Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Merking - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnGalafold
ATC-kodeAmicus Therapeu
Stoffmigalastat hydrochloride
ProdusentAuthorised

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Galafold 123 mg harde kapsler migalastat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder migalastathydroklorid tilsvarende 123 mg migalastat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 harde kapsler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tas på tom mage minst 2 timer før eller etter inntak av mat. Tas til samme tid hver dag. Svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oral bruk.

Ta Galafold-kapselen annenhver dag og trykk ut den perforerte sirkelen på blisterpakningen de dagene du ikke tar Galafold.

Instruksjoner for å åpne

1.TRYKK og hold på fliken på venstre side

2.DRA ut kortet på høyre side

3.TRYKK kapselen ut av folien

4.SKYV kortet tilbake i holderen

For tilgang til pakningsvedlegget, skann koden nedenfor.

+ www.galafoldsmpc.co.uk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/15/1082/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

galafold 123 mg harde kapsler

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Galafold 123 mg harde kapsler migalastat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.ANNET

Se pakningsvedlegget for ytterligere instruksjoner.

De perforerte sirklene trykkes ut de dagene du ikke tar Galafold. Galafold skal tas annenhver dag.

Startdato:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERFOLIE

1. LEGEMIDLETS NAVN

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

3. UTLØPSDATO

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter