt ACE-hemmer (f.eks. kaptopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril) for å redusere blodtrykket ditt eller av en annen grunn, bør du informere legen om dette før bruk av Firazyr.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Dersom du ammer, bør du ikke amme i 12 timer etter at du har fått injeksjon av Firazyr.

Kjøring og bruk av maskiner

Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du føler deg trett eller svimmel etter et hereditært angioødemanfall eller ved bruk av Firazyr.

Firazyr inneholder en liten mengde natrium

Injeksjonsvæsken inneholder mindre enn 1 mmol (23 milligram) natrium, dvs. så godt som ”natriumfritt”.

3.Hvordan du bruker Firazyr

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.

Hvis du ikke har fått Firazyr tidligere, vil den første dosen alltid bli injisert av din lege eller sykepleier. Legen din vil informere deg om når det er trygt for deg å reise hjem.

Etter diskusjon med lege eller sykepleier og etter opplæring i subkutan (under huden) injeksjonsteknikk, kan det hende at du kan selvinjisere Firazyr, eller at en omsorgsperson kan injisere Firazyr for deg når du har et HAE-anfall. Det er viktig at Firazyr injiseres subkutant (under huden) så snart du merker et slikt anfall av hereditært angioødem. Helsepersonell lærer opp deg og omsorgspersonen din i sikker injeksjon av Firazyr i henhold til instruksjonene i pakningsvedlegget.

Når og hvor ofte skal du bruke Firazyr?

-Legen din bestemmer eksakt dose Firazyr og vil fortelle deg hvor ofte du skal få Firazyr. Anbefalt dose Firazyr er én injeksjon (3 ml, 30 mg) gitt subkutant (under huden) så snart du merker et hereditært angioødemanfall (f.eks. økt hevelse i huden, spesielt i ansiktet og nakken, eller du får forverring av magesmerter).

Dersom du ikke opplever bedring innen 6 timer, bør du oppsøke lege for ytterligere injeksjoner med Firazyr. Det kan gis opp til 2 tilleggsinjeksjoner i løpet av 24 timer.

Du bør ikke få flere enn 3 injeksjoner i løpet av 24 timer, og hvis det er nødvendig med mer enn 8 injeksjoner i løpet av én måned skal du oppsøke lege.

Hvordan skal Firazyr gis?

Firazyr er til subkutan injeksjon (under huden). Hver sprøyte skal kun brukes én gang. Firazyr injiseres med en kort kanyle inn i fettvevet under huden på magen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Følgende trinnvise instruksjon er kun beregnet til selvadministrering.

Instruksjonene omfatter følgende hovedtrinn:

1)Viktig generell informasjon

2)Klargjøre sprøyten og nålen til injeksjon

3)Klargjøre injeksjonsstedet

4)Injisere oppløsningen

5)Avhende injeksjonsmateriellet

Trinnvise injeksjonsinstruksjoner

1)Viktig generell informasjon

Vask hendene med såpe og vann før du begynner.

Åpne blisterpakningen ved å dra av forseglingen.

Ta ut den ferdigfylte sprøyten fra blisterbrettet.

Ta av hetten i enden av den ferdigfylte sprøyten ved å skru den av.

Legg fra deg den ferdigfylte sprøyten etter at du har skrudd av hetten.

2) Klargjøre sprøyten og nålen til injeksjon

Fjern nålehetten fra blisteren.

Fjern forseglingen fra nålehetten (nålen skal fortsatt være i nålehetten)

Ta et fast tak i sprøyten. Fest nålen forsiktig til den ferdigfylte sprøyten med den fargeløse oppløsningen.

Skru den ferdigfylte sprøyten på nålen, mens nålen ennå sitter i nålehetten.

Fjern nålen fra nålehetten ved å trekke i sprøyten. Ikke trekk i stempelet.

Nå er sprøyten klar til injeksjon.

3) Klargjøre injeksjonsstedet

Velg injeksjonssted. Injeksjonsstedet bør være en hudfold på magen, omtrent 5-10 cm under navlen på en av sidene. Dette området må ha en avstand på minst 5 cm fra ethvert arr. Ikke velg et område som har blåmerker, er hovent eller smertefullt.

Rens injeksjonsstedet ved å tørke med en bomullsdott med alkohol, og la tørke.

4)Injisere oppløsningen

Hold sprøyten i den ene hånden mellom to fingre, med tommelen på stempelet.

Pass på at det ikke er luftbobler i sprøyten, ved å presse på stempelet til første dråpe kommer ut av nålespissen.

4) Injisere oppløsningen (forts.)

Hold sprøyten i en vinkel på 45-90 grader til huden, med nålen mot huden

Hold sprøyten i den ene hånden, og bruk den andre til å holde hudfolden forsiktig mellom tommelen og de andre fingrene på det stedet du har klargjort ved å desinfisere.

Hold i hudfolden, sett sprøyten mot huden og stikk nålen raskt inn i hudfolden.

Skyv stempelet forsiktig inn med en stødig hånd til all væsken er injisert under huden og det ikke er væske igjen i sprøyten.

Press sakte, slik at dette tar omtrent 30 sekunder.

Slipp hudfolden og trekk nålen forsiktig ut.

5)Avhende injeksjonsmateriellet

Kast sprøyte, nål og nålehette i beholder for skarpe gjenstander og avfall. Kastes det i vanlig husholdningsavfall, kan det skade andre.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Nesten alle pasienter som får Firazyr vil få en reaksjon på injeksjonsstedet (som hudirritasjon, hevelse, smerter, kløe, rød hud og brennende fornemmelse). Disse reaksjonene er vanligvis milde og går over uten behov for tilleggsbehandling.

Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke mer enn 1 av 10 pasienter) er:

Ytterligere reaksjoner på injeksjonsstedet (trykkfølelse, blåmerker, redusert sansefornemmelse og/eller nummenhet, opphevet hudutslett som klør og varm hud).

Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 pasienter) er:

Kvalme

Hodepine

Svimmelhet

Feber

Kløe

Utslett

Rødlig hud

Unormale leverfunksjonsprøver

Fortell det til legen din umiddelbart dersom du opplever at symptomene ved et anfall forverres etter at du har fått Firazyr.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget..

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Firazyr

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke fryses.

Bruk ikke dette legemidlet dersom pakningen med sprøyten eller kanylen er skadet eller det er synlige tegn på forringelse, f.eks at oppløsningen er uklar, dersom den inneholder flytende partikler eller hvis fargen på oppløsningen er endret.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Firazyr

Virkestoff er icatibant. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 30 milligram icatibant (som acetat). Andre innholdsstoffer er natriumklorid, konsentrert eddiksyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Firazyr ser ut og innholdet i pakningen

Firazyr er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i en 3 ml ferdigfylt glassprøyte. En kanyle er også inkludert i pakningen.

Firazyr er tilgjengelig som en enkeltpakning som inneholder en ferdigfylt sprøyte med en kanyle eller som en multipakning som inneholder tre ferdigfylte sprøyter med tre kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Tyskland

Tilvirker

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter