Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Pakningsvedlegg - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnGanfort
ATC-kodeS01ED51
Stoffbimatoprost / timolol
ProdusentAllergan Pharmaceuticals Ireland

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva GANFORT er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker GANFORT

3.Hvordan du bruker GANFORT

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer GANFORT

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva GANFORT er og hva det brukes mot

GANFORT inneholder to forskjellige virkestoffer (bimatoprost og timolol) som begge reduserer trykk i øyet. Bimatoprost tilhører en gruppe legemidler som kalles prostamider, en prostaglandinanalog. Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere.

Øyet inneholder en klar, vannaktig væske som gir næring til øyets innside. Det pågår en kontinuerlig drenering av væske fra øyet, samtidig som det produseres ny væske for å erstatte denne. Dersom væsken ikke dreneres raskt nok, øker trykket i øyet og kan føre til synsskader (en sykdom som kalles grønn stær). GANFORT virker ved å redusere produksjonen av væske og øke den mengde væske som dreneres. Dette reduserer trykket i øyet.

GANFORT øyedråper brukes til å behandle høyt trykk i øyet hos voksne, inkludert eldre. Dette høye trykket kan føre til grønn stær. Din lege vil foreskrive GANFORT hvis andre øyedråper som inneholder betablokkere eller prostaglandinanaloger, ikke har hatt tilstrekkelig virkning alene.

2. Hva du må vite før du bruker GANFORT

Bruk ikke GANFORT øyedråper, oppløsning

-dersom du er allergisk overfor bimatoprost, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-dersom du har eller har hatt luftveissykdommer som astma, eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)

-dersom du har hjerteproblemer som lav puls, hjerteblokk eller hjertesvikt

Advarsler og forsiktighetsregler

Informer legen før du bruker dette legemidlet dersom du har eller har hatt

-koronarsykdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller trykk for brystet, andpustenhet eller kvelningsfornemmelser), hjertesvikt, lavt blodtrykk

-forstyrrelser i hjerterytmen, som for eksempel langsomme hjerteslag

-pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom

-dårlig blodsirkulasjon (som for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)

-overaktiv skjoldbruskkjertel da timolol kan maskere tegn og symptomer på sykdommer i skjoldbruskkjertelen

-diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker

-alvorlige allergiske reaksjoner

-lever- eller nyreproblemer

-problemer med øyeoverflaten

-avløsning av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øynene

-kjente risikofaktorer for makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), for eksempel operasjon for grå stær (katarakt)

Gi beskjed til legen før bedøvelse i forbindelse med kirurgisk inngrep om at du bruker GANFORT, da timolol kan forandre virkningen av enkelte legemidler som brukes ved bedøvelse.

GANFORT kan gi vekst og mørkfarging av øyevippene. Huden rundt øyelokkene kan også mørkne. Regnbuehinnen kan mørkne over tid. Disse endringene kan bli permanente. Endringene kan bli mer synlige hvis bare ett øye behandles. GANFORT kan forårsake hårvekst når det kommer i kontakt med hudoverflaten.

Barn og ungdom

Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT.

Andre legemidler og GANFORT

GANFORT kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert øyedråper til behandling av glaukom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Informer legen din hvis du bruker eller har tenkt å bruke blodtrykkssenkende legemidler, hjertemedisin, diabeteslegemidler, quinidin (brukes til behandling av hjertelidelser og enkelte former for malaria) eller medisiner, kjent som fluoxetin og paroxetin, til behandling av depresjon.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Ikke bruk GANFORT hvis du er gravid, med mindre legen anbefaler det.

Ikke bruk GANFORT hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin når du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

GANFORT kan gi forbigående uklart syn hos enkelte pasienter. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.

GANFORT inneholder benzalkoniumklorid

GANFORT inneholder et konserveringsmiddel kalt benzalkoniumklorid. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon og er også kjent for å misfarge myke kontaktlinser. Du må ikke bruke øyedråpene når du har kontaktlinser på. Det skal gå minst 15 minutter fra du tar øyedråpene til du setter inn linsene igjen.

3.Hvordan du bruker GANFORT

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er én dråpe én gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden, i hvert øye som skal behandles. Ta dosen på samme tid hver dag.

Bruksanvisning:

Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen på flaskehalsen er brutt når du tar den i bruk første gang.

5. 1.Vask hendene. Len hodet bakover og se opp i taket.

2.Dra huden under øyet forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.

3.Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i hvert øye som skal behandles.

4.Slipp taket i øyelokkshuden, og lukk øyet.

5.Mens øyelokket er lukket, holder du fingeren mot hjørnet på det lukkede øyet (der hvor øyet og nesen møtes) og holder den der i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at GANFORT går ut i resten av kroppen.

Dersom du bommer på øyet, prøver du bare en gang til.

For å unngå infeksjon må du passe på at flaskespissen ikke kommer i berøring med øyet eller andre ting. Sett på hetten og lukk flasken med én gang etter bruk.

Hvis du bruker GANFORT samtidig med et annet øyelegemiddel, må du la det gå minst 5 minutter fra du tar GANFORT til du tar det andre legemiddelet. Bruk eventuell øyesalve eller øyegel til slutt.

Dersom du tar for mye av GANFORT

Dersom du tar for mye GANFORT, er det liten eller ingen fare for skade. Ta bare neste dose til fastsatt tid. Er du i tvil, bør du forhøre deg med legen eller apoteket.

Dersom du har glemt å ta GANFORT

Dersom du har glemt å ta GANFORT, skal du ta én dråpe straks du husker det. Deretter fortsetter du bare å ta GANFORT som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med GANFORT

GANFORT skal brukes hver dag for å virke riktig.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du kan vanligvis fortsette med øyedråpene såfremt ikke bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du er usikker. Ikke slutt med GANFORT uten å snakke med legen først.

Sannsynligheten for å få en bivirkning er beskrevet ved følgende kategorier:

Følgende bivirkninger kan ses med GANFORT (flerdose og/eller endose):

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan ramme flere enn 1 av 10 brukere Øyet

rødhet

Vanlige bivirkninger

Disse kan ramme 1 til 9 av 100 brukere Øyet

svie, kløe, stikking, irritasjon i bindehinnen (det gjennomsiktige laget i øyet), lysfølsomhet, øyesmerter, klebrige øyne, tørre øyne, fornemmelse av at du har noe i øyet, små sprekker i hornhinnen med eller uten betennelse, vansker med å se klart, røde øyelokk som klør, hårvekst rundt øyet, mørkfarging av øyelokkene, mørkere hudfarge rundt øynene, lengre øyevipper, øyeirritasjon, rennende øyne, hovne øyelokk, svekket syn

Andre deler av kroppen

rennende nese, svimmelhet, hodepine

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan ramme 1 til 9 av 1000 brukere Øyet

unormal fornemmelse i øyet, irisbetennelse, hevelse i øyets bindehinne (øyets gjennomsiktige lag), ømme øyelokk, trette øyne, inngrodde øyevipper, mørkere irisfarge, øynene virker innsunket, øyelokket fjerner seg fra øyets overflate, mørkere øyevipper

Andre deler av kroppen kortpustethet

Bivirkninger hvor frekvensen ikke er kjent

Øyet

cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), hevelse i øyet, tåkesyn

Andre deler av kroppen

pustevansker/hvesing, symptomer på allergisk reaksjon (hevelse, rødhet i øyet og utslett i huden), endringer i smakssans, lavere puls, søvnproblemer, mareritt, astma, håravfall, tretthet

Ytterligere bivirkninger er observert hos pasienter som bruker øyedråper som inneholder timolol eller bimatoprost og kan dermed muligens også ses ved bruk av GANFORT. På samme måte som med andre legemidler som påføres til øyet, tas timolol opp i blodet. Dette kan gi tilsvarende bivirkninger som ses ved ”intravenøse” betablokkere og/eller betablokkere som tas via munnen. Faren for bivirkninger etter bruk av øyedråper er lavere enn når legemidler for eksempel tas gjennom munnen eller injiseres. De oppførte bivirkningene omfatter reaksjoner som er sett med bimatoprost og timolol når disse er brukt til behandling av øyelidelser:

Alvorlige allergiske reaksjoner med hevelser og pustevansker som kan være livstruende;

Lavt blodsukker.

Depresjon, hukommelsestap.

Besvimelse, slag, nedsatt blodtilførsel til hjernen, forverring av myasthenia gravis (økt muskelsvakhet), prikkende fornemmelse.

Redusert fornemmelse av øyets overflate, dobbeltsyn, hengende øyelokk, separasjon av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øyet, betennelse i øyets overflate, blødning i bakre del av øyet (netthinneblødning), betennelse i øyet, økt blunking

Hjertesvikt, uregelmessig puls eller stans av hjerteslag, sakte eller raske hjerteslag, væskeansamlinger (hovedsakelig vann) i kroppen, brystsmerter.

Lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, hovne eller kalde hender, føtter og ekstremiteter forårsaket av sammentrekning av blodkarene.

Hoste, forverret astma, forverring av lungesykdommen KOLS

Diaré, magesmerter, følelse av å være syk, fordøyelsesbesvær, munntørrhet.

Røde områder med avskalling i huden, hudutslett.

Muskelsmerter.

Redusert sexlyst, seksuell dysfunksjon.

Svakhet

Økning i blodprøveresultater som viser hvordan leveren fungerer

Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper

I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlige skader på den fremre gjennomsiktige delen av øyet (hornhinnen) utviklet flekker på hornhinnen på grunn av forkalkning under behandlingen.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V*. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet

5.Hvordan du oppbevarer GANFORT

GANFORT oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter EXP: eller Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Når flasken er åpnet kan oppløsningen bli forurenset, noe som kan forårsake øyebetennelse. Du må derfor kaste flasken 4 uker etter at den først ble åpnet, selv om det fortsatt er litt oppløsning igjen. Ved å notere datoen da du åpnet flasken i det tomme feltet på esken, blir det lettere for deg å huske når flasken skal kastes.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av GANFORT

-Virkestoffer er bimatoprost 0,3 mg/ml og timolol 5 mg/ml tilsvarende timololmaleat 6,8 mg/ml.

-Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat og renset vann. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes for å opprettholde en normal surhetsgrad (pH-nivå).

Hvordan GANFORT ser ut og innholdet i pakningen:

GANFORT er en fargeløs til svakt gul og klar øyedråpeoppløsning i en plastflaske. Hver pakning inneholder enten 1 eller 3 plastflasker med skrulokk. Hver flaske er omtrent halvfull og inneholder 3 milliliter oppløsning. Dette er nok til 4 ukers forbruk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert <{MM/ÅÅÅÅ}> <{måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder

Bimatoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva GANFORT endose er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker GANFORT endose

3.Hvordan du bruker GANFORT endose

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer GANFORT endose

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva GANFORT endose er og hva det brukes mot

GANFORT endose inneholder to forskjellige virkestoffer (bimatoprost og timolol) som begge reduserer trykk i øyet. Bimatoprost tilhører en gruppe legemidler som kalles prostamider, en prostaglandinanalog. Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere.

Øyet inneholder en klar, vannaktig væske som gir næring til øyets innside. Det pågår en kontinuerlig drenering av væske fra øyet, samtidig som det produseres ny væske for å erstatte denne. Dersom væsken ikke dreneres raskt nok, øker trykket i øyet og kan føre til synsskader (en sykdom som kalles grønn stær). GANFORT endose virker ved å redusere produksjonen av væske og øke den mengde væske som dreneres. Dette reduserer trykket i øyet.

GANFORT endose-øyedråper brukes til å behandle høyt trykk i øyet hos voksne, inkludert eldre. Dette høye trykket kan føre til grønn stær. Din lege vil foreskrive GANFORT endose hvis andre øyedråper som inneholder betablokkere eller prostaglandinanaloger, ikke har hatt tilstrekkelig virkning alene.

Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel.

2. Hva du må vite før du bruker GANFORT endose

Bruk ikke GANFORT endose-øyedråper, oppløsning

-dersom du er allergisk overfor bimatoprost, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-dersom du har eller har hatt luftveissykdommer som astma, eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)

-dersom du har hjerteproblemer som lav puls, hjerteblokk eller hjertesvikt

Advarsler og forsiktighetsregler

Informer legen før du bruker dette legemidlet dersom du har eller har hatt

-koronarsykdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller trykk for brystet, andpustenhet eller kvelningsfornemmelser), hjertesvikt, lavt blodtrykk

-forstyrrelser i hjerterytmen, som for eksempel langsomme hjerteslag

-pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom

-dårlig blodsirkulasjon (som for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)

-overaktiv skjoldbruskkjertel da timolol kan maskere tegn og symptomer på sykdommer i skjoldbruskkjertelen

-diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker

-alvorlige allergiske reaksjoner

-lever- eller nyreproblemer

-problemer med øyeoverflaten

-avløsning av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øynene

-kjente risikofaktorer for makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), for eksempel operasjon for grå stær (katarakt)

Gi beskjed til legen før bedøvelse i forbindelse med kirurgisk inngrep om at du bruker GANFORT endose, da timolol kan forandre virkningen av enkelte legemidler som brukes ved bedøvelse.

GANFORT endose kan gi vekst og mørkfarging av øyevippene. Huden rundt øyet kan også mørkne. Regnbuehinnen kan mørkne over tid. Disse endringene kan bli permanente. Endringene kan bli mer synlige hvis bare ett øye behandles. GANFORT kan forårsake hårvekst når det kommer i kontakt med hudoverflaten.

Barn og ungdom

Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT endose.

Andre legemidler og GANFORT endose

GANFORT endose kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert øyedråper til behandling av glaukom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Informer legen din hvis du bruker eller har tenkt å bruke blodtrykkssenkende legemidler, hjertemedisin, diabeteslegemidler, quinidin (brukes til behandling av hjertelidelser og enkelte former for malaria) eller medisiner, kjent som fluoxetin og paroxetin, til behandling av depresjon.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Ikke bruk GANFORT endose hvis du er gravid, med mindre legen anbefaler det.

Ikke bruk GANFORT endose hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin når du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

GANFORT endose kan gi forbigående uklart syn hos enkelte pasienter. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.

3. Hvordan du bruker GANFORT endose

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er én dråpe én gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden, i hvert øye som skal behandles. Ta dosen på samme tid hver dag.

Bruksanvisning:

Vask hendene før bruk. Kontroller at endosebeholderen er intakt før den tas i bruk. Oppløsningen skal brukes umiddelbart etter åpning. For å unngå kontaminasjon må du ikke la den åpne enden av endosebeholderen komme i berøring med øyet eller noe annet.

1.Riv av 1 endosebeholder fra remsen.

2.Hold endosebeholderen rett opp og ned (med hetten pekende opp) og vri av hetten.

3.Dra forsiktig ned det nedre øyelokket slik at det dannes en lomme. Vri endosebeholderen opp- ned og klem på den slik at det kommer ut 1 dråpe i de(t) berørte øyet/øynene.

4.Hold øyet lukket og trykk fingeren mot hjørnet av det lukkede øyet (stedet der øyet møter nesen) og hold slik i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at GANFORT endose kommer inn i resten av kroppen.

5.Kast endosebeholderen etter at du har brukt den, selv om det kan være oppløsning igjen.

Dersom du bommer på øyet, prøver du bare en gang til. Tørk bort overflødig oppløsning som renner nedover kinnet.

Hvis du bruker kontaktlinser, må du ta ut linsene før du bruker dette legemiddelet. Det skal gå 15 minutter fra du tar dråpene og til du setter inn linsene igjen.

Hvis du bruker GANFORT endose samtidig med et annet øyelegemiddel, må du la det gå minst 5 minutter fra du tar GANFORT endose til du tar det andre legemiddelet. Bruk eventuell øyesalve eller øyegel til slutt.

Dersom du tar for mye av GANFORT endose

Dersom du tar for mye GANFORT endose, er det liten eller ingen fare for skade. Ta bare neste dose til fastsatt tid. Er du i tvil, bør du forhøre deg med legen eller apoteket.

Dersom du har glemt å ta GANFORT endose

Dersom du har glemt å ta GANFORT endose, skal du ta én dråpe straks du husker det. Deretter fortsetter du bare å ta GANFORT endose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med GANFORT endose

GANFORT endose skal brukes hver dag for å virke riktig.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du kan vanligvis fortsette med øyedråpene såfremt ikke bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du er usikker. Ikke slutt med GANFORT endose uten å snakke med legen først.

Sannsynligheten for å få en bivirkning er beskrevet ved følgende kategorier:

Følgende bivirkninger kan ses med GANFORT (endose og/eller flerdose):

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan ramme flere enn 1 av 10 brukere

Øyet

rødhet

Vanlige bivirkninger

Disse kan ramme 1 til 9 av 100 brukere Øyet

svie, kløe, stikking, irritasjon i bindehinnen (det gjennomsiktige laget i øyet) lysfølsomhet, øyesmerter, klebrige øyne, tørre øyne, fornemmelse av at du har noe i øyet, små sprekker i hornhinnen med eller uten betennelse, vansker med å se klart, røde øyelokk som klør, hårvekst rundt øyet, mørkfarging av øyelokkene, mørkere hudfarge rundt øynene, lengre øyevipper, øyeirritasjon, rennende øyne, hovne øyelokk, svekket syn

Andre deler av kroppen

rennende nese, svimmelhet, hodepine

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan ramme 1 til 9 av 1000 brukere Øyet

unormal fornemmelse i øyet, irisbetennelse, hevelse i øyets bindehinne (øyets gjennomsiktige lag), ømme øyelokk, trette øyne, inngrodde øyevipper, mørkere irisfarge, øynene virker innsunket, øyelokket fjerner seg fra øyets overflate, mørkere øyevipper

Andre deler av kroppen kortpustethet

Bivirkninger hvor frekvensen ikke er kjent

Øyet

cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), hevelse i øyet, tåkesyn

Andre deler av kroppen

pustevansker/hvesing, symptomer på allergisk reaksjon (hevelse, rødhet i øyet og utslett i huden), endringer i smakssans, lavere puls, søvnproblemer, mareritt, astma, håravfall, tretthet

Ytterligere bivirkninger er observert hos pasienter som bruker øyedråper som inneholder timolol eller bimatoprost og kan dermed muligens også ses ved bruk av GANFORT. På samme måte som med andre legemidler som påføres til øyet, tas timolol opp i blodet. Dette kan gi tilsvarende bivirkninger som ses ved ”intravenøse” betablokkere og/eller betablokkere som tas via munnen. Faren for bivirkninger etter bruk av øyedråper er lavere enn når legemidler for eksempel tas gjennom munnen eller injiseres. De oppførte bivirkningene omfatter reaksjoner som er sett med bimatoprost og timolol når disse er brukt til behandling av øyelidelser:

Alvorlige allergiske reaksjoner med hevelser og pustevansker som kan være livstruende

Lavt blodsukker

Depresjon, hukommelsestap

Besvimelse, slag, nedsatt blodtilførsel til hjernen, forverring av myasthenia gravis (økt muskelsvakhet), prikkende fornemmelse

Redusert fornemmelse av øyets overflate, dobbeltsyn, hengende øyelokk, separasjon av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øyet, betennelse i øyets overflate, blødning i bakre del av øyet (netthinneblødning), betennelse i øyet, økt blunking

Hjertesvikt, uregelmessig puls eller stans av hjerteslag, sakte eller raske hjerteslag, væskeansamlinger (hovedsakelig vann) i kroppen, brystsmerter

Lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, hovne eller kalde hender, føtter og ekstremiteter forårsaket av sammentrekning av blodkarene

Hoste, forverret astma, forverring av lungesykdommen KOLS

Diaré, magesmerter, følelse av å være syk, fordøyelsesbesvær, munntørrhet

Røde områder med avskalling i huden, hudutslett

Muskelsmerter

Redusert sexlyst, seksuell dysfunksjon

Svakhet

Økning i blodprøveresultater som viser hvordan leveren fungerer

Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper

I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlige skader på den fremre gjennomsiktige delen av øyet (hornhinnen) utviklet flekker på hornhinnen på grunn av forkalkning under behandlingen.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V*. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer GANFORT endose

GANFORT endose oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke bruk GANFORT endose etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet er kun til engangsbruk og inneholder ikke konserveringsmidler. Ikke ta vare på ubrukt oppløsning.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar endosebeholderne i posen for å beskytte mot lys og fuktighet. Når posen er åpnet, må den brukes innen 7 dager.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av GANFORT endose

-Virkestoffer er bimatoprost 0,3 mg/ml og timolol 5 mg/ml tilsvarende timololmaleat 6,8 mg/ml.

-Andre innholdsstoffer er natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat og renset vann. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes for å opprettholde en normal surhetsgrad (pH-nivå).

Hvordan GANFORT endose ser ut og innholdet i pakningen:

GANFORT endose er en fargeløs til svakt gul oppløsning som leveres i endosebeholdere av plast som hver inneholder 0,4 ml oppløsning.

Pakkene inneholder enten 1, 6 eller 18 folieposer, hver med 5 endosebeholdere, noe som gir totalt hhv. 5, 30 og 90 endosebeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert <{MM/ÅÅÅÅ}> <{måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter