Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Preparatomtale - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnFoclivia
ATC-kodeJ07BB02
Stoffinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProdusentSeqirus S.r.l.  

1.LEGEMIDLETS NAVN

Foclivia injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot pandemisk influensa (H5N1) (overflateantigen, inaktivert, med adjuvans)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Influensavirus-overflateantigener (hemagglutinin og nevraminidase)* av følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

per 0,5 ml dose

 

*dyrket i egg

**uttrykt som mikrogram hemagglutinin

Adjuvansen MF59C.1 inneholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Vaksinen er i samsvar med WHOs anbefaling og EUs bestemmelse for pandemien.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte.

Melkehvit væske.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Profylakse mot influensa ved en offisielt erklært pandemisituasjon.

Foclivia skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne og eldre: 0,5 ml på en valgt dato.

Ytterligere en dose av vaksinen bør gis etter et intervall på minst 3 uker.

Foclivia ble undersøkt hos voksne (18 til 60 år) og eldre (over 60 år) med et primært vaksinasjonsskjema som omfattet første injeksjon på dag 1 og neste på dag 22.

Det finnes foreløpig begrensede data vedrørende en tredje dose (boosterdose) tildelt 6 måneder etter den innledende dosen (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pediatrisk populasjon:

Sikkerhet og effekt av Foclivia hos personer under 18 år har enda ikke blitt fastslått. For tiden tilgjengelige data for personer mellom 6 måneder og 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Det finnes ingen tilgjengelige data for barn under 6 måneder.

Administrasjonsmåte

Immunisering bør utføres ved intramuskulær injeksjon i deltamuskelen eller i den anterolaterale delen av låret (avhengig av muskelmassen).

4.3Kontraindikasjoner

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaksjon på én eller flere av bestanddelene eller sporrester av egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB) i denne vaksinen. I en pandemisituasjon kan det likevel være riktig å gi vaksinen forutsatt at gjenopplivingsutstyr er umiddelbart tilgjengelig i tilfelle behov. Se pkt. 4.4.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved administrasjon av denne vaksinen til personer med kjent overfølsomhet (bortsett fra anafylaktisk reaksjon) overfor virkestoffet, overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 og overfor egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle vaksiner som injiseres, bør medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå etter vaksinering.

Hvis pandemisituasjonen tillater det, skal vaksinasjon utsettes hos pasienter med alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon.

Foclivia må under ingen omstendigheter injiseres intravaskulært eller subkutant. Helsepersonell må derfor vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi vaksinen til personer med trombocytopeni eller annen blødningsforstyrrelse som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, med mindre den potensielle fordelen overgår blødningsrisikoen.

Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig.

Det er ikke sikkert at alle vaksinerte får en beskyttende immunrespons (se pkt. 5.1).

Noe kryssbeskyttelse ble observert mot relaterte H5N1-virusvarianter i kliniske forsøk (se pkt. 5.1).

Siden det anbefales en andre dose, bør det bemerkes at det ikke finnes noen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektdata som støtter at Foclivia kan byttes ut med andre monovalente H5N1-vaksiner.

Selv om det ikke finnes tilgjengelige data på bruk av Foclivia, har det blitt rapportert om tilfeller av kramper med og uten feber hos personer som har blitt vaksinert med Focetria, en H1N1-pandemivaksine med MF59.1 som adjuvans, som ligner Foclivia.

Flertallet av feberkrampene inntraff hos pediatriske personer. Noen tilfeller ble observert hos personer med kjent epilepsi. Man bør være særlig oppmerksom på barn som lider av epilepsi, og legen bør informere personene (eller foreldrene) om muligheten for å få kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, vaksinering som en psykogen reaksjon på injeksjonen med nål. Dette kan være ledsaget av flere nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelse, parestesi og atonisk-kloniske lembevegelser under restitusjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer som hindrer skade som følge av besvimelser.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Foclivia bør ikke gis samtidig med andre vaksiner. Hvis det imidlertid er indisert at en annen vaksine skal gis samtidig, må vaksinene gis på separate injeksjonssteder (i hver sin ekstremitet). Eventuelle bivirkninger kan bli forsterket.

Den immunologiske responsen kan reduseres dersom pasienten gjennomgår immunsuppresiv behandling.

Etter influensavaksinasjon kan ELISA-metoden gi falske positive resultater i serologiprøver for antistoffer mot humant immunsviktvirus-1 (HIV-1), hepatitt C-virus og spesielt HTLV-1. I slike tilfeller gir Western Blot-metoden negative resultater. Disse forbigående falske positive resultatene kan skyldes produksjon av IgM som reaksjon på vaksinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen data om bruken av Foclivia til gravide.

Det foreligger imidlertid sikkerhetsdata for gravide kvinner eksponert for Focetria

(en H1N1-pandemivaksine som ligner Foclivia), som inneholder den samme mengden MF59C.1 som Foclivia. Spontanrapporterte bivirkninger etter markedsintroduksjon og en intervensjonsstudie indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter av Focetria-eksponering på svangerskapsforløp. I tillegg viste to store observasjonsstudier utformet for å vurdere sikkerheten knyttet til Focetria-eksponering hos gravide ingen økning i forekomsten av svangerskapsdiabetes, preeklampsi, aborter, dødfødsel, lav fødselsvekt, prematur fødsel, dødsfall blant nyfødte og medfødte misdannelser blant nesten 10 000 vaksinerte gravide kvinner og deres avkom sammenlignet med ikke-vaksinerte kontrollpersoner.

Helsepersonell må vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi Foclivia-vaksinen til gravide kvinner, og det må tas hensyn til offisielle anbefalinger.

Amming

Vaksinen kan gis til ammende kvinner.

Fertilitet

Det foreligger ingen data vedrørende fertilitet.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Noen av effektene nevnt under pkt 4.8 "Bivirkninger" kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Voksne og eldre (over 18 år)

Ved kliniske forsøk med pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans hos voksne og eldre (se pkt 5.1 for mer informasjon) var de fleste reaksjonene milde av natur, av kort varighet og

kvalitativt like de reaksjonene konvensjonelle vaksiner mot sesonginfluensa induserer. Det er allment akseptert at adjuvans som fører til økt immunogenitet, er forbundet med en litt høyere frekvens av lokale reaksjoner (hovedsakelig lett smerte) sammenlignet med konvensjonelle influensavaksiner uten adjuvans. Det var færre reaksjoner etter den andre dosen sammenlignet med den første.

Barn og ungdom i alderen 6 måneder til 17 år:

I et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P6) ble sikkerheten til en pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans evaluert hos barn og ungdom (se pkt. 5.1 for mer informasjon).

Uansett alder var reaktogeniteten høyere etter første dose enn etter den andre vaksineringen. Reaktogenitet etter en tredje dose, administrert 12 måneder etter andre dose, var høyere enn etter både første og andre dose. Prosentandelen av forsøkspersoner som rapporterte om lokale reaksjoner, var høyere i de eldre aldersgruppene, noe som hovedsakelig skyldtes flere rapporter om smerter. Hos småbarn var erytem og ømhet de hyppigst rapporterte lokale reaksjonene, og irritasjon og uvanlig gråting var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. Hos barn og ungdom var smerter den hyppigst rapporterte lokale reaksjonen, og tretthet og hodepine var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. I alle aldersgrupper var det en lav prosentandel som rapporterte om feber. Sikkerhetsdata etter første og andre dose hos barn og ungdom med en lignende pandemivaksine (Focetria H1N1v) antyder en sikkerhetsprofil som er sammenlignbar med den som ble rapportert for aH5N1-modellvaksineformuleringen (Foclivia).

Frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og etter markedsintroduksjon står oppført nedenfor.

Kliniske forsøk

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos voksne og eldre (over 18 år)

Forekomsten av bivirkninger er undersøkt i fire kliniske forsøk med ulike influensastammer og formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1), der 3969 voksne og eldre forsøkspersoner ble vaksinert. 3618 av disse forsøkspersonene ble vaksinert med Foclivia-modellvaksinen (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

Bivirkninger fra kliniske forsøk med Foclivia-modellvaksinen står oppført nedenfor.

Forekomsten av symptomer som ble observert hos forsøkspersoner over 60 år, var lavere sammenlignet med populasjonen på 18–60 år.

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad:

Nevrologiske sykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): hodepine

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): svette

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Vanlige (>1/100, <1/10): artralgi og myalgi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Vanlige (>1/100, <1/10): rødhet på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, ekkymose på injeksjonsstedet og smerter på injeksjonsstedet, feber, ubehag, tretthet og skjelving

De fleste av disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos barn i alderen 6 måneder til 17 år

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6) hvor virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans (n = 334) ble sammenlignet med en sesonginfluensavaksine (n = 137).

 

 

 

Andre dose

Tredje dose

 

Første dose

 

(21 dager etter

(12 måneder etter

 

 

 

første dose)

andre dose)

 

 

Vaksiner med H5N1-adjuvans

Småbarn

N = 145

 

N = 138

N = 124

(6-<36 måneder)

 

 

 

 

 

Alle

76 %

 

68 %

80 %

Lokale

47 %

 

46 %

60 %

Systemiske

59 %

 

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

54 %

 

49 %

35 %

Barn (3-<9 år)

N = 96

 

N = 93

N = 85

Alle

72 %

 

68 %

79 %

Lokale

66 %

 

58 %

74 %

Systemiske

32 %

 

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

 

2 %

6 %

Alle andre bivirkninger

36 %

 

31 %

19 %

Ungdom (9-<18 år)

N = 93

 

N = 91

N = 83

Alle

91 %

 

82 %

89 %

Lokale

81 %

 

70 %

81 %

Systemiske

69 %

 

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

1 %

2 %

Alle andre bivirkninger

30 %

 

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 77 barn i

alderen 3 til 8 år og 80 barn og ungdom i alderen 9 til 17 år som ble gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Barn (3 til 8 år)

N = 77

N = 75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

14 %

17 %

Ungdom (9 til 17 år)

N = 80

N = 79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

13 %

10 %

Data for barn og ungdom i alderen 3 til 17 år antyder en liten reduksjon i reaktogenitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos barn og ungdom i alderen 3 til 17 år: smerter, indurasjon og erytem, ubehag, myalgi, hodepine og tretthet.

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 73 spedbarn i alderen 6 til 11 måneder og 73 småbarn i alderen 12 til 35 måneder som ble

gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Spedbarn (6 til 11 måneder)

N = 73

N = 68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

32 %

31 %

Småbarn (12 til 35 måneder)

N = 73

N = 71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Alle andre bivirkninger

21 %

24 %

Data for spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder antyder en liten reduksjon i reaktogenitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos 146 spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder: ømhet, erytem, irritasjon, uvanlig gråt, søvnighet, diaré, oppkast og endring i spisevaner. Indurasjon og ekkymose var svært vanlige bivirkninger hos småbarn, men mindre vanlige hos spedbarn.

Overvåking etter markedsintroduksjon

I tillegg til bivirkningene som ble rapportert i kliniske forsøk, har følgende bivirkninger blitt rapportert for Focetria H1N1v under overvåkning etter markedsintroduksjon:

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Lymfadenopati.

Hjertesykdommer

Palpitasjon, takykardi.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Asteni.

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter.

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud- og underhudssykdommer

Generelle hudreaksjoner, inkludert pruritus, urtikaria eller uspesifikke utslett; angioødem.

Gastrointestinale sykdommer

Gastrointestinale sykdommer som kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Nevrologiske sykdommer

Hodepine, svimmelhet, somnolens, synkope. Nevrologiske sykdommer som nevralgi, parestesi, kramper og nevritt.

Forstyrrelser i immunsystemet

Allergiske reaksjoner, anafylaksi inkludert dyspné, bronkospasme, strupehodeødem, som i sjeldne tilfeller forårsaket sjokk.

Det ble i tillegg registrert følgende bivirkninger under overvåking etter markedsintroduksjon av trivalente sesongvaksiner med lignende sammensetning som Foclivia (en H1N1-pandemivaksine med MF59C.1 som adjuvans):

Sjeldne (>1/10 000, <1/1000):

Trombocytopeni (noen sjeldne tilfeller var alvorlige med blodplateverdier lavere enn 5000 per mm3).

Svært sjeldne (<1/10 000):

Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning og eksudativ erythema multiforme.

Nevrologiske sykdommer, for eksempel encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

Bivirkning(er) fra overvåking etter markedsintroduksjon med pandemivaksinen: ikke relevant.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig

å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine, ATC-kode: J07BB02

I dette punktet beskrives den kliniske erfaringen med H5N1-modellvaksiner etter administrering av to doser med 7,5 mikrogram.

Modellvaksiner inneholder influensaantigener som er forskjellige fra antigenene i influensavirusene som sirkulerer. Disse antigenene kan betraktes som ”nye” antigener og simulerer en situasjon der målpopulasjonen for vaksinasjonen er immunologisk naiv. Data som innhentes med en modellvaksine, støtter en vaksinasjonsstrategi som sannsynligvis blir brukt for pandemivaksinen. Data angående klinisk effekt og sikkerhet som innhentes med modellvaksiner, er relevante for pandemivaksiner.

Voksne (18–60 år)

Et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P1) ble utført med en H5N1-vaksine kombinert med MF95C.1-adjuvans hos 312 friske voksne. To doser vaksine som inneholdt

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg hemagglutinin (HA)/dose med adjuvans) ble gitt med tre ukers mellomrom til 156 friske voksne.

I et annet klinisk forsøk (fase III) (forsøk V87P13) ble det inkludert 2693 voksne personer som fikk to doser vaksine som inneholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/dose med adjuvans), gitt med tre ukers mellomrom. Immunogenitetsresultater er vurdert hos en undergruppe (n = 197) av studiepopulasjonen.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos de voksne målt ved SRH-test (Single Radial Haemolysis) var som følger:

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 149

N = 197

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 69

N = 128

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene (mikronøytralisering) mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 67 % (60–74) til 85 % (78–90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunresponsen mot vaksinen vurdert etter MN-test, er i samme område som resultatene med SRH.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen ble vurdert med HI (hemagglutinasjonshemming)-, SRH- og MN-tester. Sammenliknet med oppnådde nivåer av antistoffer ved dag 43 etter endt primærvaksinasjon var antistoffnivåene ved dag 202 redusert med mellom 1/5 og 1/2 fra tidligere nivåer.

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøkspersoner over 60 år (få av forsøkspersonene var over 70 år gamle), målt av SRH-tester vurdert i to kliniske forsøk, var som følger:

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 84

N = 210

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 66

N = 143

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). I likhet med SRH-resultatene viste MN-resultatene en sterk immunrespons etter fullførelse av primærvaksinasjonen hos populasjonen med eldre forsøkspersoner.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen, vurdert etter HI-, SRH- og MN-tester, ble redusert til mellom 1/2 og 1/5 etter dag 202, sammenliknet med resultatene fra HI-, SRH- og MN-testene som ble utført etter fullførelse av de primære vaksinasjonene på dag 43.

Opptil 50 % av eldre forsøkspersoner som ble immunisert med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C, hadde serologisk beskyttelse etter seks måneder.

Boosterdose

En tredje (boosterdose) dose med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C ble administrert 6 måneder etter primærvaksinasjonen. Resultatene vises etter SRH.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne, målt ved SRH-test, var som følger:

 

Forsøk V87P1, voksne

Forsøk V87P1, eldre

 

boosterdose (6 dager

boosterdose (6 dager

 

etter andre dose)

etter andre dose)

SRH

N = 71

N = 38

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

Det er for øyeblikket begrenset erfaring med boosterdose hos eldre populasjoner.

Underbyggende data for voksne og eldre populasjoner

I to dosebestemmende studier fikk 78 voksne en modellvaksine (H5N3 eller H9N2) med adjuvans. To doser av vaksinen med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i tre forskjellige doseringer (7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med tre ukers intervall.

Serumprøver ble testet mot opprinnelig H5N3 og en rekke isolater av H5N1.

Serologisk respons målt med SRH-testen viste at 100 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse og 100 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner. Det ble også registrert at vaksinen med adjuvans induserte antistoffer som kryssbeskyttet mot H5N1-stammene som ble isolert

i 2003 og 2004 hvor det har vært en viss antigen drift sammenlignet med de opprinnelige stammene.

To doser av vaksinen som inneholdt stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i fire forskjellige doseringer (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med fire ukers intervall. Serologisk respons målt med HI-testen viste at 92 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse

og 75 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner.

Kryssreaksjoner

Voksne (18–60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos voksne forsøkspersoner på 18–60 år, som ble målt med SRH- og HI-test, var som følger:

 

Anti-HA-antistoff

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

 

21 dager etter andre

21 dager etter andre

 

 

dose

dose

 

 

N = 70

N = 197

SRH

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N = 69

N = 197

HI

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH ° målt ved HI-test ≥ 40

°° ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 27 % (17-39) (V87P1) og 39 % (32-46) (V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 36 % (29-43) for forsøk V87P13. MN-resultatene i forsøk V87P13 viste en GMR ( geometrisk gjennomsnittsratio av titer) mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos eldre forsøkspersoner på >60 år, som ble målt med SRH og HI-test, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter andre

21 dager etter andre

 

dose

dose

 

 

 

 

N = 37

N = 207

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N = 36

N = 208

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH ° målt ved HI-test ≥ 40

°° ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 11 % (3-25) (forsøk V87P1) og 30 % (24-37) (forsøk V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 25 % (19-31) for forsøk V87P13. MN-resultatene i forsøk V87P13 viste en GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data for pediatriske populasjoner

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6), hos 471 barn i alderen 6 måneder til 17 år av virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans. To doser med 7,5 mikrogram ble administrert med tre ukers mellomrom, og en tredje dose 12 måneder etter første dose. Etter tre uker fra den andre vaksinasjonen (dag 43) oppnådde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) høye nivåer av antistoffer mot A/Vietnam/1194/2004, målt med SRH- og HI-tester som vist nedenfor*. I dette forsøket ble det ikke observert noen alvorlige bivirkninger relatert til vaksinen.

 

 

Småbarn

Barn

Ungdom

 

 

(6-<36 måneder)

(3-<9 år)

(9-<18 år)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

 

Dag 43 til dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

Dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I fravær av kriterier for å vurdere CHMP-immunogenisitet hos barn, ble det brukt kriterier for vurdering av CHMP-immunogenisitet hos voksne til å evaluere sesongvaksiner mot influensa i de serologiske dataene som ble hentet etter vaksinering av barn. Imidlertid er relevansen for klinisk beskyttelse ikke kjent.

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser en prosentvis serologisk beskyttelse på 99 % (95 % CI: 94-100), en prosentvis serologisk konvertering på mellom 97 % (95 % CI: 91-99) og 99 % (95 % CI: 96-100) og GMR på mellom 29 (95 % CI: 25-35) og 50 (95 % CI: 44-58).

Immunogenitetsresultater for Focetria aH1N1v (forsøk V111_03):

Prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konverteringsfaktor målt med HI-test og serologisk konverteringsfaktor uttrykt som geometriske gjennomsnittsfaktorer av HI for anti-HA-antistoffer mot H1N1v etter administrering av én og to doser på 7,5 µg Focetria ble evaluert hos 70 barn og ungdom (9–17 år), 60 barn (3–8 år), 58 barn (12–35 måneder) og 49 spedbarn (6–11 måneder). Immunogenitetskriteriene som CHMP har angitt for voksne (18–60 år), ble oppfylt både etter første og andre dose hos aldersgruppene nevnt ovenfor (både i den samlede populasjonen og i undergruppen seronegative ved baseline).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Foclivia i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen med aktiv immunisering mot undertypen av H5N1 influensa A-virus (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Foclivia er blitt godkjent på særskilt grunnlag.

Det innebærer at det ikke har vært mulig å få fullstendig dokumentasjon for legemidlet av vitenskapelige grunner. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) vil årlig evaluere all ny tilgjengelig informasjon om legemidlet, og denne preparatomtalen vil bli oppdatert etter behov.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data for Foclivia og sesonginfluensavaksine som inneholder MF59C.1 som adjuvans, indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjons- og utviklingstoksisitet (i hele ammeperioden).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenfosfat

Dinatriumfosfatdihydrat

Magnesiumkloridheksahydrat

Kalsiumkloriddihydrat

Natriumsitrat

Sitronsyre

Vann til injeksjonsvæsker

Se pkt. 2 angående adjuvansen.

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

1 år.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

6.5Emballasje (type og innhold)

0,5 ml i ferdigfylt sprøyte (type I-glass) med stempelpropp (brombutylgummi). Pakninger med 1 og 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Vaksinen bør ha romtemperatur før bruk. Ristes forsiktig før bruk.

Vaksinen skal inspiseres visuelt før administrasjon. Ved eventuelle partikler og/eller unormalt utseende skal vaksinen kastes.

Ikke anvendt vaksine samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. oktober 2009

Dato for siste fornyelse: 19. oktober 2014

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Foclivia injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot pandemisk influensa (H5N1) (overflateantigen, inaktivert, med adjuvans)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Influensavirus-overflateantigener (hemagglutinin og nevraminidase)* av følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram** per 0,5 ml dose

*dyrket i egg

**uttrykt som mikrogram hemagglutinin

Adjuvansen MF59C.1 inneholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Vaksinen er i samsvar med WHOs anbefaling og EUs bestemmelse for pandemien.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Melkehvit væske.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Profylakse mot influensa ved en offisielt erklært pandemisituasjon. Foclivia skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne og eldre: 0,5 ml på en valgt dato.

Ytterligere en dose av vaksinen bør gis etter et intervall på minst 3 uker.

Foclivia ble undersøkt hos voksne (18 til 60 år) og eldre (over 60 år) med et primært vaksinasjonsskjema som omfattet første injeksjon på dag 1 og neste på dag 22.

Det finnes foreløpig begrensede data vedrørende en tredje dose (boosterdosedose) tildelt 6 måneder etter den innledende dosen (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pediatrisk populasjon:

Sikkerhet og effekt av Foclivia hos personer under 18 år har enda ikke blitt fastslått. For tiden tilgjengelige data for personer mellom 6 måneder og 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Det finnes ingen tilgjengelige data for barn under 6 måneder.

Administrasjonsmåte

Immunisering bør utføres ved intramuskulær injeksjon i deltamuskelen eller i den anterolaterale delen av låret (avhengig av muskelmassen).

4.3 Kontraindikasjoner

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaksjon på én eller flere av bestanddelene eller sporrester av egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB) i denne vaksinen. I en pandemisituasjon kan det likevel være riktig å gi vaksinen forutsatt at gjenopplivingsutstyr er umiddelbart tilgjengelig i tilfelle behov. Se pkt. 4.4.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved administrasjon av denne vaksinen til personer med kjent overfølsomhet (bortsett fra anafylaktisk reaksjon) overfor virkestoffet, overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 og overfor egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle vaksiner som injiseres, bør medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå etter vaksinering.

Hvis pandemisituasjonen tillater det, skal vaksinasjon utsettes hos pasienter med alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon.

Foclivia må under ingen omstendigheter injiseres intravaskulært eller subkutant. Helsepersonell må derfor vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi vaksinen til personer med trombocytopeni eller annen blødningsforstyrrelse som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, med mindre den potensielle fordelen overgår blødningsrisikoen.

Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig.

Det er ikke sikkert at alle vaksinerte får en beskyttende immunrespons (se pkt. 5.1).

Noe kryssbeskyttelse ble observert mot relaterte H5N1-virusvarianter i kliniske forsøk (se pkt. 5.1).

Siden det anbefales en andre dose, bør det bemerkes at det ikke finnes noen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektdata som støtter at Foclivia kan byttes ut med andre monovalente H5N1-vaksiner.

Selv om det ikke finnes tilgjengelige data på bruk av Foclivia, har det blitt rapportert om tilfeller av kramper med og uten feber hos personer som har blitt vaksinert med Focetria, en H1N1-pandemivaksine med MF59.1 som adjuvans, som ligner Foclivia.

Flertallet av feberkrampene inntraff hos pediatriske personer. Noen tilfeller ble observert hos personer med kjent epilepsi. Man bør være særlig oppmerksom på barn som lider av epilepsi, og legen bør informere personene (eller foreldrene) om muligheten for å få

kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, vaksinering som en psykogen reaksjon på injeksjonen med nål. Dette kan være ledsaget av flere nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelse, parestesi og atonisk-kloniske lembevegelser under restitusjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer som hindrer skade som følge av besvimelser.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Foclivia bør ikke gis samtidig med andre vaksiner. Hvis det imidlertid er indisert at en annen vaksine skal gis samtidig, må vaksinene gis på separate injeksjonssteder (i hver sin ekstremitet). Eventuelle bivirkninger kan bli forsterket.

Den immunologiske responsen kan reduseres dersom pasienten gjennomgår immunsuppresiv behandling.

Etter influensavaksinasjon kan ELISA-metoden gi falske positive resultater i serologiprøver for antistoffer mot humant immunsviktvirus-1 (HIV-1), hepatitt C-virus og spesielt HTLV-1. I slike tilfeller gir Western Blot-metoden negative resultater. Disse forbigående falske positive resultatene kan skyldes produksjon av IgM som reaksjon på vaksinen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen data om bruken av Foclivia til gravide.

Det foreligger imidlertid sikkerhetsdata for gravide kvinner eksponert for Focetria (en H1N1-pandemivaksine som ligner Foclivia), som inneholder den samme mengden MF59C.1 som Foclivia. Spontanrapporterte bivirkninger etter markedsintroduksjon og en intervensjonsstudie indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter av Focetria-eksponering på svangerskapsforløp. I tillegg viste to store observasjonsstudier utformet for å vurdere sikkerheten knyttet til Focetria-eksponering hos gravide ingen økning i forekomsten av svangerskapsdiabetes, preeklampsi, aborter, dødfødsel, lav fødselsvekt, prematur fødsel, dødsfall blant nyfødte og medfødte misdannelser blant nesten 10 000 vaksinerte gravide kvinner og deres avkom sammenlignet med ikke-vaksinerte kontrollpersoner.

Helsepersonell må vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi Foclivia-vaksinen til gravide kvinner, og det må tas hensyn til offisielle anbefalinger.

Amming

Vaksinen kan gis til ammende kvinner.

Fertilitet

Det foreligger ingen data vedrørende fertilitet.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Noen av effektene nevnt under pkt 4.8 "Bivirkninger" kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Voksne og eldre (over 18 år).

Ved kliniske forsøk med pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans hos voksne og eldre (se pkt 5.1 for mer informasjon) var de fleste reaksjonene milde av natur, av kort varighet og

kvalitativt like de reaksjonene konvensjonelle vaksiner mot sesonginfluensa induserer. Det er allment akseptert at adjuvans som fører til økt immunogenitet, er forbundet med en litt høyere frekvens av lokale reaksjoner (hovedsakelig lett smerte) sammenlignet med konvensjonelle influensavaksiner uten adjuvans. Det var færre reaksjoner etter den andre dosen sammenlignet med den første.

Barn og ungdom i alderen 6 måneder til 17 år:

I et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P6) ble sikkerheten til en pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans evaluert hos barn og ungdom (se pkt. 5.1 for mer informasjon).

Uansett alder var reaktogeniteten høyere etter første dose enn etter den andre vaksineringen. Reaktogenitet etter en tredje dose, administrert 12 måneder etter andre dose, var høyere enn etter både første og andre dose. Prosentandelen av forsøkspersoner som rapporterte om lokale reaksjoner, var høyere i de eldre aldersgruppene, noe som hovedsakelig skyldtes flere rapporter om smerter. Hos småbarn var erytem og ømhet de hyppigst rapporterte lokale reaksjonene, og irritasjon og uvanlig gråting var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. Hos barn og ungdom var smerter den hyppigst rapporterte lokale reaksjonen, og tretthet og hodepine var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. I alle aldersgrupper var det en lav prosentandel som rapporterte om feber. Sikkerhetsdata etter første og andre dose hos barn og ungdom med en lignende pandemivaksine (Focetria H1N1v) antyder en sikkerhetsprofil som er sammenlignbar med den som ble rapportert for aH5N1-modellvaksineformuleringen (Foclivia).

Frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og etter markedsintroduksjon står oppført nedenfor.

Kliniske forsøk

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos voksne og eldre (over 18 år)

Forekomsten av bivirkninger er vurdert i fire kliniske forsøk med ulike influensastammer og -formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1), der 3969 voksne og eldre forsøkspersoner ble vaksinert. 3618 av disse forsøkspersonene ble vaksinert med Foclivia-modellvaksinen (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

Bivirkninger fra kliniske forsøk med Foclivia-modellvaksinen står oppført nedenfor.

Forekomsten av symptomer som ble observert hos forsøkspersoner over 60 år, var lavere sammenlignet med populasjonen på 18–60 år.

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad:

Nevrologiske sykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): hodepine

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): svette

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Vanlige (>1/100, <1/10): artralgi og myalgi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Vanlige (>1/100, <1/10): rødhet på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, ekkymose på injeksjonsstedet og smerter på injeksjonsstedet, feber, ubehag, tretthet og skjelving

De fleste av disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos barn i alderen 6 måneder til 17 år

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6) hvor virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans (n = 334) ble sammenlignet med en sesonginfluensavaksine (n = 137).

 

Første dose

Andre dose (21 dager

Tredje dose (12 måneder

 

etter første dose)

etter andre dose)

 

 

 

 

Vaksiner med H5N1-adjuvans

Småbarn

N = 145

N = 138

N = 124

(6-<36 måneder)

 

 

 

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

54 %

49 %

35 %

Barn (3-<9 år)

N = 96

N = 93

N = 85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Alle andre bivirkninger

36 %

31 %

19 %

Ungdom (9-<18 år)

N = 93

N = 91

N = 83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Alle andre bivirkninger

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 77 barn i

alderen 3 til 8 år og 80 barn og ungdom i alderen 9 til 17 år som ble gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Barn (3 til 8 år)

N = 77

N = 75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

14 %

17 %

Ungdom (9 til 17 år)

N = 80

N = 79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

13 %

10 %

Data for barn og ungdom i alderen 3 til 17 år antyder en liten reduksjon i reaktogenisitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos barn og ungdom i alderen 3 til 17 år: smerter, indurasjon og erytem, ubehag, myalgi, hodepine og tretthet.

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 73 spedbarn i

alderen 6 til 11 måneder og 73 småbarn i alderen 12 til 35 måneder som ble gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Spedbarn (6 til 11 måneder)

N = 73

N = 68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

32 %

31 %

Småbarn (12 til 35 måneder)

N = 73

N = 71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Alle andre bivirkninger

21 %

24 %

Data for spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder antyder en liten reduksjon i reaktogenitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos 146 spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder: ømhet, erytem, irritasjon, uvanlig gråt, søvnighet, diaré, oppkast og endring i spisevaner. Indurasjon og ekkymose var svært vanlige bivirkninger hos småbarn, men mindre vanlige hos spedbarn.

Overvåking etter markedsintroduksjon

I tillegg til bivirkningene som ble rapportert i kliniske forsøk, har følgende bivirkninger blitt rapportert for Focetria H1N1v under overvåkning etter markedsintroduksjon:

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Lymfadenopati.

Hjertesykdommer

Palpitasjon, takykardi.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Asteni.

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter.

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud- og underhudssykdommer

Generelle hudreaksjoner, inkludert pruritus, urtikaria eller uspesifikke utslett; angioødem.

Gastrointestinale sykdommer

Gastrointestinale sykdommer som kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Nevrologiske sykdommer

Hodepine, svimmelhet, somnolens, synkope. Nevrologiske sykdommer som nevralgi, parestesi, kramper og nevritt.

Forstyrrelser i immunsystemet

Allergiske reaksjoner, anafylaksi inkludert dyspné, bronkospasme, strupehodeødem, som i sjeldne tilfeller forårsaket sjokk.

Det ble i tillegg registrert følgende bivirkninger under overvåking etter markedsintroduksjon av trivalente sesongvaksiner med lignende sammensetning som Foclivia (en H1N1-pandemivaksine med MF59C.1 som adjuvans):

Sjeldne (>1/10 000, <1/1000):

Trombocytopeni (noen sjeldne tilfeller var alvorlige med blodplateverdier lavere enn 5000 per mm3).

Svært sjeldne (<1/10 000):

Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning og eksudativ erythema multiforme.

Nevrologiske sykdommer, for eksempel encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

Bivirkning(er) fra overvåking etter markedsintroduksjon med pandemivaksinen: ikke relevant.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig

å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine, ATC-kode: J07BB02

I dette punktet beskrives den kliniske erfaringen med H5N1-modellvaksiner etter administrering av to doser med 7,5 mikrogram.

Modellvaksiner inneholder influensaantigener som er forskjellige fra antigenene i influensavirusene som sirkulerer. Disse antigenene kan betraktes som ”nye” antigener og simulerer en situasjon der målpopulasjonen for vaksinasjonen er immunologisk naiv. Data som innhentes med en modellvaksine støtter, en vaksinasjonsstrategi som sannsynligvis blir brukt for pandemivaksinen. Data angående klinisk effekt og sikkerhet som innhentes med modellvaksiner, er relevante for pandemivaksiner.

Voksne (18–60 år)

Et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P1) ble utført med en H5N1-vaksine kombinert med MF95C.1-adjuvans hos 312 friske voksne. To doser vaksine som inneholdt

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg hemagglutinin (HA)/dose med adjuvans) ble gitt med tre ukers mellomrom til 156 friske voksne. I et annet klinisk forsøk (fase III) (forsøk V87P13) ble det inkludert 2693 voksne personer som fikk to doser vaksine som inneholdt

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/dose med adjuvans), gitt med tre ukers mellomrom. Immunogenitetsresultater er vurdert hos en undergruppe (n = 197) av studiepopulasjonen.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos de voksne målt ved SRH-test (Single Radial Haemolysis) var som følger:

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre

21 dager etter andre

dose

dose

 

 

N = 149

N = 197

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre

21 dager etter andre

dose

dose

 

 

N = 69

N = 128

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene (mikronøytralisering) mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunresponsen mot vaksinen vurdert etter MN-test, er i samme område som resultatene med SRH.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen ble vurdert med HI (hemagglutinasjonshemming)-, SRH- og MN-tester. Sammenliknet med oppnådde nivåer av antistoffer ved dag 43 etter endt primærvaksinasjon, var antistoffnivåene ved dag 202 redusert med mellom 1/5 og 1/2 fra tidligere nivåer.

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøkspersoner over 60 år (få av forsøkspersonene var over 70 år gamle), målt av SRH-tester vurdert i to kliniske forsøk, var som følger:

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre

21 dager etter andre

dose

dose

 

 

N = 84

N = 210

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre

21 dager etter andre

dose

dose

 

 

N = 66

N = 143

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). I likhet med SRH-resultatene viste MN-resultatene en sterk immunrespons etter fullførelse av primærvaksinasjonen hos populasjonen med eldre forsøkspersoner.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen, vurdert etter HI-, SRH- og MN-tester, ble redusert til mellom 1/2 og 1/5 etter dag 202, sammenliknet med resultatene fra HI-, SRH- og MN-testene som ble utført etter fullførelse av de primære vaksinasjonene på dag 43.

Opptil 50 % av eldre forsøkspersoner som ble immunisert med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C, hadde serologisk beskyttelse etter seks måneder.

Boosterdose

En tredje (boosterdose) dose med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C ble administrert 6 måneder etter primærvaksinasjonen. Resultatene vises etter SRH.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne, målt ved SRH-test, var som følger:

 

Forsøk V87P1, voksne

Forsøk V87P1, eldre

 

boosterdose (6 dager

boosterdose (6 dager

 

etter andre dose)

etter andre dose)

SRH

N = 71

N = 38

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

Det er for øyeblikket begrenset erfaring med boosterdose hos eldre populasjoner.

Underbyggende data for voksne og eldre populasjoner

I to dosebestemmende studier fikk 78 voksne en modellvaksine (H5N3 eller H9N2) med adjuvans. To doser av vaksinen med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i tre forskjellige doseringer (7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med tre ukers intervall.

Serumprøver ble testet mot opprinnelig H5N3 og en rekke isolater av H5N1.

Serologisk respons målt med SRH-testen viste at 100 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse og 100 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner. Det ble også registrert at vaksinen med adjuvans induserte antistoffer som kryssbeskyttet mot H5N1-stammene som ble isolert

i 2003 og 2004 hvor det har vært en viss antigen drift sammenlignet med de opprinnelige stammene.

To doser av vaksinen som inneholdt stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i fire forskjellige doseringer (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med fire ukers intervall. Serologisk respons målt med HI-testen viste at 92 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse

og 75 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner.

Kryssreaksjoner

Voksne (18–60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos voksne forsøkspersoner på 18–60 år, som ble målt med SRH og HI-test, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter andre

21 dager etter andre

 

dose

dose

 

 

 

 

N = 70

N = 197

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N = 69

N = 197

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH ° målt ved HI-test ≥ 40

°° ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 27 % (17-39) (V87P1) og 39 % (32-46) (V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 36 % (29-43) for forsøk V87P13. MN-resultatene i forsøk V87P13 viste en GMR (geometrisk gjennomsnittsratio av titer) mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos eldre forsøkspersoner på > 60 år, som ble målt med SRH- og HI-test, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter andre

21 dager etter andre

 

dose

dose

 

 

 

 

N = 37

N = 207

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N = 36

N = 208

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH ° målt ved HI-test ≥ 40

°° ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 11 % (3-25) (forsøk V87P1) og 30 % (24-37) (forsøk V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 25 % (19-31) for forsøk V87P13. MN-resultatene

i V87P13 viste en GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data for pediatriske populasjoner

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6), hos 471 barn i alderen 6 måneder til 17 år, av virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans. To doser med 7,5 mikrogram ble administrert med tre ukers mellomrom, og en tredje dose 12 måneder etter første dose. Etter tre uker fra den andre vaksinasjonen (dag 43) oppnådde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) høye nivåer av antistoffer mot A/Vietnam/1194/2004, målt med SRH- og HI-tester som vist nedenfor*. I dette forsøket ble det ikke observert noen alvorlige bivirkninger relatert til vaksinen.

 

 

Småbarn

Barn

Ungdom

 

 

(6-<36 måneder)

(3-<9 år)

(9-<18 år)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

 

Dag 43 til dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

Dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I fravær av kriterier for å vurdere CHMP-immunogenisitet hos barn, ble det brukt kriterier for vurdering av CHMP-immunogenisitet hos voksne til å evaluere sesongvaksiner mot influensa i de serologiske dataene som ble hentet etter vaksinering av barn. Imidlertid er relevansen for klinisk beskyttelse ikke kjent.

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser en prosentvis serologisk beskyttelse på 99 %

(95 % CI: 94-100), en prosentvis serologisk konvertering på mellom 97 % (95 % CI: 91-99) og 99 % (95 % CI: 96-100) og en GMR på mellom 29 (95 % CI: 25-35) og 50 (95 % CI: 44-58).

Immunogenitetsresultater for Focetria aH1N1v (forsøk V111_03):

Prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konverteringsfaktor målt med HI-test og serologisk konverteringsfaktor uttrykt som geometriske gjennomsnittsfaktorer av HI for anti-HA-antistoffer mot H1N1v etter administrering av én og to doser på 7,5 µg Focetria ble evaluert hos 70 barn og ungdom (9–17 år), 60 barn (3–8 år), 58 barn (12–35 måneder) og 49 spedbarn (6–11 måneder). Immunogenitetskriteriene som CHMP har angitt for voksne (18–60 år), ble oppfylt både etter første og andre dose hos aldersgruppene nevnt ovenfor (både i den samlede populasjonen og i undergruppen seronegative ved baseline).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Foclivia i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen med aktiv immunisering mot undertypen av H5N1 influensa A-virus (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Foclivia er blitt godkjent på særskilt grunnlag.

Det innebærer at det ikke har vært mulig å få fullstendig dokumentasjon for legemidlet av vitenskapelige grunner. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA)

vil årlig evaluere all ny tilgjengelig informasjon om legemidlet, og denne preparatomtalen vil bli oppdatert etter behov.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data for Foclivia og sesonginfluensavaksine som inneholder MF59C.1 som adjuvans, indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjons- og utviklingstoksisitet (i hele ammeperioden).

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenfosfat

Dinatriumfosfatdihydrat

Magnesiumkloridheksahydrat

Kalsiumkloriddihydrat

Natriumsitrat

Sitronsyre

Vann til injeksjonsvæsker

Se pkt. 2 angående adjuvansen.

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3 Holdbarhet

1 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

6.5 Emballasje (type og innhold)

0,5 ml i endosehetteglass (type I-glass) med propp (halobutylgummmi). Pakninger med 10 stk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Vaksinen bør ha romtemperatur før bruk. Ristes forsiktig før bruk.

Vaksinen skal inspiseres visuelt før administrasjon. Ved eventuelle partikler og/eller unormalt utseende skal vaksinen kastes.

Ikke anvendt vaksine samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. oktober 2009

Dato for siste fornyelse: 19. oktober 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Foclivia injeksjonsvæske, suspensjon i flerdosebeholder

Vaksine mot pandemisk influensa (H5N1) (overflateantigen, inaktivert, med adjuvans)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Influensavirus-overflateantigener (hemagglutinin og nevraminidase)* av følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

per 0,5 ml dose

 

*dyrket i egg

**uttrykt som mikrogram hemagglutinin

Adjuvansen MF59C.1 inneholder:

 

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Hjelpestoffer:

 

Tiomersal

0,05 milligram

Dette er en flerdosebeholder. Se pkt. 6.5 for antallet doser per hetteglass.

Vaksinen er i samsvar med WHOs anbefaling og EUs bestemmelse for pandemien.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Melkehvit væske.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Profylakse mot influensa ved en offisielt erklært pandemisituasjon.

Foclivia skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne og eldre: 0,5 ml på en valgt dato.

Ytterligere en dose av vaksinen bør gis etter et intervall på minst 3 uker.

Foclivia ble undersøkt hos voksne (18 til 60 år) og eldre (over 60 år) med et primært vaksinasjonsskjema som omfattet første injeksjon på dag 1 og neste på dag 22.

Det finnes foreløpig begrensede data vedrørende en tredje dose (boosterdose) tildelt 6 måneder etter den innledende dosen (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pediatrisk populasjon:

Sikkerhet og effekt av Foclivia hos personer under 18 år har enda ikke blitt fastslått. For tiden tilgjengelige data for personer mellom 6 måneder og 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Det finnes ingen tilgjengelige data for barn under 6 måneder.

Administrasjonsmåte

Immunisering bør utføres ved intramuskulær injeksjon i deltamuskelen eller i den anterolaterale delen av låret (avhengig av muskelmassen).

4.3 Kontraindikasjoner

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaksjon på én eller flere av bestanddelene eller sporrester av egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB) i denne vaksinen. I en pandemisituasjon kan det likevel være riktig å gi vaksinen forutsatt at gjenopplivingsutstyr er umiddelbart tilgjengelig i tilfelle behov.

Se pkt. 4.4.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved administrasjon av denne vaksinen til personer med kjent overfølsomhet (bortsett fra anafylaktisk reaksjon) overfor virkestoffet, overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 og overfor egg, hønseprotein, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle vaksiner som injiseres, bør medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå etter vaksinering.

Hvis pandemisituasjonen tillater det, skal vaksinasjon utsettes hos pasienter med alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon.

Foclivia må under ingen omstendigheter injiseres intravaskulært eller subkutant. Helsepersonell må derfor vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi vaksinen til personer med trombocytopeni eller annen blødningsforstyrrelse som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, med mindre den potensielle fordelen overgår blødningsrisikoen.

Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig.

Det er ikke sikkert at alle vaksinerte får en beskyttende immunrespons (se pkt. 5.1).

Noe kryssbeskyttelse ble observert mot relaterte H5N1-virusvarianter i kliniske forsøk (se pkt. 5.1). Siden det anbefales en andre dose, bør det bemerkes at det ikke finnes noen sikkerhets-, immun ogenitets- eller effektdata som støtter at Foclivia kan byttes ut med andre monovalente H5N1-vaksiner.

Selv om det ikke finnes tilgjengelige data på bruk av Foclivia, har det blitt rapportert om tilfeller av kramper med og uten feber hos personer som har blitt vaksinert med Focetria, en H1N1-pandemivaksine med MF59.1 som adjuvans, som ligner Foclivia.

Flertallet av feberkrampene inntraff hos pediatriske personer. Noen tilfeller ble observert hos personer med kjent epilepsi. Man bør være særlig oppmerksom på barn som lider av epilepsi, og legen bør informere personene (eller foreldrene) om muligheten for å få kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, vaksinering som en psykogen reaksjon på injeksjonen med nål. Dette kan være ledsaget av flere nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelse, parestesi og atonisk-kloniske lembevegelser under restitusjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer som hindrer skade som følge av besvimelser.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Foclivia bør ikke gis samtidig med andre vaksiner. Hvis det imidlertid er indisert at en annen vaksine skal gis samtidig, må vaksinene gis på separate injeksjonssteder (i hver sin ekstremitet). Eventuelle bivirkninger kan bli forsterket.

Den immunologiske responsen kan reduseres dersom pasienten gjennomgår immunsuppresiv behandling.

Etter influensavaksinasjon kan ELISA-metoden gi falske positive resultater i serologiprøver for antistoffer mot humant immunsviktvirus-1 (HIV-1), hepatitt C-virus og spesielt HTLV-1. I slike tilfeller gir Western Blot-metoden negative resultater. Disse forbigående falske positive resultatene kan skyldes produksjon av IgM som reaksjon på vaksinen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen data om bruken av Foclivia til gravide.

Det foreligger imidlertid sikkerhetsdata for gravide kvinner eksponert for Focetria

(en H1N1-pandemivaksine som ligner Foclivia), som inneholder den samme mengden MF59C.1 som Foclivia. Spontanrapporterte bivirkninger etter markedsintroduksjon og en intervensjonsstudie indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter av Focetria-eksponering på svangerskapsforløp. I tillegg viste to store observasjonsstudier utformet for å vurdere sikkerheten knyttet til Focetria-eksponering hos gravide ingen økning i forekomsten av svangerskapsdiabetes, preeklampsi, aborter, dødfødsel, lav fødselsvekt, prematur fødsel, dødsfall blant nyfødte og medfødte misdannelser blant nesten 10 000 vaksinerte gravide kvinner og deres avkom sammenlignet med ikke-vaksinerte kontrollpersoner.

Helsepersonell må vurdere fordelene og mulig risiko forbundet med å gi Foclivia-vaksinen til gravide kvinner, og det må tas hensyn til offisielle anbefalinger.

Amming

Vaksinen kan gis til ammende kvinner.

Fertilitet

Det foreligger ingen datavedrørende fertilitet.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Noen av effektene nevnt under pkt 4.8 "Bivirkninger" kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Voksne og eldre (over 18 år).

Ved kliniske forsøk med pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans hos voksne og eldre (se pkt 5.1 for mer informasjon) var de fleste reaksjonene milde av natur, av kort varighet og

kvalitativt like de reaksjonene konvensjonelle vaksiner mot sesonginfluensa induserer. Det er allment akseptert at adjuvans som fører til økt immunogenitet, er forbundet med en litt høyere frekvens av lokale reaksjoner (hovedsakelig lett smerte) sammenlignet med konvensjonelle influensavaksiner uten adjuvans. Det var færre reaksjoner etter den andre dosen sammenlignet med den første.

Barn og ungdom i alderen 6 måneder til 17 år:

I et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P6) ble sikkerheten til en pandemisk H5N1-modellvaksine med adjuvans evaluert hos barn og ungdom (se pkt. 5.1 for mer informasjon).

Uansett alder var reaktogeniteten høyere etter første dose enn etter den andre vaksineringen. Reaktogenitet etter en tredje dose, administrert 12 måneder etter andre dose, var høyere enn etter både første og andre dose. Prosentandelen av forsøkspersoner som rapporterte om lokale reaksjoner, var høyere i de eldre aldersgruppene, noe som hovedsakelig skyldtes flere rapporter om smerter. Hos småbarn var erytem og ømhet de hyppigst rapporterte lokale reaksjonene, og irritasjon og uvanlig gråting var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. Hos barn og ungdom var smerter den hyppigst rapporterte lokale reaksjonen, og tretthet og hodepine var de hyppigst rapporterte systemiske reaksjonene. I alle aldersgrupper var det en lav prosentandel som rapporterte om feber. Sikkerhetsdata etter første og andre dose hos barn og ungdom med en lignende pandemivaksine (Focetria H1N1v) antyder en sikkerhetsprofil som er sammenlignbar med den som ble rapportert for aH5N1-modellvaksineformuleringen (Foclivia).

Frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og etter markedsintroduksjon står oppført nedenfor.

Kliniske forsøk

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos voksne og eldre (over 18 år)

Forekomsten av bivirkninger er undersøkt i fire kliniske forsøk med ulike influensastammer og formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1), der 3969 voksne og eldre forsøkspersoner ble vaksinert. 3618 av disse forsøkspersonene ble vaksinert med Foclivia-modellvaksinen (A/H5N1) (se pkt. 5.1).

Bivirkninger fra kliniske forsøk med Foclivia-modellvaksinen står oppført nedenfor.

Forekomsten av symptomer som ble observert hos forsøkspersoner over 60 år, var lavere sammenlignet med populasjonen på 18–60 år.

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad:

Nevrologiske sykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): hodepine

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige (>1/100, <1/10): svette

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Vanlige (>1/100, <1/10): artralgi og myalgi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Vanlige (>1/100, <1/10): rødhet på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, ekkymose på injeksjonsstedet og smerter på injeksjonsstedet, feber, ubehag, tretthet og skjelving

De fleste av disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Bivirkninger fra kliniske forsøk hos barn i alderen 6 måneder til 17 år

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6) hvor virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans (n = 334) ble sammenlignet med en sesonginfluensavaksine (n = 137).

 

Første dose

Andre dose (21 dager

Tredje dose (12 måneder

 

etter første dose)

etter andre dose)

 

 

 

 

Vaksiner med H5N1-adjuvans

Småbarn

N = 145

N = 138

N = 124

(6-<36 måneder)

 

 

 

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

54 %

49 %

35 %

Barn (3-<9 år)

N = 96

N = 93

N = 85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Alle andre bivirkninger

36 %

31 %

19 %

Ungdom (9-<18 år)

N = 93

N = 91

N = 83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Alle andre bivirkninger

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 77 barn i

alderen 3 til 8 år og 80 barn og ungdom i alderen 9 til 17 år som ble gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Barn (3 til 8 år)

N = 77

N = 75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

14 %

17 %

Ungdom (9 til 17 år)

N = 80

N = 79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

13 %

10 %

Data for barn og ungdom i alderen 3 til 17 år antyder en liten reduksjon i reaktogenitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos barn og ungdom i alderen 3 til 17 år: smerter, indurasjon og erytem, ubehag, myalgi, hodepine og tretthet.

Rapportene om bivirkninger i uken etter vaksinasjon med Focetria H1N1v hos 73 spedbarn i

alderen 6 til 11 måneder og 73 småbarn i alderen 12 til 35 måneder som ble gitt 7,5 µg-formuleringen, var som følger:

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Spedbarn (6 til 11 måneder)

N = 73

N = 68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

32 %

31 %

Småbarn (12 til 35 måneder)

N = 73

N = 71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Alle andre bivirkninger

21 %

24 %

Data for spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder antyder en liten reduksjon i reaktogenitet etter andre dose, med ingen økning i forekomst av feber.

Svært vanlige bivirkninger som ble rapportert hos 146 spedbarn og småbarn i alderen 6 til 35 måneder: ømhet, erytem, irritasjon, uvanlig gråt, søvnighet, diaré, oppkast og endring i spisevaner. Indurasjon og ekkymose var svært vanlige bivirkninger hos småbarn, men mindre vanlige hos spedbarn.

Overvåking etter markedsintroduksjon

I tillegg til bivirkningene som ble rapportert i kliniske forsøk, har følgende bivirkninger blitt rapportert for Focetria H1N1v under overvåkning etter markedsintroduksjon:

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Lymfadenopati.

Hjertesykdommer

Palpitasjon, takykardi.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Asteni.

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter.

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud- og underhudssykdommer

Generelle hudreaksjoner, inkludert pruritus, urtikaria eller uspesifikke utslett; angioødem.

Gastrointestinale sykdommer

Gastrointestinale sykdommer som kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Nevrologiske sykdommer

Hodepine, svimmelhet, somnolens, synkope. Nevrologiske sykdommer som nevralgi, parestesi, kramper og nevritt.

Forstyrrelser i immunsystemet

Allergiske reaksjoner, anafylaksi inkludert dyspné, bronkospasme, strupehodeødem, som i sjeldne tilfeller forårsaket sjokk.

Det ble i tillegg registrert følgende bivirkninger under overvåking etter markedsintroduksjon av trivalente sesongvaksiner med lignende sammensetning som Foclivia (en H1N1-pandemivaksine med MF59C.1 som adjuvans):

Sjeldne (>1/10 000, <1/1000):

Trombocytopeni (noen sjeldne tilfeller var alvorlige med blodplateverdier lavere enn 5000 per mm3).

Svært sjeldne (<1/10 000):

Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning og eksudativ erythema multiforme.

Nevrologiske sykdommer, for eksempel encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom.

Bivirkning(er) fra overvåking etter markedsintroduksjon med pandemivaksinen: ikke relevant.

Dette legemidlet inneholder tiomersal (en organisk kvikksølvforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor mulig at det kan forekomme sensibiliseringsreaksjoner (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig

å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine, ATC-kode: J07BB02

I dette punktet beskrives den kliniske erfaringen med H5N1-modellvaksiner etter administrering av to doser med 7,5 mikrogram.

Modellvaksiner inneholder influensaantigener som er forskjellige fra antigenene i influensavirusene som sirkulerer. Disse antigenene kan betraktes som ”nye” antigener og simulerer en situasjon der målpopulasjonen for vaksinasjonen er immunologisk naiv. Data som innhentes med en modellvaksine støtter, en vaksinasjonsstrategi som sannsynligvis blir brukt for pandemivaksinen. Data angående klinisk effekt og sikkerhet som innhentes med modellvaksiner, er relevante for pandemivaksiner.

Voksne (18–60 år)

Et klinisk fase II-forsøk (forsøk V87P1) ble utført med en H5N1-vaksine kombinert med MF95C.1-adjuvans hos 312 friske voksne. To doser vaksine som inneholdt

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg hemagglutinin (HA)/dose med adjuvans) ble gitt med tre ukers mellomrom til 156 friske voksne.

I et annet klinisk forsøk (fase III) (forsøk V87P13) ble det inkludert 2693 voksne personer som fikk to doser vaksine som inneholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/dose med adjuvans), gitt med tre ukers mellomrom. Immunogenitetsresultater er vurdert hos en undergruppe (n = 197) av studiepopulasjonen.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos de voksne målt ved SRH-test (Single Radial Haemolysis) var som følger:

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 149

N = 197

Prosentvis serologisk beskyttelse

85 % (79-91)

91 % (87-95)

(95 % CI)*

 

 

Prosentvis serologisk konvertering

85 % (78-90)

78 % (72-84)

(95 % CI)*

 

 

Serologisk konverteringsfaktor

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

(95 % CI)*

 

 

 

 

 

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre dose

21 dager etter andre dose

 

N = 69

N = 128

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse

87 % (77-94)

94 % (88-97)

(95 % CI)*

 

 

Prosentvis serologisk konvertering

87 % (77-94)

73 % (65-81)

(95 % CI)*

 

 

Serologisk konverteringsfaktor

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

(95 % CI)*

 

 

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene (mikronøytralisering) mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunresponsen mot vaksinen vurdert etter MN-test, er i samme område som resultatene med SRH.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen ble vurdert med HI (hemagglutinasjonshemming)-, SRH- og MN-tester. Sammenliknet med oppnådde nivåer av antistoffer ved dag 43 etter fullførelse av primærvaksinasjonen var antistoffnivåene ved

dag 202 redusert med mellom 1/5 og 1/2 fra tidligere nivåer.

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøkspersoner over 60 år (få av forsøkspersonene var over 70 år gamle), målt av SRH-tester vurdert i to kliniske forsøk, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

 

21 dager etter andre

21 dager etter andre

 

dose

dose

 

 

 

 

N = 84

N = 210

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

 

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

 

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

 

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Forsøk V87P13

Forsøk V87P13

Anti-HA-antistoff (SRH)

21 dager etter andre

21 dager etter andre

dose

dose

 

 

N = 66

N = 143

Serologisk status ved baseline

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konvertering på henholdsvis mellom 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). I likhet med SRH-resultatene viste MN-resultatene en sterk immunrespons etter fullførelse av primærvaksinasjonen hos populasjonen med eldre forsøkspersoner.

Antistoffenes varighet hos denne populasjonen etter primærvaksinasjonen, vurdert etter HI-, SRH- og MN-tester, ble redusert til mellom 1/2 og 1/5 etter dag 202, sammenliknet med resultatene fra HI-, SRH- og MN-testene som ble utført etter fullførelse av de primære vaksinasjonene på dag 43.

Opptil 50 % av eldre forsøkspersoner som ble immunisert med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C, hadde serologisk beskyttelse etter seks måneder.

Boosterdose

En tredje (boosterdose) dose med H5N1-vaksine i kombinasjon med MF59C ble administrert 6 måneder etter de primære vaksinasjonene. Resultatene vises etter SRH.

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne, målt ved SRH-test, var som følger:

 

Forsøk V87P1, voksne

Forsøk V87P1, eldre

 

boosterdose (6 dager

boosterdose (6 dager

 

etter andre dose)

etter andre dose)

SRH

N = 71

N = 38

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

Det er for øyeblikket begrenset erfaring med boosterdose hos eldre populasjoner.

Underbyggende data for voksne og eldre populasjoner

I to dosebestemmende studier fikk 78 voksne en modellvaksine (H5N3 eller H9N2) med adjuvans. To doser av vaksinen med stammen H5N3 (A/Duck/Singapore/97) i tre forskjellige doseringer (7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med tre ukers intervall.

Serumprøver ble testet mot opprinnelig H5N3 og en rekke isolater av H5N1.

Serologisk respons målt med SRH-testen viste at 100 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse og 100 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner. Det ble også registrert at vaksinen med adjuvans induserte antistoffer som kryssbeskyttet mot H5N1-stammene som ble isolert

i 2003 og 2004 hvor det har vært en viss antigen drift sammenlignet med de opprinnelige stammene.

To doser av vaksinen som inneholdt stammen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) i fire forskjellige doseringer (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dose) ble administrert med fire ukers intervall. Serologisk respons målt med HI-testen viste at 92 % av forsøkspersonene oppnådde serologisk beskyttelse

og 75 % serokonverterte etter to 7,5 g injeksjoner.

Kryssreaksjoner

Voksne (18–60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos voksne forsøkspersoner på 18–60 år, som ble målt med SRH- og HI-tester, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter

21 dager etter andre

 

andre dose

dose

 

 

 

 

N = 70

N = 197

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N = 69

N = 197

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

**ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH ° målt ved HI-test ≥ 40

°° ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

***I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 27 % (17-39) (V87P1) og 39 % (32-46) (V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 36 % (29-43) for forsøk V87P13. MN-resultatene i forsøk V87P13 viste en GMR (geometrisk gjennomsnittsratio av titer) mot A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Eldre (> 60 år)

Prosentvis serologisk beskyttelse*, prosentvis serologisk konvertering* og serologisk konverteringsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/05 etter andre dose hos eldre forsøkspersoner på >60 år, som ble målt med SRH og HI-test, var som følger:

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter andre

21 dager etter

 

dose

andre dose

 

 

 

 

N = 37

N = 207

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)*

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

 

Forsøk V87P1

Forsøk V87P13

 

 

Anti-HA-antistoff

21 dager etter andre

21 dager etter

 

 

dose

andre dose

 

 

 

 

 

 

N = 37

N = 207

 

 

 

N = 36

N = 208

 

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

 

 

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*

målt ved SRH-test ≥ 25 mm2

 

 

**

ratio for geometriske gjennomsnitt av SRH

 

 

°

målt ved HI-test ≥ 40

 

 

°°

ratio for geometriske gjennomsnitt av HI

 

 

*** I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultatene fra de kliniske forsøkene ovenfor viste en prosentvis serologisk beskyttelse mot A/turkey/Turkey/05 på mellom 11 % (3-25) (forsøk V87P1) og 30 % (24-37) (forsøk V87P13), og en prosentvis serologisk konvertering på 25 % (19-31) for forsøk V87P13. MN-resultatene i forsøk V87P13 viste en GMR mot A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data for pediatriske populasjoner

Det ble utført et klinisk forsøk (forsøk V87P6), hos 471 barn i alderen 6 måneder til 17 år, av virkningen av en H5N1-vaksine kombinert med MF59C.1 som adjuvans. To doser med 7,5 mikrogram ble administrert med tre ukers mellomrom, og en tredje dose 12 måneder etter første dose. Etter tre uker fra den andre vaksinasjonen (dag 43) oppnådde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) høye nivåer av antistoffer mot A/Vietnam/1194/2004, målt med SRH- og HI-tester som vises nedenfor*. I dette forsøket ble det ikke observert noen alvorlige bivirkninger relatert til vaksinen.

 

 

Småbarn

Barn

Ungdom

 

 

(6-<36 måneder)

(3-<9 år)

(9-<18 år)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Prosentvis serologisk beskyttelse (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Serologisk konverteringsfaktor (95 % CI)

 

Dag 43 til dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Prosentvis serologisk konvertering (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

Dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I fravær av kriterier for å vurdere CHMP-immunogenisitet hos barn, ble det brukt kriterier for vurdering av CHMP-immunogenisitet hos voksne til å evaluere sesongvaksiner mot influensa i de serologiske dataene som ble hentet etter vaksinering av barn. Imidlertid er relevansen for klinisk beskyttelse ikke kjent.

MN-resultatene mot A/Vietnam/1194/2004 viser en prosentvis serologisk beskyttelse på 99 %

(95 % CI: 94-100), en prosentvis serologisk konvertering på mellom 97 % (95 % CI: 91-99) og 99 % (95 % CI: 96-100) og GMR på mellom 29 (95 % CI: 25-35) og 50 (95 % CI: 44-58).

Immunogenitetsresultater for Focetria aH1N1v (forsøk V111_03):

Prosentvis serologisk beskyttelse og serologisk konverteringsfaktor målt med HI-test og serologisk konverteringsfaktor uttrykt som geometriske gjennomsnittsfaktorer av HI for anti-HA-antistoffer mot

H1N1v etter administrering av én og to doser på 7,5 µg Focetria ble evaluert hos 70 barn og ungdom (9–17 år), 60 barn (3–8 år), 58 barn (12–35 måneder) og 49 spedbarn (6–11 måneder). Immunogenitetskriteriene som CHMP har angitt for voksne (18–60 år), ble oppfylt både etter første og andre dose hos aldersgruppene nevnt ovenfor (både i den samlede populasjonen og i undergruppen seronegative ved baseline).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Foclivia i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen med aktiv immunisering mot undertypen av H5N1 influensa A-virus (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Foclivia er blitt godkjent på særskilt grunnlag.

Det innebærer at det ikke har vært mulig å få fullstendig dokumentasjon for legemidlet av vitenskapelige grunner. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) vil årlig evaluere all ny tilgjengelig informasjon om legemidlet, og denne preparatomtalen vil bli oppdatert etter behov.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data for Foclivia og sesonginfluensavaksine som inneholder MF59C.1 som adjuvans, indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjons- og utviklingstoksisitet (i hele ammeperioden).

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenfosfat

Dinatriumfosfatdihydrat

Magnesiumkloridheksahydrat

Kalsiumkloriddihydrat

Natriumsitrat

Sitronsyre

Tiomersal

Vann til injeksjonsvæsker

Se pkt. 2 angående adjuvansen.

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3 Holdbarhet

1 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

6.5 Emballasje (type og innhold)

5,0 ml i hetteglass med 10 doser (type I-glass) med propp (halobutylgummi). Pakninger med 10 stk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Vaksinen skal inspiseres visuelt før administrasjon. Ved eventuelle partikler og/eller unormalt utseende skal vaksinen kastes.

Rist forsiktig flerdosehetteglasset før hvert uttrekk av en dose (0,5 ml) av vaksinen i en sprøyte. Vaksinen som er trukket ut, bør ha romtemperatur før bruk.

Selv om Foclivia i flerdosehetteglass inneholder et konserveringsmiddel som hemmer mikrobiell vekst, er det brukeren sitt ansvar å gjøre risikoen for kontaminasjon av flerdosehetteglasset under uttrekk av hver dose så liten som mulig.

Registrer datoen og klokkeslettet for uttrekket av første dose på hetteglassetiketten.

Mellom bruk må flerdosehetteglasset settes tilbake på et sted som oppfyller de anbefalte oppbevaringsbetingelsene på mellom 2 og 8 °C. Flerdosehetteglasset bør brukes innen 24 timer etter første uttrekk.

Tilgjengelige data antyder at flerdosehetteglass kan brukes i inntil 72 timer etter det første uttrekket, selv om slik forlenget oppbevaring bør være et unntak og ikke foretrukket praksis.

Ikke anvendt vaksine samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. oktober 2009

Dato for siste fornyelse: 19. oktober 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter