Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Preparatomtale - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnGanfort
ATC-kodeS01ED51
Stoffbimatoprost / timolol
ProdusentAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.LEGEMIDLETS NAVN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat).

Hjelpestoff(er) med kjent effekt

Hver ml oppløsning inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Øyedråper, oppløsning

Fargeløs til svakt gul oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Til nedsettelse av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke har tilstrekkelig effekt av lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt dosering hos voksne (inkludert eldre)

Anbefalt dose er én dråpe GANFORT i det (de) affiserte øyet (øynene) en gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden. Den må tas til samme tid hver dag.

Eksisterende data i litteraturen for GANFORT tyder på at dosering om kvelden kan være mer effektivt for å senke intraokulært trykk enn dosering om morgenen. Imidlertid må det tas hensyn til compliance ved vurdering av dosering enten morgen eller kveld (se pkt. 5.1).

Dersom en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste dose som planlagt. Dosen bør ikke overskride én dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) daglig.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

GANFORT er ikke undersøkt hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Det bør derfor utvises forsiktighet ved behandling av slike pasienter.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av GANFORT hos barn i alderen 0 til 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Hvis mer enn ett lokalt øyelegemiddel skal brukes, skal de gis med minst 5 minutters mellomrom.

Når det benyttes tilstopping av tårekanalene, eller øyelokkene lukkes i 2 minutter, vil den systemiske absorpsjon reduseres. Dette kan føre til en nedgang i systemiske bivirkninger og en økning i lokal aktivitet.

4.3

Kontraindikasjoner

-

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

-

Reaktiv luftveissykdom inkludert bronkialastma eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk

 

obstruktiv lungesykdom.

-

Sinusbradykardi, “sick sinus syndrome”, SA-blokk, andre- eller tredjegrads AV-blokk, ikke-

 

kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt, kardiogent sjokk.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Som andre lokale øyelegemidler, kan virkestoffene (timolol/bimatoprost) i GANFORT absorberes systemisk. Det er ikke sett økt systemisk absorpsjon av de enkelte virkestoffene. På grunn av den beta- adrenerge komponenten i timolol kan det forekomme samme type kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger som kan ses ved bruk av systemiske betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter topisk administrasjon til øynene er lavere enn ved systemisk administrasjon. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Hjertesykdommer

Pasienter med kardiovaskulære sykdommer (f.eks. sykdommer i kransarteriene, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og pasienter som får behandling med betablokkere mot høyt blodtrykk, bør vurderes nøye og behandling med et annet virkestoff bør tas i betraktning. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør overvåkes med hensyn til tegn til forverring av disse sykdommene og til bivirkninger.

På grunn av den negative effekten på ledningstiden bør betablokkere bare gis med forsiktighet til pasienter med hjerteblokade av første grad.

Karsykdommer

Pasienter med alvorlig perifer sirkulasjonsforstyrrelse/-sykdom (dvs. alvorlige former for Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med varsomhet.

Sykdommer i respirasjonsorganer

Respiratoriske reaksjoner, inkludert dødsfall grunnet bronkospasme hos pasienter med astma, har blitt rapportert etter bruk av enkelte betablokkere til bruk i øyet.

GANFORT bør brukes med varsomhet hos pasienter med mild/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og bare hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko.

Endokrine sykdommer

Betablokkere bør gis med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller pasienter med labil diabetes da betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akutt hypoglykemi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hypertyreose.

Hornhinnesykdommer

Betablokkere til bruk i øyet kan indusere tørrhet i øynene. Pasienter med hornhinnesykdommer bør behandles med varsomhet.

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære trykket eller kjente effekter av systemisk betablokade kan forsterkes når timolol gis til pasienter som allerede får en systemisk betablokker. Responsen hos slike pasienter bør holdes under nøye oppsyn. Bruk av to lokale betablokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaksjoner

Når pasienter som har hatt atopi eller alvorlig anafylaktisk reaksjon overfor forskjellige allergener tar betablokkere, kan de reagere sterkere på gjentatt påvirkning av slike allergener og respondere dårligere på den vanlige dosen av adrenalin som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner.

Koroidal avløsning

Koroidal avløsning har vært rapportert etter administrasjon av vandig suppresjonsterapi (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtreringsprosedyrer.

Anestesi ved kirurgiske inngrep

Betablokkerende øyepreparat kan blokkere betaagonisteffekten til f.eks. adrenalin. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får timolol.

Hepatisk

Hos pasienter som har hatt mild leversykdom eller unormal alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin i utgangspunktet, hadde bimatoprost ingen bivirkninger på leverfunksjon over 24 måneder. Det er ingen kjente bivirkninger av okulært timolol på leverfunksjon.

Okulært

Før behandling igangsettes, bør pasienter informeres om muligheten for vekst av øyevipper, mørkfarging av øyelokkshuden eller periokulær hud og økt brun irispigmentering, da dette er sett under behandling med bimatoprost og GANFORT. Økt irispigmentering er sannsynligvis varig og kan føre til forskjeller i utseendet mellom øynene når kun ett øye behandles. Etter seponering av GANFORT kan pigmentering av iris være permanent. Etter 12 måneders behandling med GANFORT var forekomsten av irispigmentering 0,2 %. Etter 12 måneders behandling med bimatoprost øyedråper alene var forekomsten 1,5 % og den økte ikke etter 3 års behandling. Pigmenteringsendringen skyldes økt melanininnhold i melanocyttene snarere enn en økning i antall melanocytter. De langsiktige virkningene av økt iridial pigmentering er ikke kjent. Fargeendringer i iris som er observert med oftalmisk administrasjon av bimatoprost vil kanskje ikke merkes før etter flere måneder eller år. Verken nevi eller fregner på iris ser ut til å være påvirket av behandlingen. Periorbital vevspigmentering er blitt rapportert å være reversibel hos enkelte pasienter.

Makulaødem, inklusiv cystoid makulaødem er rapportert med GANFORT. GANFORT bør derfor brukes med forsiktighet hos afake pasienter, pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel, eller hos pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem (f.eks. intraokulær kirurgi, retinale veneokklusjoner, okular inflammatorisk sykdom og diabetisk retinopati).

GANFORT skal brukes med forsiktighet hos pasienter med aktiv intraokulær inflammasjon (f.eks. uveitt), fordi betennelsen kan forverres.

Hud

Det er et potensial for hårvekst i områder der GANFORT-løsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten. Derfor er det viktig å bruke GANFORT i henhold til instruksjonene og unngå at den renner på kinnet eller andre hudområder.

Hjelpestoffer

Konserveringsmidlet i GANFORT, benzalkoniumklorid, kan forårsake øyeirritasjon. Kontaktlinser må fjernes før instillering, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter. Det er kjent at benzalkoniumklorid misfarger myke kontaktlinser. Kontakt med myke kontaktlinser må unngås.

Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake punktkeratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Det kreves derfor oppfølging ved hyppig eller langvarig bruk av GANFORT hos pasienter med tørre øyne eller korneaskade.

Andre forhold

GANFORT er ikke studert hos pasienter med okulære betennelsestilstander, neovaskulær, inflammatorisk, vinkelblokkglaukom, medfødt glaukom eller trangvinklet glaukom.

I studier av bimatoprost 0,3 mg/l hos pasienter med glaukom eller okulær hypertensjon har det vist seg at hyppigere eksponering av øyet for mer enn 1 dose av bimatoprost daglig kan redusere den IOP- senkende effekten. Pasienter som bruker GANFORT med andre prostaglandinanaloger bør overvåkes med henblikk på endringer i intraokulært trykk.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen spesifikke interaksjonsstudier er blitt utført med den faste kombinasjonen av bimatoprost/timolol.

Det er fare for additive effekter som gir hypotensjon og/eller uttalt bradykardi når betablokkeroppløsning til bruk i øyet gis samtidig med orale kalsiumantagonister, guanetidin, beta- adrenerge blokkere, parasympatomimetika, antiarytmika (også amiodaron) og digitalisglykosider.

Potensert systemisk betablokade (f.eks. nedsatt puls, depresjon) har vært rapportert ved kombinert behandling med CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol.

Mydriasis som resultat av samtidig bruk av betablokkere til bruk i øyet og adrenalin (epinefrin), har vært rapportert fra tid til annen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av den faste kombinasjonen av bimatoprost/timolol hos gravide kvinner. GANFORT skal ikke brukes under graviditet, hvis det ikke er strengt nødvendig. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske data på bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Misdannende effekter er ikke sett i epidemiologiske studier, derimot er det vist en risiko for intrauterin veksthemming når betablokkere gis oralt. I tillegg er tegn og symptomer på betablokade

(f.eks. bradykardi, hypotensjon, respirasjonshemming og hypoglykemi) observert hos nyfødte når betablokkere er gitt frem til fødsel. Hvis GANFORT gis frem til fødsel, bør nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Dyrestudier med timolol har vist reproduksjonstoksiske effekter ved doser signifikant høyere enn de som vil bli brukt i klinisk praksis (se pkt. 5.3).

Amming

Timolol

Betablokkere skilles ut i morsmelk hos mennesker. Ved terapeutiske doser av timolol i øyedråper er det imidlertid ikke sannsynlig at tilstrekkelige mengder til fremkalling av kliniske symptomer på betablokade hos spedbarnet vil være til stede i morsmelk. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Det er ukjent om bimatoprost blir skilt ut i morsmelk hos mennesker, men det skilles ut i melken hos diegivende rotter. GANFORT bør ikke gis til ammende mødre.

Fertilitet

Det foreligger ingen data om effektene av GANFORT på fertilitet hos mennesker.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

GANFORT har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Som med all øyebehandling bør pasienten, dersom forbigående tåkesyn oppstår ved drypping, vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til synet har klarnet.

4.8Bivirkninger

GANFORT

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Bivirkningene som er rapportert i kliniske studier med GANFORT, var begrenset til de som tidligere er rapportert for ett av virkestoffene bimatoprost og timolol. Ingen nye bivirkninger som er spesifikke for GANFORT har vært observert i kliniske studier.

De fleste bivirkningene som ble rapportert i kliniske studier med GANFORT, var okulære, milde og ingen var alvorlige. Basert på 12-måneders kliniske data var den vanligst rapporterte bivirkningen konjunktival hyperemi (for det meste svak eller mild og antatt å være av ikke-inflammatorisk karakter) hos ca. 26 % av pasientene og den medførte seponering hos 1,5 % av pasientene.

Tabelloppsett over bivirkninger

Tabell 1 viser bivirkninger som er blitt rapportert under kliniske studier med alle GANFORT- formuleringer (flerdose og endose) innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad) eller i perioden etter markedsføring.

Frekvensen av mulige bivirkninger presentert nedenfor er definert ved hjelp av følgende overenskomst:

Svært vanlige

≥1/10

 

 

Vanlige

≥1/100 til <1/10

 

 

Mindre vanlige

≥1/1000 til <1/100

 

 

Sjeldne

≥1/10 000 til <1/1000

 

 

Svært sjeldne

<1/10 000

 

 

Ikke kjent

Frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Tabell 1

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

Frekvens

Bivirkning

 

Forstyrrelser i immunsystemet

Ikke kjent

Overfølsomhetsreaksjoner

 

 

 

inkludert tegn eller symptomer

 

 

 

på allergisk dermatitt,

 

 

 

angioødem, øyeallergi

 

Psykiatriske lidelser

Ikke kjent

Søvnløshet2, mareritt2

 

Nevrologiske sykdommer

Vanlige

Hodepine, svimmelhet2

 

 

Ikke kjent

Dysgeusi2

 

Øyesykdommer

Svært vanlige

Konjunktival hyperemi.

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Punktkeratitt, korneal erosjon2,

 

 

 

sviende fornemmelse2,

 

 

 

konjunktival irritasjon1, pruritus

 

 

 

i øynene, stikkende følelse i

 

 

 

øyet2, fornemmelse av

 

 

 

fremmedlegeme, tørt øye,

 

 

 

øyelokkserytem, smerte i øyet,

 

 

 

 

 

 

fotofobi, rennende øyne2,

 

 

synsforstyrrelser2, pruritus i

 

 

øyelokket, svekket

 

 

synsskarphet2, blefaritt2,

 

 

øyelokkødem, irritasjon, økt

 

 

lakrimasjon, vekst av

 

 

øyevippene

 

Mindre vanlige

Iritt2, konjunktivalt ødem2,

 

 

smerte i øyelokket2, unormal

 

 

fornemmelse i øyet1, astenopi,

 

 

trikiasis2, hyperpigmentering i

 

 

iris2, fordypning av

 

 

øyelokkssulcus2,

 

 

øyelokkretraksjon2, misfarging

 

 

av øyevipper (formørkning)1

 

Ikke kjent

Cystoid makulært ødem2,

 

 

hevelse i øyet, tåkesyn2

Hjertesykdommer

Ikke kjent

Bradykardi

Sykdommer i

Vanlige

Rhinitt2

respirasjonsorganer, thorax og

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Dyspné

 

Ikke kjent

Bronkospasme (hovedsakelig

 

 

hos pasienter med eksisterende

 

 

bronkospastisk sykdom)2, astma

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige

Blefaral pigmentering,

 

 

hirsutisme2, hyperpigmentering

 

 

i huden (periokulær)

 

Ikke kjent

Alopesi2

Generelle lidelser og reaksjoner

Ikke kjent

Fatigue

på administrasjonsstedet

 

 

1bivirkninger som bare er observert med GANFORT endoseformulering

2bivirkninger som bare er observert med GANFORT flerdoseformulering

Som for andre øyelegemidler til lokal applikasjon, absorberes GANFORT (bimatoprost/timolol) inn i systemisk sirkulasjon. Absorpsjon av timolol kan forårsake lignende, bivirkninger som de som kan ses med systemiske betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter lokal administrasjon i øynene er lavere enn ved systemisk administrasjon. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Ytterligere bivirkninger som er sett for de to virkestoffene (bimatoprost eller timoloi) og som potensielt også kan forekomme med GANFORT, er oppgitt nedenfor i tabell 2:

Tabell 2

Organklassesystem

 

Bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Systemiske allergiske reaksjoner, deriblant

 

 

anafylakse1

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

 

Hypoglykemi1

Psykiatriske lidelser

 

Depresjon1, hukommelsestap1

Nevrologiske sykdommer

 

Synkope1, cerebrovaskulær hendelse1, økning i

 

 

tegn og symptomer på myasthenia gravis1,

 

 

paraestesi1, cerebral iskemi1

Øyesykdommer

 

Redusert korneal sensitivitet1, diplopi1, ptose1,

 

 

koroidal løsning etter filtreringskirurgi (se pkt.

 

 

 

4.4)1, keratitt1, blefarospasme2, retinal blødning2,

 

uveitt2

Hjertesykdommer

Atrioventrikulær blokk1, hjertestans1, arytmi1,

 

hjertesvikt1, kongestiv hjertesvikt1, brystsmerter1,

 

hjerteklapp1, ødem1

Karsykdommer

Hypotensjon1, hypertensjon2, Raynauds

 

fenomen1, kalde hender og føtter1

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og

Forverring av astma2, forverring av KOLS2,

mediastinum

hoste1.

Gastrointestinale sykdommer

Kvalme1,2, diaré1, dyspepsi1, munntørrhet1,

 

smerte i abdomen1, oppkast1.

Hud- og underhudssykdommer

Psoriasislignende utslett1 eller forverring av

 

psoriasis1, hudutslett1

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Myalgi1

Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer

Seksuell dysfunksjon1, nedsatt libido1

Generelle lidelser og reaksjoner på

Asteni1,2

administrasjonsstedet

 

Undersøkelser

Unormale leverfunksjonstester (LFT)2

1bivirkninger observert med timolol-monoterapi

2bivirkninger observert med bimatoprost-monoterapi

Bivirkninger rapportert ved fosfatholdige øyedråper

Forkalkning på hornhinnen ved bruk av øyedråper som inneholder fosfat er rapportert i svært sjeldne tilfeller hos noen pasienter med betydelig skadet hornhinne.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V*.

4.9Overdosering

Det er usannsynlig at en lokal overdose med GANFORT vil forekomme eller være forbundet med toksisitet.

Bimatoprost

Hvis GANFORT inntas ved et uhell, kan det være nyttig å vite følgende: i 2-ukers studier på rotter og mus ga orale doser av bimatoprost inntil 100 mg/kg/dag ingen toksisitet. Uttrykt i mg/m2 er denne dosen minst 70 ganger høyere enn en dose på én flaske GANFORT som svelges ved et uhell av et barn på 10 kg.

Timolol

Symptomer på systemisk timololoverdosering omfatter: bradykardi, hypotensjon, bronkospasme, hodepine, svimmelhet, kortpustethet og hjertestans. En studie av pasienter med nyresvikt viste at timolol ikke dialyseres lett.

Ved en eventuell overdosering bør det gis symptomatisk og støttende behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Øyemidler – betablokkere – ATC-kode: S01ED51

Virkningsmekanisme

GANFORT består av to virkestoff: bimatoprost og timolol. Disse to substansene reduserer forhøyet intraokulært trykk ved komplementære virkningsmekanismer, og den kombinerte effekten gir ytterligere reduksjon av intraokulært trykk sammenlignet med hver substans gitt alene. GANFORT har raskt innsettende virkning.

Bimatoprost er et potent okulært trykksenkende virkestoff. Det er et syntetisk prostamid, strukturelt beslektet med prostaglandin F(PGF), som ikke virker via noen kjente prostaglandinreseptorer. Bimatoprost imiterer selektivt effektene til naturlig forekommende substanser, såkalte prostamider, som nylig er oppdaget. Prostamidreseptoren er imidlertid ikke blitt strukturelt identifisert enda. Virkningsmekanismen når bimatoprost reduserer intraokulært trykk hos mennesker er økt drenasje av kammervann gjennom trabekelverket og bedring av uveoskleralt avløp.

Timolol er en beta1 og beta2 ikke-selektiv adrenerg reseptorblokker uten egenstimulerende (intrinsic) sympatomimetisk effekt, direkte myokardhemmende eller lokalanestetisk (membranstabiliserende) aktivitet. Timolol senker intraokulært trykk ved å redusere kammervannproduksjon. Den eksakte virkningsmekanismen er ikke klarlagt, men hemming av økt syklisk AMP-syntese forårsaket av endogen betaadrenerg stimulering er sannsynlig.

Klinisk effekt

GANFORTs IOP-senkende effekt er ikke dårligere enn den som oppnås ved samtidig behandling med bimatoprost (en gang daglig) og timolol (to ganger daglig).

Eksisterende data i litteraturen for GANFORT tyder på at dosering om kvelden kan være mer effektivt for å senke intraokulært trykk enn dosering om morgenen. Imidlertid må det tas hensyn til compliance ved vurdering av dosering enten morgen eller kveld.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av GANFORT hos barn i alderen 0 til 18 år har ikke blitt fastslått.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

GANFORT legemiddel

Plasmakonsentrasjoner av bimatoprost og timolol ble bestemt i en crossover-studie som sammenlignet monoterapibehandlingene med GANFORT behandling hos friske forsøkspersoner. Systemisk absorpsjon av enkeltsubstansene var minimal og ikke påvirket av samtidig administrasjon i en enkeltformulering.

I to 12-måneders studier hvor systemisk absorpsjon ble målt, ble det ikke sett akkumulering av enkeltsubstansene.

Bimatoprost

In vitro absorberes bimatoprost godt gjennom human kornea og sklera. Etter okulær bruk er den systemiske eksponeringen av bimatoprost svært lav, uten akkumulering over tid. Etter okulær bruk av én dråpe 0,03 % bimatoprost i hvert øye én gang daglig i to uker, steg blodkonsentrasjonen til maksimum innen 10 minutter etter dosering og falt til en verdi under nedre deteksjonsgrense

(0,025 ng/ml) innen 1,5 time etter dosering. Gjennomsnittlig Cmaks og AUC0-24 timer var tilnærmet lik på dag 7 og 14, med henholdsvis ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng time/ml, noe som tyder på at det ble oppnådd

en jevn konsentrasjon av legemidlet i løpet av den første uken med okulær bruk.

Bimatoprost er moderat fordelt i kroppsvevet, og det systemiske distribusjonsvolumet hos mennesker ved steady state var 0,67 l/kg. I humant blod forekommer bimatoprost hovedsakelig i plasma. Bimatoprost har en plasmaproteinbindingsgrad på ca. 88 %.

Etter okulær dosering er det hovedsakelig umetabolisert bimatoprost som når blodsirkulasjonen. Bimatoprost blir så metabolisert ved oksidering, N-deetylering og glukuronidering, slik at det dannes en rekke forskjellige metabolitter.

Bimatoprost utskilles primært via nyrene. Inntil 67 % av en intravenøs dose som ble gitt til friske forsøkspersoner, ble utskilt i urinen, mens 25 % av dosen ble utskilt via feces. Halveringstid ved eliminasjon målt etter intravenøs administrasjon var ca. 45 minutter, total blodclearance var på 1,5 l/time/kg.

Egenskaper hos eldre

Ved dosering to ganger daglig var gjennomsnittlig AUC0-24 timer hos eldre (65 år eller eldre individer) 0,0634 ng time/ml bimatoprost, dvs. betydelig høyere enn hos friske unge voksne med

0,0218 ng time/ml. Men dette funnet er ikke klinisk relevant, ettersom den systemiske eksponeringen etter okulær bruk var svært lav både hos eldre og yngre individer. Det forekom ingen akkumulering av bimatoprost i blodet over tid, og sikkerhetsprofilen var tilnærmet lik hos eldre og yngre pasienter.

Timolol

Etter okulær bruk av én 0,5 % øyedråpe-oppløsning hos personer som gjennomgikk kataraktkirurgi, var maksimal timololkonsentrasjon 898 ng/ml i kammervann én time etter dosering. Deler av dosen absorberes systemisk, hvor den i høy grad metaboliseres i lever. Timolols halveringstid i plasma er ca 4 til 6 timer. Timolol metaboliseres delvis i lever, og timolol og metabolittene utskilles via nyrene. Timolol bindes i liten grad til plasmaproteiner.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

GANFORT legemiddel

Studier av okulær toksisitet ved gjentatt dosering av GANFORT indikerer ingen spesiell fare for mennesker. Enkeltsubstansenes okulære og systemiske sikkerhetsprofil er veletablert.

Bimatoprost

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, gentoksisitet og karsinogenitet. Studier med gnagere viste artsspesifikk abort ved systemiske eksponeringsnivåer 33 til 97 ganger de som oppnås hos mennesker etter okulær bruk.

Aper som hadde fått okulær bimatoprost ved konsentrasjoner på 0,03 % daglig i ett år hadde økt pigmentering av iris og reversible, doserelaterte periokulære utslag karakterisert ved fremtredende øvre og/eller nedre sulcus samt økt palpebral fissur. Den økte pigmenteringen av iris ser ut til å være forårsaket av økt stimulering av melaninproduksjonen i melanocyttene og ikke ved en økning i antall melanocytter. Det er ikke observert funksjonelle eller mikroskopiske forandringer relatert til de periokulære utslagene, og virkningsmekanismen bak de periokulære forandringene er ikke kjent.

Timolol

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet og reproduksjonstoksisitet.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Benzalkoniumklorid

Natriumklorid

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat

Sitronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroksid (for å regulere pH)

Renset vann

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år

Kjemisk og fysisk stabilitet etter anbrudd er 28 dager ved 25 ºC.

Mikrobiologisk sett er oppbevaringstid og oppbevaringsforhold brukers ansvar og vil normalt ikke overstige 28 dager ved 25 ºC.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hvite, ugjennomskinnelige LDPE-plastflasker med skrulokk i polystyren. Hver flaske har et fyllvolum på 3 ml.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige: esker inneholdende 1 eller 3 flasker på 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/340/001/NO-002/NO

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse 19. mai 2006

Dato for siste fornyelse 23. juni 2011

10.OPPDATERINGSDATO

<{MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD/MM/ÅÅÅÅ}> <{DD måned ÅÅÅÅ}>

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

1. LEGEMIDLETS NAVN

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, i endosebeholder.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (som 6,8 mg timololmaleat).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Øyedråper, oppløsning i endosebeholder.

Fargeløs til svakt gul oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Til nedsettelse av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke har tilstrekkelig effekt av lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt dosering hos voksne (inkludert eldre)

Anbefalt dose er én dråpe GANFORT endose i det (de) affiserte øyet (øynene) en gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden. Den må tas til samme tid hver dag.

Eksisterende data i litteraturen for GANFORT (flerdoseformulering) tyder på at dosering om kvelden kan være mer effektivt for å senke intraokulært trykk enn dosering om morgenen. Imidlertid må det tas hensyn til compliance ved vurdering av dosering enten morgen eller kveld (se pkt. 5.1).

Endosebeholderen er kun til engangsbruk, én beholder er tilstrekkelig til å behandle begge øynene. Ubrukt oppløsning skal kastes umiddelbart etter bruk. Dersom en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste dose som planlagt. Dosen bør ikke overskride én dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) daglig.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

GANFORT endose er ikke undersøkt hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Det bør derfor utvises forsiktighet ved behandling av slike pasienter.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av GANFORT endose hos barn i alderen under 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Hvis mer enn ett lokalt øyelegemiddel skal brukes, skal de gis med minst 5 minutters mellomrom.

Når det benyttes tilstopping av tårekanalene eller øyelokkene lukkes i 2 minutter, vil den systemiske absorpsjon reduseres. Dette kan føre til en nedgang i systemiske bivirkninger og en økning i lokal aktivitet.

4.3

Kontraindikasjoner

-

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

-

Reaktiv luftveissykdom inkludert bronkialastma eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk

 

obstruktiv lungesykdom.

-

Sinusbradykardi, “sick sinus syndrome”, SA-blokk, andre- eller tredjegrads AV-blokk, ikke-

 

kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt, kardiogent sjokk.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Som andre lokale øyelegemidler, kan virkestoffene (timolol/bimatoprost) i GANFORT endose absorberes systemisk. Det er ikke sett økt systemisk absorpsjon av de enkelte virkestoffene med GANFORT (flerdoseformulering). På grunn av den beta-adrenerge komponenten i timolol kan det forekomme samme type kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger som kan ses ved bruk av systemiske betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter topisk administrasjon til øynene er lavere enn ved systemisk administrasjon. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Hjertesykdommer

Pasienter med kardiovaskulære sykdommer (f.eks. sykdommer i kransarteriene, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og pasienter som får behandling med betablokkere mot høyt blodtrykk, bør vurderes nøye og behandling med et annet virkestoff bør tas i betraktning. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør overvåkes med hensyn til tegn til forverring av disse sykdommene og til bivirkninger.

På grunn av den negative effekten på ledningstiden bør betablokkere bare gis med forsiktighet til pasienter med hjerteblokade av første grad.

Karsykdommer

Pasienter med alvorlig perifer sirkulasjonsforstyrrelse/-sykdom (dvs. alvorlige former for Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med varsomhet.

Sykdommer i respirasjonsorganer

Respiratoriske reaksjoner, inkludert dødsfall grunnet bronkospasme hos pasienter med astma, har blitt rapportert etter bruk av enkelte betablokkere til bruk i øyet.

GANFORT endose bør brukes med varsomhet hos pasienter med mild/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og bare hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko.

Endokrine sykdommer

Betablokkere bør gis med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller pasienter med labil diabetes da betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akutt hypoglykemi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hypertyreose.

Hornhinnesykdommer

Betablokkere til bruk i øyet kan indusere tørrhet i øynene. Pasienter med hornhinnesykdommer bør behandles med varsomhet.

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære trykket eller kjente effekter av systemisk betablokade kan forsterkes når timolol gis til pasienter som allerede får en systemisk betablokker. Responsen hos slike pasienter bør holdes under nøye oppsyn. Bruk av to lokale betablokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaksjoner

Når pasienter som har hatt atopi eller alvorlig anafylaktisk reaksjon overfor forskjellige allergener tar betablokkere, kan de reagere sterkere på gjentatt påvirkning av slike allergener og respondere dårligere på den vanlige dosen av adrenalin som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner.

Koroidal avløsning

Koroidal avløsning har vært rapportert etter administrasjon av vandig suppresjonsterapi (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtreringsprosedyrer.

Anestesi ved kirurgiske inngrep

Betablokkerende øyepreparat kan blokkere betaagonisteffekten til f.eks. adrenalin. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får timolol.

Hepatisk

Hos pasienter som har hatt mild leversykdom eller unormal alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin i utgangspunktet, hadde bimatoprost-øyedråper ingen bivirkninger på leverfunksjon over 24 måneder. Det er ingen kjente bivirkninger av okulært timolol på leverfunksjon.

Okulært

Før behandling igangsettes, bør pasienter informeres om muligheten for vekst av øyevipper og periorbital hudhyperpigmentering, da dette er sett under behandling med bimatoprost og GANFORT endose. Det er også sett økt brun irispigmentering ved behandling med GANFORT (flerdoseformulering). Økt irispigmentering er sannsynligvis varig og kan føre til forskjeller i utseendet mellom øynene når kun ett øye behandles. Etter seponering av GANFORT kan pigmentering av iris være permanent. Etter 12 måneders behandling med GANFORT (flerdoseformulering) var forekomsten av irispigmentering 0,2 %. Etter 12 måneders behandling med bimatoprost øyedråper alene var forekomsten 1,5 % og den økte ikke etter 3 års behandling. Pigmenteringsendringen skyldes økt melanininnhold i melanocyttene snarere enn en økning i antall melanocytter. De langsiktige virkningene av økt iridial pigmentering er ikke kjent. Fargeendringer i iris som er observert med oftalmisk administrasjon av bimatoprost vil kanskje ikke merkes før etter flere måneder eller år. Verken nevi eller fregner på iris ser ut til å være påvirket av behandlingen. Periorbital vevspigmentering er blitt rapportert å være reversibel hos enkelte pasienter.

Makulaødem, inklusiv cystoid makulaødem er rapportert med GANFORT (flerdoseformulering). GANFORT endose bør derfor brukes med forsiktighet hos afake pasienter, pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel, eller hos pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem (f.eks. intraokulær kirurgi, retinale veneokklusjoner, okular inflammatorisk sykdom og diabetisk retinopati). GANFORT skal brukes med forsiktighet hos pasienter med aktiv intraokulær inflammasjon (f.eks. uveitt), fordi betennelsen kan forverres.

Hud

Det er et potensial for hårvekst i områder der GANFORT-løsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten. Derfor er det viktig å bruke GANFORT i henhold til instruksjonene og unngå at den renner på kinnet eller andre hudområder.

hos pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem (f.eks. afake pasienter, pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel).

Andre forhold

GANFORT endose er ikke studert hos pasienter med okulære betennelsestilstander, neovaskulær, inflammatorisk, vinkelblokkglaukom, medfødt glaukom eller trangvinklet glaukom.

I studier av bimatoprost 0,3 mg/l hos pasienter med glaukom eller okulær hypertensjon har det vist seg at hyppigere eksponering av øyet for mer enn 1 dose av bimatoprost daglig kan redusere den IOP- senkende effekten. Pasienter som bruker GANFORT med andre prostaglandinanaloger bør overvåkes med henblikk på endringer i intraokulært trykk.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen spesifikke interaksjonsstudier er blitt utført med den faste kombinasjonen av bimatoprost/timolol.

Det er fare for additive effekter som gir hypotensjon og/eller uttalt bradykardi når betablokkeroppløsning til bruk i øyet gis samtidig med orale kalsiumantagonister, guanetidin, beta- adrenerge blokkere, parasympatomimetika, antiarytmika (også amiodaron) og digitalisglykosider.

Potensert systemisk betablokade (f.eks. nedsatt puls, depresjon) har vært rapportert ved kombinert behandling med CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol.

Mydriasis som resultat av samtidig bruk av betablokkere til bruk i øyet og adrenalin (epinefrin), har vært rapportert fra tid til annen.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av den faste kombinasjonen av bimatoprost/timolol hos gravide kvinner. GANFORT endose skal ikke brukes under graviditet, hvis det ikke er strengt nødvendig. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske data på bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Misdannende effekter er ikke sett i epidemiologiske studier, derimot er det vist en risiko for intrauterin veksthemming når betablokkere gis oralt. I tillegg er tegn og symptomer på betablokade

(f.eks. bradykardi, hypotensjon, respirasjonshemming og hypoglykemi) observert hos nyfødte når betablokkere er gitt frem til fødsel. Hvis GANFORT endose gis frem til fødsel, bør nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Dyrestudier med timolol har vist reproduksjonstoksiske effekter ved doser signifikant høyere enn de som vil bli brukt i klinisk praksis (se pkt. 5.3).

Amming

Timolol

Betablokkere skilles ut i morsmelk hos mennesker. Ved terapeutiske doser av timolol i øyedråper er det imidlertid ikke sannsynlig at tilstrekkelige mengder til fremkalling av kliniske symptomer på betablokade hos spedbarnet vil være til stede i morsmelk. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Det er ukjent om bimatoprost blir skilt ut i morsmelk hos mennesker, men det skilles ut i melken hos diegivende rotter. GANFORT endose bør ikke gis til ammende mødre.

Fertilitet

Det foreligger ingen data om effektene av GANFORT endose på fertilitet hos mennesker.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

GANFORT endose har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Som med all topisk øyebehandling bør pasienten, dersom forbigående tåkesyn oppstår ved drypping, vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til synet har klarnet.

4.8 Bivirkninger

GANFORT endose

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Bivirkningene som er rapportert i den kliniske studien med GANFORT endose, var begrenset til de som tidligere er rapportert for enten GANFORT (flerdoseformulering) eller for ett av virkestoffene bimatoprost eller timolol. Ingen nye bivirkninger som er spesifikke for GANFORT endose har vært observert i kliniske studier.

De fleste bivirkningene som ble rapportert med GANFORT endose, var okulære, milde og ingen var alvorlige. Basert på en 12-ukers studie med GANFORT endose administrert én gang daglig, var den vanligst rapporterte bivirkningen med GANFORT endose konjunktival hyperemi (for det meste svak eller mild og antatt å være av ikke-inflammatorisk karakter) hos ca. 21 % av pasientene og den medførte seponering hos 1,4 % av pasientene.

Tabelloppsett over bivirkninger

Tabell 1 viser bivirkninger som ble rapportert under kliniske studier av både GANFORT endose- og GANFORT flerdoseformuleringer (innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad) eller i perioden etter markedsføring.

Frekvensen av mulige bivirkninger presentert nedenfor er definert ved hjelp av følgende overenskomst:

Svært vanlige

≥1/10

 

 

Vanlige

≥1/100 til <1/10

 

 

Mindre vanlige

≥1/1000 til <1/100

 

 

Sjeldne

≥1/10 000 til <1/1000

 

 

Svært sjeldne

<1/10 000

 

 

Ikke kjent

Frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Tabell 1

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

Frekvens

Bivirkning

 

Forstyrrelser i immunsystemet

Ikke kjent

Overfølsomhetsreaksjoner

 

 

 

inkludert tegn eller symptomer

 

 

 

på allergisk dermatitt,

 

 

 

angioødem, øyeallergi

 

Psykiatriske lidelser

Ikke kjent

Søvnløshet2, mareritt2

 

Nevrologiske sykdommer

Vanlige

Hodepine, svimmelhet2

 

 

Ikke kjent

Dysgeusi2

 

Øyesykdommer

Svært vanlige

Konjunktival hyperemi.

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Punktkeratitt, korneal erosjon2,

 

 

 

sviende fornemmelse2,

 

 

 

konjunktival irritasjon1, pruritus

 

 

 

i øynene, stikkende følelse i

 

 

 

øyet2, fornemmelse av

 

 

 

fremmedlegeme, tørt øye,

 

 

 

øyelokkserytem, smerte i øyet,

 

 

 

fotofobi, rennende øyne2,

 

 

 

synsforstyrrelser2, pruritus i

 

 

 

 

 

 

øyelokket, svekket

 

 

synsskarphet2, blefaritt2,

 

 

øyelokkødem, irritasjon, økt

 

 

lakrimasjon, vekst av

 

 

øyevippene

 

Mindre vanlige

Iritt2, konjunktivalt ødem2,

 

 

smerte i øyelokket2, unormal

 

 

fornemmelse i øyet1, astenopi,

 

 

trikiasis2, hyperpigmentering i

 

 

iris2, fordypning av

 

 

øyelokkssulcus2,

 

 

øyelokkretraksjon2, misfarging

 

 

av øyevipper (formørkning)1

 

Ikke kjent

Cystoid makulært ødem2,

 

 

hevelse i øyet, tåkesyn2

Hjertesykdommer

Ikke kjent

Bradykardi

Sykdommer i

Vanlige

Rhinitt2

respirasjonsorganer, thorax og

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Dyspné

 

Ikke kjent

Bronkospasme (hovedsakelig

 

 

hos pasienter med eksisterende

 

 

bronkospastisk sykdom)2, astma

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige

Blefaral pigmentering,

 

 

hirsutisme2, hyperpigmentering

 

 

i huden (periokulær)

 

Ikke kjent

Alopesi2

Generelle lidelser og reaksjoner

Ikke kjent

Fatigue

på administrasjonsstedet

 

 

1bivirkninger som bare er observert med GANFORT endoseformulering

2 bivirkninger som bare er observert med GANFORT flerdoseformulering

Som for andre øyelegemidler til lokal applikasjon, absorberes GANFORT (bimatoprost/timolol) inn i systemisk sirkulasjon. Absorpsjon av timolol kan forårsake lignende, bivirkninger som de som kan ses med systemiske betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter lokal administrasjon i øynene er lavere enn ved systemisk administrasjon. For reduksjon av systemisk absorpsjon, se pkt. 4.2.

Ytterligere bivirkninger som er sett for de to virkestoffene (bimatoprost eller timoloi) og som potensielt også kan forekomme med GANFORT, er oppgitt nedenfor i tabell 2:

Tabell 2

Organklassesystem

 

Bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Systemiske allergiske reaksjoner, deriblant

 

 

anafylakse1

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

 

Hypoglykemi1

Psykiatriske lidelser

 

Depresjon1, hukommelsestap1

Nevrologiske sykdommer

 

Synkope1, cerebrovaskulær hendelse1, økning i

 

 

tegn og symptomer på myasthenia gravis1,

 

 

paraestesi1, cerebral iskemi1

Øyesykdommer

 

Redusert korneal sensitivitet1, diplopi1, ptose1,

 

 

koroidal løsning etter filtreringskirurgi (se pkt.

 

 

4.4)1, keratitt1, blefarospasme2, retinal blødning2,

 

 

uveitt2

 

 

Hjertesykdommer

Atrioventrikulær blokk1, hjertestans1, arytmi1,

 

hjertesvikt1, kongestiv hjertesvikt1, brystsmerter1,

 

hjerteklapp1, ødem1

Karsykdommer

Hypotensjon1, hypertensjon2, Raynauds

 

fenomen1, kalde hender og føtter1

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og

Forverring av astma2, forverring av KOLS2,

mediastinum

hoste1.

Gastrointestinale sykdommer

Kvalme1,2, diaré1, dyspepsi1, munntørrhet1,

 

smerte i abdomen1, oppkast1

Hud- og underhudssykdommer

Psoriasislignende utslett1 eller forverring av

 

psoriasis1, hudutslett1

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Myalgi1

Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer

Seksuell dysfunksjon1, nedsatt libido1

Generelle lidelser og reaksjoner på

asteni1,2

administrasjonsstedet

 

Undersøkelser

Unormale leverfunksjonstester (LFT)2

1bivirkninger observert med timolol-monoterapi

2bivirkninger observert med bimatoprost-monoterapi

Bivirkninger rapportert ved fosfatholdige øyedråper

Forkalkning på hornhinnen ved bruk av øyedråper som inneholder fosfat er rapportert i svært sjeldne tilfeller hos noen pasienter med betydelig skadet hornhinne.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V*.

4.9 Overdosering

Det er usannsynlig at en lokal overdose med GANFORT endose vil forekomme eller være forbundet med toksisitet.

Bimatoprost

Hvis GANFORT endose inntas ved et uhell, kan det være nyttig å vite følgende: i 2 ukers orale studier på mus og rotter, ga doser av bimatoprost inntil 100 mg/kg/dag ingen toksisitet, dette tilsvarer en human ekvivalent dose på hhv. 8,1 og 16,2 mg/kg. Disse dosene er minst 7,5 ganger høyere enn mengden av bimatoprost i en utilsiktet dose av hele innholdet av en eske GANFORT endose (90 endosebeholdere x 0.4 ml, 36 ml) hos et barn som veier 10 kg [(36 ml*0,3 mg/ml bimatoprost)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolol

Symptomer på systemisk timololoverdosering omfatter: bradykardi, hypotensjon, bronkospasme, hodepine, svimmelhet, kortpustethet og hjertestans. En studie av pasienter med nyresvikt viste at timolol ikke dialyseres lett.

Ved en eventuell overdosering bør det gis symptomatisk og støttende behandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Øyemidler – betablokkere – ATC-kode: S01ED51

Virkningsmekanisme

GANFORT endose består av to virkestoff: bimatoprost og timolol. Disse to substansene reduserer forhøyet intraokulært trykk ved komplementære virkningsmekanismer, og den kombinerte effekten gir ytterligere reduksjon av intraokulært trykk sammenlignet med hver substans gitt alene. GANFORT endose har raskt innsettende virkning.

Bimatoprost er et potent okulært trykksenkende virkestoff. Det er et syntetisk prostamid, strukturelt beslektet med prostaglandin F(PGF), som ikke virker via noen kjente prostaglandinreseptorer. Bimatoprost imiterer selektivt effektene til naturlig forekommende substanser, såkalte prostamider, som nylig er oppdaget. Prostamidreseptoren er imidlertid ikke blitt strukturelt identifisert enda. Virkningsmekanismen når bimatoprost reduserer intraokulært trykk hos mennesker er økt drenasje av kammervann gjennom trabekelverket og bedring av uveoskleralt avløp.

Timolol er en beta1 og beta2 ikke-selektiv adrenerg reseptorblokker uten egenstimulerende (intrinsic) sympatomimetisk effekt, direkte myokardhemmende eller lokalanestetisk (membranstabiliserende) aktivitet. Timolol senker intraokulært trykk ved å redusere kammervannproduksjon. Den eksakte virkningsmekanismen er ikke klarlagt, men hemming av økt syklisk AMP-syntese forårsaket av endogen betaadrenerg stimulering er sannsynlig.

Klinisk effekt

En 12-ukers klinisk studie (dobbeltmaskert, randomisert, parallell gruppe) sammenlignet effekten og sikkerheten ved GANFORT endose med GANFORT (flerdoseformulering) hos pasienter med glaukom eller okulær hypertensjon. GANFORT endose oppnådd noninferior IOP-senkende effekt i forhold til GANFORT (flerdoseformulering): den øvre grensen på 95 % KI av differansen mellom behandlingene lå innenfor den forhåndsdefinerte 1,5 mm Hg-marginen ved hvert tidspunkt som ble evaluert (ved 0, 2, og 8 timer) i uke 12 (for primæranalysen), og også ved uke 2 og 6 for gjennomsnittlig IOP-endring fra baseline for dårligste øye (IOP for dårligste øye refererer til øyet med høyeste gjennomsnittlig diurnal IOP ved baseline). Den øvre grensen på 95% KI oversteg faktisk ikke 0,14 mm Hg ved uke 12.

Begge behandlingsgrupper viste statistisk og klinisk signifikant gjennomsnittlig nedgang fra baseline i IOP for dårligste øye på alle oppfølgingstidspunkter i løpet av studien (p < 0,001). Gjennomsnittlig IOP-endring fra baseline for dårligste øye varierte fra -9,16 til -7,98 mm Hg for GANFORT (endose)- gruppen, og fra -9,03 til -7,72 mmHg for GANFORT (flerdoseformulering)-gruppen gjennom hele 12- ukersstudien.

GANFORT endose oppnådde også tilsvarende IOP-senkende effekt som GANFORT (flerdoseformulering) med hensyn til IOP for gjennomsnittlig øye og dårligste øye ved hvert oppfølgingstidspunkt i uke 2, 6 og 12.

Basert på studier av GANFORT (flerdoseformulering), er GANFORTs IOP-senkende effekt ikke dårligere enn den som oppnås ved samtidig behandling med bimatoprost (en gang daglig) og timolol (to ganger daglig).

Eksisterende data i litteraturen for GANFORT (flerdoseformulering) tyder på at dosering om kvelden kan være mer effektivt for å senke intraokulært trykk enn dosering om morgenen. Imidlertid må det tas hensyn til compliance ved vurdering av dosering enten morgen eller kveld.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av GANFORT endose hos barn i alderen under 18 år har ikke blitt fastslått.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

GANFORT legemiddel

Plasmakonsentrasjoner av bimatoprost og timolol ble bestemt i en crossover-studie som sammenlignet monoterapibehandlingene med GANFORT (flerdoseformulering)-behandling hos friske forsøkspersoner. Systemisk absorpsjon av enkeltsubstansene var minimal og ikke påvirket av samtidig administrasjon i en enkeltformulering.

I to 12-måneders studier med GANFORT (flerdoseformulering) hvor systemisk absorpsjon ble målt, ble det ikke sett akkumulering av noen av enkeltsubstansene.

Bimatoprost

In vitro absorberes bimatoprost godt gjennom human kornea og sklera. Etter okulær bruk er den systemiske eksponeringen av bimatoprost svært lav, uten akkumulering over tid. Etter okulær bruk av én dråpe 0,03 % bimatoprost i hvert øye én gang daglig i to uker, steg blodkonsentrasjonen til maksimum innen 10 minutter etter dosering og falt til en verdi under nedre deteksjonsgrense

(0,025 ng/ml) innen 1,5 time etter dosering. Gjennomsnittlig Cmaks og AUC0-24 timer var tilnærmet lik på dag 7 og 14, med henholdsvis ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng time/ml, noe som tyder på at det ble oppnådd

en jevn konsentrasjon av legemidlet i løpet av den første uken med okulær bruk.

Bimatoprost er moderat fordelt i kroppsvevet, og det systemiske distribusjonsvolumet hos mennesker ved steady state var 0,67 l/kg. I humant blod forekommer bimatoprost hovedsakelig i plasma. Bimatoprost har en plasmaproteinbindingsgrad på ca. 88 %.

Etter okulær dosering er det hovedsakelig umetabolisert bimatoprost som når blodsirkulasjonen. Bimatoprost blir så metabolisert ved oksidering, N-deetylering og glukuronidering, slik at det dannes en rekke forskjellige metabolitter.

Bimatoprost utskilles primært via nyrene. Inntil 67 % av en intravenøs dose som ble gitt til friske forsøkspersoner, ble utskilt i urinen, mens 25 % av dosen ble utskilt via feces. Halveringstid ved eliminasjon målt etter intravenøs administrasjon var ca. 45 minutter, total blodclearance var på 1,5 l/time/kg.

Egenskaper hos eldre

Ved dosering to ganger daglig med bimatoprost 0,3 mg/ml var gjennomsnittlig AUC0-24 timer hos eldre (65 år eller eldre individer) 0,0634 ng time/ml bimatoprost, dvs. betydelig høyere enn hos friske unge

voksne med 0,0218 ng time/ml. Men dette funnet er ikke klinisk relevant, ettersom den systemiske eksponeringen etter okulær bruk var svært lav både hos eldre og yngre individer. Det forekom ingen akkumulering av bimatoprost i blodet over tid, og sikkerhetsprofilen var tilnærmet lik hos eldre og yngre pasienter.

Timolol

Etter okulær bruk av én 0,5 % øyedråpe-oppløsning hos personer som gjennomgikk kataraktkirurgi, var maksimal timololkonsentrasjon 898 ng/ml i kammervann én time etter dosering. Deler av dosen absorberes systemisk, hvor den i høy grad metaboliseres i lever. Timolols halveringstid i plasma er ca 4 til 6 timer. Timolol metaboliseres delvis i lever, og timolol og metabolittene utskilles via nyrene. Timolol bindes i liten grad til plasmaproteiner.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

GANFORT legemiddel

Studier av okulær toksisitet ved gjentatt dosering av GANFORT (flerdoseformulering) indikerer ingen spesiell fare for mennesker. Enkeltsubstansenes okulære og systemiske sikkerhetsprofil er veletablert.

Bimatoprost

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, gentoksisitet og karsinogenitet. Studier med gnagere viste artsspesifikk abort ved systemiske eksponeringsnivåer 33 til 97 ganger de som oppnås hos mennesker etter okulær bruk.

Aper som hadde fått okulær bimatoprost ved konsentrasjoner på 0,03 % daglig i ett år hadde økt pigmentering av iris og reversible, doserelaterte periokulære utslag karakterisert ved fremtredende øvre og/eller nedre sulcus samt økt palpebral fissur. Den økte pigmenteringen av iris ser ut til å være forårsaket av økt stimulering av melaninproduksjonen i melanocyttene og ikke ved en økning i antall melanocytter. Det er ikke observert funksjonelle eller mikroskopiske forandringer relatert til de periokulære utslagene, og virkningsmekanismen bak de periokulære forandringene er ikke kjent.

Timolol

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet og reproduksjonstoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat

Sitronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroksid (for å regulere pH)

Renset vann

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

2 år

Når posen er åpnet, må de brukes innen 7 dager. Kast den åpnede endosebeholderen umiddelbart etter første gangs bruk.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar endosebeholdere i posen for å beskytte mot lys og fuktighet.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Gjennomsiktige endosebeholdere av lavtetthetspolyetylen (LDPE) med skruhette.

Hver endosebeholder inneholder 0,4 ml oppløsning.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige: esker inneholdende 5, 30, eller 90 endosebeholdere, hver remse med 5 endosebeholdere er pakket i en pose av aluminiumsfolie. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/340/003 5 endosebeholdere

EU/1/06/340/004 30 endosebeholdere

EU/1/06/340/005 90 endosebeholdere

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse 19. mai 2006

Dato for siste fornyelse 23. juni 2011

10. OPPDATERINGSDATO

<{MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD/MM/ÅÅÅÅ}> <{DD måned ÅÅÅÅ}>

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter